РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

156

 

гр. Пловдив, 18 януари 2013 год.

 

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХVІІ СЪСТАВ, в закрито заседание на осемнадесети януари през две хиляди и тринадесета година  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

                                                                              

разгледа докладваното от Председателя  адм. дело  906 по описа за 2010 год. на Пловдивския административен съд и взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 175, ал. 2 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив, чрез ст. юрисконсулт П., с искане да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 43/09.01.2013 г. постановено по горното дело, като в осъдителната част от диспозитива на решението след 1705 лв. (която цифра кореспондира с посочената в мотивите на решението), неправилното словесно изписване на сумата, а именно „три хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 49 стотинки“  се поправи съответно на “хиляда седемстотин и пет лева“.

Пловдивският административен съд, като прецени данните по делото, намери следното :

Производството по административно дело № 906/2010 год. е било образувано по повод жалбата на  П.В.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Натали - ПВ - П.П.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, против Ревизионен акт /РА/ № 160901714/11.02.2010 г., издаден от В.Г.К., на длъжност инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 237/09.04.2010 г. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в размер на 21241,10 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3062,67 лв. и установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 317,90 лв., ведно със законната лихва  в размер на 28,93 лв.

Производството по делото е приключило с постановяване на Решение № 43/09.01.2013 г., в което в осъдителната част на диспозитива на решението след цифрата 1705 лв., вместо “хиляда седемстотин и пет лева“, неправилно словесно е изписана сумата „три хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 49 стотинки“. Допуснатата писмена грешка е очевидна. Няма пречка нейното отстраняване да бъде сторено в настоящото производство. В този смисъл, съдебния състав намери молбата на процесуалния представител на приходната администрация за основателна, поради което

 

                     

Р      Е      Ш      И    :

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 43/09.01.2013 год. по административно дело № 906 по описа за 2010 год. на Пловдивския административен съд, като в осъдителната част на диспозитива, поставения в скоби израза “... /три хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 49 стотинки/...”,  да се чете  “... /хиляда седемстотин и пет лева/...”.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

                                                       

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: