Р Е Ш Е Н И Е

№ 224

град Пловдив, 22.01.2014 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 22.01.2014 г . в състав:                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 563 по описа за 2013 година, докладвано от съдията Ст. Ботев.

Производството е по реда на чл. 175 от АПК.

Със заявление  от пълномощника на кмета на община Пловдив на основание чл. 175, ал. 1 от АПК, съдът се моли  да поправи допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 2421/07.11.2013г.,  по ад № 563 по описа за 2013 година, като се твърди че на страници първа и четвърта от същото  е постановено: „Заповед № 13- ОА- 204 / 07.02.2013г.“ 

Иска се вместо цитирания текст, да се изпише  правилния, а именно: „Заповед № 13- ОА - 294 / 07.02.2013г.“

Съдът е изпратил препис от заявлението на жалбоподателя, чрез процес. му представител, съобщението е получено на 14.01.2014г. и седмодневния срок за отговор е изтекъл на 22.01.2014г.

Съдът установи, че действително оспорената заповед е с № 13- ОА - 294 / 07.02.2013г. , но неправилно е изписана с номер № 13- ОА- 204 / 07.02.2013г.   в жалбата /л.2/ от самия жалбоподател, поради направеното искане следва да се уважи.

Предвид горното настоящия състав намира молбата за „ОФГ“ за основателна, поради което и на основание чл. 175 АПК  съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в Решение № 2421/07.11.2013г.,  по ад № 563 по описа за 2013 година, на страници първа и четвърта от същото, като вместо изписаният номер на заповед  № 13- ОА- 204 / 07.02.2013г.,   да се чете  Заповед № 13- ОА- 294 / 07.02.2013г.“ 

Решението подлежи на  обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                              

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :