АДМИНИСТРАТИВЕН
 
СЪД

ПЛОВДИВ
 
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов №20, тел. 032/ 26 10 64 

Правила ЗОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД–ПЛОВДИВ 
Обява за обществена поръчка - извършване на строително-монтажни работи по отстраняване на дефекти върху сградата на Административен съд - Пловдив находяща се в гр. Пловдив, ул. Иван Вазов №20 за обект "Подземен гараж"

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП -23.07.2018г. 16:30 часа

ОБЯВА ФОРМА НА АОП -23.07.2018г. 16:30 часа

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -23.07.2018г. 16:30 часа

ДОКУМЕНТАЦИЯ -23.07.2018г. 16:30 часа

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА -23.07.2018г. 16:30 часа

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ -23.07.2018г. 16:30 часа

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ КЪМ СПЕЦИФИКАЦИЯ -23.07.2018г. 16:30 часа

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ -23.07.2018г. 16:30 часа

Информация за публикувана в профила на купувача обява в АОП -23.07.2018г. 16:30 часа

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ - Установяване количеството на необходимите за извършване строителни и ремонтни работи по отстраняване дефекти върху сграда в обекта: Подземен гараж в сграда на Административен съд - Пловдив -23.07.2018г. 16:30 часа

Протокол от заседание -14.08.2018г.

Протокол от заседание -14.08.2018г.

Съобщение за изготвено експертно становище

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ

Приложения: Техническа спецификация и приложение към нея;Техническо предложние за изпълнение на проекта заедно с линеен график;Ценово предложение.

Възлагателно писмо

Бюджетно нареждане

Протокол Образец 19

Платежно нареждане