АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ има нова интернет страница на адрес: https://plovdiv-adms.justice.bg

В рамките на проект, изпълняван от ВСС, по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в системата на правосъдието за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ е реализиран унифициран шаблон за съдържанието на интернет страниците на съдилищата. От началото на 2020 г. настоящият сайт на съда ще бъде изцяло пренасочен към новия такъв.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БАНКОВИ СМЕТКИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ - НА СТРАНИЦАТА НА СЪДА Е ВЪВЕДЕНА "ИНФОРМАЦИОННА С-МА ЗА ДЕЛАТА"(полетата в ляво на страницата)Протоколите са актуални след дата 01.10.2018г. Във връзка с въведените от първи януари изменения в АПК в интернет страницата на Пловдивския Aдминистративен съд е реализирана функционална възможност за извършване на справки за публикуваните протоколи от открити съдебни заседания.

Заповед за ограничаване плащанията в брой
Анкета на ВСС и съдебната власт сред гражданите
Съобщение относно възможността за заплащане чрез магнитни или чип карти

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ

 
телефони
работно време (за граждани)
кабинет
етаж
Председател
  032/ 26 10 60
 
28
3
 
 
 
 
 
Зам. председател Златанова
 
 
31
2
Зам. председател Дичев
 
 
29
3
Съдебен администратор
 032/ 26 10 88
 
32
3
Административен секретар
 032/ 26 10 70
 
7
1
Главен счетоводител
 032/ 26 10 62
 
33
3
Връзки с обществеността
032/ 60 53 41
0879 825 725
adms_pressroom@abv.bg
   

Партер

Регистратура
  032/ 26 10 64 
      9:00 - 17:00
6
Партер
Деловодство
  032/ 26 10 65 състви - IV;V;VI;IX;XIV;XXIX
  032/ 60 53 55 състави - II;VIII;X;XI;XII;XIII;XVIII;XXVII 
 032/ 26 10 80 състави - I;III;VII;XV;XVI;XVII;XXV;XXVIII
      9:00 - 17:00
5
Партер
Касационно деловодство

032/ 60 53 40 състави - XIX;XX;XXI;XII;XXIII;XXIV;XXVI

 

1

Партер

Касиер
 032/ 26 10 63
 Време за изплащане на хонорари на вещи лица и на свидетели от 10:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 15:00 часа от понеделник до петък включително.
8
 1
Системен администратор
  032/ 26 10 94
  032/ 26 10 86
       
 2
 1
Съдебни секретари
  032/ 26 10 66
  032/ 26 10 67
  032/ 26 10 79
  032/ 60 53 47  
 
  10
  10
  13
  1
  1
  2
Архив и Бюро призовки
 032/ 26 10 74
       
 с1
Сутерен
 
Указания за потребителите за начина на достъп до публикуваните актове Указания
Факс: Административен секретар (032) 26 10 70 Деловодство (032) 60 53 51
Електронни пощи

adms_pv@abv.bg

Web адрес: www.adms-pv.bg
Обслужваща банка: Банка "ЦКБ" АД клон Пловдив - България      
    транзитна сметка:
    (за държавни такси)
IBAN BG66 CECB 9790 31A9 2045 00
    набирателна сметка:
    (за вещи лица, свидетели и гаранции)
IBAN BG73 CECB 9790 33A9 2045 00
Банка на Върховен Административен Съд БНБ  - централно управление
    сметка на ВАС за държавни такси:
IBAN - BG62 BNBG 9661 3100 1780 01; BIC - BNBGBGSD

Председател на съда:
                                       Явор Иванов Колев

Заместник - преседатели:
                                       
                                        Дичо Иванов Дичев
                                        Мария Илиева Златанова

Съдии:
                                        Таня Комсалова
                                        Недялко Бекиров
                                        Здравка Диева
                                        Любомира Несторова
                                        Мариана Михайлова
                                        Милена Несторова - Дичева
                                        Анелия Харитева - Манолова
                                        Татяна Петрова
                                        Величка Георгиева
                                        Велизар Русинов
                                        Йордан Русев
                                        Стоил Ботев
                                        Петър Касабов
                                        Георги Пасков
                                        Янко Ангелов
                                        Александър Митрев
                                        Владимир Вълчев
                                        Дарина Матеева-Базитова
                                        Светлана Методиева