Р Е Ш Е Н И Е

 

…17.

 

гр. Пловдив, 07.01. 2013 год.

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на четвърти декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

при секретаря Марияна Георгиева. като разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело №877 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

         І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

           Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

          Образувано е по жалба предявена от ЕТ “В.Ж.”, *****, с адрес на управление: *****, представлявано от В.Е.Ж. с ЕГН ********** против Ревизионен акт № 13-1104895 от 05.12.2011г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са определени данъчни задължения както следва: начислен ДДС в размер на 182.11лв. и прилежащи лихви в размер на 55.82лв. и допълнителен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2006г. в размер на 2858.33лв. и лихви в размер на 1643.22лв.; данък по чл. 48 от ЗОДФЛ /отм/ за 2007г. в размер на 853.24лв. и лихви 366.16лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 4.52лв. и лихви -1.26лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 5.29лв. и лихви -0.87лв.

                   Навеждат се  доводи за материалноправна и процесуална незаконосъобразност на административния акт и се иска неговата отмяна от Съда. Твърди се, че са допуснати нарушения по чл. 111 от ДОПК обосноваващи нищожност на РА. Иска се отмяната на оспорения РА и присъждане на разноските по делото.

                   Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, чрез процесуалния си представител - юрисконсулт Бъчварова, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Излага подробни писмени съображения. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

         ІІ. За допустимостта :

     Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат извода за нейната ДОПУСТИМОСТ. 

         ІІІ. За фактите:

                    Със Заповед за възлагане на ревизия № 1103073 от 21.06.2011г./л.335/ е извършена ревизия на ЕТ, обхващаща следните видове задължения за периоди: данък върху добавената стойност за периода от 01.01.2006г. до 31.07.2010г.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм/ за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2006г.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2009г. ЗВР е издадена в изпълнение на Решение № 495 от 10.06.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив, с което е отменен РА № 26-1005308 от 24.03.2011г. и е наредено извършването на повторна ревизия по отношение на констатациите по ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗДДФЛ.

                Заповедта е издадена от Венета Петрова Ангелова- Началник Сектор “Ревизии” Дирекция “Контрол”  при ТД на НАП гр. Пловдив  на осн. чл. 112 и чл. 113 от ДОПК и на осн. Заповед № РД-09-1 от 04.01.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП-Пловдив и приложен списък на началниците на сектори “Ревизии” в офисите на ТД на НАП Пловдив, компетентни да издават ЗВР. В.А. е Началник сектор “Ревизия”, офис Хасково, следователно ЗВР е издадена от компетентен административен орган. Със ЗВР №1103073 от 21.06.2011г. са определени: П.К.К. – на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител екип и Д.С.Д. – на длъжност старши инспектор по приходите да извършат ревизията. Определен е срок за завършване на ревизията-три месеца, считано от датата на връчване на ЗВР. Същата е връчена на 24.06.2011г. на В.Ж., видно от разписка към заповедта.

         Последвало е издаването на ЗВР № 1104895 от 21.09.2011г. /л. 336/, издадена от Д.Н.А.-главен инспектор по приходите Дирекция “Контрол” при ТД на НАП, същата е включена в Приложение № 2 към Заповед № РД-09-1 от 04.01.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП-Пловдив, който представлява списък на органите по приходите, които заместват началниците на сектори “Ревизии” при издаването на ЗВР, следователно е издадена от компетентен орган, тъй като видно от Заповед № 869.22 от 09.09.2011г. на Директора на ТД на НАП Пловдив Венета Авгелова ползва отпуск от 17.09.2011г. до 27.09.2011г. Определено е ревизията да завърши на 24.10.2011г. Същата е връчена на 28.09.2011г. на В.Ж..

                 Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК / в редакцията от ДВ, бр. 108 от 2007 г./  срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане.  Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК / в редакцията от ДВ, бр. 108 от 2007 г./  определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От анализа на коментираните по-горе заповеди се установи, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания. В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1104895 от 07.11.2011г. Същият е  надлежно връчен на 10.11.2011г. Издадена е Заповед № К1104895 от 10.11.2011г., с която на осн. чл. 119 ал.2 от ДОПК е определен П.К.К. – на длъжност  главен инспектор по приходите за компетентен орган по издаването на ревизионен акт.  ЗОКО е връчена на  12.12.2011г. по електронен път. На 21.11.2011г. е входирано възражение от ЕТ “В.Ж.” срещу РД, подадено на 17.11.2011г.

         В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК е издаден  Ревизионен акт № 13-1104895 от 05.12.2011г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са определени данъчни задължения както следва: начислен ДДС в размер на 182.11лв. и прилежащи лихви в размер на 55.82лв. и допълнителен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2006г. в размер на 2858.33лв. и лихви в размер на 1643.22лв.; данък по чл. 48 от ЗОДФЛ /отм/ за 2007г. в размер на 853.24лв. и лихви 366.16лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 4.52лв. и лихви -1.26лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 5.29лв. и лихви -0.87лв.

                  РА е връчен на жалбоподателката  на 12.12.2011г. по електронен път /л. 29 гръб и л. 30/

                  Ревизираното лице е извършвала през процесните периоди стопанска дейност в кафе-аперитив “Дейзи” в гр. ****. Извършвана е търговия на дребно в неспециализиран магазин с разнообразни стоки /цигари и сладкарски изделия.

Ревизиращите са събрали доказателства чрез извършване на насрещни проверки на контрагенти на ЕТ „В.Ж." гр. **** и връчване на ИПДПОЗЛ.

Относно правото на ползване на данъчен кредит е установено следното: "В.Ж." ЕТ не е включила в дневниците си за покупка и счетоводните си регистри за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. фактури, издадени от „ДЕЛИВЪРИ ****" АД гр. **** с Булстат 200066073 и отразени в регистрите по ЗДДС на

този доставчик както следва: № 40005414 / 05.09.2008 г. с ДО в размер на 21,54 лв. и начислен ДДС в размер на 4,31 лв. Предмет на доставката е „цигари"; № 40007702 / 17.10.2008 г. с ДО в размер на 101,44 лв. и начислен ДДС в размер на 20,29 лв. Предмет на доставката е „цигари"; № 40011662 / 05.01.2009 г. с ДО в размер на 64,62 лв. и начислен ДДС в размер на12,92 лв. Предмет на доставката е „цигари"; № 40024274 / 09.10.2009 г. с ДО в размер на 53,27 лв. и начислен ДДС в размер на 10,65 лв. Предмет на доставката е „цигари";№ 40027427 / 15.12.2009 г. с ДО в размер на 164,50 лв. и начислен ДДС в размер на 32,90 лв. Предмет на доставката е „цигари".

Ревизиращите са извършили проверка на този доставчик. Според приходните органи не са представени безспорни доказателства за транспортиране на стоки до обект на клиента и тяхното предаване. Единствено положения подпис върху фактурите от лице, представител на клиента, може да се приеме като обстоятелство потвърждаващо, че стоките са получени в обекта му.

Върху представените като доказателства заверени копия на описаните фактури има положен подпис на получил стоките само върху фактури № 40027427 / 15.12.2009 г. и 40011662 / 05.01.2009 г. За тези две фактури е констатирано, че стоките действително са доставени в обекта на ревизираното лице. За останалите три броя фактури с №№: 40005414 / 05.09.2008 г., № 40007702 / 17.10.2008 г. и 40024274 / 09.10.2009 г. Е установено, че липсват категорични доказателства за реалност на доставките на стоки, тъй като върху същите липсват поставени подписи за получател на доставката.

Според приходните органи  ревизираното лице- "В.Ж." ЕТ- не е включила в дневниците си за покупка и счетоводните си регистри за периода от 01.01.2006 г. до 31.07.2010 г. фактури , издадени от „СТЕФАН АРАБОВ - 2002" ЕООД ***** и отразени в регистрите по Закона данък върху добавената стойност на този
доставчик
както следва:
0000002275 от 26.08.2008 г. с ДО в размер на 1 832,50 лв. и начислен ДДС в размер
на 366,50 лв. Извършена е проверка на доставчика, според който стоките по фактура № 0000002275 / 26.08.2008 г. са приети от продавач в обекта на ЕТ "В.Ж.", но не може да посочи причина същата да не е подписана. Констатирано е, че представеното копие на фактура 0000002275 /26.08.2008 г. е без подпис на получател. Приходните органи са приели, че представените доказателства не удостоверяват категорично, че стоките по посочената фактура, действително са доставени в обекта на ревизираното лице.

С Протокол № 1113555 от 06.10.2011 г. за проверка на счетоводни документи и присъединяването на техни копия е извършена проверка на отразените в счетоводството на ревизираното лице документи с издател „СТЕФАН АРАБОВ - 2002" ЕООД, при която е установено, че всички са с подпис на получател. Отразени са в аналитичните регистри на сметка 304 Стоки.

Според ревизиращите за фактура 0000002275 / 26.08.2008 г. липсват категорични доказателства за реалност на доставка на стоки.

 Установено е, че "В.Ж." ЕТ не е включила в дневниците си за покупка и счетоводните си регистри за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. фактури,  издадени от ЕТ „ВЕЛИЧКА КАТИНОВА - ВИК" ***** и отразени в регистрите по ЗДДС на  доставчика. За 2007 г., 2008г, 2009г и 2010г. Фактурите са подробно описани в РД и в РА. Предмет на доставките е „цигари".

Извършена е насрещна проверка на ЕТ „ВЕЛИЧКА КАТИНОВА - ВИК". По ИПДПОТЛ № К8 - 5460 / 11.07.2011 г. не са представени копия на исканите документи - фактури, пътни листи и др. Представени са единствено писмени обяснения за начина на доставка на стоките и липсата на възможност за представяне на исканите документи. Величка Катинова  декларира, че всички количества, за които са издадени съответните фактури, са изписани от техния склад и получени от ревизираното лице. Приходните органи са установили, че срещу търговеца е образувано досъдебно производство № 20 / 2011 г. по описа на ОД на МВР гр. **** и по същото с Протокол за претърсване и изземване от 09.02.2011 г. исканите от органа по приходите документи са иззети от разследващите полицаи.

Изпратено е Искане за извършване на действия от други контролни органи, до Окръжна прокуратура гр. **** с изх. № К8 - 7599 / 05.10.2011 г., по което е изискано представяне на заверени копия на описаните фактури за продажби на ЕТ „ВЕЛИЧКА КАТИНОВА - ВИК" към ревизираното лице. С писмо вх. № К 8 - 7599 #1 / 25.10.2011 г. наблюдаващият прокурор е уведомил ревизиращите органи за следното: досъдебното производство № 20 от 09.02. 2011 година е образувано срещу посоченото лице, а именно В.Й.К. от гр. *****,  в качеството и на собственик на ЕТ  „ВЕЛИЧКА КАТИНОВА-ВИК" по реда на чл. 212, ал. 2 от НК за това, че като действала като подбудител и помагач, с цел да избегне установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери на други данъчно задължени лица, е съставила документи с невярно съдържание – престьпление по чл.255, ал.1, т.6 от НК във връзка с чл.20, ал.З и ал.4 от НК; прокуратурата в хода на проверката  е  установила,  че  в   материалите, събрани от органите  по  досъдебното  производство  се съдържат оригиналите на исканите от органите по приходите фактури: прокуратурата е установила също така, че в приобщените по досъдебното производство документи относно транспортирането на стоките: пътни листи  и  други  документи,   не се  съдържат данни,  удостоверяващи  че  стоката, описана в процесните фактури е получена от представител на купувача по тях ЕТ "В.Ж."; липсват данни  от  кой  служител,  с  какво транспортно  средство  на  ЕТ „ВЕЛИЧКА КАТИНОВА - ВИК" и на кой адрес на търговския обект са извършени конкретно всяка една от посочените доставките по тези фактури; исканото заверено копие на фактура № 1000006204 от 01.11.2008 г. не може да бъде предоставено, тъй като същата не се съдържа по документите в делото.

Ревизиращите са констатирали относно процесните фактури, че всички имат поставен гриф „оригинал". Посочено е, че този гриф се поставя само и единствено на първия екземпляр на фактурите, който следва да са намира в купувача на стоките. Според ревизиращите наличието на такъв екземпляр в счетоводството на продавача е категорично основание да се приеме, че доставки по тези фактури не са извършвани. Допълнително основание е липсата на поставен подпис за получател на всички представени документи, както и липсата на съпътстващи документи:пътни листи, приемо-предавателни протоколи и други, удостоверяващи транспортиране и предаване на стоките по фактурите на ревизираното лице.

С Протокол № 1113555 от 06.10.2011 г. за проверка на счетоводни документи и присъединяването на техни копия е извършена проверка на отразените в счетоводството на ревизираното лице документи с издател ЕТ „ВЕЛИЧКА КАТИНОВА - ВИК", при която е установено, че всички са с подпис на получател. Отразени са в аналитичните регистри на сметка 304 Стоки. Приходните органи  са констатирали, че стоки по описаните  в РА фактури  не са доставени в обект на ревизираното лице-ЕТ "В.Ж.".

В хода на ревизионното производство е установено, че  "В.Ж." ЕТ не е включила в дневниците си за покупка и счетоводните си регистри за периода от 01.01.2006 г. до 31.07.2010 г. фактури, издадени от „БРАДЪРС И КО"ООД ***** и отразени в регистрите по ЗДДС на този доставчик както следва: № 0000009225 / 04.12.2008 г. с ДО в размер на 56,67 лв. и начислен ДДС в размер на 11,33 лв. Предмет на доставката е кафе.

Ревизиращите са извършили насрещна проверка на от „БРАДЪРС И КО"ООД. По ИПДПОТЛ № К8 - 7540 от 04.10.2011 г. са представени съответно: заверени копия на посочената фактура и дневен отчет по ЕКАФП. Представляващият проверяваното дружество е представил писмени обяснения, според които стоката по фактура № 0000009225 от 04.12.2008 г. е доставена на адрес: *****, „Д.К." - **** със собствен транспорт. Ревизиращите са установили, че посоченият от доставчика адрес не е точен, тъй като Обектът- „Д.К." - **** се намира на адрес: **** и се стопанисва от ЕТ "В.Ж.". Адресът: ***** представлява стария адрес на регистрация на ревизираното лицекато на този адрес не съществува търговски обект. Независимо от това разминаване в адресирането на обекта на стопанска дейност, проверяваният контрагент предоставя доказателства за извършената доставка. Установено е, че дружеството не издава стокови разписки и за експедиционни документи служи фактурата. Върху представеното копие на фактурата има положен подпис на получател на стоката. Приходните органи са анализирали доказателствата, събрани в хода на ревизионните производства и са заключили, че стоките действително са доставени в обект на ревизираното лице.

С Протокол № 1113555 от 06.10.2011 г. за проверка на счетоводни документи и присъединяването на техни копия е извършена проверка на отразените в счетоводството на ревизираното лице документи с издател „БРАДЪРС И КО" ООД, при която е установено, че всички са с подпис на получател. Отразени са в аналитичните регистри на сметка 304 Стоки.         Приходните органи са констатирали, че "В.Ж." ЕТ не е включила в дневниците си за покупка и счетоводните си регистри за периода от 01.01.2006 г. до 31.07.2010 г. фактури, издадени от ЕООД „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ" **** и отразени в регистрите по ЗДДС на този доставчик. Фактурите за 2006г., 2007г, 2008г., 2009г, 2010г. са подробно описани в РД и в РА.

Извършена е проверка на доставчика- от ЕООД „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ". По ИПДПОТЛ № К8 - 7538 от 04.10.2011 г. са представени: заверени копия на изисканите фактури, заверени копия на пътни листи за четири дати. Представляващият на проверяваното дружество е представил писмени обяснения, с които е декларирал следните обстоятелства: стоките по представените фактури са доставени на адрес: *****, със собствен транспорт за разносна търговия. Ревизиращите са установили, че представените пътни листи са с маршрут: „Пловдив - ****" като липсват каквито и да било пояснения. Отново е установено, че посоченият във фактурите от доставчика адрес не е точен. Обектът, който се стопанисва от ЕТ "В.Ж." се намира на адрес: ****. Адресът- ***** представлява стария адрес на регистрация на ревизираното лице. На този адрес не съществува търговски обект. Според обясненията фактурирането се извършва на „шапката", т.е. на юридическото лице, независимо от броя на обектите. Изписаният върху фактурите адрес е адресът по регистрация на клиента, а не на обекта, който реално получава стоките. От представените копия на фактури от проверявания контрагент има положен подпис на получател на стоката само на фактури, подробно описани в РА /л.33гръб/. За изрично изброените фактури приходните органи са приели, че същите действително документират доставки на стоки в обект на ревизираното лице.

Установено е в хода на ревизионото производство, че ревизираното лице не е включило в ДП и в счетоводните регистри за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2009г. фактури, издадени от ЕООД «СТАР ФУДС БЪЛГАРИЯ» , които са отразени в регистрите по ЗДДС на доставчика. Фактурите съответно за 2008г и 2009г. Са описани подробнов табличен вид в РА. Приходните органи са извършили насрещна проверка на ЕООД «СТАР ФУДС БЪЛГАРИЯ».  Отправено е ИПДПОТЛ с № К8-7537 от 04.10.2011г.. Представени са заверени копия на изисканите фактури. Дадени са писмени обяснения, според които стоките са доставени със собствен транспорт. Установено е, че фактурите не са подписани за получател на стоките. Ф-ра № 1000001540 от 25.01.2008г. е издадена на друг клиент- ЕТ «БРИЛЯНТ». Според приходните органи не са предоставени категорични доказателства за извършването на доставките. Извършена е проверка на счетоводството на ревизираното лице, обективирана с Протокол № 1113555 от 06.10.2011г. Установено е, че документите с издател ЕООД «СТАР ФУДС БЪЛГАРИЯ» са отразени в аналитичните регистри на сметка 304 – стоки. Според приходните органи стоките по процесните фактури не са доставени в обект на ревизираното лице.

Констатирано е в хода на ревизионното производство, че ЕТ «В.Ж.» не е включила в ДП и в СР за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2008г. фактури, издадени от ЕООД «БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО БЪЛГАРИЯ» и отразени в регистрите по ЗДДС на доставчика. Фактурите за 2007г, 2008г. са подробно описани в РА. В хода на ревизионното производство с ИИНП изх. № К10 - 777 от 15.08.2011 г. е извършена насрещна проверка на доставчика. На лицето е връчено ИПДПО № 26 - Б - 2607 от 18.08.2011 г., по което са представени заверени копия на изисканите фактури, за които е констатирано, че са без положен подпис на получател. Представляващият проверяваното дружество е представил писмени обяснения, с които е декларирал, че доставките се извършват до търговския обект на ревизираното лице; издава се фактура за получената стока, която се подписва от лице в обекта, получило реално стоката; разплащането се извършва при получаването на стоката по касов път. За периода от 06.12.2007 г. до 27.11.2008 г. фактурите за продажба на стоките, поради техническа грешка в счетоводната програма, са издавани на грешен Булстат ****, но са осчетоводени на верния Булстат на ЗЛ 112122415. Според приходните органи проверяваният контрагент не предоставя категорични доказателства за извършването на доставките.

С Протокол № 1113555 от 06.10.2011 г. за проверка на счетоводни документи и присъединяването на техни копия е извършена проверка на отразените в счетоводството на ревизираното лице документи с издател „БАТ България" ЕООД при която е установено, че всички са с подпис на получател. Отразени са в аналитичните регистри на сметка 304 Стоки.

При преглед на представените при насрещната проверка от „БАТ България" ЕООД копия на фактури се установи, че не съответстват визуално на представените такива от ЕТ "В.Ж.", касаещи съответните периоди на доставки, но отразени в счетоводството на търговеца. Фактурите са подробно описани в РА. Фактури с №№ подробно посочени в РА

са издадени на получател със следните данни: „ЖИСИ - Б. Жиева" ЕТ, клиентски код ****, адрес: гр. ****, ****.

Всички останали фактури са издадени с получател: „ЖИСИ - В. Жилева" ЕТ, клиентски код ****, адрес: гр. ****, ул. ****.

При извършената насрещна проверка доставчикът твърди, че фактурите за доставки поради техническа грешка в счетоводната програма са издавани на грешен Булстат ****, но са осчетоводени на верния Булстат **** на ревизираното лице. От описаните по - горе данни е видно, че различието не е само в посочения Булстат. Различие има и в клиентския номер и в изписването на наименованието на търговеца. Не са представени никакви данни за сгрешения получател на стоките. Извършена е проверка на посочения търговец с Булстат ****. Извършено е посещение на декларирания адрес за кореспонденция в гр. ****, ул. ****, обективирано с Протокол № 1113556 / 06.10.2011 г., при което не е открит търсеният търговец. Установено е, че посоченият адрес представлява жилищем блок, в който няма разположени търговски обекти.

Ревизиращият екип е приел, че стоки по описаните фактури не са доставени в обект на ЕТ "В.Ж.".

Констатирано е, че ревизираното лице не е включила в ДП и в СР за периода 01.01.2008г. до 31.12.2009г. фактури, издадени от ЕООД «БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ» гр. Софи и отразени в регистрите му по ЗДДС. Процесните фактури за 2008г. и 2009г. Са подробно опсани в РА.

По ИИНП изх. № К10 - 778 от 15.08.2011 г. е извършена насрещна проверка. На лицето е връчено ИПДПО № 95 - 35 - 13638 от 22.08.2011 г., по което са представени заверени копия на изисканите фактури, без положен подпис на получател. Представляващият на проверяваното дружество е представил писмени обяснения, според които доставките се извършват до търговския обект на ревизираното лице; издава се фактура за получената стока, която се подписва от лице в обекта, получило реално стоката; разплащането се извършва при получаването на стоката по касов път. Констатирано е, че всички фактури са издадени с получател: „ЖИСИ - В. Жилева" ЕТ, клиентски код ****, адрес: гр. ****, ул. ****.

При извършената насрещна проверка доставчикът е посочил, че стоките по фактурите са доставени в обекта на ревизираното лице, но ревизиращите са приели, че не са представени категорични доказателства за това. Фактурите са осчетоводени на Булстат ****, който е на ревизираното лице, но има различие в посочения Булстат и в адреса, и в изписването на наименованието на търговеца. Самите данни за получател във фактурите на „БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ ЕООД съдържат същата информация, като тази при фактурите на „БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Извършена е проверка на посочения адрес на тьрговеца.

Извършено е посещение на посочения адрес в гр. ****, ул. ****, обективорано в Протокол № 1113556 от 06.10.2011 г., при което не е установен търсения търговски обект. Установено е, че посоченият адрес представлява жилищен блок и в него няма разположени никакви търговски обекти.

С Протокол № 1113555 от  06.10.2011 г. за проверка на счетоводни документи и присъединяването на техни копия е извършена проверка на отразените в счетоводството на ревизираното лице документи с издател „БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ ЕООД, при която е установено, че всички са с подпис на получател. Отразени са в аналитичните регистри на сметка 304 Стоки.

Приходните органи са приели, че стоките по описаните фактури не са доставени в обект на ревизираното лице.

Според приходните органи ревизираното лице е получило стоки по фактури, които не са отразени в счетоводната й отчетност и това са фактури с издател: «ДЕЛИВЪРИ ****» с предмет на доставката цигари: № 40011662 от 05.01.2009г. с ДО в размер на 64.62лв. и начислен ДДС в размер на 12.92лв., № 40027427 от 15.12.2009г. с ДО в размер на 164.50лв. и начислен ДДС в размер на 32.90лв.; с издател «БРАДЪРС И КО» ООД с предмет на доставката –кафе, ф-ри с № 9225 от 04.12.2008г. на стойност 56.67лв. и ДДС-11.33лв.; с издател-«ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ» ЕООД, предмет на доставките са продукти на марките «Чипи, «Чио» и «Волф». Ф-ри с №№ 20220011346 от 28.03.2006г. с ДО 81.30лв и ДДС-16.26лв.; 2060023361 от 12.03.2008г. с ДО 156.04лв., ДДС-31.21лв.; 2060023668 от 03.04.2008г. с ДО-74.54лв, ДДС-14.91лв.; 2060026076 от 01.10.2008г. с ДО-35.43лв. и ДДС-7.09лв.; 2060026519 от 29.10.2008г. с ДО 34.52лв. и ДДС-6.90лв.; 2060026734 от 12.11.2008г. с ДО 31.85лв. и ДДС – 6.37лв.

Констатирано е, че изброените по-горе фактури не са отразени в аналитичните регистри на сметка 304 -Стоки и съответно не са отразени и приходи от извършени продажби на тези стоки. В обяснения, дадени в хода на ревизионното производство ревизираното лице посочва, че в счетоводството на търговеца е приета счетоводна политика, съгласно която доставките на стоки не се водят аналитично по контрагенти. Плащанията по всички фактури са извършени по касов път /в брой/ и записването се извършва като се дебитира сметка от трупа 30 срещу кредитиране на сметка от трупа 50. Извършеният разход за покупките на стоки се отнася по сметки от трупа 60 и директно се закриват в сметки от трупа 70. Реализацията /продажбите/ на стоките, също се извършва чрез отчитане по ЕКАФП.

Ревизиращият екип е приел, че стоките по описаните фактури са получени в обекти на ревизираното лице и са продадени, като за продажбата им ЕТ "В.Ж." не е издала документ по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 от ЗСч и чл.7 от ЗСч, което налага изводът, че ревизираното лице не е отчело приходи от продажбите на тези стоки и не е начислило дължимия ДДС на датата на възникване на данъчното събитие.

В представените инвентаризационни описи и сумарни отчети по главните книги към 31.12. на съответните години е видно, че стоките не са налични в търговските обекти на ЕТ "В.Ж." и се приема, че най- късно към тази дата те са реализирани и е следвало да се отчете приходи от продажбата им и да се начисли ДДС.

От РЛ са изискани, но не са представени данни за търговска надценка, с която се реализират стоките от предприятието. Приходните органи са извършили анализ на счетоводните регистри  и са установили следните данни за средна надценка, определена в годишен размер по формула:

/отчетените приходи от продажба - отчетната стойност на стоките/ *100

Надценка = ...........................................................................................

отчетната стойност на стоките

2006      г. - 16,18% /приходи 229 600,85 лв., отчетна стойност 197 617,13 лв./

2007      г. -36,16%/приходи 268251,66 лв., отчетна стойност 197 009,87 лв./

2008      г. - 30,11% /приходи 291 797,84 лв., отчетна стойност 224 261,15 лв./

2009      г. - 35,25% /приходи 258 148,41 лв., отчетна стойност 190 870,36 лв./

ЕТ е реализирал следните приходи от продажба на стоки, неотчетени в счетоводните регистри:

 

Година

Стойност наполучени стоки

 

стоки,

 неотчетени

Надценка

Реализирани

приходи, неотчетени

Дължим ДДС

2006

81.30

16.18

94.45

18.89

2008

389.05

30.11

506.19

101.24

2009

229.12

35.25

309.88

61.98

Общо

699.47

81.54

910.53

182.11

 

По ЗОДФЛ /отм./ и ЗДДФЛ.

В хода на ревизионното производство приходните органи са установили имущественото състояние на ревизираното лице и направените от него разходи; установили са всички източници на доходи на лицето, извършили са съпоставка на притежаваното имущество и направените   разходи  от  лицето с декларираните и / или получени от него доходи. Изпратени са Искания за представяне на документи и писмени обяснения от трети лица:  „Българо - американска кредитна банка" с изх. № К8 - 8804 / 17.11.2011 г. и „Уникредит Булбанк" с изх. № К8 - 8803 / 17.11.2011 г. Изискани са за представяне началните и крайни салда по години и движението по банковите сметки разкрити в посочените банки на физическото лице В.Ж., както и на ЕТ „В.Ж." за ревизирания период. При наличие на кредитни сделки, имащи отношение към началното салдо към 01.01.2006 г., са изискани съответните документи, удостоверяващи отпускането, обезпечаването и движението по същите.

Установено е, че до издаването на процесния ревизионен акт не са получени отговори от посочените кредитни институции. Ревизираното лице също не е представило допълнителна информация и документи, подкрепящи твърденията за наличии парични средства в посочените кредитни институции, поради тази причина, приходните органи не се приели като доказано твърдението за наличии суми към 01.01.2006 г. по сметките в посочените банки.

Приходните органи са анализирали събраните документи и са установили, че са налице данни за укрити приходи, доходи, установили са, че декларираните или получени приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност на ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансовото му състояние за ревизирания период, т.е. налице са условията на чл. 122 ал.1 т.2 и т.7 от ДОПК.

Установено е, че ревизираното лице е семейно.

Съгласно чл.19, ал.1 от Семейния кодекс /отм./, вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. Чл.19 ал.З от същия регламентира, че съвместният принос се предполага до доказване на противното. Предвид това са взети под внимание и придобитите активи и получени доходи от съпруга на РЛ - Д.Ж..

На 06.10.2011 г. на основание чл.124, ал.1 от ДОПК на В.Е.Ж. е връчено Уведомление изх. № К 6 - 93 от 05.10.2011 г. и Уведомление изх. К 6 - 53 от 05.10.2011 г. по реда на чл.17, ал.1, т.2 от ДОПК за определяне на задължения по ЗОДФЛ /отм./ и ЗДДФЛ и ЗДДС по реда на чл. 122 от ДОПК.

Представени са четири броя Декларации по реда на чл.124, ал.З от ДОПК за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2009 г.

На основание чл.122, ал. 2 от ДОПК е направен анализ на всички относими към лицето обстоятелства, подробно изброени в РД.

Констатирано е от приходните органи, че ЕТ „В.Ж." за ревизирания период по ЗДДС не е начислила данъчен кредит общо в размер на 182,11 лв. и лихви към 05.12.2011 г. в размер на 55,82 лв., разпределени по периоди както следва: за м.01.2007 г. - главница в размер на 18,89 лв. и лихва в размер на 11,39 лв.; за м.12.2008 г. - главница в размер на 101,24 лв. и лихва в размер на 32,32 лв.; за м.12.2009 г. - главница в размер на 61,98 лв. и лихва в размер на 12,11 лв.

За данъчен период от 01.12.2006 г. до 31.12.2006 г.

За периода е установено, че е подадена справка - декларация в срока по чл. 100, ал.З от ЗДДС с резултат за периода ДДС за възстановяване в размер на 932,36 лв. Сумата участва в процедурата по реда начл.92, ал.1 от ЗДДС/ред. 2007 г./.

В съответствие с разпоредбите на чл. 104, ал. 5 от ЗДДС, информацията от регистрите е подадена на магнитен носител, за което е издаден протокол. Ревизиращите са констатирали следното: През периода ЕТ "В.Ж." е реализирала стоки, без да отчете приходи от продажбата и да начисли ДДС с данъчна основа 94,45 лв. и дължим ДДС 18,89 лв.

След анализ на посочените по-горе обстоятелства ревизиращите са приели, че същите показват наличието на облагаема доставка на стока по смисъла на чл.32 от ЗДДС/отм./ и съответно е възникнало данъчно събитие по чл.25, ал.1 от ЗДДС/отм./ в м.12 на 2006г. - датата на възникване на данъчното събитие е 31.12. 2006г и данъкът по този закон става дължим на основание чл.55 от ЗДДС /отм./ при данъчна ставка 20%, посочена в чл. 53 от с.з.

Определена е основа за облагане с ДДС за м. 12/2006 г. - 17 885,43 лв. / декларирани от РЛ 17790,98 лв. + 94,45 лв., установени при ревизията/ и дължим ДДС- 3 577,09 лв.

 Резултат за периода, установен от ревизията - 913,47 лв. за възстановяване.

За данъчеи период от 01.01.2007 г. до 31.01.2007 г.:

За периода е подадена справка - декларация в срока по чл. 125, ал.З от ЗДДС с резултат за периода ДДС за внасяне в размер на 1 452,19 лв. Приспадната е сума в размер на 1 384,66 лв. от процедура по чл.92, ал.1 от ЗДДС започнала м.11.2006 г. Ефективно е внесена сума в размер на 67,53 лв. Установен при ревизията ДДС за приспадане 1 365,77 лв. Разликата от 18,89 лв. е дължима ведно с лихви на основание чл.175 от ДОПК до 05.12.2011 г. в размер на 11,39 лв.

В съответствие с разпоредбите на чл. 125, ал. 6 от ЗДДС, информацията от регистрите е подадена на магнитен носител, за което е издаден протокол.

Ревизиращите не са констатирали основания за корекция на данъчната основа на извършените доставки и на начисления данък.

 За получените доставки и данъчния кредит: ревизиращите не са  констатирали основания за корекция на данъчната основа на получените доставки и на данъчния кредит.

За данъчен период от 01.12.2008 г. до 31.12.2008 г.

За периода е подадена справка - декларация в срока по чл.125 ал.5 от ЗДДС с резултат за периода ДДС за внасяне в размер на 279,65 лв. Данъкът е внесен с платежно нареждане от 10.01.2009г.

В съответствие с разпоредбите на чл.125, ал.6 от ЗДДС, информацията от регистрите е подадена на магнитен носител,за което е издаден протокол.

При ревизията се установи следното: Декларирана данъчна основа на облагаемите доставки в размер на 28 542,23 лв. Начислен ДДС по облагаемите доставки - 5 708,45 лв. Декларирана данъчна основа на износа - 0,00 лв. Ревизиращите са констатирали извършени продажби на стоки, за които ревизираното лице не е начислило ДДС.

През периода ЕТ "В.Ж." е реализирала стоки, без да отчете приходи от продажбата и да начисли ДДС с данъчна основа 506,19 лв. и дължим ДДС 101,24 лв.

Според ревизиращите посочените обстоятелства показват наличието на облагаема доставка на стока по смисъла на чл.12 от ЗДДС и съответно възникнало данъчно събитие съгласно чл.25, ал.1 от ЗДДС в м.12 на 2008 г. - датата на възникване на данъчното събитие е 31.12. 2008 г. и данъкът по този закон става дължим на основание чл.82 ал.1 от ЗДДС при данъчна ставка 20% посочена в чл. 66 от с.з.

След извършения анализ на относимите обстоятелства по чл.122 ал.2 от ДОПК е определена основа за облагане с ДДС за м. 12/2008г - 29048,42лв/ декларирани от РЛ 28 542,23+ 506,19 лв., установени при ревизията/ и дължим ДДС -5809,68лв.

 Резултат за периода, установен от ревизията - 380,89 лв. за внасяне.

 Внесена сума 279,65 лв. На основание чл.175 от ДОПК са начислени лихви до 05.12.2011 г. в размер на 32,32 лв. за разликата от 101,24 лв.

 За данъчен период от 01.12.2009 г. до 31.12.2009 г.

За периода е подадена справка - декларация в срока по чл.125 ал.5 от ЗДДС с резултат за периода ДДС за внасяне в размер на 236,22 лв. Данъкът е внесен с платежно нареждане от 11.01.2010г.

В съответствие с разпоредбите на чл.125, ал.6 от ЗДДС, информацията от регистрите е подадена на магнитен носител,за което е издаден протокол.

Установено е, че декларираната данъчна основа на облагаемите доставки е в размер на 16 615,67 лв. Начислен ДДС по облагаемите доставки - 3 323,13 лв. Декларирана данъчна основа на износа - 0,00 лв. Ревизиращите са установили, че са извършени продажби на стоки, за които ревизираното лице не е начислило ДДС.

През периода ЕТ "В.Ж." е реализирала стоки, без да отчете приходи от продажбата и да начисли ДДС с данъчна основа 309,88 лв. и дължим ДДС 61,98 лв.

Прието е, че посочените обстоятелства показват наличието на облагаема доставка на стока по смисъла на чл.12 от ЗДДС и съответно възникнало данъчно събитие съгласно чл.25, ал.1 от ЗДДС в м. 12 на 2009 г. - датата на възникване на данъчното събитие е 31.12. 2009 г. и данъкът по този закон става дължим на основание чл.82 ал.1 от ЗДДС при данъчна ставка 20% посочена в чл. 66 от с.з.

След извършения анализ на относимите обстоятелства по чл.122 ал.2 от ДОПК е определена основа за облагане с ДДС за м. 12/2009 г. - 16 925,65 лв. / декларирани от ревизираното лице 16 615,67 + 309,98 лв., установени при ревизията/ и дължим ДДС в размер на 3 385,13 лв.

Установен е резултат за периода, установен от ревизията - 298,20 лв. за внасяне.

Внесена  е сума -236,22 лв. На основание чл. 175 от ДОПК са начислени лихви до 05.12.2011 г. в размер на 12,11 лв. за разликата от 61,98 лв.

По Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

Ревизията е извършена по реда на чл.122 от ДОПК поради установени обстоятелства по т. 2 и т.7 на ал.1 от същия член. Извършен е анализ на относимите обстоятелства, посочени по-горе и са установени следните данни за облагане с ДДФЛ: за 2006 г.

С ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ за финансовата 2006 година задълженото лице е декларирало доходи от стопанска дейност като ЕТ, с резултати, подробно описани в РА. При извършената ревизия и анализ на първичните и вторични документи са констатирани различия от декларирания от задълженото лице финансов резултат.

През периода ЕТ "В.Ж." е реализирала стоки, без да отчете приходи от продажбата им в размер на 94,45 лв.

На основание чл. 122 ал.2 от ДОПК приходните органи са определили основа за облагане от дейност като ЕТ -3177.18лв.

Анализирани са направените авансови вноски. Посочено е, че на основание чл.56, ал.1 от ЗКПО /отм./ задължените лица правят месечни авансови вноски за корпоративен данък на основата на една дванадесета част от годишната облагаема печалба, декларирана за предходната година, коригирана с коефициент, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година. Съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗКПО /отм/ месечните авансови вноски по ал.1 се определят за периода от 1 април до 31 декември на базата на облагаемата печалба за предходната година, а за периода от 1 януари до 31 март на основата на облагаема печалба за годината преди предходната.

 Установено е, че през годината лицето е следвало да прави месечни авансови вноски по реда на чл.56, ал.1 и ал. 2 от ЗКПО:        за периода от 01.01.2006 г. - 31.03.2006 г. няма база за определяне размера на авансовата вноска. Не са представени тримесечни оборотни ведомости, поради което не може да се определи размерът на авансовата вноска за този период. За периода от 01.04.2006 г. - 31.12.2006 г. За 2005 г. лицето декларира финансов резултат /положителен/ - 2 572,00 лв.  Дължима авансова вноска за КД: 2 572,00 лв. х 1.1 =2 829,20 лв. х 15% = 424,38 лв. / 12 =35,37 лв. на месец. През периода не са внесени авансови вноски.

На основание чл.58, ал.1 от ЗКПО /отм./ , поради неспазване на определения срок за внасяне на данъка са определени дължими лихви в размер на 1 5,93 лв.

Приходните органи са анализирали на финансовото и имуществено състояние на РЛ и семейството й като са установили следното:1.Относно приходите: към 01.01.2006 г. ревизираното лице не декларира, че разполага със свободни парични средства. При извършен анализ е установен получен банков кредит от Д.Ж. - съпруг на РЛ - на 27.10.2005 г., в размер на 3 000,00 лв. от ПроКредит банк. Не са установени данни за разходване на средствата и е приеето, че са били налични към 01.01.2006 г.

Изпратени са Искания за представяне на документи и писмени обяснения от трети лица до: „Българо - американска кредитна банка" с изх. № К8 - 8804 / 17.11.2011 г. и „Уникредит Булбанк" с изх. № К8 - 8803 / 17.11.2011 г. Изискани са за представяне началните и крайни салда по години и движението по банковите сметки, разкрити в посочените банки на физическото лице В.Ж., както и на ЕТ „В.Ж." за ревизирания период. При наличие на кредитни сделки, имащи отношение към началното салдо към 01.01.2006 г., са изискани съответните документи удостоверяващи отпускането, обезпечаването и движението по същите.

До издаването на РА не са получени отговори от посочените кредитни институции. Ревизираното лице също не е представило допълнителна информация и документи, подкрепящи твърденията за наличии парични средства в посочените кредитни институции. С оглед на гореизложените обстоятелства е прието, че не е доказано твърдението за налични суми към 01.01 .2006 г. по сметките в изброените банки.

Доходите на лицето за периода са формирани от извършваната стопанска дейност като ЕТ „В.Ж." и от предоставени парични средства от Д.М.Ж. - съпруг на ЗЛ с ЕГН **********, изтеглени от банкова сметка *** „ПроКредит Банк" в размер на 6 851,00 лв. Д.Ж. извършва дейност като самоосигуряващо се лице съдружник във фирма „Автоведа" ООД с Булстат *****. За ревизирания период лицето не декларира доходи от извършваната дейност.

В представената оборотна ведомост за 2006 г. по сметка 122 - „неразпределена печалба от минали години", по кредита на сметката е отразена сума в размер на 2571,27 лв., представляваща данъчната печалба от стопанската дейност на ЕТ „В.Ж." за 2005 г. Печалбата на търговеца за 2005 г. не е изплатена на задълженото лице, а се натрупва по кредита на сметката за покриване на загуби в бъдещи периоди. Не са констатирани други източници на доходи и приходи за периода. Общо приходи за 2006 г. - 9 851,00 лв., в т.ч. 3 000,00 лв. наличии на 01 .01 .2006 г.

Относно разходите е установено следното:

В.Ж. е внесла в ЕТ „В.Ж." сума в размер на 15000,00 лв. за подпомагане текущата дейност на търговеца, отразени по кредита на сметка 107-сметка на собственика.

В хода на ревизионното производство ревизираното лице е представило ПКО от 01.12.2006 г. Констатирано е, че за произхода на сумата не са представени доказателства. Ревизираното лице е обяснило, че сумите са от реализирани доходи от предходни години.

Установено е, че за издръжка на домакинството през 2006 г. не са декларирани средства. За целите на ревизионното производство приходните органи са определили размер на тези средства, съгласно официалния бюлетин на Националния Статистически Институт в размер на 5 437,00 лв. /5 595,00 лв. - перо данъци 158,00 лв./.

При извършени проверки за платените от домакинството на В.Ж. местни данъци и такси през 2006 г., от страна на Община гр. **** е предоставена информация за платени данъци в размер на 447,71 лв.

За периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. са платени суми по застрахователни полици в размер на 138,50 лв.

През 2006 г. В.Ж. и Д.Ж. са внасяли средства в различни банкови институции за погасяване на изтеглени кредити в предходни периоди в следните раэмери:

 

погасителни вноски по стокови кредити на ВЖ от "ЦКБ" от 04.05.2004 г. и от 16.09.2005г.

641,00

погасителни вноски по кредита на ВЖ от "Общинска банка"  

1 315,00

погасителни вноски по кредита на ДЖ от "Юробанк и Еф Джи" /БПощенскаБ/ от 22.07.2005 г.

1 630,00

погасителни вноски по кредита на ДЖ от "ПроКредит банк"

1 740,00

погасителни вноски по кредита на ВЖ от "ОББ" от 23.08.2004 г.

3 430,00

погасителни вноски по кредита на ВЖ в евро от "БАКБ" от 16.12.2003 г. /сумата е получена на каса от ЗЛ, но не е отразена във фирмата/, ползва се от ФЛ

4 532,00

Общо разходи за 2006 г. - 34 311,21 лв.

След анализ на събраните документи е констатирано, че В.Ж. и семейството и са извършили разходи в размер на 34 311,21 лв., които превишават, получените доходи и други приходи на стойност 9 851,00 лв. За разликата между приходите и разходите на домакинството за 2006 г. в размер на 24 460,21 лв. не са представени безспорни доказателства за установяване на произхода на средствата. На основание чл.123 ал.1 от ДОПК е  прието, че е налице подлежащ на облагане с данъци доход, съответстващ на превишението на разходите над декларираните получени средства.Съобразено е, че ревизираното лице е семейно. Съобразена е нормата на чл. 19 ал.1 от Семейния кодекс/отм./, според която вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. Чл.19 ал.3 от същия регламентира, че съвместният принос се предполага до доказване на противното. Установеното превишение е разделено поравно между двамата съпрузи: В.Е.Ж. -12 230,10 лв.; Д.М.Ж.-12230,10 лв.

На основание чл.122, ал.1 и чл.123 ал.1 от ДОПК и след извършен анализ на относимите обстоятелства по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК, органите по приходите  са определили основата за облагане с ДДФЛ на В.Е.Ж. за 2006 г., както следва: За доходи от дейност като ЕТ- 3 177,18 лв.; Доходи,    съответстващи на    превишението    на    извършените    разходи    над декларираните приходи - 12 230,10 лв. Основа за облагане на общия годишен доход - 15 407,28 лв.

Към така определената основа е приложен чл.35 ал.1 от ЗОДФЛ за изчисляване на размера на дължимия ДДФЛ и за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. В.Ж. дължи данък в размер на 3 061,75 лв. Внесен е данък в размер на 203,42 лв. Определен е допълнително дължим ДДФЛ - 2 858,33 лв.

На основание чл.175, ал.1 от ДОПК във връзка с чл.55, ал.2 от ЗОДФЛ е начислена лихва за закъснение до 05.12.2011 г. в размер на 16343,22 лв.

Относно 2007г.

Установено е, че с  годишна данъчна декларация  по чл.50  от ЗДДФЛ  за  финансовата 2007  година задълженото лице е декларирало доходи от стопанска дейност като ЕТ:

 

Общо приходи по ОПР

268 252,00

Общо разходи по ОПР

259 707,00

Счетоводен финансов резултат /положит/  

8 545,00

Финансов резултат след данъчно преобразуване /положителен/

8 545,00

ЗОВ

2549,08

Годишна данъчна основа

5 995,92

Полагащ се ДДФЛ

779,10

Направени авансови вноски през годината

0,00

На 23.05.2008 г. е внесен дължим данък по чл.48 от ЗДДФЛ в размер на 779,10 лв. и на 26.06.2008 г. лихва за закъснение в размер на 7,43 лв.

При извършената ревизия и анализ на първичните и вторични документи не се констатираха различия от декларирания от ЗЛ финансов резултат за дейност като ЕТ и на основание чл.122 ал.2 от ДОПК се определя основа за облагане от дейност като ЕТ, равна на декларираната от лицето - 5 995,92 лв.

По отношение на авансовите вноски:

За 2006 г. Ревизираното лице е декларирало положителен финансов резултат-  4019,00 лв. На основание чл.84 от ЗКПО задължените лица правят месечни авансови вноски за корпоративен данък, когато са формирали данъчна печалба за предходната година. Съгласно чл.90, ал.1 от ЗКПО срокът за внасяне на авансовите вноски е до 15-то число на месеца, за който се отнасят. Съгласно чл.86 от ЗКПО авансовата вноска се определя по формулата: АВМЕСЕЧНА = ((ДП х к)/12) х ДС

- за периода от 01.01.2007 г. - 31.03.2007 г.

През 2005 г. ЗЛ е декларирало ДП в размер на 2 572,00 лв.

    Дължима авансова вноска: 2 572,00 лв. х 1.1 = 2 829,20 лв. / 12 =   235,77 лв. х 10% =23,58 лв. на месец.

През периода няма направени авансови вноски :.

-       за периода от 01.04.2007 г. - 31.12.2007 г.

За 2006 г. ЗЛ е декларирало печалба в размер на 4 019,00 лв.

Дължима авансова вноска: 4019,00 лв. х 1.1 = 4420,90 лв. / 12 =   368,41 лв. х 10% =36,85 лв. на месец.

През периода не са внесени авансови вноски.

На основание чл.89,ал.1 от ЗКПО, поради неспазване на определения срок за внасяне на данъка са определени  дължими лихви в размер на 26,84 лв.

Извършен е анализ на финансовою и имуществено състояние на РЛ и семейството и, при което са установени следните данни:

Към 01.01.2007 г. ревизираното лице не разполага със свободни парични средства, предвид констатираните обстоятелства за превишение на разходите на семейството над приходите за 2006 г.

При анализ на събраните доказателства са установени от приходните органи данни за постьпления и плащания от РЛ и семейството и, които са подробно посочени в РА. Извършена е съпоставка между приходи и разходи и е установено, че към 21.03.2007г. В.Ж. и семейството й са извършвали разходи, които превишават получените доходи и др. Приходи в размер на 7311.00лв. Прието е, че не са представени безспорни доказателства за установяване на произхода на средствата. Прието на осн. чл. 123 ал.1 от ДОПК, че е налице подлежащ на облагане с данъци доход, съответстващ на превишението на разходите над декларираните получени средства. Отново е съобразена разпоредбата на чл. 19 ал.1 от СК /отм/ като е прието, че установеното превишение следва да се раздели поравно между съпрузите.

 На основание чл.122, ал.1 и чл.123 ал.1 от ДОПК и след извършен анализ на относимите обстоятелства по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК, органите по приходите са определили основата за облагане с ДДФЛ на В.Е.Ж. за 2007 г., както следва: за доходи от дейност като ЕТ - 5 995,92 лв.; доходи, съответстващи на превишението на извършените разходи над декларираните приходи - 3 655,50 лв.

Основа за облагане на общия годишен доход - 9 651,42 лв.

Към определената основа е приложена данъчна ставка по чл.48 ал.1 от ЗОДФЛ за изчисляване на размера на дължимия ДДФЛ и за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. В.Ж. дължи данък в размер на 1 632,34 лв. Внесен данък- 779,10 лв. Допълнително дължим ДДФЛ - 853,24 лв.

На основание чл.175, ал.1 от ДОПК ревизиращите са начислили лихви за закъснение до 05.12.2011 г. в размер на 366,16 лв.

За 2008г.

С годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за финансовата 2008 година задълженото лице е декларирало доходи от стопанска дейност като ЕТ:

Общо приходи по ОПР

291 800,00

Общо разходи по ОПР

280 650,00

Счетоводен финансов резултат /положит./

11 150,00

Финансов резултат след данъчно преобразуване положителен

11 150,00

ЗОВ

3222,80

Годишна данъчна основа

7927,20

Полагащ се ДДФЛ

1189,08

Направени авансови вноски през годината

0,00

На 28.08.2009 г. е внесен дължимият данък по чл.48 от ЗДДФЛ в размер 1189,08 лв. и лихви в размер на 47,00 лв.

В хода на ревизията и след анализ на първичните и вторични документи са констатирани различия от декларирания от ревизираното лице финансов резултат.

През периода ЕТ "В.Ж." е реализирала стоки, без да отчете приходи от продажбата им в размер на 506,19 лв, доставната стойност на стоките е 389,05 лв.

На основание чл.122 ал.2 от ДОПК приходните органи са определили основа за облагане от дейност като ЕТ - 7 957,31 лв.

По отношение на авансовите вноски: Съгласно чл.83, ал.2 от ЗКПО не правят авансови вноски данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000,00 лв.

За 2007 г. ЗЛ е декларирало общо приходи в размер на 268 251,66 лв., поради което има задължение да прави авансови вноски.

За 2007 г. ЗЛ е декларирало положителен финансов резултат 8 545,00 лв. На основание чл.84 от ЗКПО ЗЛ правят месечни авансови вноски за корпоративен данък, когато са формирали данъчна печалба за предходната година. Съгласно чл. 90 ал.1 от ЗКПО срокът за внасяне на авансовите авансовите вноски е до 15-то число на   месеца, за който се отнасят. Съгласно чл.86 от ЗКПО авансовата вноска се определя по формулата: АВМЕСЕЧНА = ((ДП х к)/12) х ДС. ; за периода от 01.01.2008 г. - 31.03.2008 г.

През 2006 г. ЗЛ е декларирало ДП в размер на 4 019,00 лв.

   Дължима авансова вноска: 4 019,00 лв. х 1.1 = 4420,90 лв. / 12 = 368,41лв.х10%=36,85 лв. на месец.

През периода няма направени авансови вноски :       за периода от 01.04.2008 г. - 31.12.2008 г. За 2007 г. ЗЛ е декларирало печалба в размер на 8 545,00 лв.

    Дължима авансова вноска: 8 545,00 лв. х 1.1 =9 399,50 лв. / 12 =   783,30 лв. х 10% =78,33 лв. на месец.

Установено е че за периода не са внесени авансови вноски.

На основание чл.89,ал.1 от ЗКПО поради неспазване на определения срок за внасяне на данъка са определени дължими лихви в размер на 56,58 лв.

Извършен е анализ на финансовото и имуществено състояние на РЛ и семейството и, при което са установени данни за постъпления и плащания, описани подробно в РА. При извършена съпоставка приходните органи са установили съответствие на извършените разходи с декларираните получени средства.

На основание чл.122, ал.1 и чл.123 ал.1 от ДОПК и след извършен анализ на относимите обстоятелства по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК, органите по приходи са определили основата за облагане с ДДФЛ на В.Е.Ж. за 2008 г., както следва: за доходи от дейност като ЕТ - 7957,31 лв.

Към така определената основа е приложена данъчна ставка по чл.48 ал.2 от ЗДДФЛ за изчисляване на размера на дължимия ДДФЛ и за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. В.Ж. дължи данък в размер на 1193,60 лв.Внесен е данък -1 189,08 лв. Допълнително дължим ДДФЛ - 4,52лв.

На основание чл.175, ал.1 от ДОПК са начислени лихви за закъснение до 05.12.2011 г. в размер на 1,26 лв.

За 2009 г.

С годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за финансовата 2009 година задълженото лице е декларирало доходи от стопанска дейност като ЕТ:

Общо приходи по ОПР

258 148,00

Общо разходи по ОПР

254 628,00

Счетоводен финансов резултат /положителен/

3 520,00

Финансов резултат след данъчно преобразуване /положителен/

3 520,00

ЗОВ

1 024,40

Годишна данъчна основа

2 495,60

Полагащ се ДДФЛ

374,34

Направени авансови вноски през годината

0,00

Сумата в размер на 374,24 лв. е внесена на 24.09.2010 г., като за закъснението са платени лихви в размер на 15,56 лв.

В хода на ревизията и при направен анализ на първичните и вторични документи са констатирани различия от декларирания от ЗЛ финансов резултат.

През периода ЕТ "В.Ж." е реализирала стоки, без да отчете приходи от продажбата им в размер на 309,88 лв.

На основание чл.122 ал.2 от ДОПК приходните органи са определили основа за облагане от дейност като ЕТ - 2 530,85 лв.

По отношение на авансовите вноски: Съгласно чл.83, ал.2 от ЗКПО не правят авансови вноски данъчно задължените лица, чийто нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000,00 лв.

За 2008 г. ЗЛ е декларирало общо приходи в размер на 291 800,00 лв., поради което е прието, че има задължение да прави авансови вноски.

За 2008 г. ЗЛ е декларирало положителен финансов резултат  8545,00 лв. На основание чл.84 от ЗКПО ЗЛ правят месечни авансови вноски за корпоративен данък, когато са формирали данъчна печалба за предходната година. Съгласно чл.90, ал.1 от ЗКПО срокът за внасяне на авансовите вноски е до 15-то число на   месеца, за който се отнасят. Съгласно чл.86 от ЗКПО авансовата вноска се определя по формулата: АВМЕСЕЧНА = ((ДП X к)/12) х ДС - за периода от 01.01.2008 г. - 31.03.2008 г. През 2007 г. ЗЛ е декларирало ДП в размер на 8 545,00 лв.

 Дължима авансова вноска: 8 545,00 лв. х 1.1 = 9399,50 лв. / 12 =   783,30 лв. х 10%=78.33лв. на месец. Установено е, че за периода няма направени авансови вноски.

За периода от 01.04.2008г. до 31.12.2008г.

Констатирано е, че за 2008 г. ЗЛ е декларирало печалба в размер на 11 150,00 лв.   Дължима авансова вноска: 11 150,00 лв. х 1.1 = 12 265,00 лв. /12 = 1 022,09 лв. х 10% = 102,21 лв. на месец. През периода не са внесени авансови вноски.

На основание чл.89,ал.1 от ЗКПО поради неспазване на определения срок за внасяне на данъка е определено, че се дължат лихви в размер на 65,20 лв.

Извършен е анализ на финансового и имуществено състояние на РЛ и семейството и, при което са установени данни, подробно описани в РА.

При извършената съпоставка е установено съответствие на извършените разходи с декларираните получени средства.

На основание чл.122, ал.1 и чл.123 ал.1 от ДОПК и след извършен анализ на относимите обстоятелства по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК, органите по приходите са определили основата за облагане с ДДФЛ на В.Е.Ж. за 2009 г., както следва: за доходи от дейност като ЕТ - 2 530,85 лв.

Към така определената основа е приложена данъчна ставка по чл.48 ал.2 от ЗДДФЛ за изчисляване на размера на дължимия ДДФЛ и за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. Е определено, че В.Ж. дължи данък в размер на 379,63 лв. Внесен е данък 374,34 лв. Определен е допълнително дължим ДДФЛ - 5,29 лв

На основание чл.175, ал.1 от ДОПК са начислени лихви за закъснение до 05.12.2011 г. в размер на 0,87 лв.

По делото е приета и изслушана съдебно-графологична експертиза, изпълнена от вещото лице К.С., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като компетентно и безпристрастно изготвена. Според експертизата подписът за «Получател»  във    фактури: с  № 0040011662 от 05.01.2009год. и № 0040027427 от 15.12.2009година - л. 140 - т. 1    от    делото,    издадени    от    «Деливъри ****» АД, № 2060023361 от 12.03.2008г. - л. 167, № 2060023668 от 03.04.2008г.  2060026076 от 01.10.2008г., № 2060026519 от 29.10.2008г.и № 2060026734 от 12.11.2008г., издадени от «Интерснак България» ЕООД НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ от В.Е.Ж., В.В.А. и Н.Г.М.. Подписът за «Получател» във фактура   №9225 от 04.12.2008г.-л. 148, издадена от «Брадърс и Ко» ЕООД Е ИЗПЪЛНЕН от Л.Р.Т. - работещ като барман във фирмата. Подписът за «Получател» във фактура № 2020011346 от 28.03.2006г.-л. 164 , издадени от «Интерснак България» ЕООД Е ИЗПЪЛНЕН от В.В.А., работеща като магазинер в магазина на фирмата.

По делото е приета съдебно-счетоводна експертиза, изпълнена от вещото лице Т.Р., неоспорена от страните, която Съдът кредитира кано обективно и компетентно изготвена.

Вещото лице е посетило намясто счетоводството на жалбоподателката и на доставчиците и изяснява, че  по делото няма приложени и за експертизата не се представят банкови извлечения от сметките на В.Ж., ЕТ „В.Ж." и Д.Ж. в „Българо американска кредитна банка" АД, за салдата по които сметки се твърди, че не са взети предвид в РА. Поради изложеното експертизата не може да направи заключение по въпроса.

-  Относно доставчик „Деливъри ****" АД, съгласно приложените обяснения, стоките по фактура № 40011662 от 05.01.09г. са транспортирани с товарен микробус  „Форд Транзит" РВ 6429 ВН от служителя Г.С.. Приложеният пътен лист не съдържа информация за конкретно посетените обекти от доставчика на съответната дата. Стоките по фактура № 40027427 от 15.12.09г. са транспортирани с товарен микробус „Форд Транзит" РВ 6429 ВН от служителя  Д.С..   Приложеният пътен  лист  не съдържа информация за конкретно посетените обекти от доставчика на съответната дата. Относно доставчик „Брадърс и Ко" ООД: съгласно приложените обяснения, стоките по описаната фактура са транспортирани с превозно средство на доставчика. По делото няма документи и  за  експертизата  не  се  представиха такива,  документиращи  извършения транспорт. Относно доставчик „Интерснак България" ЕООД: съгласно приложените обяснения, стоките по фактура № 2020011346 от  28.03.06г. са транспортирани с товарен микробус „Мерцедес Спринтер" С А 9964 АН от служителя П.П.. Приложеният пътен лист не съдържа информация за конкретно посетените обекти от доставчика на съответната дата. Съгласно  приложените обяснения,  стоките  по  фактурите от 2008г. (описани  в  Таблица  1)  са транспортирани  с  товарен  микробус  „Мерцедес Спринтер" СА 9978 АН от служителя Н.М.. Приложените пътни листове не съдържат информация за конкретно посетените обекти от доставчика на съответната дата. Според експерта доставчиците са издали процесните фактури с посочен получател ЕТ „В.Ж.". Фактурите са включени от доставчиците в дневниците за продажбите и в СД за съответните на фактурите данъчни периоди и са отразени в счетоводните регистри. Изрично вещото лице посочва, че описаните   в  Таблица № 1 /неизменна част от експертизата/ процесни фактури  не  са отразени  при жалбоподателя. Според експерта не са налични съпътстващи документи към процесните фактури. В приложените   пътни   листове   не   се   съдържа   информация   за   конкретно посетените обекти от доставчика на съответната дата.  Всички фактури са платени в брой. Доставчиците и жалбоподателката са били регистрирани по ЗДДС през процесните периоди. По данни от делото, основната търговска дейност на жалбоподателката е експлоатация на питейно заведение, на доставчиците - тьрговия с описаните като предмет на доставката по фактурите стоки.

Според експерта счетоводствата на ЕТ „В.Ж.", „Деливъри ****" АД. „Брадърс и Ко" ООД и „Интерснак България" ЕООД са водени хронологично и систематично при спазване на основните счетоводни принципи и може да се направи заключение, че са водени редовно през периодите на издаване на процесните фактури.

ІV За правото:

     На първо място, относно наличието на предпоставките по чл. 122, ал.1, т.2 и т.7 от ДОПК, е необходимо да се отбележи следното: няма съмнение, че за процесните периоди декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствен капитал или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност на жалбоподателката В.Ж. не съотвеутстват на имущественото й и финансовото състояние за ревизираните периоди. През ревизирания период са декларирани минимални доходи и загуби от дейността като ЕТ, като едновременно с това се установяват извършени разходи, които надвишават декларираните доходи.

 При изготвянето на паричния поток  за процесните години се установи, че жалбоподателката е извършвала разходи, но не е доказала произхода на паричните средства за покриването им. Това само е било достатъчно, за да се направи извод за наличието на предпоставките по чл. 122, ал. 1, т.7 от ДОПК и съответно ревизията да бъде извършена по  особения ред. Така определената данъчна основа не може да бъде напълно еднаква с реално осъществения фактически състав, но това е следствие от действията на самото ревизирано лице. Когато е налице едно противоправно развитие на данъчните правоотношения, което е последица от проявлението на някой от фактите, визирани в чл.122 ал.1 от ДОПК, се прилага особеният ред за извършване на ревизионно производство, същността на което е да се установят и анализират онези от изброените в закона обстоятелства, които са относими към ревизирания данъчен субект, като целта на закона е да се установи възможната пълнота от данни, които се доближават максимално до тази данъчна основа, при която би се стигнало при нормално развитие на правоотношението. В конкретния казус, се констатира, че органите на приходната администрация са съобразили основните правила за облагане по ЗОДФЛ /отм/ и ЗДДФЛ и при наличието на предпоставките предвидени в чл.122 ал.1 т.2 т.7 от ДОПК, са взели предвид всяко от относимите за Желеваа обстоятелства, предвидени в чл.122 ал.2 от ДОПК и по този начин са определили основата за облагане на същата с преки данъци за всеки един от процесните отчетни периоди. Събраните в хода на ревизионното производство доказателства напълно обосновават хипотезата на чл. 122, ал. 1,т.2 и т. 7 от кодекса. В този смисъл, в тежест на жалбоподателя е да проведе пълно насрещно доказване, което да опровергае фактическите констатации на органа по приходите. Следва да се има предвид и действието на презумпцията по чл. 124, ал. 2 от ДОПК, съгласно която в производството по обжалването на ревизионния акт при извършена ревизия по реда на чл. 122 от ДОПК фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 от ДОПК е подкрепено със събраните доказателства. Следва да се посочи също така, че определянето на данъчната основа при ревизията при особени случаи по чл. 122 от ДОПК е производство, което включва в себе си поредица от действия в определена последователност, изразяващи се в установяване на факти, даващи основание за приложение на посочите разпоредби, възможност на ревизираното лице за становище и представяне на доказателства, обсъждането им и изследване на необходимите критерии, които са относими към формирането на данъчната основа към конкретния данъчен период по ЗОДФЛ /отм/ и ЗДДФЛ поотделно.

В съдебно заседание, проведено на 25.04.2012г /л. 1058-гръб/ Съдът е дал изрични указания на жалбоподателката относно ангажиране на доказателства за твърдените налични парични средства към 01.01.2006г. от В.Ж. и съпругът й Д.Ж. по банкова сметка *** “Българо-американска кредитна банка” АД. Такива доказателства не се ангажираха в хода на съдебното производство, което води до извода, че констатациите на приходните органи не са оборени.

С процесния РА е прието за установено, че девет броя фактури са издадени от доставчиците „Деливъри ****" АД, „Брадърс и Ко" ООД и „Интерснак България" ЕООД и не са отразени при ЕТ „В.Ж.", поради което е начислен допълнително ДДС в размер на 182,11 лв. върху неотразените приходи от продажбата на стоките по цитираните девет броя фактури. От приетата по делото съдебно-счетоводна експертиза, неоспорена от страните, се установи, че счетоводствата на доставчиците, посочени по-горе, са водени редовно. Процесните фактури са включени в дневниците за продажби, справките-декларации за съответните периоди и счетоводните регистри, което означава, че за доставчиците са възникнали данъчни задължения по ЗДДС. След като е установено в хода на ревизията, че не са налице липси или излишъци, отразени в счетоводството на жалбоподателката, факт, който не се обори в хода а съдебното производство, то се стига до извода, че стоките по процесните фактури са реализирани, като доходите са укрити, т.е. налице са условията, визирани в чл. 122 ал.1 т.2 от ДОПК, както правилно е приел приходният орган.

              Съдът намира, че оспореният административен акт е постановен от материалнокомпетентен административен орган и в изискваната от закона форма, спазена е целта, която преследва законът с издаването на актове от категорията на процесния такъв. ЗВР са издадени от компетентен административен орган, което опровергава твърденията на жалбоподателя  относно претендираната нищожност на РА. Съдът намира, че  не са оборени констатациите на оспорения РА, същият е законосъобразен и следва да бъде потвърден, а жалбата - отхвърлена.

                   На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК на данъчна администрация се дължи юрисконсултско възнаграждение в размера до минималното възнаграждение за един адвокат,  които  при липсата на данни за изплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.8 във връзка с чл. 7, ал.2, т.3 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / Издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г./ се констатираха в размер на 488.83лв /четиристотин осемдесет и осем лева.83 ст/

                          Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV състав

 

Р    Е    Ш    И    :

 

              ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “В.Ж.”, *****, с адрес на управление: *****, представлявано от В.Е.Ж. с ЕГН ********** против Ревизионен акт № 13-1104895 от 05.12.2011г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са определени данъчни задължения както следва: начислен ДДС в размер на 182.11лв. и прилежащи лихви в размер на 55.82лв. и допълнителен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2006г. в размер на 2858.33лв. и лихви в размер на 1643.22лв.; данък по чл. 48 от ЗОДФЛ /отм/ за 2007г. в размер на 853.24лв. и лихви 366.16лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 4.52лв. и лихви -1.26лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 5.29лв. и лихви -0.87лв.

             ОСЪЖДА ЕТ “В.Ж.”, *****, с адрес на управление: *****, представлявано от В.Е.Ж. с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 488.83лв /четиристотин осемдесет и осем лева.83 ст/.

             Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: