РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№ 190

 

 

гр. Пловдив,  17.01.2014 год.

 

 

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при участието на секретаря Б.К., като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА ПЕТРОВА административно дело № 5 по описа за 2013 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРПУРОС).

2. Образувано е по жалба предявена от ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Х.М., чрез адв. В., против Заповед № 1316/10.12.2012 г. на Кмета на Община Карлово, с която А.И.М. е определен за купувач, като спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – Поземлен имот № 134054, по КВС за местността “Тепе Деби”, в землището на с. Розино, Община Карлово. Навеждат се доводи за незаконосъобразност на административния акт, като се иска неговата отмяна. Подробни съображения се излагат в писмена защита приложена по делото. Претендират се сторените в производството разноски.

3. Ответникът по жалбата – Кметът на Община Карлово, чрез процесуалния си представител, счита жалбата за неоснователна, поради което иска тя да бъде отхвърлена. Поддържа се, че оспореният административен акт е законосъобразен и съдържа фактическите и правни основания за неговото постановяване. Претендират се сторените разноски.

4. Заинтересованата страна – А.И.М., чрез процесуалния си представители, изразява становище за законосъобразност на оспорената заповед.

ІІ. За допустимостта :

5. Жалбата е подадена в предвидения за това срок и при наличието на правен интерес, което налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

ІІІ. За фактите :

6. На свое редовно заседание проведено на 27.09.2012 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 43, ал. 2 НРПУРОС, Общински съвет Карлово е взел решение да бъде продаден чрез публично оповестен търг поземлен имот - частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот № 134054, по КВС за местността “Тепе Деби”, в землището на село Розино, Община Карлово, като е определил начална тръжна цена в размер на 51500 лв., съобразно изготвена от оценител оценка на имота.

7. Въз основа на взетото решение, със Заповед № 1076/31.10.2012 г. Кметът на Община Карлово е открил продажба чрез публично оповестения търг с тайно наддаване на процесния поземлен имот, утвърдил е тръжната документация, определил е условията на търга, датата (30.11.2012 г.), мястото (в стая № 408 в административната сграда на Община Карлово, ул. ”Петко Събев” № 1) и часа (13.00 часа) на неговото провеждане, с уточнението, че заявления за участие ще се приемат от 08.30 до 16.00 часа, считано от 31.10.2012 г. до 29.11.2012 г.

Със Заповед № 1226 от 30.11.2012 г. е определен и състава на комисията по провеждане на тръжната процедура, а именно:

Председател: Р.М. – Началник отдел „ПРЕ и З”;

Членове: Н.Т. – гл.експерт отдел „ПРЕ и З”, Г.Л. – ст. счетоводител, Р.Б. – Юрисконсулт, В.М. – Гл. специалист в отдел „УТ и ОС”, Д. П. – Кмет на с. Розино, Д. К. – Общински съветник;

Резервни членове: М.Г. – ст. юрисконсулт и Н.Д. – ст. счетоводител.

8. По административната преписка не се съдържат данни за публикуване на обява за провеждане на търга в един местен вестник, на информационното табло в сградата на общинска администрация на Община Карлово, на информационното табло в сградата на кметство с. Розино и на още едно видно място, тъй като имота предмет на търга е извън гр. Карлово. Няма данни търгът да е обявен и на интернет страницата на Община Карлово (чл. 81, ал. 1 от НРПУРОИ).

9. За имота тръжна документация са закупили, съответно са подали заявления за участие в търга “Център Регион груп” ЕООД, "Шамбала Травел" ЕООД  и А.И.М..

10. На 30.11.2013 г. от 9,00 часа е проведено първото и единствено заседание на назначената комисия, за което е съставен Протокол от същата дата. На проведеното заседание комисията е отворила представените пликове, проверила е редовността на документите, съдържащи се в тях и е обявила кандидатите допуснати до участие (като в протокола не се съдържа поименно изброяване на допуснатите кандидати). Председателят на комисията е обявил първоначалната цена и е отворил малките пликове по реда на регистрация на участниците в търга  (съгласно регистъра неразделна част от настоящия протокол), съдържащи наддавателните предложения. Извършено е класиране съгласно предложените цени и за спечелил търга за конкретния имот за сумата от 96 146 лв. е обявен А.И.М., а на второ място е класирано ЕООД “Шамбала травел”, с предложена цена от 95 550 лв.

11. Въз основа на резултатите от проведения търг, обективирани в протокол от 30.11.2012 г., Кметът на Община Карлово е издал оспорената в настоящото производството Заповед № 1316/10.12.2012 г., с която А.И.М. е обявен за купувач, като спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – Поземлен имот № 134054, по КВС за местността “Тепе Деби”, в землището на с. Розино, Община Карлово.

Със същата заповед са определени и други условия по реда и начина на плащане на достигната тръжна цена, като е посочено, че след изтичане на срока за обжалване и заплащането на цената, данъците и таксите, ще бъде сключен договор за покупко-продажба.

Заповедта е обявена чрез залепване на информационното табло на Община Карлово на 10.12.2012 г., за което на същата дата е съставен протокол от длъжностни лица към общинската администрация.

15. Като свидетели по делото са разпитани П.Т.Б. - служител в Община Карлово, М.Т.С. - упълномощено лице на “Шамбала травел” ЕООД във връзка с участието на последното в процесния търг, П.Д.Н. - упълномощено лице на “Център Регион Груп” ЕООД във връзка с участието на последното в процесния търг и Д.С.Б. – служител на “Център Регион Груп” ЕООД.

16. По делото е изготвена и съдебно-графологична експертиза, чието заключение е прието без заявени резерви от страните. Констатациите на вещото лице се свеждат до следното:

Подписът след „Подпис” на изследваните документи подробно описани в самото заключение (л. 257 по делото), не е изпълнен от лицето положило подпис за „Упълномощител” от името на А.И.М. в пълномощно от 29.10.2012 г. с рег. № 9188, заверено от нотариус Т.Р. с район на действие РС гр. Карлово и рег. № 517 на Нотариалната камара.

ІV. За правото :

17. В изпълнение на задълженията си по чл. 168, ал. 1 от АПК, за служебна проверка на обстоятелствата, дали административният акт е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, съдът констатира, че оспорената заповед е издадена от материално компетентен за това административен орган, в предписаната от закона форма, но при издавеното й са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Основанията за този извод са следните:

18. Съгласно чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, от кмета на общината чрез публично оповестен търг или конкурс, като продажбата се извършва по пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и одобрена от Общинския съвет и не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. Въз основа на решението на Общинския съвет и резултатите от проведен публично оповестен търг, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.

Редът за провеждане на публично оповестен търг, е уреден в Глава ІV, Раздел І и от НРПУРОИ.

19. Процедурата по търга представлява сложен фактически състав и съвкупност от обусловени един от друг елементи. За провеждане на търга от вида на процесния, е необходимо да са налице: Решение на Общински съвет Карлово за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (чл. 43, ал. 1 от НРПУРОИ); Изготвяне на пазарна оценка от оценител на имоти, одобрена от Общинския съвет (чл. 43, ал. 2, чл. 79, ал. 2 от НРПУРОИ); Заповед на Кмета на Община Карлово за откриване на процедурата по провеждането на търга с предвиденото в наредбата съдържание (чл. 80 от НРПУРОС); Публикуване на обява за провеждане на търга в един местен вестник, на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Карлово,  на информационното табло в сградата на кметството и на още едно видно място, когато имота предмет на търга е извън гр. Карлово, като обявата се помества и на интернет страницата на общината (чл. 81, ал. 1 от наредбата); Заповед на Кмета на Община Карлово, с която се назначава комисия за провеждането на публично оповестения търг и се определя председател, заместник-председател и членове, като в състава на комисията се включват най-малко петима членове, от които задължително един юрист, един икономист и представител на Общински съвет, а когато имотите, които са предмет на разпоредителни действия, се намират на  територията на  кметство, в комисията се включва и кмета на съответното  кметство /кметския наместник/ или определен от тях служител. (чл. 84 от НРПУРОС); подписване на декларация по чл. 85, ал. 3 от НРПУРОИ от членовете на комисията; провеждане на търга, оценяване и класиране на представените оферти от комисията (чл. 89 и сл. от НРПУРОИ); заповед на директора на съответното заведение за определяне спечелилия конкурса участник (чл. чл. 93, ал. 1 НРПУРОИ).

За да бъде законосъобразен крайният акт на Кмета на Община Карлово, е необходимо да бъдат спазени императивните норми на цитираната наредба, както и оценяването и класирането на кандидатите да бъде съобразно с предварително обявените критерии.

20. В конкретния случай, настоящият съдебен състав намира, че процедурата по провеждане на спорния по делото търг е опорочена изначално. Констатираните от съда нарушения на административнопроизводствените правила се свеждат до следното:

20.1. По делото не са ангажирани доказателства от страна на ответния административен орган за изпълнение на част от законовите изисквания при издаването на оспорения административен акт, независимо от дадените изрични указания в тази насока още с разпореждането за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание (л. 62 по делото). В частност, касае се за липса на доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 81, ал. 1 от НРПУРОС, вменяващ задължение за административния орган публично да оповести провеждането на търгът чрез публикуване на обява, с изискуемото по чл. 81, ал. 2 от наредбата съдържание, в един местен вестник, на информационното табло в сградата на общинска администрация на община Карлово, на информационното табло в сградата на кметство с. Розино и на още едно видно място, тъй като имотът предмет на търга е извън гр. Карлово. Няма данни търгът да е обявен и на интернет страницата на Община Карлово.

Тук именно следва да се посочи, че в спорното съдебно производство, двете страни – жалбоподателят и административният орган са равнопоставени. Те имат еднакви възможности за извършването на процесуални действия, насочени към разкриване с помощта на доказателствените средства на истината относно фактите, релевантни за спорното право. Как се разпределя доказателствената тежест при това положение между жалбоподателя и административния орган – ответник по жалбата? Отговорът на въпроса не буди никакво съмнение. Решаващо е обстоятелството – каква правна последица страната претендира като настъпила. Относно факта, обуславящ тази последица, страната носи доказателствената тежест. Във връзка с тук обсъждания въпрос е необходимо да се направи още следното уточнение, а именно доказателствената тежест не е равнозначна на задължение да се представят доказателства. Принципите на обективната истина и служебното начало в съдебния административен процес, налагат съдът да основе констатациите си за всеки факт върху наличните доказателства, без да има значение, дали те са представени от страната, която носи доказателствената тежест относно този факт, от противната страна по административния спор или пък са издирени служебно от съда. При това положение, въпросът за доказателствената тежест се свежда до последиците от недоказването. Доказателствената тежест се състои в правото и задължението на съда да обяви за ненастъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан.

В контекста на изложеното, крайният извод на съда е, че в случая провеждането на процесния търг не е надлежно оповестено съобразно правилата възведени в нормата на чл. 81, ал. 1, във връзка с ал. 2 от НРПУПРОС.

20.2. На следващо място следва да се констатира, че макар със Заповед № 1226/30.11.2012 г. в състава на комисията Кметът на с. Розино да е бил включен, същият не е подписвал декларация по чл. 85, ал. 3 от НРПУРОИ и не е взел участие в тръжната процедура, обстоятелство което се установява по несъмнен начин от съдържанието на цитирания по-горе протокол от 30.12.2012 г. Впрочем, по делото дори липсват данни същият да е бил уведомен за включването му в състава на комисията за провеждане на процесния търг. Това съответно представлява нарушение на императивното изискване на чл. 84, ал. 1 от НРПУРОС, според което в случаите, в които имотите, предмет на разпоредителни действия, се намират на  територията на  кметство, в комисията се включва и кмета на съответното  кметство /кметския наместник/  или определен от тях служител.

20.3. Все в тази насока следва да се добави, че на 30.11.2012 г. комисията е заседавала в непълен състав, тъй като макар, че Кметът на с. Розино не е присъствал при провеждането на търга, той не е бил заместен от някои от резервните членове на комисията, които каза се са определени със Заповед № 1226/30.11.2012 г.

21. Изводът на съда е, че в хода на процедурата по провеждане на процесния търг са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, пряко касаещи оценката и класирането на кандидатите. Обстоятелството, че Кметът на с. Розино, макар включен в състава на комисията не е взел участие в тръжната процедура, въпреки че е от нормативно изискуемия минимален състав на комисията (арг. чл. 84, ал. 2 от Наредбата), както и обстоятелството, че един член от състава на комисията не може да формира вот за двама, води до изкривяване на оценките, което опорочава по-нататъшната процедура и води до незаконосъобразност на оспорената заповед. Доколкото крайният акт на Кмета на Община Карлово изцяло възпроизвежда решението на комисията за оценяване и класиране на предложенията, коментираните нарушения на административно-производствените правила съдът преценява като съществени, тъй като недопускането им е могло да доведе до друго разрешение на поставения пред административния орган въпрос.

22. Останалите събрани в хода на съдебното производство писмени доказателства и доказателствени средства, по никакъв начин не променят възприетите вече изводи.

23. Това от своя страна има за последица постановен в съществени процесуални нарушения административен акт, който ще следва да бъде отменен като незаконосъобразен. На основание чл. 173, ал. 2 АПК делото следва да бъде изпратено като преписка на административния орган за продължаване на административната процедура по провеждане на публично оповестения търг от момента на издаване на Заповед № 1076/31.10.2012 г. от Кмета на Община Карлово, с която е открита продажба чрез търг с тайно наддаване на процесния поземлен имот, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон.

V. За разноските:

24. С оглед изхода на правния спор и своевременно направеното искане за присъждане на разноски, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените разноски за водене на делото. Те се констатираха в размер на 1550 лв. – заплатените държавна такса и възнаграждение за един адвокат.

 

Мотивиран от гореизложеното, на основание чл. 173, ал. 2 АПК, Пловдивският административен съд, ІІ отделение ХVІІ състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № 1316/10.12.2012 г. на Кмета на Община Карлово, с която А.И.М. е определен за купувач, като спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот № 134054, по КВС за местността “Тепе Деби”, в землището на с. Розино, Община Карлово.

ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Карлово, за продължаване на административната процедура по провеждане на публично оповестения търг от момента на издаване на Заповед № 1076/31.10.2012 г. от Кмета на Община Карлово, с която е открита продажба чрез търг с тайно наддаване на процесния поземлен имот, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон.

ОСЪЖДА Община Карлово, да заплати на “ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Х.М., сумата в размер на 1550 лв., представляваща сторените от последното разноски по производството.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: