РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

277

 

гр. Пловдив,  28.01.2014год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, І състав в публично заседание на дванадесет и трети септември през две хиляди и тринадесетата година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 387 по описа за 2013год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с чл. 54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

2. Образувано е по жалба на “АЕРКОК” ООД,   ЕИК *********, със седалище и адрес на управление, гр. Ш. ул. Ц. И. А.” № 116, вх. Б, чрез процесуалния представител адв. Б. срещу Заповед № КД-14-16-944 г. от 02.08.2012г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, Община “Марица” Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-14 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на Акенцията по кадастъра, състоящо се в нанасянето на нови обекти : сграда с идентификатор 73122.20.18.13, с площ 110кв.м., с предназначение “Селскостопанска сграда”, собственост на “АЕРКОК” ООД и  сграда с идентификатор 73122.20.18.14, с площ 1504кв.м., с предназначение “Селскостопанска сграда”, собственост на “АЕРКОК” ООД ; заличаване на обекти : сграда с идентификатор 73122.20.18.6, с площ 1377кв.м., с предназначение “Селскостопанска сграда”, собственост на “АЕРКОК” ООД и  сграда с идентификатор 73122.20.18.7, с площ 83кв.м., с предназначение “Селскостопанска сграда”, собственост на “АЕРКОК” ООД, като е посочено, че заповедта важи за поземлен имот с идентификатор 73122.18.73, с площ от 2100кв.м., собствен на И.Т.П. и за поземлен имот с идентификатор 73122.20.18, с площ 13197кв.м., собствен на “АЕРКОК” ООД.

Възраженията на жалбоподателите се субсумират в твърденията, че оспорената заповед е недействителна, респективно незаконосъобразна, постановена при нарушаване на административно производствените правила и превратно упражняване на власт.

Поддържа се, че в случая не са налице материално правни предпоставки за предприетото изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и че “АЕРКОК” ООД не е уведомявано, нито за започване на административното производство, нито пък за неговото приключване.

Иска се оспорения административен акт да бъде обявен за нищожен, респективно отменен, като незаконосъобразен. Иска се също така да се присъдят сторените разноски по производството.

3. Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, чрез процесуалният си представител адв. Мандалчев е на становище, че жалбата по повод на която е образувано производството е неоснователна. Иска се тя да бъде отхвърлена, като се присъдят сторените разноски по производството.

4. Заинтересованото по административно правния спор лице И.Т.П.,***, чрез процесуалния представител адв. К. е на становище, че жалбата е недопустима. Поддържа се в тази насока, че процесния административен акт не засяга правната сфера на “АЕРКОК” ООД и съответно то няма интерес да оспорва същия. Това становище се основава на твърдението, че одобреното с процесната заповед изменение на кадастралната карта, не засяга границите на имотите, а се отнася единствено до частта от сградите на “АЕРКОК” ООД, попадащи в имота на И.П..

Поддържа се, че по същество, жалбата е неоснователна, доколкото в нея не са възведени конкретни оплаквания за незаконосъобразност на оспорената заповед.

Иска се жалбата да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, респективно, оспорването да бъде отхвърлено, като се присъдят сторените разноски по производството.

 

ІІ. За допустимостта :

5.  Според поддържаното от жалбоподателя становище, сградите предмет на оспорената заповед са негова собственост. При това положение, процесния административен акт, очевидно засяга правата и законно установените интереси на търговското дружество. Казано с други думи, то е заинтересовано лице по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗКИР, поради което за него е налице правен интерес от оспорването му.

В писмо вх. № 6164 от 18.03.2013 г. на Началника на Служба геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, изрично е посочено, че процесната заповед не е съобщавана на  “АЕРКОК” ООД.

С оглед изложеното до тук, следва да се приеме, че административния акт е оспорен в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес,  поради което жалбата се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите и тяхната хронология :

6. По силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот и правото на собственост върху земята от 03.11.1994 г., сключен между Ликвидационния съвет на ТКЗС на с. Трилистник и “АЕРКОК” ООД, дружеството се легитимира като собственик на застроен и незастроен недвижим имот с площ от 12 172.00кв.м., съставляваща имот № 231, масив № 20, за който е отреден парцел № 18 по земеразделителния план на с. Трилистник, заедно с построените в него битова сграда и телчарници №№ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ.

Според констатациите и заключението на вещото лице инж. Г. по назначената в производството съдебно – техническа експертиза, на място в Общинска служба по земеделие, общ. Марица не е открита графика на обявеният в ДВ бр. 72, от 24.08.1993 г. план за земеразделяне.

Вещото лице е извършило справка по картата на възстановената собственост, като е констатирал наличие на заснет имот 18 от масив 20, с граници идентични с тези по кадастралната карта.

В Областна дирекция “Земеделие”, гр. Пловдив, вещото лице е установило наличието на съхраняван план на “Стопански двор – телчарник изработен 1993 г., съгласуван с РР”ЗЗ” Пловдив и ПК Марица, Пловдив”, според който в границите на процесния имот са обособени седем парцела, включващи отделни сгради – телчарници с прилежащи площи към сградите, необходими за функционирането им. Тези седем парцела, са обединени в един общ имот № 18, масив 20  в картата за възстановената собственост.

7. По приложеното адм. дело № 2634 по описа на Административен съд Пловдив е приобщена Заповед № РД – 09 – 47 от 02.02.1995 г. на Кмета на Община “Марица” Пловдив с която е одобрено, застроителното разрешение за парцел 18 от масив 20 по плана за земеразделяне на с. Трилистник.

На 13.02.1995 г., е издадена скица – виза, като Главния архитект на общината  е разрешил проучване и проектиране на птицеферма за кокошки носачки за нуждите на “АЕРКОК” ООД.

Издадено от Главния архитект е Разрешение за строеж № 284 от 13.12.1995 г. на въпросната птицеферма в парцел 18 от масив 20 по плана за земеразделяне на с. Трилистник.

Посоченият строеж е осъществен, видно от Протокол обр.16 от 19.12.1995 г. на държавната приемателна комисия, назначена със заповед на Кмета на Общ. Марица. Съответно, издадено е Разрешение за ползване на строежа № 262 от 19.12.1995г. 

Приобщен по делото е Констативен нотариален акт № 162, том І, дело № 122 от 28.02.2011 г. на Нотариус Д.С. от района на Пловдивски районен съд, с който “АЕРКОК” ООД е признато за собственик на  поземлен имот с идентификатор 73122.20.18, с площ 13197кв.м. и сгради с идентификатори 73122.20.18.1 до 73122.20.18.12, включително.

8.  Със Заповед № РД-18-14 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, София е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив. Тя е обнародвана в ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.

Според вещото лице, инж. Г., в така одобрената кадастрална карта, имота на  “АЕРКОК” ООД е заснет с идентификатор 73122.20.18 с граници, идентични с тези по картата на възстановената собственост.

9. В хронологичен порядък, със Заявление вх. № 94-16345 от 27.06.2012 г., И.Т.П. *** “....Съгласно приложеното геод. заснемане да се нанесат сгради с идент. 73122.20.18.6 и 73122.20.18.7, отговарящи на реалното им местоположение на терена....”.

Към заявлението е приложено геодезическо заснемане, в обяснителната записка към което е посочено, че сградите с идент. 73122.20.18.6 и 73122.20.18.7 “...не съответстват на отразените в ККР на с. Трилистник и те навлизат в ПИ 73122.18.73. Във връзка с това предлагаме сгради с идентификатори 73122.20.18.6 и 73122.20.18.7 да се отразят така, както са на терена (геодезическо заснемане), което съвпада с първичния файл предаден от фирмата изпълнител на СГКК. Сградите получават  нови идентификатори 73122.20.18.13 и 73122.20.18.14.......”.

10. Процесната Заповед № КД-14-16-944 г. от 02.08.2012г. на Началника на СГКК, Пловдив е издадена въз основа на въпросното геодезическо заснемане. В случая не се твърди и не се установява да е съставян акт за непълноти и грешки.

Според цитираното писмо вх. № 6164 от 18.03.2013 г. на Началника на СГКК, гр. Пловдив, уведомление за административното производство не изпращано на “АЕРКОК” ООД, поради това, че се отразява само частта от сградите попадаща в ПИ с ИД  7312218.73, собственост на П., като промените не касаят граници на поземлени имоти, собственост на “АЕРКОК” ООД.

11. Според окончателното заключение на вещото лице инж. Г., налице е несъответствие на границите на поземления имот на “АЕРКОК” ООД по плана за земеразделяне на землището на с. Трилистник, където е заснет като имот 18 от масив 20  и по плана на стопански двор – телчарник, където имота обединява парцели І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, впоследствие обединени в един имот № 18. Според вещото лице, това несъответствие е налице и в кадастралната карта, където са пренесени границите от картата на възстановената собственост. Различните кадастрални граници на имота по отделните планове са опиани в скица приложена към заключението.

 

ІV. За правото :

12. Правното основание за предприетата интервенция в действащата кадастрална карта, така както е посочено в оспорената заповед е чл. 54, ал.1 от ЗКИР ; чл. 58, ал.3 и ал.5 и чл. 59, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г./ .

Всъщност, следва да се констатира, че конкретно материално правно основание за одобреното с процесната заповед изменение на кадастралната карта не е посочено.

Разпоредбата на чл. 54, ал.1 от ЗКИР се отнася до компетентността на административния орган да издава актове от категорията на процесния такъв.

Нормите на чл. 58, ал.3 и ал.5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., сочат документите които следва да се представят към заявлението за изменение на кадастралната карта.

Най – сетне, разпоредбата на  чл. 59, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., указва процедурата по която се извършва изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.

Както се отбеляза, в Заповед № КД-14-16-944 г. от 02.08.2012г. не е посочено нито едно конкретно материално правно основание от тези възведени в чл. 53, ал.1 от ЗКИР. Изброяването в последно посочената правна норма е изчерпателно, т.е. изменението на влязла в сила кадастрална карта е възможно единствено при наличието на някоя от конкретно посочените в закона хипотези.  От това следва, че посочването и установяването на конкретния факт или факти, предвидени в някоя от хипотезите на чл. 53, ал.1 от ЗКИР е безусловно необходимо за да се провери и установи законосъобразността или не законосъобразността на изменението на кадастралната основа.

Впрочем, в посоченият от административния орган  текст на чл. 59, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., също са възведени различни хипотези при които се установяват кадастралните данни и съответно е указан реда за внасяне на съответното изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри. В конкретния случай, при постановяване на заповедта е посочена единствено разпоредбата на чл. 59, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г., без да е указано, при условията на коя конкретно от всички описани в нормативния текст хипотези, административния орган е предприел изменение на влязлата в сила кадастрална карта на населеното место.

Изложеното до тук е достатъчно за да се направи извод, че оспорената заповед не съдържа конкретно правно основание за нейното издаване. Това разбира се, препятства възможността да се осъществи впълнота, контрол за нейната законосъобразност.

13. Все в тази насока, трябва да се констатира, че в обсъжданата заповед е посочено още „…..възстановяване контура на сградите в ПИ 73122.20.18, така както са нанесени в КВС на с. Трилистник….“.

Следва обаче да се констатира, че единственото „възстановяване“, което ЗКИР  и съответно Наредба № 3 от 28.04.2005 г. предвиждат е на унищожен геодезически знак и на загубена или унищожена партида на недвижим имот.

Казано с други думи, установения нормативен ред, не предвижда „възстановяване на контура на сградите“, като конкретно основание за внасяне на изменение в кадастралната карта.

Очевидно, посоченото от административния орган фактическо основание и описаните в раздел ІІІ от решението данни по делото, предполагат да се направи извод, че в случая е налице някаква грешка или непълнота в кадастралната карта, засягаща, както процесните сгради, така и границите на двата съседни имота - 73122.20.18 и 73122.18.73 / като именно по този повод пък, “АЕРКОК” ООД със заявление вх. № 99-15995 от 25.06.2012 г. е поискало изменение на картата, поради грешка в кадастралното заснемане на собствения на дружеството имот/.   

14. Според правилото възведено в чл. 53, ал.3 от ЗКИР – “Непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.”. Указанието на закона е ясно – задължително условие за изменение на влезлите в сила кадастрална карта и регистри е съгласието на заинтересованите носители на вещни права върху имота, удостоверено с подписите им върху акта за грешки или непълноти. Липсата на съгласие, и то в тази му форма, може да бъде запълнена само от влязло в сила съдебно решение за установяване на правата, но не и чрез други способи или обстоятелства. Това сочи разпоредбата на чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР, според която – “Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред”.

15. В случая, този процесуален ред не е спазен, като пряката последица от това е съществено нарушаване на правото на заинтересованите страни на участие в административната процедура. Обстоятелството, че с оспорената заповед е променено кадастралното заснемане на сгради, а не на границите на имотите, по никакъв начин не променя възприетият извод. Достатъчно в тази насока е да се съобрази дефинитивната норма на чл. 23 от ЗКИР, според която „Недвижим имот - обект на кадастъра“ е 1. поземлен имот ; 2. сграда, включително изградена в груб строеж ; 3. самостоятелен обект в сграда. Ясно е при това положение, че изменението на влязлата в сила кадастрална карта, включително в частта й, отнасяща се до кадастралното заснемане на отделна сграда или сгради, също трябва да бъде извършено, при точно съблюдаване на правилата установени в Глава Шеста от ЗКИР и Наредба № 3 от 28.04.2005 г.

Това в случая не е сторено, като последицата е постановен в нарушение на закона индивидуален административен акт. Същият следва да бъде отменен, като преписката се върне на административния орган за произнасяне по Заявление вх. № 94-16345 от 27.06.2012 г., подадено от И.Т.П., при спазване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.

 

V. За разноските :

16. Констатираната основателност на жалбата, налага на “АЕРКОК” ООД да се присъдят сторените разноски по производството, които се констатираха в размер на 500.00лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-944 г. от 02.08.2012г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, Община “Марица” Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-14 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на Акенцията по кадастъра, състоящо се в нанасянето на нови обекти : сграда с идентификатор 73122.20.18.13, с площ 110кв.м., с предназначение “Селскостопанска сграда”, собственост на “АЕРКОК” ООД и  сграда с идентификатор 73122.20.18.14, с площ 1504кв.м., с предназначение “Селскостопанска сграда”, собственост на “АЕРКОК” ООД ; заличаване на обекти : сграда с идентификатор 73122.20.18.6, с площ 1377кв.м., с предназначение “Селскостопанска сграда”, собственост на “АЕРКОК” ООД и  сграда с идентификатор 73122.20.18.7, с площ 83кв.м., с предназначение “Селскостопанска сграда”, собственост на “АЕРКОК” ООД, като е посочено, че заповедта важи за поземлен имот с идентификатор 73122.18.73, с площ от 2100кв.м., собствен на И.Т.П. и за поземлен имот с идентификатор 73122.20.18, с площ 13197кв.м., собствен на “АЕРКОК” ООД.

ВРЪЩА административната преписка на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив за произнасяне по Заявление вх. № 94-16345 от 27.06.2012 г., подадено от И.Т.П., при спазване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.

ОСЪЖДА   Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София да заплати на на “АЕРКОК” ООД,   ЕИК *********, със седалище и адрес на управление, гр. Ш. ул. Ц. И. А.” № 116, вх. Б, сумата от 500.00лв./петстотин лв./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството – заплатени държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Top of Form