РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 191

 

гр. Пловдив,  17 януари 2014 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря Б.К., като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА ПЕТРОВА административно дело № 136 по описа за 2013 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на “ЛИОН ТРЕЙДИНГ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Г.М., против Ревизионен акт № 161203497/05.10.2012 г., издаден от С.В.П. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1547/17.12.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (“ОУИ”) гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 50 000 лв., ведно със законните лихви в размер на 3 739,03 лв. по фактура за авансово плащане, издадена от “ДА БИЛД” ЕООД.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорения РА и се иска неговата отмяна. Претендират се сторените в производството разноски.

3. Ответникът по жалбата – Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (“ОДОП”) гр. Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Претендира се присъждане на съответното юрисконсултско възнаграждение.

ІІ. За допустимостта :

4. Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил. Така постановеният от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

ІІІ. За фактите :

5. Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1201148/02.03.2012 г., e сложено начало на ревизията на жалбоподателя с обхват Данък върху добавената стойност за данъчни периоди от 01.10.2011 г. - 31.01.2012 г., като е определен краен срок за приключването й до три месеца, считано от датата на връчване на посочената заповед (14.03.2012 г.). Последвало е издаването на ЗВР № 1202151/20.04.2012 г., ЗВР № 1203103/13.06.2012 г. и ЗВР № 1203497/11.07.2012 г., с които срокът за приключване на производството е удължен до 14.08.2012 г.

Цитираните ЗВР са издадени от В.П.А. - Началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив.

6. В хода на производството, на основание чл. 117 от ДОПК е издаден Ревизионен доклад /РД/ № 1203497 от 28.08.2012 г. Впоследствие, на основание чл. 119, ал. 3, т. 1 от ДОПК е издаден и оспореният РА № 161203497/05.10.2012 г.

7. Този резултат е обжалван от дружеството, като с Решение № 1547 от 17.12.2012 г. Директорът на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП потвърждава процесния ревизионен акт в обжалваната пред настоящата инстанция част.

8. Всички цитирани актове са издадени от надлежно упълномощени органи по приходите, видно от приложените по делото упълномощителни заповеди: Заповед № РД-09-1/04.01.2010 г. издадена на основание чл. 11, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗНАП от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, и Заповед за определяне на компетентен орган № К 1203497/29.08.2012 г., издадена от В.П.А. - Началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив.

9. С оспорения РА на жалбоподателя не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 50000 лв. на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС за данъчни периоди м.12.2011 г. по фактура № 68/30.12.2011 г., издадена от "ДА БИЛД" ЕООД. Предмет на стопанската операция е авансово плащане по договор от 12.12.2011 г. Плащането е извършено по банков път.

9.1. В тази връзка от страна на ревизираното дружество е представен договор за поръчка от 12.12.2011 г., сключен между "Лион трейдинг" ООД в качеството му на възложител и "ДА БИЛД" ЕООД в качеството му на изпълнител, с който изпълнителят приема срещу уговореното в договора възнаграждение да извърши следните взаимосвързани дейности:

- Да закупи недвижим имот с обща площ приблизително от 18 дка, съставляващ имот № 004037, находящ се в местността "Кафка" на землището на кв. Крайморие, община Бургас, разположен на 420 м. от плажа, при граници имот № 004278, имот № 004184, имот № 004185, имот № 004191, имот № 004192, имот № 4193, имот № 004269, имот № 004096.

- Да извърши съответните законови действия по одобряване създаването на УПИ за целия имот, като единен и обособен самостоятелен имот.

- Да извърши съответните законови действия по издаване на скица виза за имот № 004037, като един цял, обособен и самостоятелен имот.

В т. 2.1 от Договора е уговорено, че ще се счита че Изпълнителят е изпълнил изцяло задълженията си, ако същият закупи изцяло ­поземления имот в реални части, смени статута му на имот УПИ, извади скица виза за този имот и го продаде на възложителя "Лион трейдинг" ООД.

Договорената между страните цена, на която Изпълнителят ще продаде на Възложителя имота – УПИ (включващ така описаните отделни поземлени имоти), ведно с издадената скица-виза за този имот, е в размер на 55 555 лв. без ДДС за един декар (т. 2.2. от договора), като в т. 6 е уговорено авансово плащане в размер 25% от цената на целия имот, пресметната съгласно т. 2.2. и съставляващо сумата от 250 000 лв. без ДДС, в срок до 10 дни от подписването на договора. Изрично е посочено, че платената авансово сума е част от продажната цена на имота и е основание за започване на дейностите на Изпълнителя по реализиране предмета на договора.

Срокът на договора е до 9 месеца от датата на плащане на авансовата сума по т. 6, т.е. до 30.09.2012 г. (т. 7 от договора).

От ревизираното дружество са представени платежно нареждане и дневен банков отчет с дата 30.12.2011 г., в който фигурира извършено плащане в размер на 300 000 лева, с предмет "аванс по договор от 12.12.2011 г., с получател "ДА БИЛД" ЕООД. Фактурата е осчетоводена по сметка 402 Доставчици по аванси.

9.2. Извършена е насрещна проверка на "ДА БИЛД" ЕООД, резултатите от която са обективирани в Протокол за извършена насрещна проверка (ПИНП) № 26-1201148-2/25.04.2012 г. Установено е, че "ДА БИЛД" ЕООД е регистрирано по ЗДДС лица считано от 05.08.2008 г. и дерегистрирано по инициатива на органите по приходите считано от 27.01.2012 г. Констатирано е още, че проверяваното дружество е издало на "Лион трейдинг" ООД фактура № 68 от 30.12.2011 г. с данъчна основа 250 000 лв. и ДДС 50 000 лв. Фактурата е включена в СД и в дневника за продажби за съответния данъчен период. ДДС е начислен по смисъл на чл. 86 от ЗДДС и е отразен по сметка 4532 в счетоводството на задълженото лице. Фактурата е осчетоводена по сметка 412 като аванс. Плащането е извършено по банков път. Според представено от страна на "ДА БИЛД" ЕООД писмено обяснение фактурата е за авансово плащане на сума от 300000 лв., получена по банков път от "Лион трейдинг" ООД във връзка със сключен договор за поръчка от 12.12.2011 г. Представено е банково извлечение, от което е видно, че по банковата сметка на "ДА БИЛД" ЕООД на 30.12.2011 г. е постъпила сума в размер на 300000 лв. от "Лион трейдинг" ООД.

В писмените обяснения е посочено още, че договорът е в процес на изпълнение и още не е приключил, както и че управителят А.С.А. се е ангажирал лично с реализирането на договора. Представена е СД по ЗДДС, дневник за продажбите и счетоводни разпечатки относно отразяване на издадената фактура и полученото плащане. Констатирано е, че представените разпечатки касаят периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и по тях няма други счетоводни операции освен тези, касаещи издадената фактура на "Лион трейдинг" ООД, в резултат на което е формиран извод, че през цялата 2011 г. "ДА БИЛД" ЕООД не е извършвало други доставки.

При извършената проверка не са представени документи, свързани със започване на действия от страна на "ДА БИЛД" ЕООД по изпълнение на сключения договор, нито документи за извършени разходи във връзка с договора.

9.3. В хода на административното обжалване е извършена проверка в информационната система на НАП, при която се установи, че данъкът в размер на 50000 лв., деклариран за внасяне със СД за м.12.2011 г., не е внесен в бюджета и до момента.

9.4. С цел установяване на собствениците на имота, посочен в сключения договор между ревизираното дружество "Лион трейдинг" ООД и "ДА БИЛД" ЕООД, са отправени искания за извършване на действия от други контролни органи.

В получения отговор от Общинска служба "Земеделие" гр. Бургас е посочено, че имот с № 004037 в местност "Кафка" с площ 18.001 дка е със закрита партида от 15.12.2006 г. и че към момента на закриването й собственици са наследници на Я.К.Х. и С.Д.С..

В получения отговор от Община Бургас уведомяват, че с Решение № 32/13.04.2009 г. на Общинския съвет Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за кв. Крайморие. Имотът попада в обхвата на одобрения ПУП-ПРЗ. В КВС, основа за изготвяне на ПУП-ПРЗ, имотът е разделен на 4 самостоятелни имота и са посочени следните собственици:

- имот 004373 - С.Д.С.

- имот 004374 - С.Д.С.

- имот 004375 - Г.Х.С.

- имот 004376 - Й.Х.Ж..

В отговора от Община Бургас е посочено, че за описаните имоти са отредени УПИ, но към настоящият момент няма подадени заявления за окомплектоване на преписка с цел провеждане на процедура по промяна на предназначението на имотите.

9.5. С цел установяване на извършени действия от “ДА БИЛД" ЕООД по сключения договор с ревизираното дружество са извършени насрещни проверки на физическите лица ­собственици на имотите, при които е установено следното:

- С.Д.С. - при проверката са представени документи - НА за дарение на недвижим имот, от които е установено, че лицето притежава 6 дка в кв. Крайморие местност "Кафка" от имот 004037 с обща площ от 18.001 дка. В обяснение Стоянов посочва, че е водил преговори за продажба само на неговата част /т.е. 6 дка/, но не е сключвал предварителни договори за покупко-продажба, нито окончателен. С.Д.С. представя два договора за посредничество. Единият е от 13.09.2011 г. с “Бабиком" ЕООД, а другият е с "Балкан нет" ЕООД, сключен на 12.06.2012 г. Лицето декларира, че не е постигнал потвърждение от купувач на желаната от него цена. Към момента не е сменен статутът на земята.

- Г.Х.С. - лицето писмено е декларирало, че за имота в местността "Кафка" от кв. Крайморие не е водил преговори за продажба на имота си, не е подписвал никакви договори, не е уговарял цени и получавал пари, няма промяна в предназначението на земята.

- Й.Х.Ж. - лицето писмено е декларирало, че имотът й в местност "Кафка" е продаден на дъщерите й, за което представя НА 172/20.12.2010 г. за продажба на 3 дка на Р.Ж.С. и НА 173/20.12.2010 г. за продажба на 3 дка, от които 2 дка на И.Ж. Г. и 1 дка на Д.Г.П..

- Р.Ж.С. - лицето е декларирало, че не е водила преговори за продажба, не е подписвала договори и не е уговаряла цена, не е сменен статутът на земята.

- И.Ж. Г. - лицето е декларирало, че не е водила преговори за продажба, не е подписвала договори и не е уговаряла цена, не е сменен статутът на земята.

9.6. При преглед на банковите извлечения на "Лион трейдинг" ООД и на "ДА БИЛД" ЕООД е установено следното:

И двете сметки са открити на 30.12.2011 г. в Общинска банка, ФЦ Казанлък и всички транзакции са извършени на едно гише от една и съща служителка на банката - И.И.Л. с инициали ИИЛ.

Сметката, от която е нареден превода от "Лион трейдинг" ООД, е разкрита на 30.12.2011 г. в Общинска банка. Постъпленията в сметката на "Лион трейдинг" ООД на тази дата са 180000 лв., получени от "Зелено бъдеще" АД с основание плащане по фактура и 120000 лв., внесени на каса от С.С.Х. с основание авоар. "Зелено бъдеще" АД и "Лион трейдинг" ООД са "свързани лица" по смисъла на пар. 1, т. 3, б. "д" от ДР на ДОПК - И.Г.М. е представляващ и участва в управлението и на двете дружества. В "Зелено бъдеще" АД управляващ е и С.С.Х..

Сметката, по която е получен банковият превод, е разкрита от "ДА БИЛД" ЕООД на същата дата, в същия клон на Общинска банка, като веднага след заверяване на сметката, сумата от 300 000 лв. е изплатена на каса с получател А.С.А. (представляващ „Да билд” ЕООД).

9.7. Въз основа на изложеното е направен извод, че в един и същ момент А.С.А., С.С.Х. и още един неизвестен представител на "Лион трейдинг" ООД са присъствали в клона на банката във ФЦ Казанлък и са извършили транзакциите по внасяне, превеждане и теглене на сумата от 300 000 лв. Последното според органите по приходите навеждало на мисълта, че тези действия са направени с цел да се симулира реално извършено плащане на сумата чрез банковите сметки. ­Останалите факти обаче, навеждали съмнения, че, ако действително е имало налични пари, то същите отново са върнати на първоизточника и платеца, а не са останали в разпореждане на А.С.А.. Другият вариант бил документираните от банката операции да са извършени само документално, без налични пари в брой. И в двата случая била налице симулация на плащане.

След анализ на събраните в хода на ревизията документи ревизиращите органи са констатирали, че към 10.07.2012 г., т.е. 6 месеца и 10 дни (договорът е сключен за срок от 9 месеца) след датата на получаване на авансовата сума, от страна на "ДА БИЛД" ЕООД не са предприети никакви действия по изпълнение на сключения договор за поръчка. Посочено е, че съгласно условията на договора "ДА БИЛД" ЕООД следва да закупи изцяло имота в реални части, да смени статута му, да извади скица виза и да го продаде на Възложителя, но след изтичане на по-голямата част от срока на договора, Изпълнителят дори не е осъществил контакт със собствениците, което според органите по приходите показва, че Изпълнителят няма намерение да изпълнява каквото и да е по този договор. От своя страна възложителят, който е платил не малка сума, не бил предприел никакви действия, нито е проявил интерес дали е започнало изпълнение по договора и за какво се харчат платените от него пари.

При това положение е прието, че не са налице предпоставки сключеният договор да бъде изпълнен реално и договорената доставка да бъде извършена.

Според приходна администрация е налице още един факт, който говорел за преднамереност в действията на двете страни по фактурата и намерение за реализиране на данъчно предимство. Това бил фактът, че изпълнителят по договора и по фактурата "ДА БИЛД" ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС лице, считано от 27.01.2012 г., по инициатива на орган по приходите. Процедурата по принудителната дерегистрация на дружеството е започнала м.11.2011 г. и към 30.12.2011 г. лицето вероятно е знаело, че ще бъде дерегистрирано по ЗДДС, както и че няма да внесе начисления по СД данък. Очевидно умишлено дружеството било натоварено със задължения, като в същото време контрагентът му щял да реализира облаги от приспадане на данъчен кредит.

Въз основа на тези факти и съждения е формиран крайният извод, че данъкът е начислен неправомерно, поради което на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС е прието, че за ревизираното лице не е налице право на приспадане на данъчен кредит по спорната фактура, издадена от „ДА БИЛД” ЕООД.

10. В хода на съдебното производството е изслушана съдебно счетоводна експертиза, чието заключение е прието без заявени резерви от страните. Констатациите на вещото лице се свеждат до следното:

От разплащателните документи на жалбоподателя е констатирано, че на 30.12.2011 г. е извършено плащане в полза на “ДА БИЛД” ЕООД в размер на 300 000 лв. като в банковото нареждане е записано “аванс по договор от 12.12.2011 г.“. Плащането е извършено от Разплащателна сметка на жалбоподателя в „Общинска банка“ АД.

Към 30.12.2011 г. по с-ка 503 Общинска банка са постъпили парични средства както следва:

-          плащане от клиент „Зелено бъдеще” АД по фактура 732/27.12.2011 г. в размер на 180 000 лв.;

-          вноска на каса от упълномощеното лице С.С.Х. 120 000 лв.

По сметката е имало налични 70 лв.

За извършените операции са събрани банкови такси на стойност 10,57 лв.

От така набраните приходи по разплащателна сметка е направено авансовото плащане в полза на “ДА БИЛД” ЕООД.

От регистъра на с-ка 501 Каса вещото лице е установило, че към 30.11.2011 г. в касата на дружеството е имало налични 78 208,90 лв. В резултат на ежедневните касови операции, проследими по хронологията на сметката към 30.12.2012 г. в касата на дружеството е имало налични 140 919,82 лв. След направената вноска по банкова сметка в размер на 120 000 лв. наличността в сметката е 20 919,82 лв.

В следствие на извършваните касови операции наличността към 31.12.2011 г. е 27 145,89 лв., която сума съвпада с остатъка по с-ка 501 в годишната оборотна ведомост за 2011 г.

Авансовото плащане в размер на 300 000 лв. счетоводно в “Лион – трейдинг” ООД е отразено, както следва:

ДТ сметка 401 Доставчици Да Билд                 300 000 лв.

КТ сметка 503 Банка                                            300 000 лв.

Начисляване:

ДТ 402 Доставчици по аванси                            250 000 лв.

ДТ 4531 Начислен данък за покупките   50 000 лв.

КТ 401 Доставчици                                    300 000 лв.

Фактура 0000000068/30.12.2011 г. за аванс по договор е отразена в дневниците за покупки. За начисления данък по сметка 4531 „Начислен данък за покупките“ е ползван данъчен кредит в размер на 50 000 лв.

Счетоводни операции в “Да билд” ЕООД:

За получената сума по авансово плащане в размер на 300 000 лв. е издадена процесната фактура. Счетоводните операции са, както следва:

ДТ 503 Разплащателна сметка                           300 000 лв.

КТ 411 Клиенти Лион трейдинг                            300 000 лв.

Начисляване:

ДТ 411 Клиенти Лион трейдинг                           300 000 лв.

КТ 412 Клиенти по аванси Лион трейдинг     250 000 лв.

КТ 4532 Начислен данък за продажбите            50 000 лв.

Фактура № 0000000068/30.12.2011 г. е отразена в дневника за продажби за м.12.2011 г.

С начисления по сметка 4532 ДДС в размер на 50 000 лв. доставчикът се е задължил към бюджета.

ІV. За правото :

11. В случая, релевантните за разрешаването на административноправния въпрос факти и обстоятелства са установени от материално компетентни органи на приходната администрация в хода на ревизия осъществена по реда на чл. 112 и сл. от ДОПК. Ревизията е завършила с издаването на оспорения РА, който е постановен в изискваната от закона форма съобразно разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от ДОПК. Не се констатират нарушения на процесуалните правила при осъществяване на действията от страна на приходната администрация.

Впрочем спор по тези обстоятелства и по установените факти не се формира между страните. Спорът е правен и се концентрира във въпроса налице ли са установените от закона предпоставки за признаване на жалбоподателя правото на приспадане на данъчен кредит по фактура № 0000000068/30.12.2011 г., издадена от „ДА БИЛД“ ЕООД, с предмет на стопанската операция „Авансово плащане по договор от 12.12.2011 г.“  

12. За разрешаването на текущия административноправен спор е необходимо да се съобрази следното:.

Според чл. 25, ал. 7 ЗДДС, когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), а когато данъкът е станал изискуем, според чл. 86, ал. 1 от закона, за регистрираното лице възниква задължение да го начисли, като: 1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; 2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период; 3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

Тълкуването на цитираните норми налага да се приеме, че единственият  правопораждащ факт, при чието позитивно проявление за жалбоподателя възниква право на приспадане на данъчен кредит е именно извършеното плащане, с оглед разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2, и ал. 2 ЗДДС, съгласно които регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон сумата на данъка (данъчния кредит) за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка, а правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем (а той става изискуем при получаване на плащането – чл. 25, ал. 7 ЗДДС).

13. Казано с други думи, само ако фактически не е извършено авансово плащане, данъкът няма как да стане изискуем, съответно за регистрираното лице няма да възникне задължение за неговото начисляване по смисъл на чл. 86, ал. 1 ЗДДС, респективно няма да възникне и право на приспадане на данъчен кредит за посочения като извършител на това плащане в издадения данъчен документ. Следователно, при всяко издаване на данъчен документ, в който данъкът е посочен на отделен ред, а основанието за неговото издаване е авансова плащане, без такова фактически да е извършено, включването на размера на този данък при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията и посочването на документа в дневника за продажбите за този данъчен период, ще е налице неправомерно начисляване на данъка, което се субсумира в хипотезата на чл. 70, ал. 5 ЗДДС и е основание за отказа на данъчния кредит по конкретния данъчен документ.

14. Не такъв обаче е конкретния случай. От данните по делото безспорно се установява, че плащането по процесната фактура е извършено по банков път. Това обстоятелство е констатирано и от органите по приходите в хода на ревизията, и от вещото лице в хода на съдебното производство, чието заключение (възпроизведено в т. 10 от настоящото решение) съдът възприема като обективно и компетентно изготвено, въвеждащото в процеса с необходимата пълнота релевантни за разрешаваното на конкретния административноправен спор факти и обстоятелства. 

При това положение и с оглед изложеното по-горе, само това е достатъчно на жалбоподателя да се признае правото на приспадане на данъчен кредит по спорната фактура, издадена от „ДА БИЛД“ ЕООД. Изложените от приходна администрация съображения за отказа да бъде признато процесното право на данъчен кредит на ревизираното лице, подробно описани в т. 9.3. - 9.7., са неотносими към предмета на правния спор, поради което няма да бъдат обсъждани.

Само за пълнота следва да се добави, че последващото неизпълнение на поети договорни задължения между регистрирани по ЗДДС лица, във връзка с които е извършено авансово плащане въз основа на издадена данъчна фактура, е основание в по-късен момент за издаване на данъчно кредитно известие по чл. 115 ЗДДС, но не и за отказ на данъчен кредит по фактурата, обективираща извършеното авансово плащане. Още по-малко, последвалата дерегистрация (след издаването на спорната фактура) на „ДА БИЛД“ ЕООД и предположенията на данъчна администрация, че дружество вероятно е знаело, че ще бъде дерегистрирано, могат да бъдат основания за отказ на процесното право на данъчен кредит на жалбоподателя.

15. Изложените до тук съображения обосновават извод за незаконосъобразност на оспорения РА в коментираната част, което налага неговата отмяна. Това има за последица основателност на жалбата, с която е сезиран съда.

V. За разноските :

16. При посочения изход на спора, на основание чл. 161, ал. 1, изр. 1 от ДОПК на жалбоподателя се дължат разноски, които се констатираха в размер на 1850 лв. –заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

 

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161203497/05.10.2012 г., издаден от С.В.П. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1547/17.12.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, с която на “ЛИОН ТРЕЙДИНГ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Г.М., не е признат данъчен кредит в размер на 50 000 лв., ведно със законните лихви в размер на 3 739,03 лв. по фактура за авансово плащане, издадена от “ДА БИЛД” ЕООД.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ЛИОН ТРЕЙДИНГ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Г.М., сумата от 1850 лв., представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: