РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

№ 1454

гр.Пловдив, 22.08.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, ХІІІ състав, в открито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

При секретаря Таня Костадинова, разгледа докладваното от съдия Пасков административно дело № 993 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Съдебното производство е по чл. 118 ал. 1 и 2 от КСО във връзка с чл. 145 - 178 от АПК.

Образувано е по подадена жалба от С.П.И., ЕГН **********,*** против Решение № 129/05.04.2011г. на директора на Районно управление “Социално осигуряване” /РУ “СО”/ - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата му против разпореждане № **********/14.02.2011 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ “СО” - Пловдив /ТП на НОИ - Пловдив/, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основание § 4 ал. 1 от ПЗР на КСО, тъй като няма изискващите се 15 г. осигурителен стаж при условията на II категория труд, а има 03 г. 04 м. 07 д., а също няма и общ сбор от осигурителен стаж и възраст 100 точки.

В жалбата си изтъква доводи за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на решението на директора на РУ “СО” - Пловдив /ТП на НОИ - Пловдив/, твърди, че действително през периода 17.12.1992 г. – 16.01.1997 г. е работил като строителен работник във фирма “Пламена комерс” ООД – Пловдив , има трудов стаж там 4 г. и 29 дни, но при възникнал пожар в дружеството през 2008 г. е изгоряла цялата документация, поради което не може да представи никакви други документи. В съдебно заседание иска отмяна на решението на директора на РУ “СО” – Пловдив и да му се уважи искането като му бъде признат осигурителния стаж за посочения период.

Ответната страна - директора на РУ ”СО” – Пловдив, представлявана от процесуалния си представител юриск. Колева, смята жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди административния акт като правилен и законосъобразен, тъй като за този период не са представени документи, които да удостоверяват осигурителния стаж на жалбоподателя.  Претендират се разноски по делото.

Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав, след проверка на атакувания административен акт, доводите на страните и представените писмени доказателства, приема за установено следното:

Жалбата е допустима, като подадена от легитимирано лице, в срока, посочен в чл. 118 ал. 1 от КСО, по съществото си същата се явява неоснователна.

Доводите на съда в този смисъл са следните:

От фактическа страна по делото е установено, че със заявление, вх. № МП - 58679/08.09.2010 г. до директора на РУ “СО” – Пловдив, жалбоподателят С.П.И. е поискал да му бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията на § 4, ал.1 от ПЗР на КСО, като декларира, че не се осигурява от 01.09.2004г. С разпореждане № ********** Протокол № ПР – 479/14.02.2011г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ “СО” - Пловдив му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на § 4 ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 68 ал. 1-3 от КСО, тъй като това право се придобива при навършена възраст 63 години за мъжете и сбор от продължителността на осигурителния стаж и възрастта – 100. Към момента на подаване на заявлението И. има навършена възраст 58 г. и 24 д. и няма представен осигурителен стаж. Има зачетен осигурителен стаж по чл. 104 ал. 3 от ПЗР на КСО – 05 г. 07 м. 03 д., от ІІ-ра категория – 03 г. 04. м. 07 д. И от ІІІ-та категория – 21 г. 02 м. 21 д. На основание чл. 104 от КСО органът е приел, че общият осигурителен стаж, превърнат към ІІІ-та категория възлиза на 42 г. 02 м 09 д.

Осигурителният стаж за претендирания от жалбоподателя период, а именно в “Пламена комерс” ООД за времето  от 17.12.1992 г. – 16.01.1997 г. на длъжност строителен работник не е зачетен от административния орган, тъй като същият е оформен в трудова книжка с правоъгълен печат, а за подпис на ръководител е положен подписът на бившия управител на дружеството – Ц. Ц.. Издаден е обр. УП № 2, изх. № 1104/31.05.1999 г с доход за същия период, подписан от същото лице.

Съгласно доклад на финансов ревизор при РУ “СО” – Пловдив за извършена проверка (МП – 2273#3/13.11.2009 г.) органът е констатирал, че с Решение № 5421/17.05.1994 г. на ПОС, фирма “Пламена комерс” ООД е в ликвидация с ликвидатор М.С.С.. Ликвидаторът е декларирал, че няма съхранени разплащателни ведомости от 1992 г. до 1996 г. и няма печат на дружеството в резултат на възникнал пожар.

Към преписката се съдържа писмо отговор от 07.10.2010 г., в който са положени: подпис на бившият управител на дружеството и печат на същото.

Разпореждането е обжалвано пред директора на РУ “СО” - Пловдив, с жалба вх. № МП – 18523/11.03.2011 г., в която се иска да бъде преразгледан целият трудов стаж на И., както следва: 01.01.1975 г. – 31.08.1975 г. – АПК “Тракия” – длъжност “строителен работник”; 25.03.1976 г. – 21.08.1978 г. – АПК “Тракия” – длъжност “строителен работник” и 01.02.1983 г. – 14.09.1985 г. - АПК “Калоявоно”, бригада с. Иван Вазово – длъжност “строителен работник”.

С решение № 129/05.04.2011г. решаващият орган е отхвърлил жалбата на С.И. против разпореждане № **********/14.02.2011 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ “СО” - Пловдив със следните мотиви: - 1./ съгласно т. 26 от ПКТП /отм./ права за пенсиониране по втора категория труд ползват строително-монтажни работници, работещи непосредствено на обектите на строително-монтажна дейност (вкл. ново строителство, реконструкция, модернизация и ремонт), във водопроводното, инженерно, мостово, пътно, мелиоративно и минно оборудване в специализираните строителни, монтажни и ремонтни фирми и организации. Специализирани строителни, монтажни и ремонтни фирми и организации са тези, които отчитат своята дейност в отрасъл “Строителство”, и които изпълняват посочените в точката дейности по проекто-сметна документация.

Строително-монтажни работници в обособени групи, предприятия и организации извън отрасъл “Строителство” могат да ползват правата по тази точка от правилника, при условие, че са звена, обособени на самостоятелна стопанска сметка, заплащаща им се по разценки на строителството, дейността им се отчита в отрасъл “Строителство” и извършват целогодишно строително-монтажна дейност на обекти с проекто-сметна документация.

 На основание чл. 70 от ПКТП /отм./, предприятията, фирмите и другите осигурители, при оформяне на документите за пенсиониране правят предложение за категоризиране на осигурителния стаж, като посочват съответната точка и буква от ПКТП /отм./, по която да се зачете трудът им.

В конкретния случа, за осигурителен стаж, положен на длъжност “строителен работник” в АПК “Калоявоно” - бригада с. Иван Вазово, в трудова книжка № 156/26.01.1974 г. липсва “вид дейност” на осигурителя, не е направено предложение от същия за категоризиране на осигурителния стаж и не са представени писмени документи, доказващи права по т. 26 от ПКТП /отм./.

Решаващият орган е приел, че правилно пенсионният орган е зачел осигурителния стаж при условията на трета категория труд.

Относно стажа, оформен от ф. “Пламена комерс” ООД – гр. Пловдив не е зачетен осигурителен стаж за периода 17.12.1992 – 16.01.1997 г. на длъжност “строителен работник”, тъй като представените документи за осигурителен стаж и осигурителен доход са подписани от бившия управител на дружеството. Предвид резултатите от доклада на финансовия ревизор от Отдел “КПК” при ТП на НОИ – Пловдив, че дружеството е в ликвидация от 17.05.1994 г.; декларацията на ликвидатора С., че няма съхранени разплащателни ведомости на “Пламена комерс” ООД за периода от 1992 до 1996 г., в резултат на възникнал пожар, както и писмо-отговор от 07.10.2010 г. на дружеството до ТП на НОИ – Пловдив, което е подписано също от бившия управител на дружеството и скрепено с печата му, директорйът на РУ “СО” – Пловдив е приел, че пенсионният орган правилно не е зачел този трудов и осигурителен стаж.

Що се отнася до осигурителния стаж за периода 01.01.19975 – 31.03.19975 и 15.03.1976 – 21.08.1978 г., положен на длъжност “строителен работник” в АПК “Тракия” – Пловдив е зачетен от пенсионния орган по условията на втора категория труд при преценка правото на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Това решение на директора на РУ “СО” - Пловдив се обжалва пред Административен съд - Пловдив от настоящия жалбоподател, в частта, с която не е признат осигурителния стаж за периода 17.12.1992 г. – 16.01.1997  г. на длъжност “строителен работник”, и е предмет на настоящето съдебно производство.

Така установената фактическа обстановка се подкрепя от доказателствата по делото и не е спорна между страните.

При тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Предмет на обжалване в това производство е Решение № 129/05.04.2011г. на директора на РУ “СО” - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на И. в посочената част против разпореждане № **********/14.02.2011 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ “СО” - Пловдив /ТП на НОИ-Пловдив/, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основание § 4 ал. 1 от ПЗР на КСО, тъй като жалбоподателят е навършил изискуемата възраст – 57 години, но няма изискуемия минимум осигурителен стаж от втора категория – 15 години.

Решението на директора на РУ “СО” - Пловдив е правилно и законосъобразно. Същото е издадено от компетентен орган, в кръга на правомощията му по закон и е мотивирано. Като мотив за отказа да отпусне пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя, пенсионния орган е посочил липсата на изискващите се 15 г. осигурителен стаж при условията на II категория труд, съгласно § 4 ал. 1 от ПЗР на КСО, а също липсата на 100 точки сбор от осигурителен стаж и възраст, съобразно разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от КСО във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО.

Спорният момент в настоящия случай е имал ли е към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия при условията на § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО жалбоподателя най-малко 15 г. осигурителен стаж при условията на II категория труд, алтернативно 10 г. осигурителен стаж от I категория, съответно има ли сбор от осигурителен стаж и възраст 100 т.

         Видно от приложените към административната преписка документи: - 1. доклад от 12.11.2009 г. на контролен орган на ТП на НОИ – Пловдив; - 2./ саморъчно подписана декларация на ликвидатора на “Пламена комерс” ООД – гр. Пловдив М.С.; - 3./ справка за фирмената история на това дружество, безспорно е установено че към 18.09.2006 г., когато е издадено удостоверение обр. УП – 3 № 106/18.09.2006 г. компетентен да издава документи за осигурителен стаж и доход на работниците и служителите на дружество “Пламена комерс” е единствено ликвидаторът.

         Няма спор, че представените към преписка документи за процесния стаж не са издадени от това лице, а от бившия управител на дружеството, поради което не могат да бъдат приети като валидни документи по чл. 40 ал. 1 във връзка с ал. 3 от НПОС, удостоверяващи  осигурителния стаж на И. за периода 17.12.1992 г. – 16.01.1997 г.

         Други документи, не са представени в хода на административното производство.

         В хода на съдебното производство жалбоподателят също не представя надлежни писмени доказателства, поради което съдът намира, претенцията му за неоснователна. 

         Съгласно Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, издадена по прилагането на Глава ХVІІ от КТ, трудовият стаж по КТ се установява с трудова, осигурителна или занаятчийско-ученическа книжка. Допустимо е удостоверяване трудов стаж и с удостоверение, издадено въз основа на разплащателни ведомости или партидни книги, или други документи, удостоверяващи времето, за което се признава трудов стаж, без да е съществувало трудово правоотношение.

         Трудовият стаж може да се установява и по съдебен ред, ако липсва документация, и се представи пред съда удостоверение от съответното предприятие, учреждение или организация, че книжата, ведомостите и другите документи, са загубени или унищожени. Редът за установяване на трудов стаж по съдебен ред е уреден в Указ от 1961 г. (Изв., бр. 104 от 29.12.1961 г.) Ищец по тези дела е работникът или служителят, а ответник – съответното териториално поделение на НОИ.

         Видно от приложеното към настоящото производство гр. дело № 7022 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г., жалбоподателят е предприел необходимото с оглед установяване на твърдяните от него обстоятелство, но с определение от 03.06.2011 г. същото е прекратено, поради неотстраняване на нередовностите по исковата молба, тъй като не притежава необходимите реквизит на искова молба за установяване на трудов стаж по съдебен ред.

         Предвид гореизложеното решението на директора на РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, като издадено от компетентен орган, при спазване на установената форма и постановено в съответствие с приложимия материален и процесуален закон и съобразено с целта на закона се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да се потвърди, а жалбата като неоснователна –да се отхвърли.

           С оглед изхода на спора и на основание чл. 143 ал. З и чл. 144 от АПК във връзка с чл. 78 ал. 3 и ал. 8 от ГПК, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати направените разноски по делото на административния орган, защитаван в процеса от юрисконсулт в размер от 150 лева, съобразно Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

            Воден от гореизложеното и на основание чл.118. ал.2 от КСО във връзка с чл.172 ал. 2 предл. последно от АПК, Административен съд – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на С.П.И., ЕГН **********,*** против Решение № 129/05.04.2011г. на директора на Районно управление “Социално осигуряване” /РУ “СО”/ - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата му против разпореждане № **********/14.02.2011 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ “СО” - Пловдив /ТП на НОИ - Пловдив/, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основание § 4 ал. 1 от ПЗР на КСО, като  неоснователна.

ОСЪЖДА С.П.И., ЕГН **********,*** да заплати сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: