Р Е Ш Е Н И Е

гр. Пловдив, 14. 01. 2015 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив,  V състав, в открито съдебно заседание на петнадесети декември ,  две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СТОИЛ БОТЕВ

 с участието на секретаря В. Е., като разгледа докладваното от председателя  адм. дело № 410 по описа на Административен съд – Пловдив за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс,  във връзка с чл.220 от Закона за митниците.

Жалбоподателят  „ДОЙЧ” ЕООД гр. Пловдив, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***3, представлявано от управителя Д.С.Д., чрез пълномощник адв. Н.П. , със съдебен  адрес *** обжалва  Решение № 51/18.01.2013г. на  Началник Митница Пловдив с което е изменил тарифното класиране на внесена от „ДОЙЧ” ЕООД стока, поставена под режим на допускане за свободно обръщение с ЕАД 12BG003000H0121643/20120719, представляваща Колаген тип II, хидролизиран от пилешки гръден хрущял, предназначен за производство на хранителни добавки и диетични храни за специални медицински цели и на  „ДОЙЧ” ЕООД, по ЕАД 12BG003000H0121643/20120719, са определени задължения за ДДС и мито в размер, съответно на 3 188.40 лева и 1 809.02 лева.

Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано тъй като винаги досега процесния  колаген тип II  е внасян и обмитяван , като стока с тарифен № 30012090 и същия е предназначен за влагане  в диетична храна за специални медицински цели, която се изписва на пациента с терапевтична цел. Подробни съображения се излагат в писмена защита / л.178/ , като се претендират и направените по делото съдебни разноски.

Ответникът - Началник Митница -Пловдив чрез процесуалния си представител ю.к. Симеонова моли да се потвърди обжалвания административен акт като законосъобразен и  издаден при спазване на процесуалните и материалните норми.

Административен съд Пловдив в настоящия състав намира, че жалбата е подадена от активно легитимирана страна, чиито права и интереси пряко са засегнати от оспореното решение, в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването му и е срещу административен акт, който съгласно чл.220 ЗМ подлежи на обжалване по съдебен ред, поради което е допустима, а разгледана по същество и основателна.

От приложените в административната преписка / л.7-37/ доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Видно от приложената на л. 17  митническата декларация, изпращачът „Агера Фарма” Швейцария, е изпратил на жалбоподателя 100кг. колаген тип II, в четири колета, хидролизиран от пилешки гръден хрущял, предназначен за производство на хранителни добавки, като е посочил CAS 6028-57-5 и е приложил анализен сертификат. Процесния Колаген тип II е деклариран с тарифен код по ТАРИК 30012090.

При изготвяне на митническата декларация за допускане до свободно обращение с цел крайно потребление е деклариран тарифен код по ТАРИК 3001209000. При представянето на стоката за оформяне пред митническите органи са представени съпровождащите търговски документи – фактура / л.19/ издадена от изпращача в полза на „ДОЙЧ” ЕООД със сериен № 402013/29.06.2012 г. и сертификат за анализ, който според Митница „Пловдив” не съдържа достатъчно информация, която да позволи на митническите органи да определят еднозначно тарифно класиране.

При осъществяване на физическа проверка на стоката, от Митница „Пловдив” е взета проба с протокол номер /20.07.2012 г., с който е подадена заявка за анализ/експертиза/ към ЦМЛ гр. София. На 28.12.2012 г. с писмо изх. № 4420/385/28.12.2012 г., вх.№ 4400- 0001/02.01.2013 г. на митница Пловдив от ЦМУ е изпратена митническа лабораторна експертиза (MJIE) номер 0001/25.7.2012 г. от дата 13.12.2012 г. В същата експертиза се сочи, че изследваната проба представлява препарат на базата на частично хидролизиран протеин-колаген, с добавени вещества хондроитин сулфат и хиалуронова киселина, т.е. съдържат се вещества с протеинова или пептидна структура, въглехидратни компоненти, както и сулфатни групи, както и че в продукта се съдържат по-малко от 1.5 % млечни мазнини и не се съдържа захароза, изоглюкоза, скорбяла или нишесте.

Въз основа на посочената експертиза, Началник Митница „Пловдив”, с обжалваното Решение е приел, че посочения препарат не представлява Колаген тип II, хидролизиран от пилешки гръден хрущял и  тарифирането му следва да се извърши по КН 21069092 и ТАРИК 2106909260, въз основа на което, на „ДОЙЧ” ЕООД, по ЕАД 12BG003000H0121643/20120719, са определени задължения за ДДС и мито в размер, съответно на 3 188.40 лева и 1 809.02 лева.

В първото с.з. процесуалния представител на жалбоподателя адв. В. е представила  / л.48-67/ доказателства, посочени че се представят с жалбата, но  липсващи в админ. преписка , а именно: митническа декларация № BG 003000H0160330 / 20111004, митническа декларация  № 09BG003000H0155290 / 20091030, технологична документация за продукт “ Неоставит М”  и становище за оценка за безопасност.

Освен горното е направено искане за допускането на СМЕ с вещо лице   магистър – фармацевт, което следва да отговори на задачите поставени в молба – искане  на л.67.  Съдът е допуснал исканата СМЕ и в продължение на 11 съдебни заседания е назначавал и заличавал вещи лица / по техни молби/ , като в крайна сметка  в последното с.з. е прието заключението на инж.-химик П. Н. / л.171/.

Експерта е дал заключение , че  продуктът Колаген тип II, хидролизиран от пилешки гръден хрущял  е субстанция от животински произход,  (екстрат от пилешки хрущял)  в състава, на която влиза колаген,  представляващ  фибриларен протеин, състоящ се от поликондензирани  α-аминокиселини свързани пептидно, т.е. чрез връзката –СО-NH-,  глюкозамин сулфат, хиалуронова киселина,  хондроитин сулфат и калций и това е естествения, натуралния, състав на Колаген тип II, хидролизиран от пилешки гръден хрущял. Колаген тип II, хидролизиран от пилешки гръден хрущял, сам по себе си не представлява храна, нито хранителна добавка, а е една от суровините, от изходните съставки, (компоненти) за производство на диетични храни за специални медицински цели, както и  може се използва за производство на фармацевтични продукти.

Експерта е установил от направената справка в производствената база, че дружеството използва Колаген тип II, хидролизиран от пилешки гръден хрущял, като съставка,  за производството на  диетичната храна за специални медицински цели, т.е. за  “НЕОСТАВИТ® М” в комбинация с още 4 – ри  съставки:  Д-глюкозамин сулфат,  Хелатен калциев Л-аспартат, Сух екстрат от бяла върба и Хиалуронова киселина. Експерта е посочил , че посочените в приложената по делото митническа лабораторна експертиза, като добавени вещества - хондроитин сулфат и хиалуронова киселина, представляват съставни части на Колаген тип II, а не примеси.

Съдът обсъди и наличието на твърдяните в жалбата и в писмената защита допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила, в частност на чл. 34, ал. 3 от АПК.

Съдът установи , че действително процесното  решение, изцяло се основава на приложената по административната преписка / л.16/ митническа лабораторна експертиза № 01/25.7.2012 от  13.12.2012 г. Видно от изложеното в Решение № 51 / л.10/, митническата лабораторна експертиза (МЛЕ) на ЦМЛ е получена в Митница „Пловдив” на 28.12.2012 г. , като не са налице доказателства че за получената експертиза е уведомен жалбоподателя. За това не се спори и от ответника.

Законодателят е предвидил възможността в чл. 34 от АПК, административният орган да осигурява на страните възможност да прегледат доказателствата в преписката, както и да  изразят становище по същите, да предявят искания, като определя срок не по-дълъг от 7 дни. Няма спор, че така изготвената експертиза № 01/25.7.2012 от  13.12.2012 г. е безспорно доказателство, въз основа на което е издадено и оспореното Решение и не е имало пречка , същото да бъде сведено до знанието на жалбоподателя. Това не е сторено  въпреки, че „ДОЙЧ” ЕООД е  страна в производството по издаването на спорното решение. Лишаването на страната от правото на запознаване с доказателствата по административната преписка и от правото на защита е нарушение на чл. 34 АПК, норма, която е и процесуална гаранция за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая по смисъла на чл. 35 АПК.

Съдът счита, че е налице допуснато съществено процесуално нарушение на АПК, което е  нарушило и ограничило правото на защита на жалбоподателя в административното производство и ако същото не бе допуснато, то основателно може да се предположи, че резултатът би бил различен /Решение № 4902 от 09.04.2014 г. по адм. д. № 16791/2013 на ВАС/.

Допуснатото  съществено нарушение на процесуалния закон, се явява самостоятелно основание за отмяна на оспореното Решение № 51/ 18.01.2013г.

Въпреки констатираното  съществено нарушение на процесуалния закон, довело до нарушаване правото на защита на жалбоподателя в административното производство съдът счита че следва да провери и правилното приложение на материалните правни норми.

Началник Митница Пловдив, с оспореното Решение е приел, че посочения препарат не представлява Колаген тип II, хидролизиран от пилешки гръден хрущял и следва класирането и тарифирането му  да се извърши по КН 21069092 и ТАРИК 2106909260, тъй като е специално приготвен препарат за влагане в производството на хранителни добавки.

Същевременно в съдебното производство от приетото и неоспорено от страните заключение на експерта Н. се установява по безспорен начин, че продуктът по ЕАД 12BG003000H0121643/20120719, представляваща Колаген тип II, хидролизиран от пилешки гръден хрущял  е предназначен за производство на хранителни добавки и диетични храни за специални медицински цели и  представлява друга субстанция от човешки или животински произход, приготвена за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде, което напълно отговаря на декларирания тарифен код по ТАРИК 3001209000.  В митническата декларация процесната стока е декларирана по същия начин.

Неправилното приложение на Комбинираната номенклатура от страна на административния орган налага да се приеме, че Решение № 51/18.01.2013 г. на Началник на Митница Пловдив е неправилно и незаконосъобразно  на „ДОЙЧ” ЕООД, по ЕАД 12BG003000H0121643/20120719, са определени задължения за ДДС в размер на 3 188.40 лева и мито в размер на 1 809.02 лева.

Констатираните по-горе съществени процесуални нарушения, както и неправилното приложение на относимите правни норми налага  оспореното решение да бъде отменено , а на жалбоподателя да се присъдят съдебни разноски/ л.170/  в размер на 900 /деветстотин / лева.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, V състав,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по жалба на „ДОЙЧ” ЕООД гр. Пловдив, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***3, представлявано от управителя Д.С.Д.  Решение № 51/18.01.2013г. на  Началник Митница Пловдив.

ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „ДОЙЧ” ЕООД гр. Пловдив, с ЕИК *** съдебни разноски  в размер на 900 /деветстотин / лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: