РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

 

             № 211

 

 

               гр. Пловдив,  28.01. 2013 год.

 

      

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ХІІ състав в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и тринадесетата година в състав :

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                                                   

при секретаря С.С. и като разгледа докладваното от СЪДИЯТА МАРИАНА МИХАЙЛОВА адм.дело № 135 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

               Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.267, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/, във вр. с чл.30, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

     Образувано е по жалба на Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана по пълномощия от П.Д.С.,*** против Решение № 270, взето с протокол № 46 от 04.01.2013г. на ОИК – Родопи, В ЧАСТТА МУ, с която на основание чл.20, ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ е постановен отказ от предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г. П. К. и Г. И. Ц. на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

      С оспореното Решение № 270 по протокол № 46 от 04.01.2013г. на ОИК – Родопи, на основание чл.20, ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ е постановен отказ, както от предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници  Г. П. К. и Г. И. Ц., така и отказ от предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Р. Р. М., но в тази част решението на ОИК не се оспорва от жалбоподателя, поради което в тази му част, същото, като необжалвано е влязло в сила и не е предмет на настоящия административноправен спор.

     В жалбата се навеждат  доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт в обжалваната част, поради противоречието му с материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила, като се претендира за неговата отмяна от съда и връщане на преписката на административния орган със задължителни указания за приемане на ново решение, с което да бъдат предсрочно прекратени пълномощията на общинските съветници и съответно  избрани следващите от листата кандидати. Първото от поддържаните възражения е, че оспореното решение на ОИК е постановено в нарушение на изискванията на чл.59, ал.2 от АПК относно формата на административните актове, като не са посочени мотивите, поради които е постановен обжалвания резултат. На следващо място се поддържа, че посоченото в решението правно основание за приемането му – нормата на  чл.20, ал.2 от ИК, е несъотносимо към провежданата процедура по чл.30, ал.6 от ЗМСМА, като решението на ОИК е прието в противоречие с материално - правните разпоредби на чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, и са били налице предпоставките за предсрочно прекратяване на мандата на общинските съветници, при което ОИК е била задължена да констатира обстоятелствата по чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА и да прекрати предсрочно пълномощията им.

     Ответникът по жалбата - Общинска избирателна комисия /ОИК/ -   Родопи чрез председателя Д. Ц.застъпва становище за неоснователност на жалбата. Поддържат се изцяло фактическите констатации и правни изводи възприети от административния орган при постановяване на оспорения административен акт.

     Заинтересованата страна – Г. И. Ц. счита жалбата за процесуално недопустима, като твърди, че политическата партия не е легитимирано лице и няма правен интерес да оспори решението на ОИК, алтернативно счита жалбата за неоснователна и настоява за отхвърлянето й. Сочи, че решението на ОИК е процесуално и материално законосъобразно, като не са налице предпоставките по чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на мандата му в общинския съвет.

      Заинтересованата страна Г. П. К. не е изразила становище по жалбата.

      Пловдивският Административен Съд – дванадесети състав, след като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, събраните доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и взе предвид доводите на страните, прие за  установено следното:

      Жалбата е подадена в рамките на преклузивния 7-дневен срок от обявя­ва­нето на решението на ОИК, от активно легитимирано лице по смисъла на чл.30, ал.8 от ЗМСМА, във вр. с чл.267 от ИК – упълномощено лице от Централното ръководство на Политическа партия „ГЕРБ“, която е представена в Общински съвет Родопи. В този смисъл нормата на чл.30, ал.8 от ЗМСМА е ясна,  категорична и небудеща съмнение - решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 6, както и отказите по ал. 7 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица. В случая, жалбата е подадена от лице, попадащо в кръга на активно легитимираните лица по смисъла на чл.30, ал.8 от ЗМСМА, и в този смисъл са представените по делото писмени доказателства /Пълномощно изх.№ КО – Г - 031/18.05.2010г., Пълномощно КО – Г - 038/06.11.2012г., Пълномощно за преупълномощаване на П.Д.С. да подава жалби от името на ПП “ГЕРБ” и Решение на ОИК за избиране на Общински съветници в Община Родопи, област Пловдив от 24.10.2011г./. Легитимацията на представената в общинския съвет политическа партия, както и на представените в общинския съвет  коалиции от партии, да оспорват решенията и отказите на ОИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници, в случая следва от разпоредбата на чл.30, ал.8 от ЗМСМА. В този смисъл, и във връзка с повдигнатия спор относно допустимостта на Г. И. Ц., следва да се посочи следното:

Всяка политическа партия осъществява своите цели и задачи посредством участието в органите на държавно и местно управление. В този смисъл, за да осъществи тези цели и задачи в интерес на политическата партия, респ. коалиция е, органите на държавно и местно управление, в които тази партия е представена посредством съответните общински съветници, народни представители и др., да функционират в съответствие с процесуалните и материалните закони, и в нормативно определения за съответния орган състав. Казано с други думи, в конкретния случай, жалбоподателят ПП “ГЕРБ“, осъществява своите цели и задачи посредством излъчените от нея общински съветници в действащия Общински съвет – Родопи. Осъществяването на тези задачи предполага един легитимно конституиран, работещ в определения от закона състав Общински съвет. Очевидно е, че когато част от общинските съветници от този Общински съвет не участват системно в неговата работа, това затруднява в голяма степен, респ. може да доведе до невъзможност Общинския съвет да осъществява своята функция, като орган на местно самоуправление. При това положение, жалбоподателят ПП “ГЕРБ“ също така, би била затруднена или поставена в невъзможност да осъществи своите задачи или цели. Оттук произтича правният интерес на представената в Общинския съвет политическа партия да обжалва решението на ОИК, с което е отказано да бъде прекратен мандата на общински съветници, които системно не участват в работата на местния представителен орган. Обратно, да се отрече правният интерес на политически представените в Съвета партии да обжалват отказите на ОИК за прекратяване на мандата на общинския съветник, на практика означава изключване на възможността тези откази да бъдат обжалвани въобще /каквато беше предходната нормативна уредба и практика/. Действащата понастоящем уредба обаче, изрично допуска обжалване на отказите на ОИК от заинтересованите партии, коалиции и лица. Поради съображенията изложени до тук, ПП „ГЕРБ“ е заинтересована да осъществява своите задачи и цели в един легитимно конституиран и работещ в предвидения от закона, като брой съветници състав на Общински съвет – Родопи, в който тя е представена от своите – членове - съветници.

      Предвид изложеното съдът прие, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА, като възраженията на заинтересованата страна в обратния смисъл са неоснователни и не се споделят от състава на съда.

      Разгледана по същество, жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

      Видно от приложените по делото доказателства, в Общинска избирателна комисия при Община Родопи е депозирано искане от председателя на Общински съвет Родопи с вх.№ 228 от 23.11.2012г. на ОИК - Родопи за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г.К., Г.Ц. и Р.М.,  поради обстоятелства по смисъла на чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА. С въпросното искане, ОИК е уведомена за отсъствието на общинските съветници от сесии и заседания на Общинския съвет на съответните дати, без същите да са уведомили председателя на Общинския съвет, за неучастието им на съответните заседания по уважителни причини. Конкретните дати, на които общинските съветници не са взели участие в заседанията на Общинския съвет, са посочени в искането, и са както следва : 1. Г.Ц. – 01.12.2011г.; 31.07.2012г.; 21.09.2012г.; 17.10.2012г.; 24.10.2012г.; 01.11.2012г. 2. Г.К. – 21.05.2012г.; 28.06.2012г.; 31.07.2012г.; 17.10.2012г.; 24.10.2012г.; 01.11.2012г. 3.Р.М. – 29.12.2012г.; 11.04.2012г; 21.05.2012г; 05.10.2012г.; 24.10.2012г.

    Към искането са приложени и съответните присъствени списъци от проведените заседания на Общинския съвет на съответните дати. 

    С искане с изх.№ 78 от 29.11.2012г., адресирано до председателя на Общински съвет Родопи, във връзка с подаденото от председателя на съвета, искане с вх.№ 228 от 23.11.2012г., ОИК Родопи, е изискала, представянето на допълнителни доказателства по смисъла на чл.30, ал.5 от ЗМСМА, за отсъствията на общинските съветници от проведените заседания на съвета.

    Във връзка с това искане на ОИК, е последвал отговор от председателя на Общински съвет - Родопи, с вх.№ 229 от 03.12.2012г. на ОИК, с който комисията е уведомена, че доказателствата, установяващи обстоятелствата по чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА за предсрочното прекратяване на мандата на общинските съветници, са представени към първоначално подаденото искане. Предоставена е и възможност ОИК да се запознае с пълната документация от описаните сесии, намираща се в Общински съвет Родопи, като е определено лице за контакт от  общинския съвет.

    Последвало е и заявление с вх.№ 231 от 11.12.2012г. от председателя на Общинския съвет, с което, във връзка с искането с вх.№ 228 от 23.11.2012г. за представяне на допълнителни доказателства относно отсъствията на общинските съветници, са представени препис – извлечения от протоколи от проведени заседания на общинския съвет от 01.12.2012г.; от 24.10.2012г., от 17.10.2012г., от 05.10.2012г.; от 21.09.2012г.; 31.07.2012г., 28.06.2012г.; 21.05.2012г.;11.04.2012г.;  29.12.2011г.; 01.12.2011г.

               В тридневен срок от получаване на допълнително изисканите документи от общинския съвет, удостоверяващи обстоятелствата по чл.30, ал. 4, т.5 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия е уведомила тримата общински съветници, съобразно  изискването на чл.30, ал.6 от ЗМСМА за възможността да направят писмено възражение в тридневен срок от уведомяването им. В тази връзка ОИК е отправила Искане с изх.№ 80/10.12.2012г., получено от Г.Ц. на 11.12.2012г., получено от Г.К. на 19.12.2012г. и получено от Р.М. на 13.12.2012г., видно от приложените по преписката обратни разписки. По повод уведомленията до общинските съветници, са постъпили възражения от същите, съответно с вх.№ 233 от 17.12.2012г. от Г. Петров К. и от Г. И. Ц., и с вх.№ 232 от 15.12.2012г. от Р. Раифов М., с допълнение към него с вх.№ 234 от 21.12.2012г. с приложени писмени доказателства за причините за отсъствието му от провежданите заседания на съвета.

               При тази фактическа и правна обстановка е прието и оспореното в настоящото производство решение № 270 на ОИК – Родопи, по протокол № 46 от 04.01.2013г., с което, на основание чл.20, ал.2 от ИК, а именно поради липса на необходимото мнозинство, ОИК Родопи “не взема решение на основание чл.20, ал.2 от ИК”, което решение, е приравнено на отказ по силата на законовата  норма на чл.20, ал.2 от ИК. В решението е посочено, че са гласували общо 12 човека, от които 6 са гласували “за”, а 5 “против”. Членът на ОИК – Родопи Гергана Николова Гачева е отказала да гласува, а секретарят Г. Т. е напуснал заседанието преди гласуването.

               Всички и доказателства, представляващи административната преписка,   са приложени по делото и се приеха без заявени възражения от страните в проведените по делото публични съдебни заседания на 18.01.2013г. и на 23.01.2013г.

                 В хода на съдебното производство, с оглед установяване на твърденията в жалбата са разпитани свидетелите Г. В. Т. – Председател на Общински съвет – Родопи – член на местна Коалиция ФОРОР и В. И. В. – технически секретар при Общински съвет Родопи.

               Свидетелят Т., под формата на свободен разказ е разяснил процедурата във връзка със свикване на редовни и извънредни заседания на на Общинския съвет, изпращане на уведомления до общинските съветници за предстоящите заседания, и съответно за неучастието на общинските съветници Г.К. и Г. Т. – членове на местната Коалиция ФОРОР, на заседания и сесии на Общинския съвет и за не уведомяването на съвета за причините за отсъствието им от провежданите заседания.

                Свидетелката Вълчанова под формата на свободен разказ е разяснила техническите дейности, които се извършват от Секретариата на Общинския съвет във връзка с уведомяването на общинските съветници за провежданите редовни и извънредни заседания на Общинския съвет.

                 Съдът кредитира показанията на свидетелите, като обективни, логични, непротиворечиви и кореспондиращи, като помежду си, така и с останалия събран по делото доказателствен материал. 

                При така установеното от фактическа страна, настоящият състав на Административен съд – гр.Пловдив, намира следното от правна страна : 

                В случая оспорения административен акт – Решението на ОИК – Родопи, е постановено от компетентен колективен орган, който черпи правомощията си за това от разпоредбата на чл.30, ал.6 от ЗМСМА, в хода на законосъобразно проведена административна процедура, във връзка с разпоредбите на чл.30, ал.6 от ЗМСМА, в изискуемата от закона форма, съгласно чл.59 от АПК.

                Само за пълнота, следва да се посочи, че съдът намира за неснователно оплакването на жалбоподателя, че решението на ОИК е постановено при неспазване на установената в закона форма по смисъла на чл.59, ал.2 от АПК, а именно, че липсват мотиви на колективния орган за това, защо не е пристъпил към предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници.  В случая, в решението на ОИК е дадена точна обосновка за постановения резултат по смисъла на чл.20, ал.2 от ИК, а именно, поради липсата на необходимото мнозинство за приемане на решение. Изискването за мотивиране на административните актове несъмнено е важна конституционно установена гаранция за законосъобразност на същите, които законът е установил за защитата на правата и правнозащитените интереси на гражданите и организациите - страни в административното производство. Тази гаранция се проявява в две насоки. С излагането на мотивите без всякакво съмнение, се довеждат до знанието на адресата съображенията, въз основа на които административният орган е пристъпил към постановяване на определен резултат. Това подпомага лицето, засегнато от акта в избора на защитните средства и въобще при изграждането на защитата срещу такива актове. Разбира се, от друга страна, наличието на мотиви улеснява и прави възможен контрола за законосъобразността и правилността на акта, упражняван при обжалването му пред съда, допринася за разкриване на евентуално допуснатите закононарушения. В този смисъл, следва да бъде съобразено и Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. на ВАС по д. № ТР  - 4/2002 г., ОС на съдиите, докладчик председателят на V отделение Андрей Икономов.

               В случая, по отношение на спазване на законоустановената процедура, и във връзка с възражението на заинтересованата страна Г. И. Ц. относно нарушения на процедурата по чл.20, ал.6 от ИК, следва да се посочи следното :

              Видно от протокола от заседанието на ОИК, на който е прието оспореното решение, същият е подписан от присъстващия на заседанието председател Д. Ц. и за секретаря Г. Т., със запетая, от Д. Г. П.,  по причина напускане на заседанието на секретаря на ОИК Г. Т. /ПП “БСП”/ и поради неприсъствието на заседанието на Комисията на заместник – председателя на ОИК К.С., видно от приложените в тази връзка доказателства, съгласно писмо с изх.№ 83 от 21.01.2013г. на ОИК, а именно Удостоверение № 22 от 28.03.2012г. от Централна избирателна комисия, удостоверяващо, че Д. Г. П.  е назначен  за член на ОИК – Родопи, съгласно Решение № 1744 – ПВР/МИ от 28.03.2012г. на Централна избирателна комисия.

               Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2 от ИК - Избирателните комисии се произнасят с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Съответно, съгласно ал.3 -  За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.6 от ИК - Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. Когато председателят, съответно секретарят, и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, решенията се подписват от председателя, съответно секретаря, и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.

               В конкретния казус, се установи, че предвид напускането на заседанието на комисията на секретаря Г. К. Т. /ПП “БСП”/ и поради отсъствието от заседанието на заместник – председателя на ОИК К.А. С. /ПП “АТАКА”/, решението, респ. протокола са подписани от председателя Д. Ц./за който не съществува спор между страните, че е представител на ПП “ГЕРБ”, като този факт се провери и служебно от съда при извършена справка на Интернет страницата на Централната избирателна комисия – така Решение № 1506 – ПВР/МИ от 25.11.2011г. на ЦИК за назначаване на Димитър К.Ц. за председател на ОИК по предложение на П.Д.С. – упълномощен представител на ПП “ГЕРБ”/, както и от член на ОИК Д. Г. П. - също, представител на ПП ”ГЕРБ”. Вярно е, че не се твърди и не се установява от доказателствата по делото, Д. Г. П., да е овластен за това с решение на ОИК, съгласно нормативното изискване на чл.20, ал.6 от ИК, като председателят Д. К.Ц. и членът на ОИК Д. Г. П., подписал се със запетая, за секретар, са представители на една и съща политическа партия – ПП “ГЕРБ”. 

              Следователно, предвид изложеното се обосновава извода, че протоколът от заседанието на ОИК, на което е прието оспореното решение, а и самото решение не са подписани от длъжностно лице, на което законът е вменил удостоверителни функции относно идентичността на решението с протокола и гласуването. Касае се в случая за допуснато процесуално нарушение по смисъла на чл.20, ал.6 от ИК, което обаче, не съставлява  тежък и съществен порок, който да се отрази на валидността на акта, и да опорочава удостоверения с протокола резултат, до степен на неговата недействителност, с оглед специалната разпоредба на чл. 212, ал. 5 от ИК, нито прави сам по себе си, удостоверения резултат от гласуването невалиден.

               В случая, разрешаването на административноправния спор, налага да се съобрази и обстоятелството, че обхватът на съдебната проверка при контрола за законосъобразност на административните актове, е регламентиран в разпоредбата на чл.168 от АПК, съгласно която в обхвата на съдебната проверка, се включва проверката за законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146, а именно е постановен ли е от компетентен орган, в установената форма, спазени ли са административнопроизводствените правила, и постановен ли е в съответствие със закона и целта, която преследва закона.

               При това положение, спорът по същество се концентрира във въпроса за законосъобразността на постановеното решение на ОИК, в частта му, с която на основание чл.20, ал.2 от ИК е постановен отказ от предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г.К. и Г.Ц..  В този смисъл, спорът по делото се свежда до два основни въпроса – първият, дали са били налице предпоставките на чл.20, ал.2 от ИК, за да се приеме, че е налице отказ, и съответно, били ли са налице основанията за предсрочното прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г.К. и Г.Ц. по смисъла на чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

              По отношение на първия спорен въпрос, следва в случая да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2 от ИК - Избирателните комисии се произнасят с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ. От събраните доказателства по делото – приложения присъствен списък на членовете на ОИК – Родопи, се установява, че на заседанието на Общински съвет – Родопи, проведено на 04.01.2013г. са присъствали 13 от общо 17 члена на колективния орган, при което е налице предвидения в разпоредбата на чл.20, ал.1 от ИК кворум, а именно присъствие на повече от половината от членовете му. За  приемане на решението на ОИК обаче, не е формирано необходимото квалифицирано  мнозинство от две трети от присъстващите членове. Видно от протокол № 46 от 04.01.2013г. от проведеното заседание на ОИК от присъстващите 13 души, са гласували 12 души, “за” направеното предложение и 5 са гласували “против” направеното предложение. Секретарят на ОИК е напуснал заседанието на колективния орган, а членът на ОИК Г. Н. е отказала да гласува дневния ред. При това положение, е очевидно, че не е било възможно да се формира изискуемото мнозинство от две трети от присъстващите членове на комисията за приемане на решение от страна на колективния орган ОИК – Родопи, при което положение е налице отказ по смисъла на чл.20, ал.2 от ИК.                 Иначе казано, по силата на правната фикция, предвидена в разпоредбата на чл.20, ал.2 от ИК, липсата на необходимото мнозинство за приемане на решение на ОИК е приравнено на отказ.

              В случая, по отношение на спорния въпрос, за наличие на налице предпоставките по чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА за предсрочното прекратяване на пълномощията на общинските съветници,  следва да се посочи следното :

              По повод независимостта на мандатните органи и нейното гарантиране, Конституционният съд се е произнасял нееднократно по основанията за предсрочно прекратяване на индивидуален мандат на член на публичноправен орган. Така с Решение № 13 от 2010 г. по к.д. № 12 от 2010 г. мандатността се определя като защитен механизъм на демокрацията и "няма съмнение, че индивидуалните мандати могат да се прекратяват предсрочно на изрично посочени основания. Това са установени обективни факти или оставка". С Решение № 9 от 1994 г. по к.д. № 11 от 1994 г. съдът се е произнесъл, че "предсрочното прекратяване на мандата е допустимо по изключение и само при настъпване на такива обстоятелства, които обективно отнемат възможността да се изпълняват задълженията, възложени с мандата, както и при подаване на оставка... Недопустимо е предсрочно прекратяване на базата на субективни преценки". В настоящия случай съдът не намира никакви основания да се отклонява от тези ясно изразени позиции.

              Основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник са регламентирани в разпоредбата на чл.30, ал.4, т.1 - т.13 от ЗМСМА. Съгласно т. 5 от посочената разпоредба пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно – “когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината”.

              Доводите на жалбоподателя в тази насока са, че в случая са налице предпоставките, предвидени в нормата на чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, обуславящи предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г.К. и Г.Ц., а именно отсъствие от три поредни, или общо пет заседания на общинския съвет годишно, без да са уведомили писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанията на съвета по уважителни причини.

              В тази насока, и с оглед направеното възражение от заинтересованата страна Г. И. Ц. за липса на редовно уведомяване на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет, следва да се съобразят преди всичко нормативни текстове от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, постоянните комисии на общинската администрация, в актуалната му редакция към релевантния процесен период, приложен по делото и публикуван на Интернет страницата на Община Родопи, регламентиращи начина на свикване на заседания на общинския съвет и уведомяването на общинските съветници за тях.

               Така, съгласно разпоредбата на чл.66, ал.1 от Правилника – Общинският съвет се свиква на заседания най - малко шест пъти годишно. Съгласно ал.2 Общинския съвет се свиква на заседание от неговия Председател : 1.По негова инициатива;По искане на 1/3 от общинските съветници;3.По искане на 1/5 от избирателите в общината;4.По искане на Областния управител. Съгласно ал.4 поканата за деня, часа и мястото на заседанието, дневния ред и материалите по него, се изпращат на общинските съветници, най - късно 7 дни преди провеждането му. Свикването и уведомяването за дневния ред на извънредните заседания, е регламентирано в разпоредбата на ал.5 – Свикването и уведомяването за дневния ред на извънредната сесия може да стане писмено, по телефон или по друг начин, с оглед обстоятелствата. Когато свикването е било направено по телефон, в началото на заседанието на всеки съветник се предоставя писмен дневен ред, ведно с материалите по него. Съгласно разпоредбата на чл.67, ал.1 от Правилника Общинския съвет заседава в определени от председателя му ден, час и място. Съгласно ал.2 най - малко 7 дни преди заседанието Председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на официалната Интернет страница на общината.

                От събраните по делото писмени и гласни доказателства, се установява по безспорен начин, че въпросните нормативни правила са били спазени при уведомяването на общинските съветници Г.К. и Г.Ц. за заседанията на Общинския съвет, визирани в искането на председателя на Общинския съвет за предсрочно прекратяване на пълномощията им. В случая, двамата общински съветници са били редовно уведомени за предстоящите редовни и извънредни заседания на Общинския съвет, визирани в процесното искане на председателя на Общински съвет Родопи – уведомяването за редовните  заседания се е извършвало по пощата с изпратено писмо с дневния ред на заседанието, а за извънредните - по телефона, в съответствие с възможността, предвидена в чл. 66, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация  на  Общински съвет Родопи. Нещо повече, установява се също, че на Интернет страницата на Община Родопи няколко дни преди процесните заседания, визирани в искането – около 10 дни за редовните заседания и три дни за извънредните, са били публикувани и поканите с дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанията на  Общинския съвет. Не се твърди и не се установява от доказателствата по делото, общинските съветници да са уведомили по какъвто и да е начин, вкл. и писмено Председателя на Общинския съвет за предстоящото си отсъствие от въпросните заседанията на съвета, нито да са заявили невъзможност за участие в тези заседания по уважителни причини. Напротив, и двамата разпитани свидетели по делото са категорични, че такива уведомявания от общинските съветници, не са постъпили в Общинския съвет. Безспорно е установено също така, от непротиворечивите писмени и гласни доказателства по делото, а именно преписи - извлечения от протоколи от проведени заседания на съвета на 01.12.2011г.; 31.07.2012г.; 21.09.2012г.; 17.10.2012г.; 24.10.2012г.;01.11.2012г.; 21.05.2012г.; 28.06.2012г., ведно с присъствени списъци на общинските съветници и показанията на разпитаните свидетели Г. В. Т. и В. И. В., че общинските съветници Г.К. и Г.Ц. са отсъствали от заседания на Общинския съвет, на визираните в искането от председателя на Общински съвет – Родопи  дати, а именно Г.Ц. на 01.12.2011г; 31.07.2012г.; 21.09.2012г.; 17.10.2012г.; 24.10.2012г.;01.11.2012г. и Г.К. на 21.05.2012г.; 28.06.2012г.; 31.07.2012г.; 17.10.2012г.; 24.10.2012г.; 01.11.2012г.

               При това положение, съдът намира, че по делото се установиха предпоставките на чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на общинските съветници Г.К. и Г.Ц., като събраните писмени и гласни доказателства по делото обосновават несъмнен извод за отсъствието на общинските съветници от проведените заседания на Общинския съвет, визирани в искането на Председателя на Общинския съвет с вх.№ 223/23.11.2012г., за които същите са били редовно известени, и не са  уведомили писмено Председателя на Общинския съвет, че няма да участват в заседанията  по уважителни причини.  Оплакванията на жалбоподателя в този смисъл са основателни, като се споделят от съда доводите в жалбата, че са налице предпоставките за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г.К. и Г.Ц..

               По делото нито се заявиха, нито се установиха данни, които да  подлагат на съмнение така възприетите изводи от съда. 

              Изложеното по - горе обосновава и извода на този съд, че оспореният административен акт – решението на ОИК – Родопи, е постановено от компетентен орган, в изискуемата от закона форма, но при неспазване на административ­нопроизводствените правила за издаването му, и в противоречие с материалния закон – отменителни основания по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Той ще следва да бъде отменен в обжалваната част, по отношение на отказа за пердсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г.К. и Г.Ц.

              И тъй като естеството на административноправния спор не позволява разрешаването му по същество от съда, то на основание чл. 173, ал. 2 АПК, след отмяната на административния акт в обжалваната част, делото следва да бъде изпратено като преписка на ОИК – Родопи за ново произнасяне по депозираното искане  с вх.№ 228 от 23.11.2012г. на ОИК Родопи, от  председателя на Общински съвет Родопи в часта му, относно предсрочното прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г. П. К. и Г. И. Ц.,  с валидно решение, прието при необходимия кворум и мнозинство, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.

              При посочения изход на спора, жалбоподателят принципно има право на присъждане на сторените разноски по производството на основание чл.143, ал.1 от АПК, каквото искане обаче не е направено от него своевременно, до приключване на устните състезания по делото, нито се ангажираха доказателства жалбоподателят да е направил такива разноски по делото. 

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., ХІІ състав

 

  Р   Е   Ш   И :

 

     ОТМЕНЯ Решение № 270, взето с протокол № 46 от 04.01.2013г. на ОИК – Родопи, В ЧАСТТА МУ, с която на основание чл.20, ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ е постановен отказ от предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г. Петров К. и Г. И. Ц. на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

               ВРЪЩА преписката на ОИК - Родопи за ново произнасяне по депозираното искане с вх.№ 228 от 23.11.2012г. на ОИК Родопи  от  председателя на Общински съвет Родопи, В ЧАСТТА МУ, относно предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г. П. К. и Г. И. Ц., с валидно решение, прието при необходимия кворум и мнозинство, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.

    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: