РЕШЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, XXI състав на 25.06.2008 година

в публично заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ ЧЛЕНОВЕ:    

 ЯНКО АНГЕЛОВ

ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

при секретаря: С.С. и при присъствието на прокурора: РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯНКО АНГЕЛОВ адм. дело номер 712 по описа за 2008 година

Производство по чл.306 ал.5 АПК.

Образувано е по жалбата на Директора на Областна дирекция "Полиция" - Пловдив, действащ чрез пълномощника си юрк.Евгений Гонгалов, срещу Разпореждане 1445 от 28.03.08г. на Председателя на Административен съд Пловдив, постановено по административнонаказателна преписка, по административно дело 412/2007г. година по описа на Административен съд Пловдив, първи състав.

С оспореното разпореждане е наложено административно наказание-глоба в размер на 200 лева на Директора на Областна дирекция "Полиция"-Пловдив, за неизпълнение на съдебно решение. В жалбата се твърди неправилност на разпореждането. Поддържа се, че в конкретния случай, за Директора на Областна дирекция "Полиция" - Пловдив не е налице хипотезата неизпълнение на решение 277/10.07.2007г., постановено по административно дело 412/2007г.. по описа на Административен съд Пловдив, след като административния орган на 18.07.2007 година е постановил изричен отказ за достъп до обществена информация на П.Н.П., а това обстоятелство се посочва от жалбоподателя, като изключващо административно-наказателната отговорност, след като в петитума на жалбата, по повод на която е било образувано административно дело 412 от 2007 година се е съдържало искането да бъде издаден изричен отказ за достъп до обществена информация.

В жалбата се поддържа, че административния орган е действал при условията и предпоставките на чл.156, ал.1/втора алтернатива/ от АПК, и е издал акта, преди влизането в сила на съдебното решение по административно дело 412 от 2007 година на Административен съд Пловдив, чието издаване първоначално е отказал, а именно изричния отказ за достъп до обществена информация, материализиран в решение рег.№Я-6182 от 18.07.2007 година.

Ответникът по жалбата не взима становище по жалбата.

Участващия в производството П.Н.П., счита жалбата за неоснователна.

Представител на Окръжна прокуратура - Пловдив изразява становище за неоснователност на жалбата, считано постановеното разпореждане за правилно.

Настоящата инстанция, след като провери допустимостта и съответствието на разпореждането със закона, възоснова на доказателствата по делото, намери жалбата за допустима, а по същество за основателна, по следните съображения.

По жалба на П.Н.П. е постановено решение по административно дело 412/2007 г. по описа на АС - Пловдив.

С осъдителен диспозитив съдът е отменил мълчаливия отказ и върнал делото на административният орган, със задължителни указания по прилагането на закона. Решението е влязло в законна сила на 28.07.2007 година.

Преди влизането на решението в сила, административния орган е издал изричен отказ, материализиран в решение регЯ-6182 от 18.07.2007 година, и след като е приел, че този отказ също подлежи на обжалване П.Н.П. е подал жалба, по която е било образувано административно дело 1267 от 2007 година на Административен съд Пловдив.

Съдът е прекратил производството по делото, черпейки аргументи от чл.58, ал.З от АПК.

Това прекратително определение е било обжалвано с частна жалба от П.Н.П., а Върховният административен съд, III отделение, по административно дело 10492 от 2007 година е оставил в сила определението за прекратяване.

Върховния административен съд е дал отговор на въпроса как следва да се тълкува разпоредбата на чл. 58, ал. 3 от АЛК и до кой момент е трябвало да е последвал изричен отказ, за да може да се приеме, че и той се счита за отменен, след като съдът е отменил мълчаливия отказ.

Разпоредбата на АЛК гласи, че когато по административен или съдебен ред бъде отменен мълчалив отказ, смята се за отменен и изричният отказ, който е последвал "преди решението за отмяна".

Изричният отказ трябва да е издаден до момента на влизане на решението в сила, а не до момента на неговото постановяване.
Да се приеме друг момент ще означава да се даде възможност на администра­тивния орган в зависимост от резултата по делото да издава последващ на мъл­чаливия отказ изричен такъв, с цел да попречи на изпълнението на съдебен акт. Това би обезсмислило реализираната защита пред съда.

От административната преписка по делото е видно, че пет дни след получаване на съобщението, че съдебното решение е изготвено /на 18.07.2007 година/, административният орган е издал изричен отказ, който обаче според направеното тълкуване на закона от състава на ВАС на РБ се счита за отменен, след като е отменен мълчаливия отказ по същата административната преписка.

Неоснователни са твърденията в жалбата, че при хипотезата на чл.156, ал.1 /втора алтернатива/ е действал административния орган, издавайки изричен отказ за достъп до обществена информация на 18.07.2007 година.

Производството по административно дело 412/2007 г. по описа на АС -Пловдив е образувано по жалбата на П. Н. П. против мълчалив отказ по искане по ЗДО.И да получи копие от Инструкция 1-195/27.08.2003 г. на МВР за "организацията и работата на органите на МВР по заявителски материал".

С решение 277/10.07.2007 г. по адм. д. 412/2007 г. по описа на АС -Пловдив е прието, че е налице незаконосъобразен мълчалив отказ поради допуснати нарушения на административнопроизводствените правила: неполагане на .усилия от страна на административния орган да установи наличието на правен интерес за достъп до информация на заявителя поради връзката му с преписка 143/2007 г. или липсата на такъв поради съществуването на друг специално установен нормативен ред за търсене и получаване на информация - чл. 4, ал. 1 и чл. 29 от ЗДОИ. По същество с решението е отменен мълчаливия отказ, а преписката е върната за произнасяне при спазване на дадените указания.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав приема, че Директора на Областна дирекция "Полиция" - Пловдив е изпълнил, но при прочит "литера легис" законовата разпоредба, като е следвало да "изчака" влизане в сила на съдебното решение по делото/в каквато насока са били и твърденията на самия жалбоподател П. в частната му жалба до състава на ВАС на РБ/, което обаче е било разяснено едва с определението на ВАС на РБ от месец Февруари 2008г., веднага след което/още същия месец/ е депозирана и молбата на П. по чл.304 и СЛ.АПК.

Освен това пред настоящата инстанция се представи и нов изричен писмен отказ от страна на Директор ОДП - Пловдив с дата 03.04.2008г.,който не е бил наличен при разглеждане на административно - наказателната преписка от Председателя на Съда.

При това положение настоящият съдебен състав намира, че не може да се приеме, че административният орган не е предприел действия за изпълнение на съдебното решение по адм. дело 412/2007г. е и бездействал през периода от около седем месеца, а към настоящият момент решението се явява изпълнено още през месец Април 2008г.

С оглед на това и на основание чл.306 ал.6 АПК следва да се отмени разпореждането от 28.03.2008г. и се откаже налагането на административно наказание на Директор ОДП - Пловдив.
Ето защо и поради мотивите, изложени по - горе ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-XXI състав :

РЕШИ

ОТМЕНЯ разпореждане 1445/28.03.2008г. на Председателя на Съда, с което е наложена глоба в размер на 200 лева на Директор ОДП - Пловдив за неизпълнение на  задължение по влязло в сила съдебно решение по адм.дело 412/2007г. по описа на Административен Съд - Пловдив, I състав, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:                               

ОТКАЗВА да наложи глоба на Директор ОДП - Пловдив за неизпъл­нение на  задължение по влязло в сила съдебно решение по адм.дело №412/2007г. по описа на Административен СъдПловдив 1 състав.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Я.К.

ЧЛЕНОВЕ: 1.Я.А.

    2.Л.Н.