РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 40

 

гр. Пловдив, 07.01.2013 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІІІ състав в открито  заседание на трети септември през две хиляди и дванадесетата година в състав :

                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Г. ПАСКОВ

                                 

при секретаря П.С., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 896 по описа за 2012 год.,  и присъединените към него административно дело № 909 по описа за 2012 год.,  и административно дело № 1214 по описа за 2012 год., констатира следното:

Производство по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Производството по административно дело № 896 по описа за 2012 год. на Административен съд-Пловдив е образувано по повод жалба от  “Комексмаш-Васил Пиронков” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от В. И. П. - Управител против Заповед № А 235/18.02.2011г. на Кмета на Община Асеновград в частта по т.І и т. VІ  в която е обявен за изпълнител на превозите по утвърдената общинска, областна и републиканска транспортни схеми за линиите по Пакет І  а именно “Асеновград-Пловдив, Асеновград-Три могили, Асеновград-Мостово и Асеновград-Добростан.

Производството по административно дело № 909 по описа за 2012 год. на Административен съд-Пловдив е образувано по повод жалба от “Пловдив 2000” ООД, със седалище и адрес на управление ****, с ЕИК ****, представлявано от Управителя М. Д.И. против Заповед № А 235/18.02.2011г. на Кмета на Община Асеновград в частта й в която е обявено класирането за възлагане на превозите по самостоятелна градска линия Асеновград-Китен.

Производството по административно дело № 1214 по описа за 2012 год. на Административен съд-Пловдив е образувано по повод жалба от “АНКО ИМЕКС” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от М.в. – Управител против Заповед № А 235/18.02.2011г. на Кмета на Община Асеновград в частта й в която е  изпълнител на превозите по утвърдената общинска, областна и републиканска транспортни схеми за линиите “Асеновград-Пловдив”, “Асеновград-Три могили”, “Асеновград-Мостово” и “Асеновград-Добростан”.

Жалбоподателите заявяват, че поддържат изцяло жалбите си.

Според ответната страна, както и според заинтересованата страна  - ЕТ “С. и син – Д. С.”, гр. Пловдив жалбите са неоснователни.

Жалбите са подадени от надлежни страни и в срок, поради което същите са допустими.

Жалбите са основателни поради следното:

С Решение № 999, взето с Протокол № 44 от 27.10.2010 г., Общински съвет – Асеновград е решил да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени разписания, обособени в пакети (комбинирани в ефективни и неефективни) и самостоятелни линии от общинската,  областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Асеновград, като на Кмета на общината е възложено изпълнението на функциите по неговото провеждане. Със същото решение са утвърдени критериите, начините на оценка и класиране и проекто-договор, като на основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2/2002 г., е определен и съставът на комисията за провеждане на конкурса. В изпълнение на посеченото решение на общинския съвет, Кметът на Община Асеновград е издал Заповед № А - 2393 от 14.12.2010 г., с която е открил конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени разписания, обособени в пакети и самостоятелни линии от общинската,  областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Асеновград. С тази заповед са определени изискванията към кандидатите, мястото и крайния срок за подаване на предложенията и други специфични изисквания. Със Заповед № А – 95 от 25.01.2011 г., Кметът на Община Асеновград е назначил комисия за провеждане на процесния конкурс (обявен с негова Заповед № А - 2393 от 14.12.2010 г.), в изпълнение на Решение № 999, взето с Протокол № 44 от 27.10.2010 г. на Общински съвет – Асеновград. На 27.12.2010 г., условията на конкурса за автобусни линии са обявени във вестник „Новинар“ (централен ежедневник) и вестник „Марица“ (местен ежедневник). Първото заседание на назначената от Кмета на Община Асеновград комисия е проведено на 27.01.2012 г., за което е съставен Протокол № 1. Последвали са заседания проведени на 31.01.2011 г. и на 03.02.2011 г., за което са съставени съответно протоколи № 2 и № 3 от същите дати. В резултат на проведените заседания комисията е оценила и класирала предложенията на допуснатите до участие кандидати, като с оспорената пред настоящата инстанция Заповед № А – 235/18.02.2011 г., Кметът на Община Асеновград е обявил кандидатите, класирани на първите три места и е определил съответния кандидат, класиран на първо място, за изпълнител.

Съдът констатира, че оспорената заповед е издадена от материално компетентен за това административен орган, в предписаната от закона форма.

При издаването но процесната заповед обаче са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗАвтП, превозите по автобусни линии се възлагат на лицензирани превозвачи чрез конкурс.  Редът за провеждането на конкурса, преди измененията на закона с ДВ бр.17 от 2011 г., е уреден в Глава втора „Разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми” от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на министъра на транспорта и съобщенията, сега с ново заглавие – Наредба  № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси/, разпоредбите на която, с оглед предмета на процесния спор, са в приложимата редакция преди последните изменения с ДВ бр.44 от 2011 г.

В конкретния случай, настоящият съдебен състав намира, че процедурата по провеждане на спорния по делото конкурс е опорочена изначално, още с назначаването на конкурсната комисия.

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата, общинският съвет определя състава на комисията за провеждане на конкурса, а ал. 6 на цитираната норма предвижда, че кметът на общината със заповед назначава комисията в изпълнение на решението по ал. 5. Систематичното тълкуване на разпоредбата на ал. 6 на чл. 17 от Наредба № 2/2002 г. и в нейната логическа връзка и последователност с предходната ал. 5 и следващата я ал. 7, обосновава извод, че общинският съвет е органът, който определя състава на комисията по провеждане на конкурса, а кметът е длъжен да изпълни точно решението.  Според решението на Общинския съвет членовете на комисията по провеждане на конкурса са тринадесет плюс двама резервни членове, от тях председателят на комисията и десет от членовете й, включително и резервните членове, са посочени поименно, а останалите четирима членове са посочени като „Представител на Регионален отдал „Контролна дейност ДАИ“ Пловдив“, „Представител на РУ на МВР – Асеновград“, „Представител на Национална агенция по приходите – ТД – Пловдив“ и „Представител на Националната транспортна камара – Пловдив“. Кметът на общината, със Заповед № А - 95/25.01.09.2011 г. е назначил конкурсната комисия, в чийто състав обаче не е включен представител на ТД на НАП гр. Пловдив, като вместо него един от резервните членове – М. У. на длъжност началник отдел „Правен“, е назначена за редовен член. Едновременно с това с посочената заповед е редуциран броя на резервните членове, които не са двама, така както е определил Общинския съвет в Решение № 999, взето с Протокол № 44 от 27.10.2010 г., т. II, а само един – Т. М. заместник-кмет на Общината.

 Комисията е провела свои заседания на 27.01.2012 г., на 31.01.2011 г. и на 03.02.2011 г. Видно от протоколите за проведените заседания с № 1, 2 и 3 от цитираните дати, вместо определеният със заповед № А - 95/25.01.09.2011 г. Й. К. – „Пътен контрол“ в РПУ - Асеновград, в заседанието е участвал Д. И. К., но от събраните по делото доказателства не се изяснява същия в какво качество е участвал.

Следва да се отбележи, че на първото проведено заседание  на 27.01.2012 г., комисията е заседавала в непълен състав, тъй като  са отсъствали двама от редовните членове, а именно адв. Б. и общински съветник Ч., а резервния член не е взел участие в заседанието. Идентична е ситуацията и с проведеното на 03.02.2011 г. заседание, от което обаче е отсъствала единствено адв. Б.. Освен това в проведените на  31.01.2011 г. и на 03.02.2011 г. заседания, като присъствал на същите е посочен инспектор Й. К. – „Пътен контрол“ в РПУ – Асеновград, но протоколите от проведените заседания не са подписани от него.

Видно от гореизложеното е, че конкурсната комисия е назначена от Кмета на Община Асеновград в нарушение както на чл. 17, ал. 5 от Наредбата, така и на чл. 17, ал. 7 от същата, в приложимите редакции. Комисията е следвало да се състои най-малко от петима членове, в това число юрист и специалисти, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит за оценяване на предложенията, като в комисията се включват представители на общината, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", КАТ - Пътна полиция, териториалната данъчна дирекция, браншовите организации в областта на автомобилния транспорт. Цитираната разпоредба съдържа изисквания относно състава на комисията с цел да се осигури нейния компетентен състав и нормативно да се гарантира обективна преценка на предложенията на кандидатите.

С решението си Общинският съвет - Асеновград е посочил вида на специалистите и е определил броя на членовете на комисията. Това решение е стабилен административен акт. Със Заповед № А – 95/25.01.2011г. на Кмета на общината като издадена в изпълнение на решението на ОС – Асеновград, е следвало комисията да се назначи така, както е определена от общинския съвет, а не да се променя нейния състав (поради причини, за които може само да се предполага) и то чрез изключване на представител на ТД на НАП гр. Пловдив – специалист изрично предвиден в разпоредбата на чл. 17, ал. 7 от Наредбата, в приложимата редакция и включен в състава на определената от Общинския съвет комисия съгласно Решение № 999, взето с Протокол № 44 от 27.10.2010 г.

Доколкото констатираните от съда нарушения на административнопроизводствените правила, подробно описани  в настоящото решение, пряко касаят оценката и класирането на кандидатите, същите представляват основание за отмяна на обжалвания административен акт като незаконосъобразен. В тази насока следва да се отбележи, че при провеждане на конкурсната процедура за възлагане на обществен превоз, според чл. 24 от Наредба 2/2002 г., специално назначена комисия оценява и класира предложенията и взема решенията си на база комплексната оценка на всяко предложение по критериите, утвърдени от общинския съвет. Както изрично се посочва в Решение № 15554 от 25.11.2011 г. на ВАС постановено по адм. д. № 3790/2011 г., VII о., оценяването на участниците от комисията е правен въпрос, който е в предмета на контрола за законосъобразност от съда, тъй като оценките се поставят при определени условия и критерии. Правилността на оценяването е във връзка с тяхното прилагане, за което обективен вот следва да даде всеки член на комисията, назначен от кмета в изпълнение решението на общинския съвет. Обстоятелството, че не е назначен един от определените от Общински съвет Асеновград членове на комисията, който освен това е и специалист от нормативно изискуемия минимален състав на същата (арг. чл. 17, ал. 7 от Наредбата), обстоятелството, че един член от състава на комисията не може да формира вот за двама, както и липсата на законова предпоставка за участие в заседанията на помощния орган на лице, различно от определеното в заповедта, води до изкривяване на оценките, което опорочава по-нататъшната процедура и води до незаконосъобразност на оспорената заповед.

Тъй като посочените по-горе нарушения са съществени, същите са самостоятелно основание за отмяна на обжалвания административен акт.

Ето защо съдът намира оспорената заповед за незаконосъобразна и  следва да бъде отменена, като на основание чл. 173, ал. 2 АПК делото следва да бъде изпратено като преписка на административния орган за ново произнасяне, с назначаване на комисия в съответствие с Решение № 999, взето с Протокол № 44 от 27.10.2010 г. на Общински съвет - Асеновград.

Предвид изхода на правния спор на жалбоподателите следва да бъдат присъдени направените от тях разноски по делото, които се констатираха както следва:

На жалбоподателя “Комексмаш-Васил Пиронков” ЕООД следва да се присъдят внесената от него ДТ по делото в размер на 50 лв., възнаграждение за адвокат в размер на 1000лв. и заплатения депозит за вещо лице в размер на 300 лв. или общо 1350 лв.

На жалбоподателя “АНКО ИМЕКС” ООД следва да се присъдят внесената от него ДТ по делото в размер на 50 лв.и възнаграждението за адвокат в размер на 350лв. или общо 400лв.

На жалбоподателя   “Пловдив 2000” ООД следва да се присъдят внесената от него ДТ по делото в размер на 50 лв.и възнаграждението за адвокат в размер на 500лв. или общо 550лв.

      Водим от горното Съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № А-235/18.02.2011 г., издадена от Кмета на Община Асеновград, в частта  по т.І  и т. VІ  в която е обявен за изпълнител на превозите по утвърдената общинска, областна и републиканска транспортни схеми за линиите по Пакет І  за линиите “Асеновград-Пловдив”, “Асеновград-Три могили”, “Асеновград-Мостово” и “Асеновград-Добростан” на ЕТ “С. и син – Д. С.”, гр. Пловдив, както  и в частта в която е обявено класирането за възлагане на превозите по самостоятелна градска линия “Асеновград-Китен”.

ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Асеновград, за ново произнасяне, при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.

ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на “Комексмаш-Васил Пиронков” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от В. И. П. – Управител сумата в размер на 1350/хиляда триста и петдесет/ лева.

ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на “АНКО ИМЕКС” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от М.В. – Управител сумата в размер на 400/четиристотин/ лева

ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на “Пловдив 2000” ООД, със седалище и адрес на управление ****, с ЕИК ****, представлявано от Управителя М. Д.И. сумата в размер на 550/петстотин и петдесет/лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: