РЕШЕНИЕ

 

 

№ 1138

 

град Пловдив,  10 август  2009  год.

 

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, 11 с., в открито заседание на  десети юли   през две хиляди и девета  година,  в състав:

 

                                                     Административен съдия:  Милена  Несторова-Дичева

                                                         

при секретаря Марина Чиракова и участието на прокурора ……………………..,  като разгледа   докладваното от председателя административно  дело № 959  по описа за 2009 г. ,  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на Дял Трети,  Глава Десета, Раздел Първи  от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с  чл.139 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета /ППЗНП/.

            Образувано е по жалба на Д.М.Ш. ***, ученик в ІХ а клас в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, непълнолетен,  действащ със съгласието на своя баща М.В.Ш., против Заповед № 51/19.03.2009 г. на Директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства-Пловдив, в частта й по т.11, с която на жалбоподателя е наложено наказание – предупреждение за преместване в друго училище, поради грубо нарушаване на вътрешния ред. Твърди се назаконосъобразност на процесната заповед поради съществено нарушение на адиминстративнопроизводствените правила и противоречието й с материално-правните предпоставки на закона. Като нарушение на процедурните правила се сочи неуведомяването на родителя на ученика и съответната дирекция „Социално подпомагане” от страна на класния ръководител преди налагането на наказанието на ученика; неизслушване на ученика от Директора на училището. В заповедта за налагане на наказанието също така не били посочени и причините за налагането, като соченото „грубо нарушаване на ПВРД в НГСЕИ” било неясно и бланкетно. Липсвали мотиви в обжалвания акт. Иска се отмяната му. Претендират се и разноски. В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично, и с баща си. Жалбата се поддържа по изложените в нея съображения.

            Ответникът – Директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, оспорва жалбата като счита същата за неоснователна. В съдебно заседание, от надлежен процесуален представител, се навеждат доводи в подкрепа на оспорения административен акт.

               Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира жалбата за допустима като подадена в законоустановения срок   и при наличието на правен интерес, а по същество за основателна, предвид следното установено от  фактическа и правна  страна:

               1. По отношение на допустимостта, по-конкретно срочността на жалбата, видно от представена и приета като доказателство по делото /лист 46/ молба на Директора на НГСЕИ, става ясно, че процесната заповед не е връчена „официално и индивидуално” на ученика, макар и за същата да има изпратено уведомително писмо, от класния ръководител, връчено на 31.03.2009 г. по обратна разписка на лист 47 по делото и същата да е сведена до знанието на всички ученици, преподаватели и помощен персонал и да е прочетена от всички класни ръководители на учениците в часа на класния ръководител. Тъй или иначе, предвид обстоятелството, че нито в уведомителното писмо, нито в самата заповед е посочен срок за обжалването й, същият следва да бъде приет за удължен на 2 месеца. Поради това следва да се приеме, че подадената на 28.04.2009 г. жалба  е подадена в срок.

               2.По съществото на спора

               Предмет на оспорване е Заповед № 51/19.03.2009 г. на Директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, с която по т.11, на основание  решение на Учителския съвет – Протокол № 7/18.03.2009 г. и съгласно ПВРД на НГСЕИ и ППЗНП,  на настоящия жалбоподател Д.М.Ш. – ІХ а клас е наложено наказание „предупреждение за преместване в друго училище” за грубо нарушаване на ПВРД в НГСЕИ по чл.82, ал.1, т.2 и чл.139, ал.1, т.2 от ППЗНП. По делото е представена и приета като доказателство пълната административна преписка по налагане на оспореното наказание ведно с извадка от  Правилника на гимназията /лист 16 и сл. по делото/.

               При анализ на така изброените доказателства и във връзка с направените в жалбата оплаквания, настоящият състав на Административен съд – Пловдив, счита, че оспорената заповед е издадена при допуснати съществени нарушения на процесуално-правните изисквания за нейната законосъобразност.

                    На първо място не е спазено императивното изискване на чл.139, ал.5 от ППЗНП, съгласно който Директорът е длъжен преди налагане на наказанието по ал. 1, т.  2 да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението. В представеното писмено становище по делото – лист 8 и сл. Директора на НГСЕИ изрично заявява, че още в деня на извършването на нарушението, 16.01.2009 г., когато в учебно време, ученикът Д.Ш. е извадил от чантата си нервнопаралитичен спрей, с който съученикът му Константин Икономов пръснал в учебната стая по време на учебния процес и вследствие на това миризмата се разпостранила на първия и втория етаж на училището, което предизвикало дразнения и се  наложило всички ученици и преподаватели да напуснат сградата, а учебният процес бил нарушен, тя е провела разговор с двамата ученици за изясняване на случая. Това обаче не може да се приеме за проведено изслушване на ученика по смисъла на посочената норма. Предвид спецификата на провежданата процедура по налагане на наказание, въпросното изслушване следва да бъде проведено и документирано /нещо което не е направено в това производство/  по начин по който на ученика да стане ясно, че същото се провежда  както с цел да бъдат изяснени фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението, така и че то се прави с оглед евентуалната преценка да му бъде наложено наказание.          

                    На второ място не е спазено и изискването на чл.139, ал. 3 и 4 от ППЗНП – по делото няма представени доказателства за уведомяването от страна на класния ръководител на  дирекция "Социално подпомагане" по местоживеенето на ученика за извършеното нарушение преди да бъде наложено наказанието. Това нарушение се явява особено СПН дотолкова доколкото същото е обвързано с правото на ученика по ал.4 от същата норма, преди налагане на наказание по ал. 1,  да бъде информиран и консултиран от представител на дирекция "Социално подпомагане" по местоживеенето му  с цел защита на неговите права и интереси. В случая, предвид липсата на такова уведомяване и като резултат от тази липса, настъпилата невъзможност да бъдат защитени правата и интересите на ученика, каквато цел преследва закона с  това уведомяване, проведената административна процедура е съществено опорочена.  Съответно това води и до незаконосъобразност на завършващия я акт, а именно оспорената Заповед № 51/19.03.2009 г. на Директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив в частта й по т.11.

Така мотивиран, съдът

Р  Е  Ш  И:

            ОТМЕНЯ   Заповед № 51/19.03.2009 г. на Директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив /в частта й по т.11/ с която, на основание  решение на Учителския съвет – Протокол № 7/18.03.2009 г. и съгласно ПВРД на НГСЕИ и ППЗНП,  на настоящия жалбоподател Д.М.Ш. – ІХ а клас е наложено наказание „предупреждение за преместване в друго училище” за грубо нарушаване на ПВРД в НГСЕИ по чл.82, ал.1, т.2 и чл.139, ал.1, т.2 от ППЗНП.

 

             Решението  подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС.

 

 

                                                                                              Административен съдия: