АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64 

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА, ОБСЛУЖВАЩА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Административен съд - Пловдив на основание Заповед № 621 от 23.10.2017г. на Административния ръководител - Председател на съда, отправя покана към заинтересовани банки, притежаващи пълен лиценз за обслужване на институциите, финансирани от държавния бюджет за представяне на предложение за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитна сметка, сметка наличности и набирателна сметка на Административен съд - Пловдив. Банката, с която ще се склъчи договор за обслужване на сметките на Административен съд - Пловдив, следва да предоставят 3 броя ПОС - терминални устройства съгласно изискванията на чл. 4 от Закона за органичаване плащанията в брой, които ще бъдат инсталирани на гише "Информация" и в "Стая за проучване на дела" в сградата на съда, партерен етаж.
Срок за подаване на документите - до 15.11.2017 година в сградата на Административен съд - Пловдив, партерен етаж, служба "Регистратура", в рамките на работното време - от 08:30 до 17:00 часа.
Критериите за избор и относителната им тежест, утвърдени с решение на ВСС - протокол № 20/22.06.2017 година, както и изискванията към банките - участници, необходимите документи и редът за подаването им, са посочени в Заповед № 621 от 23.10.2017 година, публикувана на интернет страницата на съда.: Покана

Приложение : Заповед №621/23.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ /Я. КОЛЕВ/

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ - 30-10-2013 - извлечение