РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 49

 

гр. Пловдив, 09.01.2014г.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на трети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

при секретаря М.Г. и с участието на прокура Д. Ангелов азгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 611 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

         Образувано е по жалба предявена от “Г.Д.-2” ЕООД, със седалище и адрес на управление  , ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Г.З.Д. против Ревизионен акт № 161203514 от 01.11.2012г., издаден от Г.Н.Ч. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,  в частта, с която не е признат данъчен кредит в размер на 47288,38лв. и прилежащи лихви в размер на 17827.82лв., потвърден с Решение № 82 от 25.01.2013г. на Директора на Дирекция “ОДОП” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.

            Навеждат се доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт.  Излагат се подробни писмени съображения. Претендира се отмяната на РА в оспорената част и разноските по делото.

            Национална агенция за приходите – Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”-Пловдив, чрез процесуалният си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.                     

            Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за  частично законосъобразен, потвърдил го е в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 47288,38лв. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат изводът за нейната ДОПУСТИМОСТ.       

         Със Заповед за възлагане на ревизия № 1201743 от 04.04.2012г./л.555/ е сложено начало на ревизията на  жалбоподателя, същата е изменена със ЗВР № 1203514 от 12.07.2012г. /л.552/. Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък върху добавена стойност от 01.04.2008г. до 28.02.2010г. ЗВР са издадени от К.Л.Л.-началник сектор „Ревизии” Дирекция “СДО”  „Контрол” при ТД на НАП Пловдив на осн. чл. 112 ал.2 т.1, чл. 113 ал.3 и чл. 114 ал.2 от ДОПК и на осн. Заповед № РД-09-1 от 04.01.2010г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив, с която на органите по  приходите е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112  от ДОПК. Със ЗВР са определени: Г.Н.Ч.– на длъжност старши инспектор по приходите - ръководител екип и Х.И.Р. – на длъжност главен инспектор по приходите да извършат ревизията. Първоначално е определен срок за завършване на ревизията - до три месеца от датата на връчване на заповедта. Същата е връчена на 17.04.2012г. /видно от обратна разписка л. 555-гръб/ на представляващия дружеството – Г.З.Д..  Със  ЗВР № 1203514 от 12.07.2012г  срокът за завършване на ревизията е определен до 17.09.2012г., същата е връчена по ел. път на 16.07.2012г.

          Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От изброените по-горе актове е видно, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/.  В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1203514 от 01.10.2012г. Същият е надлежно връчен на 04.10.2012г. на управителя на я дружеството. Издадена е Заповед № К1203514 от 02.10.2012г., с която Г.Ч. – на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив е определен за компетентен орган по издаването на ревизионен акт.

           В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК е издаден Ревизионен акт № 161203514 от 01.11.2012г. от Г.Н.Ч. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив. С осролената част от РА не е признат данъчен кредит в размер на 47288,38лв. и прилежащи лихви в размер на 17827.82лв. РА е връчен на жалбоподателя на 08.11.2012г./видно от разписка л. 55 гръб/.                 

Данъчната ревизия по ЗДДС, както се отбеляза по-горе, обхваща периода от 01.04.2008г. до 28.02.2010г. Приходните органи са установили, че ревизираното лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 07.02.2003г. като регистрацията продължава и към настоящия момент. Основната дейност през ревизирания период е осъществяването на  товарен автомобилен транспорт в страната и чужбина.

Дружеството притежава Лиценз № 1751 от 15.10.2008г., валиден до 19.10.2013г., притежава обекти, в които извършва дейността си.

Дружеството прилага двустранна форма на счетоводно отчитане на стопанските операции.

В хода на ревизията приходните органи са отказали данъчен кредит по фактури, издадени от доставчизите: „СИММАКС” ООД, „БУЗОВ-ГЮРОВ” ООД, „РОДОПА НОВА 2007” ЕООД, „М-ТРЕЙД” ЕООД и „МИГ ТРАНС” ЕООД.

Относно доставчика „СИММАКС” ООД приходните органи са констатирали, че същият е издал 24 бр. фактури, подробно описани в РД, с начислен ДДС в размер на 36740.52лв. Предмет на доставките е дизелово гориво, също така спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, моторно масло, автомобилни крушки. Извършена е насрещна проверка приключила с изготвянето на ПИНП № 16-01-1201743-04/28.05.2012г. Във връзка с извършването на насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ с изх.№ 20-15-44 от 19.04.2012г., връчено по реда на чл.32 от ДОПК на 17.05.2012г. Констатирано е, че „СИММАКС" ЕООД е регистрирана фирма по ДОПК от 19.12.2001 г. в ТД-Пловдив и по ЗДДС от 04.06.2002г., дерегистрацията е по инициатива на данъчния орган и е от 04.06.2002г. Извършена е служебна проверка в информационната система VAT  и е установено, че „Симмакс" ЕООД е издало на „Г.Д.-2" ЕООД,  фактурите за доставка на стоки и гориво, подробно изброени в РД. Фактурите са включени в Дневника за продажбите и в Справките декларации за периода , за който са издадени.         „Симмакс" ЕООД към 28.05.2012 г. има задъллжения, както следва главница 545 179.97 лв. и лихви в размер на 251 301.45 лв. Дерегистрацията по ЗДДС е извършена с:"Актза дерегистрация 0609991100005870/05.08.2011 г на основание чл. 106 ал.2 т.2 от ЗДДС вТД В търтово, офис Враца. Към ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2010 г. има приложен ОПР и баланс. Зл не е представило исканите документи и обяснения. Към ПИНП са приложени следните документи:Обща справка за задълженото лице; Протокол № 1217461/02.05.2012 г.; Протокол № 1204825/21.04.2012 г.; ИПДПОЗЛ Изх.№ 20-15-44/19.04.2012г.; Обща справка за регистрация на ЗЛ; Електронно изпращане на ИПДПОЗЛ; Съобщение по чл.32 от ДОПК; Покана № 20-15-44/02.05.2012 г.;АД № 060991100005870/05.08.2011 г.; Справка за задължението на ЗЛ към 28.05.2012г.; ГДД-2010 г по чл.92 от ЗКПО; ГДД-2008 г. по чл. 92 от ЗКПО.

На ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ № 70-00-6703 от 11.04.2012г.  Представени са  само Договори за доставка на гориво от 02.01.2008г., сключен между„Г.Д.-2" ЕООД и „Симмакс" ЕООД и от 01.10.2010г. Доставката на гориво е от бензиностанция. Според писмените обяснения фактурите са осчетоводени: Д-т с/ка 3024; Д-т с/ка 4531 и К-т с/ка 401. Плащането е по банков път. Относно начина на доставката е обяснено, че горивото е зареждано на бензиностанция  на „СИММАКС" ЕООД на Рогошко шосе, като датата на получаване на стоките съвпада с датата на издаване на фактурите. Лицето, приело стоките, е Г.З.Д.. Констатирано е, че не са представени други съпътстващи  документи - като експедиционни бележки, складови и стокови разписки, сертификат за качество на стоката, анализно свидетелство, документи, свързани с начислен и платен акциз от производителя/вносителя на стоката, товарителници за стоката/дизелово гориво/, превозни транспортни документи и др.

Посочените по-горе договори уреждат доставката на гориво. Според договореното: предмет на на договора е покупко-продажба (последен потребител) на горива, с цел ползване от Купувача. Качеството на горивата, предмет на договора, е съгласно изискванията на БДС. Купувачът и неговите клиенти са длъжни да опазват качеството на горивата и не допускат уронване на престижа и търговската марка на Продавача.

Относно получаването на горивото е договорено, че Купувачът получава горивото на бензиностанция, като заявява необходимото количество при покупката. Количеството на закупеното гориво се установява на място с колонка, монтирана, замервана и поддържана от съответния държавен орган.

   Относно преминаване на собствеността на стоката е договорено следното: Рискът и собствеността върху горивата преминават върху Купувача в момента на зареждане от колонката на бензиностанцията, собственост на Продавача.

  Продажната цена на горивата, предмет на договора, се обявява на колонката, /тази цена е съобразена с обявените от „Лукойл Нефтохим Бургас." АД и/или „Нафтекс Петрол" ЕООД/.

  Връчено е  второ ИПДПОЗЛ като управителят на „Г.Д. 2" ЕООД е заявил, че горивото е зареждано през текущия месец и фактурирано на последно число от месеца, въз основа на сключения договор между "Г.Д.-2"ЕООД и „Симмакс" ООД. Не са представени фискални касови бележки от ЕСФП за зареденото гориво.

  Във връзка с това обяснение приходните органи са прели, че доставките по процесните фактури трябва да бъдат придружени от фискални бонове, издадени от ЕСФП в изпълнение изискванията на чл.3 ал.2 , чл. 25 ал.1 т.2, чл. 27 ал.3 и чл. 32 ал.2 от НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

  Според ревизиращият орган липсата на касови бележки възпрепятства установяването на вида гориво, коклко дни през месеца е зареждано гориво и на кои дати, количеството съвпада ли с фактурираното гориво.

  В хода на ревизията е извършена проверка по счетоводните регистри на ревизираното лице  и е констатирано, че дизеловото гориво по процесните фактури, издадени от "Симмакс" ЕООД, са счетоводно отразени така: по дебита на сч. сметка 3024- Гориво и по кредита на сч. сметка 401- Доставчици, за получените фактури с размера на данъчната основа на всяка една фактура и количеството закупено гориво. Отразено е и плащането по кредита на сч. сметка 503 - Разплащателна сметка. Разходът на гориво е изписан по сч. сметка 601 Разходи за материали.

Установено е, че горивото е изписано на база пътни листове. Използвано е за зареждане на камиони, собственост на ревизираното дружество. В представените пътни листове са посочени съответните регистрационни номера на автомобилите, но предвид липсата на разпечатка със зарежданията на горивото по дни и автомобили, приходните органи са приели, че не може да се установи дали действително въпросното количество гориво е зареждано от бензиностанция на "Симмакс"ЕООД директно в резервоарите на посочените в пътните листове автомобили.

При извършена служебна проверка в информационната система на НАП е установено, че "Симмакс" ЕООД има задължения в особено големи размери. Издаден му е РА № 261100639/19.05.2011г. по ЗДДС за периода от 01.12.2004г. до 31.08.2010г., който е влязъл в законна сила. Констатирано е, че „Симмакс" ЕООД не е получавало и няма доставки /покупки/ на дизелово гориво през 2008г и 2009г.

Относно доставчика «БУЗОВ-ГЮРОВ» ООД, издал фактура №232 от 05.01.2010г. за ремонт на двигател  на автомобил РВ9914ВМ-двигател.

Ревизиращите са установили, че към фактурата, издадена от „Бузов-Гюров" ООД е приложен 1 брой фискален бон за сумата от 10020,00 лв. с 0118 от 05.01.2010г. По фактурата ревизиранато лице е ползвал правото на приспадане на пълен данъчен кредит в данъчен период м.януари 2010г. Фактурата е в размер на 1670.00лв.

Не са представени от ревизиранато лице други съпътстващи документи-договор, споразумение, анекс, информация за чия сметка са материалите, предмет на извършване на услугите / извършен ремонт на автомобил РВ 9914 ВМ -двигател /, протокол за вложените материали и други индивидуализиращи документи.

На ревизиранато лице е връчено ИПДПОЗЛ № 70-00-6703/11.04.2012 г., с което е изискано представането на всички документи, с които разполага: фактури, договори, анекси, експедиционни бележки, складови и стокови разписки, транспортни и документи и др. с цел установяване реалността на доставките на стоки и услуги, в т.ч. техният изпълнител или подизпълнител.

 Не са представени изисканите документи, дадени са обяснения от ревизираното лице относно начинът на осчетоводяване на фактурата с писмо с вх. № 70-00-12008 от 30.07.2012г.

          Относно мястото на извършване на ремонта е обяснено, че основният ремонт е извършен в сервиза на фирма «БУЗОВ-ГЮРОВ» ООД, в град Сунгурларе, наложил се е в резултат на възникнала повреда по време на движение на товарен автомобил Мерцедес Бенц 24331/РВ99-14ВМ. Ремонтът е извършен на датата на съставяне на фактурата. Няма предварителен договор с доставчика. Лицето, приело услугата е Г.Д..

         Извършена е от ревизиращите служебна проверка на счетоводните регистри на ревизиранато лице  и е установено, че получените услуги  /извършен ремонт на автомобил РВ 9914 ВМ - двигател по процесната фактура/ са счетоводно отразени, както следва: по дебита на счетоводна сметка 205 "Автомобили" и по кредита на счетоводна сметка "401" Доставчици за получената фактура № 0000000232/05.01.2010г. с размера на данъчната основа. По дебита на счетоводна сметка 4531 е отразен ДДС за приспадане. Отразено е и плащането по кредита на счетоводна сметка 501-Каса.

          Не са представени от ревизиранато лице документи, отразяващи влагане на резервни части и ремонт по описания товарен автомобил, например заведен картон на товарния автомобил, в който се описват извършените ремонти и вложените части, протокол за вложените резервни части в товарния автомобил, технически констативен протокол, който да доказва необходимостта от ремонта и евентуално смяна на резервни части, съставен от съответното техническо лице /механик/. Не са приложени никакви документи, обективиращи констатации за повреди в посочения товарен автомобил и необходимостта от ползване на предоставената услуга. Не са представени съставени протоколи или други документи, доказващи влагането /смяната на повредените части с резервни части/. Ревизиращите констатират, че не са приложени никакви обяснения за извършената работа по ремонта на двигателя, как и от кого е изпълнена услутата, кога е извършена услугата, как и по какъв начин е предадена свършената работа след извършване на услугата от "Бузов-Гюров"ООД. Не са представени съставени протоколи или други документи, доказващи извършената услуга.

По ИИНП № 1601-1201743-05 от 17.04.2012г. е извършена насрещна проверка, обективирана в ПИНП № 16-01-1201743-05 от 28.05.2012г. Във връзка с насрещната проверка, на 19.04.2012г. е извършено посещение на адреса за кореспонденция на „Бузов-
Гюров" ООД в ***
. Съставен е Протокол /обр. Кд-73/ №1202634/19.04.2012г. На   посетения   адрес   не   е   открито   ЗЛ,    негов представител или пълномощник. На 27.04.12г. е извършено повторно посещение. Съставен е протокол от 27.04.12г. Отново не е открито лицето или негов представител. Съобщенията и книжата са връчени по реда на чл. 32 от ДОПК. Доставчикът не представя пред приходните органи изисканите документи и писмени обяснения. При извършена проверка, относно кадровата обезпеченост е установено, че в дружеството работи само едно лице на длъжност шофьор на лек автомобил до 9 места, а декларираната основна икономическа дейност е строителство на сгради. Извършена е служебна проверка и е установено, че в регистъра на НАП доставчикът няма регистриран ЕКАФП, а към процесната фактура има приложен фискален бон, издаден от доставчика. Констатирано е, че обектът, от който е издаден фискалния бон, съвпада с обекта, от който са издадени фискалните бонове, придружаващи фактурите, издадени от доставчика «РОДОПА НОВА 2007» ЕООД.

Ревизиращите са приели, че не са представени доказателства от страна на ревизиранато лице за реалното изпълнение на разглежданата доставка на услуга, а представените такива са недостатъчни за доказване на реалното изпълнение. На база на всички събрани доказателства приходният орган е установил обстоятелства, свързани с липсата на реална доставка по смисъла на чл. 9 от ЗДДС по процесната фактура, издадена от "Бузов-Гюров"ООД на "Г.Д.-2"ЕООД.

Относно доставчика «РОДОПА НОВА 2007» ЕООД, издал фактури №107/12.08.2009г., с ДДС 834лв. за доставка на 2780 л дизелово гориво и №119/19.09.2009г., с ДДС 4020лв. за доставка на 20 броя автомобилни гуми.

Извършена е насрещна проверка на доставчика, обективирана в ПИНП № 16-01-1201743 от 28.05.2012г. Констатирано е, че доставчикът не се открива на посочения адрес за кореспонденция и адреса по чл.8 от ДОПК. Всички съобщения и книжа са връчени по реда на чл.32 от ДОПК. Доставчикът не представя доказателства за начисляване на дължимия ДДС по посочените пo-горе фактури в указания от органите по приходите срок, включително доказателства за извършване на доставките, за счетоводната отчетност във връзка с доставките, за определяне на предходните доставки, по които лицето се явява получател на доставки. Не са представени документи и писмени обяснения за предмета на дейност на дружеството. Не са представени документи за наличие на обекти, активи и кадрова обезпеченост, справки и счетоводни документи за отразяване на приходите по посочените фактури, документи за извършеното плащане, договори и анекси с контрагенти по доставките. Не е представена информация за мястото на складиране и съхраняване на стоките. Не са представени оборотни ведомости и хронологични счетоводки регистри на счетоводните сметки от гр. 20,30,40,41,50,60,70. Не е представена информация за произхода на стоките / дизелово гориво и автоомбилни гуми/.

Извършена е служебна проверка и е установено, че «Родопа Нова-2007"ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС на 27.05.2010г. и има установени изискуми данъчни задължения в големи размери. Поради непредставяне на счетоводните документи е прието, че не може да се определят предходните доставчици на продадените от "Родопа Нова 2007" ЕООД стоки /дизелово гориво и автомобилни гуми/.

Ревизиращите са приели, че събраните документи и обяснения не доказват наличието на данъчно събитие и реално извършване на доставки по процесните фактури, тъй като са представени 2 броя фактури без съпътстващи документи /експедиционни бележки, анализни свидетелства, сертификати за качество, складови разписки и др, доказващи, къде, кога и на кое място са получени описаните стоки, как са разтоварени /с каква техника/, от кого, в какви количества и колко време са съхранявани.

От ревизиранато лице се твърди, че стоките са доставени с транспорт на доставчика, но не са посочени точно кои лица са участвали в разтоварването на посочените стоки и датата, на която е извършено разтоварването на стоките. Не се дават обяснения от ревизираното дружество с каква техника и по какъв начин е станало разтоварването на стоките. Не са представени документи за извършените плащания в брой/РКО. От посочените документи не става ясно къде точно е извършено плащането:в гр.Сунгурларе, гр.Бургас или в гр. Пловдив. Не е уточнено кое е лицето, получило плащането. Според ревизиращите извън всякаква разумна търговска логика е да се извършва плащане в брой за сумите по процесните фактури и да не се състави документ или да се поиска разписка с имената на лицето, което получава паричните суми.

В хода на ревизията са изискани документи и писмени обяснения от ревизираното лице. Дадени са писмени обяснения, според които горивото е доставено от „Родопа нова 2007" ЕООД и е разтоварено в обект - бензиностанция, намираща се на адрес: ***, собственост на фирма „Градски транспорт" ООД, наета от „Г.Д.-2" ЕООД. Същото е изписано на база пътни листове, използвано е за зареждане на камиони, собственост на „Г.Д.-2" ЕООД. Ревизираното лице не разполага с други документи, освен предоставените. Фирмата-доставчик е избрана на база най-ниска оферирана цена. Превозът на горивото е извършен за сметка на „Родопа нова 2007" ЕООД. След транспорта стоката е постъпила в обект-бензиностанция, намираща се на адрес-***.

Гумите по фактура №119/19.09.2009г. са доставени от „Родопа нова 2007" ЕООД и разтоварени в гаража, намиращ се на адрес-***, собственост на „Градски транспорт" ООД, наета от „Г.Д.-2" ЕООД. Същите са изписани на база искане за отпускане на материални ценности, използвани са за камиони, които са закупени, ремонтирани и продадени. Фирмата-доставчик е избрана на база най-ниска оферирана цена. Превозът на гумите е извършен за сметка на „Родопа нова 2007" ЕООД. След транспорта стоката е постъпила в гаража, намиращ се на адрес: ***.

Ревизираното лице не посочва и не представя други документи, като:

експедиционна бележка по фактура № 0000000119/19.09.2009г., складови и стокови разписки, сертификат за качество на стоките /дизелово гориво и автомобилни гуми/, анализно свидетелство, документа свързани с начислен и платен акциз от производителя /вносителя на стоката /дизелово гориво/, товарителници за стоките /дизелово гориво и автомобилни гуми/, превозни транспортни документи и други индивидуализиращи. Представената експедиционна бележка № 17 за дизелово гориво 2780 л, авт.№ Х5333АМ/Х1887ЕЕ, е издадена от лицето С.Й., но на експедиционната бележка няма посочено името на фирмата - изпълнител по доставката на гориво.

 Към фактура №107/12.08.2009г. е приложен фискален бон за сумата от 5004,00 лв., издаден от "Родопа Нова 2007"ЕООД от обект "Родопа Нова 2007" ЕООД ***, група Б разни 01 артикули, ОТ331689, 08234511. Констатирано е от приходните органи, че същият е издаден в нарушение на НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, защото при продажби на течни горива задължените лица следва да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи /за горивата е задължителна група В/, а не посочената група Б-Разни 01 артикули. Направен е извод, че доставчикът не разполага с обект за търговия с течни горива и не би могъл да реализира процесната продажба на дизелово гориво по фактура 107/12.08.20009г.

Ревизиращите са извършили служебна проверка в програмен продукт СУП на НАП, Модул "Регистрация на ЕКАФП" относно задълженото лице „Родопа Нова -2007"ЕООД  и са констатирали, че в регистъра на НАП за „Родопа Нова -2007"ЕООД фигурира регистриран ЕКАФП модел "Датекс" ДР55В с инд. № ФПУ DT 225205, инд. № ФП 02225205, наименование на търговски обект - склад гр. Бургас, *** търговски обект, статус регистриран, а приложените към процесните фактури фискални бонове са издадени от обект "Родопа Нова 2007" ЕООД ***, група Б разни 01 артикули, ОТ331689, 08234511. Направен е извод, че фискалните бонове са от неидентифициран ЕКАФП, който не е регистриран в НАП.

Според приходните органи събраните документи не доказват реалното извършване на доставки по процесните фактури.

Относно доставчика «М-ТРЕЙД» ЕООД, издал фактура № 84 от 28.05.2009г. с ДДС-4323.90 с предмет дизелово гориво 14910л.

Чрез включване в дневника си за покупки и в справката декларация за периода месеи май 2009 г. ревизираното лице -„Г.Д.-2"ЕООД е упражнило право на приспадане на пълен данъчен кредит в размер на 4323,90 лв. по фактура №84/28.05.2009г. с данъчна основа 21619.50лв., издадена от "М-Трейд" ЕООД. Обща стойност на доставката 25943,40лв. Предмет на доставката по фактурите е дизедово гориво 14910л. Плащането е извършено по банков път. Представени са от ревизираното лице:вносна бележка от 01.07.2009г. за сумата от 1000,00 лв, 12:40,23 часа внесена по сметка на "М -Трейд"ЕООД, вносна бележка от 01.07.2009г. за сумата от 5000,00 лв, 12:38,52 часа, внесена по сметка на "М -Трейд"ЕООД, вносна бележка от 01.07.2009г. за сумата от 5000,00 лв, 12:39:32часа, внесена по сметка на "М -Трейд"ЕООД, вносна бележка от 01.07.2009г.за сумата от 5000,00 лв. , внесена по сметка на "М -Трейд"ЕООД , вносна бележка от 01.07.2009г. за сумата от 5000.00лв., внесена по сметката на "М -Трейд"ЕООД. Общо сума-26000.00лв. Освен приложените копие  на   фактура   №84/28.05.2009г. и 6 броя вносни бележки от 01.07.2009г., не са представени др. документи като експедиционни бележки, складови и стокови разписки, сертификат за качество на стоките, анализно свидетелство, платен акциз, товарителници, превозни транспортни документи и др. индивидуализиращи стоките документи.

От ревизираното лице е посочено, че горивото е доставено от „М -Трейд" ЕООД и разтоварено в обект - бензиностанция, намираща се на адрес - ***, собственост на фирма „Градски транспорт" ООД, наета от „Г.Д.-2" ЕООД. Същото е изписано на база пътни листове, използвано е за зареждане на камиони, собственост на „Г.Д.-2" ЕООД. Фирмата-доставчик е избрана на база най-ниска оферирана цена. Превозът на горивото е извършен за сметка на „М - Трейд" ЕООД. След транспорта стоката е постъпила в обект-бензиностанция, намираща се на адрес-***.

Ревизиращите са констатирали, че фактура № 84 от 28.05.2009г., издадена от "М-Трейд"ЕООД, не е придружена от фискална касова бележка от ЕСФП за зареденото гориво, от която да е видно какво гориво е заредено и съвпада ли то с фактурираното количество и стойност по издадената фактура. Ако доставчикът е работил съгласно разпоредбите на НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, то би следвало получателят на горивото да съхранява като доказателство за получаването му издадената фискална касова бележка. От „Г.Д.-2" ЕООД не се дава отговор на въпроса има ли въобще издавана фискална касова бележка от доставчика на гориво и къде се съхранява същата.

Ревизиращите са извършили служебна проверка и са установили, че доставчикът не разполага с кадрова обезпеченост за извършване на процесните доставки, тъй като през ревизирания период в дружеството има назначено само едно лице по трудов договор-Д. Н.Я., който е технически сътрудник.

След анализ на събраните доказателства е прието от приходния орган, че не е доказано наличието на облагаема доставка по смисъла на чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС и е отказан данъчен кредит на основание чл. 70 ал.5 от ЗДДС.

Относно доставчика «МИГ ТРАНС» ЕООД, издал през м.01.2010г. три фактури с ДДС общо 3338,31лв. за доставка на 4600л дизелово гориво, 5 броя автомобилни гуми и 64м бризент.

Изискани са документи и писмени обяснения от ревизираното лице. С писмо с вх. № 70-00-12008 от 30.07.2012г. са представени следните писмени документи и обяснения: относно фактура № 108 от 08.01.2010г. е посочено, че гумите са доставени от фирма «МИГ-ТРАНС» ЕООД и разтоварени в гаража, намираща се на адрес: ***, собственост на фирма «Градски транспорт» ООД, нает от Г.Д.-2 ЕООД, гумите са изписани на база искане за отпускане на матер. ценности, използвани за камион - товарен автомобил Мерцедес Бенц 18341- 20-88; товарен автомобил Мерцедес Актрос / РВ 3395 МА, приложени са копия на  мемориални ордери. Посочено е, че няма други документи. Обяснено е, че фирмата е избрана на база най-ниска оферирана цена. Превозът на гумите е извършен за сметка на фирма «МИГ-ТРАНС» ЕООД. След транспорта стоката е постъпила в гаража,  намиращ се на адрес: гр.Пловдив, ***.

Във връзка с фактура № 109 от 11.01.2010г.е посочено, че бризентът  е  доставен  от  фирма   «МИГ-ТРАНС»  ЕООД  и  разтоварен в  гаража, намираща   се   на   адрес: ***,   собственост   на фирма «Градски транспорт» ООД, нает от Г.Д.-2 EООД. Бризентът е монтиран от «МИГ-ТРАНС» EООД на  камион-Мерцедес Актрос/ РВ 3395. Представени са копия на мемориални ордери. Посочено е, че няма други документи като фирмата е избрана на база най-ниска оферирана цена. Доставката и поставянето на бризента е извършен за сметка на «МИГ-ТРАНС» ЕООД.

Във връзка с фактура № 107 от 04.01.2010г. е посочено от ревизираното лице, че горивото е доставено от фирма «МИГ-ТРАНС» ЕООД и разтоварено в обект-бензиностанция, намираща се на адрес: ***, собственост на фирма «Градски транспорт» ООД, наета от Г.Д.-2 ЕООД, горивото е изписано на база пътни листове,  използвано е за зареждане на камиони, собственост на Г.Д.-2 ЕООД: товарен автомобил «Мерцедес Бенц» 18341 20-88 с ремарке, с разходна норма   58.0;   товарен автомобил «Мерцедес    Бенц»   24331.    /РВ99-14ВМ   с   ремарке,   с   разходна   норма   65.0; товарен автомобил «Мерцедес Актрос» / РВ 3395 МА с ремарке/,  с разходна норма 49.0. Представени са копия на мемориални ордери. Посочено е, че няма други документи, освен предоставените и че фирмата е избрана на база най-ниска оферирана цена. Превозът на горивото е извършен за сметка на фирма «МИГ-ТРАНС»  ЕООД. Шофьорът извършил превоза е лицето, извършило физическото разтоварване на стоката. След транспорта стоката е постъпила в обект-бензиностанция, намираща се на адрес-***.

След анализ на предоставените писмени доказателства, ревизиращите са констатирали, че описаните фискални касови бележки представляват документи с невярно съдържание, тъй като и на трите приложени фискални касови бележки за предмет на доставката е изписано-транспорт, при положение, че става въпрос за доставка на дизелово гориво, бризент и автомобилни гуми. Установили са, че ревизираното лице не представя издадена от доставчика фискална касова бележка от ЕСФП за зареденото гориво, от които да е видно какво гориво е заредено и съвпада ли то с фактурираното количество и стойност по издадената фактура № 107 от 04.01.2010г. Направен е извод, че доставчикът не разполага с обект за търговия с течни горива и не би могъл да реализира процесната продажба на дизелово гориво. Аналогични изводи са направени и относно др. две фактури.

Приходните органи са установили, че нито ревизираното лице, нито доставчикът са предтавили документи за транспортирането на процесните стоки, няма информация относно маршрута на стоките, с какви транспортни средства са доставени, как са разтоварвани, използвана ли е техника за разтоварване, кои лица са разтоварили стоките, кое МОЛ се езадължило с тях. Освен това не са представени от ревизираното лице документи, отразяващи влагането на автомобилните гуми и бризента по посочените товарни автомобили. Не са представени документи, отразяващи констатации за повреди в посочените товарни автомобили, заведени като ДМА в счетоводството на жалбоподателя, и необходимостта от смяната с описаните по процесните фактури резервни части: автомобилни гуми, както и поставянето на бризент. Не са представени протоколи или др. документи, доказващи влагането на резервните части, съгласно изискванията на ЗСч и Наредба №255 за нормените пробези на външни пневматични, автомобилни и мотоциклетни гуми на МТ, обн., ДВ,бр.23 от 24. март 1978г. Не са съставени предвидените образци на документи, в т. ч и Акт за констатирана износена или повредена автомобилна гума, за бракуване и др., съгласно нормативните изисквания.

Извършена е насрещна проверка на доставчика, обективирана в ПИНП № 16-01-1201743-02 от 23.05.2012г. «МИГ-ТРАНС»  ЕООД не е открито на декларирания адрес. Извършено е съобщаване и връчване на книжата по реда на чл. 32 от ДОПК. Констатирано е от ревизиращите, че доставчикът не представя доказателства за начисляване на дължимия ДДС по процесните фактури, доказателства за счетоводна отчетност.Също така не са представени документи и писмени обяснения за предмета на дейността на дружеството, документи за наличие на обекти, активи и кадрова обезпеченост. Не са представени справки и счетоводни документи за отразяване на приходите по процесните фактури, документи за извършеното плащане, договори и анекси с контрагента по доставките. Не е представена информация за мястото на складиране и съхранение на стоките и за обектите на дружеството /продажбата на такъв вид стока като дизелово гориво предполага наличие на обект като бензиностанция, специално оборудван склад с цистерни за продажба на горива/. Не са представени оборотни ведомости и хронологични счетоводни регистри на счетоводните сметки от група 20,30,40,41,50,60,70. Не е представена информация за произхода на стоките/ дизелово гориво, автомобилни гуми и бризент/. Установено след извършена служебна проверка, че "Миг Транс" ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС на 05.10.2010г., има установени изискуми данъчни задължения в големи размери. Не са определени и изследвани предходните доставчици, поради непредставянето на изисканите счетоводни документи.

След анализ на събраните доказателства е прието от приходния орган, че ревизираното лице не представя никакви писмени доказателства за реалност на доставките и за датите на данъчното събитие, освен процесните 3 броя фактури и 3 бр. фискални касови бележки с различен предмет на доставките –транспорт, а не дизелово гориво, автомобилни гуми и бризент, както е посочено във фактурите. Установени са обстоятелства, свързани с липсата на реални доставки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС по процесните фактури, издадени от  "Миг Транс" ЕООД, На основание чл. 70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1, ал.2 и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 3338,31 лв. по процесните фактури.

В хода на съдебното производство са приети следните писмени доказателства, представени от ответника с молба с вх. № 9336 от 25.04.2013г.: Искане за  извършване на насрещна проверка        1601-1201743-05 от 17.04.2012г. до ТД на НАП-Бургас; Протокол № 16-01-1201743-05 от 28.05.2012г. за извършване на насрещна проверка, ведно с приложените към него документи; искане за представяне на документи ИТ-00-5148 от 18.04.2012г.; протокол 1202976 от 27.04.2012г., покана, съобщение по чл.32 от ДОПК и покана/;    протокол  1208563/31.05.2012г.  за  извършена  проверка в информационната система на НАП за наличие на деклариран електронен адрес за кореспонденция, ведно с приложения. Приети са РА № 261100639 от 19.05.2011г за извършена ревизия на «СИММАКС» ЕООД по ЗДДС за периода 01.12.2004г. до 31.08.2010г., същият е влезнал  всила; РД № 1003225 от 27.10.2010г. и РА № 131003225 от 13.01.2011г. за извършена ревизия на «МИГ ТРАНС» ЕООД по ЗДДС, който обхваща периода от 05.11.2007г. до 31.03.2010г., същият е влезнал в сила. С писмо с изх.№ 13-74-07-1 от 12.04.2013г. ТД на НАП София, офис «Надежда» посочват, че за доставчика «М-ТРЕЙД» ЕООД за данъчен период м.05.2009г. не е издаван РА.

Във връзка с указанията на Съда за попълване на административната преписка са представени от ответника и приети следните писмени доказателства:копие на фактури издадени от „Симмакс"ООД на „Г.Д.-2"ЕООД за периода 04.2008r.-02.2010г.; копия от банковите преводи за плащанията, извършени от „Г.Д.-2"ЕООД към „Симмакс"ООД; Справки декларации по ЗДДС за месеците  04.2008г.-02.2010г., и дневниците за покупки и продажби. В писмото до ТД на НАП Враца /л.701/ управителят на „Симмакс"ООД-Г. Г. посочва, че през периода 2008г.-2010г.дружеството е имало наети 13-15 работника, като са приложени платежни ведомости за 04.2008г и 02.2010г. Посочено е, че дружеството е имало нает обект-бензиностанция в гр. Пловдив, приложен е нотариален акт, разрешение за ползване, ф-ра за платен наем и решение на съда за собствеността на «СИММАКС» ООД. Предходен доставчик на горивото по фактури описани в т.1 /от писмото/ са ф-ми: "МАРЖ"ООД, "СИ БО ТРЕЙДИНГ" ЕООД, „ЛАЙТ КОМЕРС" ЕООД, приложени са копия от фактурите към „СИММАКС" ООД и копия от банковите плащания; копия от счетоводни справки на сметка 411 - клиенти за 2008г.,2009г. и 2010г.

Приети по делото са писмени доказателства, представени от процесуалния представител на жалбоподателя: СД по ЗДДС, вх. № 26001010189/13.06.2009 г. на „М - Трейд" ЕООД  за м.05.2009 г. и Дневник на продажбите на това дружество за този период; Информация за регистрирани ЕКАФП на името на „М - Трейд" ЕООД; СД по ЗДДС, вх. № 1217426/14.10.2009 г. на „Родопа нова 2007" ЕООД за м.09.2009 г. и Дневник на продажбите на това дружество за този период; СД по ЗДДС, вх. № 1205244/14.09.2009 г. на „Родопа нова 2007" ЕООД за м.08.2009 г. и Дневник на продажбите на това дружество за този период и Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС за м.08.2009 г.; СД по ЗДДС, вх. № 1264322/15.02.2010 г. на Бузов - Гюров" ЕООД за м.
01.2010 г. и Дневник на продажбите на това дружество за този период; СД по ЗДДС, вх. № 16001444662/12.02.2010 г. на „Миг Транс" ЕООД и дневник за продажби на това дружество за този период. В писмо с изх. № 70-00-8139 от 30.05.2013г. ТД на НАП-Пловдив посочва относно „Миг Транс" ЕООД, че дружеството има дружеството има регистрирано фискално устройство DATECS MP 55B-02 номер DT 209678   и   фискална памет   02209678   за  обект  - офис, находящ се в   ***.

С нарочна молба процесуалният представител на жалбоподателя представя писмени доказателства: Главна книга за 2008 г.; Хронология на сметка 3024 за 2008 г.; Оборотна ведомост за 2008 г.; Хронология на сметка 205 за 2008 г. ; Вемодост за заплати за 2008 г.; Инвентарна книга за 2008 г.; Дневници за покупките за 2008 г.; Дневници за продажбите за 2008 г.; Хронология на сметка 601 - „Материали" за 2008 г.; Хронология на сметка 602 - „Разходи за услуги" за 2008 г.; Хронология на сметка 3024 - „Разход за покупка на гориво" - аналитичност за 2008 г. и др. документи от счетоводството на жалбоподателя, които са послужили за изготвяне на ССчЕ.

По делото е изслушана и приета ССчЕ, изпълнена от вещото лице Т.Р., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно, компетентно и безпристрастно изготвена.

Вещото лице посочва, че за периода от 01.12.2004г. до 31.08.2010г., който обхваща периода на процесните фактури, основна дейност на „СИММАКС" ЕООД  е търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали, автомивка и продажба на хранителни стоки на дребно. Дружеството е упражнявало дейност в наета под наем бензиностанция от фирма „Гордис" ООД, намираща се в ***.

Представените от доставчика документи съдържат НА за продажба на недвижим имот от 2004г., с който „ГОРДИС" ООД купува бензиностанция и автомивка в гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе"; Разрешение за ползване № 145 от 14.03.1997г. на описаните бензиностанция и автомивка, издадено на предишните собственици на обекта; фактура № 401/26.02.2010г., издадена от „ГОРДИС" ООД на „СИММАКС" ООД с предмет- наем, 1 бр., на стойност 800,00 лв. и ДДС 160,00 лв.

Според данните за регистрирани трудови договори /л. 154/ в дружеството са били назначени за периода от м.04.2008г. до м.02.2010г., през който са издавани процесните фактури, 15 човека на трудови договори, от тях 9 броя на длъжност „обслужващ бензиностанция" и 6 броя на длъжност „касиер" и „техн.секретар". През периода 10 от трудовите договори са прекратявани, но през целия период е имало както обслужващ бевзиностанция, така и касиер и технически секретар. По делото са налице и разчетно-платежни ведомости за м.04.2008г. и м.02.2010г. От тези данни вещото лице прави извод, че доставчикът е разполагал с наети работници на длъжности, съответстващи на дейността му.

Представените от доставчика документи съдържат аналитичност на сметка 411 Клиенти, за клиент „Г.Д. 2" ЕООД, в която са отразени фактурите в кореспонденция със сметка 702 Приходи от продажби и сметка 4532 начислен ДДС за продажбите. Представени са и дневниците за продажби.

Представените от доставчика документа съдържат фактури от предходни доставчици „МАРЖ" ООД, „СИ БО ТРЕЙДИНГ" ЕООД и „ЛАЙТ КОМЕРС" ЕООД и платежни нареждания за плащане към тях.

Експертът посочва, че  има налице два броя договори за покупко-продажба на горива от бензиностанция на доставчика „СИММАКС" ЕООД като други съпътстващи фактурите документи не са налични. Няма фискални бонове, регистрирани ЕСФП и фискално устройство във връзка със зареждане на горивото, тъй като плащането е извършвано изцяло по банков път. Доставчикът е бил регистриран по ЗДДС към момента на издаване на фактурите. Предметът на сделките е свързан с основния предмет на дейност на доставчика. Фактурите са отразени в ДП и в СД от доставчика, данъкът е начислен в счетоводството, продажбите са отразени по приходната сметка на доставчика. Няма съпътстващи документи към фактурите. Плащането е изцяло по банков път. Доставчикът е разполагал с назначени по трудов договор лица. Доставчикът е разполагал с търговски обект - бензиностанция, в който се продават горива. Процесните доставки са точно отразени в счетоводството на доставчика, отразени са приходи, начислен е ДДС.           Относно доставчика „БУЗОВ-ГЮРОВ" ООД вещото лице посочва, че по процесната фактура не е признат данъчен кредит 1670,00 лв. Фактурата е платена в брой, за което има фискален бон. Според данните за регистрирани трудови договори в дружеството е бил назначен на 14.01.2010г. един шофьор на лек автомобил, други трудови договори не са регистрирани.

Дружеството е било регистрирано по ЗДДС през периода на издаване на фактурата.

За доставчика „РОДОПА НОВА 2007" ЕООД се сочи, че не е признат данъчен кредит  от 4854,00 лв. по процесните фактури.

Според данните за регистрирани трудови договори през м.08 и м.09.2009г., когато са издадени процесните фактури, в дружеството не е имало назначени по трудов договор лица. Фактурите са платени в брой, за което има фискални бонове.

По експедиционна бележка № 17 от 12.08.2008г. са експедирани за „Г.Д. 2" ЕООД 2780 л дизелово гориво с автомобил рег.№ Х5333АМ/Х1887ЕЕ. Данните по експедиционната бележка - вид и количество на стоката, съответстват на фактура № 107/12.08.2009г.

Според данните в РД /стр.24 и 25/, е описан протокол за извършена насрещна проверка на „РОДОПА НОВА 2007" ЕООД, според който фактурите са отразени в ДП на доставчика, както и че доставчикът е бил регистриран по ЗДДС през периода на издаването им.

За доставчика „М-ТРЕЙД" ЕООД по процесната фактура не е признат данъчен кредит в размер на 4323.90 лв. Вещото лице посочва, че според данните за регистрирани трудови договори, през м.05.2009г., когато е издадена процесната фактура, в дружеството е имало назначен по трудов договор един технически сътрудник офис.

Според протокол за извършена насрещна проверка на „М-ТРЕЙД" ЕООД фактурата е отразена в ДП на доставчика и доставчикът е бил регистриран по ЗДДС през периода на издаването и. Фактурата е платена чрез 6 броя вносни бележки от 01.07.2009г. по банковата сметка на доставчика.

За доставчика „МИГ ТРАНС" ЕООД, по процесните три броя фактури, не е признат данъчен кредит  в размер на 3338,31 лв.

Според данните за регистрирани трудови договори през м.01.2010г., когато са издадени фактурите, в дружеството е имало назначен по трудов договор един технически сътрудник. Фактурите са платени в брой, за което има фискални бонове.

Според протокол за извършена насрещна проверка на „МИГ ТРАНС" ЕООД доставчикът е бил регистриран по ЗДДС през периода на издаване на фактурите.

Относно счетоводните записвания при жалбоподателя вещото лице посочва, че получените по процесните фактури стоки /дизелово гориво и др./, са счетоводно отразени /заприходени и изписани на разход в края на вески месец, както следва: по дебита на счетоводна сметка 302 - съответната аналитична партида (3024 Гориво - за горивото) и по кредита на счетоводна сметка 401 Доставчици, за получените фактури с размера на данъчната основа на всяка една фактура и количеството закупено гориво. Отразено е и плащането по кредита на счетоводна сметка 503 Разплащателна сметка (за плащанията по банков път) и по кредита на сметка 501 Каса в лева. Разходът на гориво е отразен по дебита на сметка 601 Разходи за материали.

Горивото е изписано на база пътни листове. Използвано е за зареждане на камиони, собственост на дружеството - жалбоподател. В представените пътни листове са посочени съответните регистрационни номера на автомобилите. Другите   консумативи   са   изписани   като   вложени   в   дейността   на дружеството. Приходите на дружеството жалбоподател през процесните периоди са формирани основно от предоставени транспортни услуги.

По счетоводни данни приходите от продажби на услуги (транспортни услуги) са: 2008г. - 328 хил.лв. (от транспортни услуги);2009г. - 252 хил.лв. (от транспортни услуги), от продажби на стоки - 134 хил.лв.; 2010г. - 286 хил.лв. (от транспортни услуги), от продажби на стоки - 172 хил.лв.

През процесните периоди дружеството е разполагало със следните транспортни средства: 2008г. - 9 бр. товарни автомобили, 1 бр. валяк; 2009г. - 9 бр. товарни автомобили; 2010г. - 9 бр. товарни автомобили.

През процесните периоди жалбоподателят е разполагал с шофьори на трудов договор между трима и петима души и двама счетоводители. Начислявани са надлежно осигуровки и заплати.

В съдебно заседание, проведено на 03.12.2013г. експертът пояснява, че е извършил на място проверка на счетоводството на жалбоподателя и доставчиците, но е открил единствено доставчика „СИММАКС" ЕООД. Извършил е проверка и на счетоводството на жалбоподателя. Сочи, че през процесните периоди счетоводството на жалбоподателя и на доставчика „СИММАКС" ЕООД са водени редовно. За останалите доставчици не дава отговор за редовността на водене на счетоводствата им, тъй като не са открити на посочения адрес за кореспонденция.

Изрично експертът посочва, че няма документи за качество на горивото и конкретно сертификат за качество. Няма документи за начислен и платен акциз. Относно товарителници за дизелово гориво, превозни документи и документи, доказващи къде и кога е извършена доставката, също посочва, че не са представени и няма такива по делото.

За доставчика „Бузов-Гюров" ООД отново уточнява, че не е намерен намясто и няма документи. Във връзка с фактура № 232/05.01.2010г., не е прегледал картон на товарния автомобил, не е видял картон за вписан ремонт. На стр. 4 от заключението, е посочено, че е превозено дизелово гориво с автомобил, посочен е номер на автомобила, но не е установено на кого е автомобилът, но след като е с хасковска регистрация, прави извод, че не е на жалбоподателя.

            При така установеното от фактическа страна жалбата се явява НОСНОВАТЕЛНА, поради следното:

            Безспорно, за да се признае на получателя по обла­га­е­ма доставка материалното право на приспадане на данъчен кредит по чл.68 от ЗДДС, следва да е изпъл­нено някое от условията, посочени в чл.71 от ЗДДС, като при изследване пред­поставките за възникване правото на данъчен кредит, винаги трябва да се дър­жи cметка за това налице ли е облагаема доставка по смисъла на чл.6, ал.1 или чл. 9 от ЗДДС, и едва след това да се проверява изпълнението на съответните пред­поставки, регламентирани в нормата на чл.71 от ЗДДС.

          По делото не е спорно и това се установява от събраните доказателства при ревизията, че е изпълнено условието по чл.71, ал.1, т.1 от ЗДДС, свързано с притежаването на данъчен документ /фактура/ от страна на преките доставчици, които са издали процесните фактури. Доставчикът „СИММАКС” ЕООД е отразил процесните фактури в дневниците за продажби и справките-декларации и е начислил данъка по сми­съла на чл. 86 от ЗДДС.

         Един­ствената спорна предпоставка за възникване пра­вото на приспадане на данъчен кредит по чл.68 ал.1 от ЗДДС, в процесния слу­чай, е наличието на реално осъществена облагаема доставка по смисъла на чл. 6, ал.1, респективно по чл. 9 от ЗДДС.

        Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по смисъла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, а според чл. 25, ал.1 от закона, данъчно събитие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътре общностното придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16. Разпоредбата на чл. 25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия случай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.

          Според общото правило на чл. 24, ал.1 от ЗЗД при договори за прехвърляне на собственост и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена вещ прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта. Съгласно ал.2 на цитираната норма, при договори за прехвърляне на собственост върху вещи, определени по своя род, собствеността се прехвърля, щом вещите бъдат определени по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени.

В конкретния случай предмет на всички спорни доставки, с изключение на фактурата, издадена от доставчика „БУЗОВ-ГЮРОВ” ООД, са  дизелово гориво, гуми, бризент и др. - вещи, определени по своя род, поради което прехвърлянето на правото на собственост следва да се преценява в хипотезата на чл. 24, ал. 2 от ЗЗД.

По аргумент от чл.154 от ГПК, в тежест на жалбоподателя, като лице черпещо изгодни за себе си правни последици – претендираното право на данъчен кредит, е да докаже реалността на процесните доставки.

Така за доставчика „СИММАКС” ООД  се установи по делото, че във връзка с процесните фактури са представени Договори за доставка на гориво от 02.01.2008г., сключен между „Г.Д.-2" ЕООД и „Симмакс" ЕООД и от 01.10.2010г. Доставката на гориво е от бензиностанция на ООД. Но след като фактурите, в голямата си част, касаят дизелово гориво, то е необходимо по делото да се представят документи, свързани с изпълнението на специалните изисквания по Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /Наредбата/, което означава, че трябва да бъдат налични издадени фискални касови бележки за зареденото гориво от доставчика. Такива не се представиха в хода на съдебното производство от жалбоподателя, въпреки изричните указания на Съда, дадени в първото по делото съдебно заседание. Липсата на фискални касови бележки възпрепятстват установяването на количеството и вида на зареденото гориво, както и датата на зареждане. Не се представи и описаната в договорите за доставка на гориво разпечатка със зарежданията на гориво по дни и автомобили. Липсва справка на издадените касови бележки, въз основа на които е издавана фактура от жалбоподателя в края на всеки месец. Вярно е, че жалбоподателят е отразил горивото по съответните аналитични счетоводни сметки и че притежава автомобили и гориво е изписвано на база пътни листове, но липсват доказателства, че точно закупеното гориво от доставчика е използвано за зареждане на автомобилите. Не може да се съпоставят датите на получаване на горивото и зареждане на резервоарите на автомобилите, тъй като както се посочи няма фискални касови бележки, издадени по Наредбата, няма и разпечатка за зареждането по дни на автомобилите. Освен това няма представени други съпътстващи документи: като експедиционни бележки, складови и стокови разписки, сертификат за качество на стоката, анализно свидетелство, документи, свързани с начислен и платен акциз от производителя /вносителя на стоката, товарителници за стоката/ дизелово гориво/, превозни транспортни документи и др, което се потвърди и от приетата по делото ССчЕ, неоспорена от страните. Сочат се предходни доставчици на „Симмакс" ЕООД, с оглед установяване на произхода на процесното гориво, но в хода на ревизионното производство е установено, съобразно РА № 261100639 от 19.05.2011г. за извършена ревизия  по ЗДДС на доставчика за периода от 01.12.2004г. до 31.08.2010г., че на „Симмакс" ЕООД е отказано правото на приспадане на пълен данъчен кредит по всички доставки на горива от стана на доставчиците, подробно изброени от ревизиращия орган, поради липса на доставка на стоки по смисъла на чл.6 от ЗДДС /дизелово гориво/ за периода 01.01.2008г. до 31.12.2008г. РА е влезнал в сила. Налага се изводът, че доставчикът „Симмакс" ЕООД не е получавал гориво през процесния период, а никой не може да продаде нещо, което не притежава. Жалбоподателят може и да е зареждал резервоарите на притежаваните от него автомобили с дизелово гориво, но в случая не доказва, че същото е придобито по издадените от доставчика фактури.

 Съдът намира, че притежаването на данъчни фактури от получателя и тяхното счетоводно отражение не е достатъчно да обоснове реалност на отразените в същите стопански операции. Това е така, защото при оспорване на фактурите относно отразените в тях стопански операции, в тежест на ползващия се от правата по тези документи е да докаже, че отразените във фактурите стопански операции действително са осъществени. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване. Това от своя страна означава, че като доказателство за реалност на доставките жалбоподателят не може да се позовава само на своите счетоводни записвания. За да се кредитират те, следва да се представят първични документни за движението на стоките, за извършените доставки и да се съпоставят най-малко със записванията на съответния доставчик както и с първичните документи, въз основа на които са взети съответните статии, ето защо законосъобразно приходният орган е отказал правото на данъчен кредит по процесните фактури, издадени от „Симмакс" ЕООД.

Относно доставчика «БУЗОВ-ГЮРОВ» ООД.

Процесната фактура № 232 от 05.01.2010г. касае извършването на ремонт на двигател на автомобил - РВ 9914 ВМ. В случая нито жалбоподателят, нито доставчикът ангажират доказателства относно реалното извършване на услугата по процесната фактура. Не се представиха съпътстващи документи: договор, споразумение, анекс, информация за чия сметка са материалите, предмет на извършване на услугите, протокол за вложените материали и други индивидуализиращи документи. За извършването на тази услуга са необходими квалфицирани умения, а към процесния момент в ООД работи само едно лице – Али Ахмед Абтула на длъжност шофьор на лек автомобил до 9 места. Не се ангажирахаи доказателства, че това лице е извършило ремонтът на двигателя. Освен това основната икономическа дейност на «БУЗОВ-ГЮРОВ» ООД е строителство на сгради.

Жалбоподателят не ангажира документи, отразяващи влагане на резервни части и ремонт по описания товарен автомобил, например заведен картон на товарния автомобил, в който се описват извършените ремонти и вложените части, протокол за вложените резервни части в товарния автомобил, технически констативен протокол, който да доказва необходимостта от ремонта и евентуално смяна на резервни части, съставен от съответното техническо лице /механик/. Не се представиха документи, доказващи установени повреди в описания по-горе товарен автомобил и необходимостта от ползване на предоставената услуга.

По процесната фактура има извършено плащане в брой, за което е издаден фискален бон. Но констатациите на приходния орган свързани с издадения фискален бон не се опровергаха от жалбоподателя в хода на съдебното производство. Приходният орган е установил в хода на ревизионното производство, че в регистъра на НАП доставчикът няма регистриран ЕКАФП, а към процесната фактура има приложен фискален бон, издаден от доставчика. Констатирано е, че обектът, от който е издаден фискалния бон, съвпада с обекта, от който са издадени фискалните бонове, придружаващи фактурите, издадени от доставчика «РОДОПА НОВА 2007» ЕООД. Налага се изводът, че към процесната фактура е приложен фискален бон от нерегестриран ЕКАФП, което се приравнява на липсата на такъв. Редовнастта на счетоводните записвания при жалбоподателя не са достатъчни, за де се докаже реалност на извършената услуга, още повече, че доставчикът не е открит нито в хода на ревизионното производство, нито в хода на съдебното такова и вещото лице не дава снатовище по редовността на воденото счетоводство.

 Съдът намира, че в случая липсата на доставка на услуга предопределя невъзможността както за възникване на данъчно събитие, така и за определяне датата на възникването му, от което се налага извода, че за жалбоподателя не възниква правото на приспадане на данъчен кредит, съгласно чл. 68 ал.2 от ЗДДС. Няма право да приспада данъка за услугата по процесната фактура, каято доставчикът-регистрирано по ЗДДС лице, е фактурирал, тъй като събраните доказателства не удостоверяват, че услугата е предоставена, съгласно изискванията на чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС.

Относно доставчика «РОДОПА НОВА 2007» ЕООД

Издадени са от доставчика фактури: №107/12.08.2009г., с ДДС 834лв. за доставка на 2780 л дизелово гориво и №119/19.09.2009г., с ДДС 4020лв. за доставка на 20 броя автомобилни гуми.

Нито в хода на ревизионното производство, нито в съдебното такова се ангажираха доказателства за произхода на стоките-дизелово гориво и автоомбилни гуми. Не се представиха съпътстващи фактурите документи: примо-предавателни протоколи, експедиционни бележки, анализни свидетелства, сертификати за качество, складови разписки и др, доказващи, къде, кога и на кое място са получени описаните стоки, как са разтоварени /с каква техника/, от кого, в какви количества и колко време са съхранявани.

Жалбоподателят твърди, че стоките са доставени с транспорт на доставчика, но не се посочват лицата, участвали в разтоварването на посочените стоки и датата, на която е извършено разтоварването на стоките. Не се ангажираха доказателства, че жалбоподателят разполага с техника за разтоварването на автомобилните гуми, които са предназначени за тежкотоварни автомобили. От приетите документии не става ясно къде точно е извършено плащането: дали в гр. Сунгурларе, в гр.Бургас или в гр. Пловдив. Не е уточнено кое е лицето, получило плащането.

Към фактура №107/12.08.2009г. е приложен фискален бон за сумата от 5004,00 лв., издаден от "Родопа Нова 2007" ЕООД от обект "Родопа Нова 2007" ЕООД ***, група Б разни 01 артикули, ОТ331689, 08234511. Приложеният касов бон е издаден при неспазване изискванията на НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, защото при продажби на течни горива задължените лица следва да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи /за горивата е задължителна група В/, а не посочената група Б-Разни 01 артикули. Не се ангажираха доказателства, че доставчикът въобще разполага с обект за търговия с течни горива, което води до извода, че не би могъл да реализира процесната продажба на дизелово гориво по фактура 107/12.08.20009г. Освен това не се опровергаха констатациите на приходните органи, направени в хода на ревизионното производство, а именно: в регистъра на НАП за „Родопа Нова -2007"ЕООД фигурира регистриран ЕКАФП модел "Датекс" ДР55В с инд. № ФПУ DT 225205, инд. № ФП 02225205, наименование на търговски обект - склад гр. Бургас, *** търговски обект, статус регистриран, а приложените към процесните фактури фискални бонове са издадени от обект "Родопа Нова 2007" ЕООД ***, група Б разни 01 артикули, ОТ331689, 08234511. Налага се изводът, че фискалните бонове към процесните фактури са от неидентифициран ЕКАФП, който не е регистриран в НАП.

В приетата по делото ССчЕ се сочи, че експедиц. бележка № 17 от 12.08.2008г. за експедирани за жалбоподателя 2780л дизелово гориво с автомобил с рег. № Х5333АМ/Х1887ЕЕ съответстват на данните по фактура № 107 от 12.08.2009г., но не се установи по делото автомобилът чия собственост е, тъй като доставчикът не е открит от вещото лице при проверката намясто и не е проверено счетововдството му. Жалбоподателят не ангажира доказателства в тази посока. Освен това на експедиционната бележка № 17 от 12.08.2008г. не е посочено наименованието на фирмата-изпълнител по доставката на гориво, не е посочено името на лицето предало стоката.

Следва да се посочи, че към процесните фактури за гориво следва да бъдат представени и други документи, защото условията, редът и начинът за разпространението и съхранението на течните горива, включително на бензиностанции и в резервоари, е предмет на специална законова уредба. С ПМС № 156/15.07.2003 г. на основание чл.8, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух е приета Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, която въвежда изискванията на Директива 2005/33/ЕС от 06.07.2005 г. на европейския парламент и на Съвета, изменяща Директива 1999/32/ЕО относно намаляване съдържанието на сяра в някои течни горива. На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата, въз основа на резултатите от изпитванията, лицата, конто пускат течни горива на пазара, съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество по чл. 6 от Наредбата и на определенията по § 1, т. 1 - 7 от допълнителните разпоредби. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата, лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да предоставят декларацията за съответствие или заверено копие от нея на лицата, които транспортират, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива. Съгласно ал. 2 от посочената разпоредба, лицата по ал. 1 и лицата, които разпространяват течни горива на пазара, са длъжни да предоставят заверено копие на декларацията за съответствие на разпространяваната от тях партида гориво, като задължително вписват в нея количеството и лицето, на което течното гориво се предоставя за последващо разпространение, съхранение или използване, датата и номера на документа за експедиция. Съгласно ал. 3, лицата по ал. 2 са длъжни да вписват номера и датата на документа за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават.

Заверени копия на такива декларации  не са представени нито в хода на ревизионното производство, нито в хода на съдебното такова, а те носят информация за всички лица, последователни собственици на съответното количество от производителя, респективно вносителя, до крайния разпространител.

Следва да се посочи, че коментираното по-горе относно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол важи и за останалите процесни доставчици.

Жалбоподателят не доказа реалност на процесните доставки, ето защо законосъобразно приходният орган е отказал правото на данъчен кредит по процесните фактури, издадени от "Родопа Нова 2007" ЕООД.

Относно доставчика «М-ТРЕЙД» ЕООД, издал фактура № 84 от 28.05.2009г. с ДДС-4323.90лв., с предмет дизелово гориво - 14910л.

Следва да се посочи, че освен приложените копие  на  фактура   №84/28.05.2009г. и 6 броя вносни бележки от 01.07.2009г., не са представени по делото др. документи като експедиционни бележки, складови и стокови разписки, сертификат за качество на стоките, анализно свидетелство, платен акциз, товарителници, превозни транспортни документи, приемо-предавателни протоколи и др. индивидуализиращи стоките документи. Не е доказано транспортирането и предаването на процесните стоки.

Установи се, че фактура №84 от 28.05.2009г., издадена от "М-Трейд"ЕООД, не е придружена от фискална касова бележка от ЕСФП за зареденото гориво, от която да е видно какво гориво е заредено и съвпада ли то с фактурираното количество и стойност по издадената фактура. Не са изпълнени изискванията на НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Освен това доставчикът не разполага с кадрова обезпеченост за извършване на процесните доставки, тъй като през ревизирания период в дружеството има назначено само едно лице по трудов договор-Д. Н.Я., който е технически сътрудник.

Не са представени доказателства, че са изпълнени изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, които се коментираха по-горе в настоящото изложение.

Жалбоподателят не доказа реалност на процесните доставки, ето защо законосъобразно приходният орган е отказал правото на данъчен кредит по процесната фактура, издадена от «М-ТРЕЙД» ЕООД.

Относно доставчика «МИГ ТРАНС» ЕООД, издал през м.01.2010г. три фактури с ДДС общо 3338,31лв. за доставка на 4600л дизелово гориво, 5 броя автомобилни гуми и 64м бризент.

По делото се установи, че  във фискални касови бележки към фактурите е посочен предмет на доставките –транспорт, при положение,че става въпрос за доставка на дизелово гориво, брезент и автомобилни гуми. Отново не се представя по делото издадена от доставчика фискална касова бележка от ЕСФП за зареденото гориво, от които да е видно какво гориво е заредено и съвпада ли то с фактурираното количество и стойност по издадената фактура № 107 от 04.01.2010г., съгласно изискванията на НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Не се ангажираха доказателства от жалбоподателя, че са изпълнени изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, които се коментираха по-горе в настоящото изложение.

Не се ангажираха доказателства за транспортирането на процесните стоки, за маршрута на стоките, с какви транспортни средства са доставени, как са разтоварвани, използвана ли е техника за разтоварване /имайки предвид големината и тежестта на автомобилните гуми/, кои лица са разтоварили стоките, кое МОЛ се е задължило с тях, не се представиха приемо-предавателни протоколи. Не се доказа реалното предаване на процесните стоки.

Освен това от приетата ССчЕ и от доказателствата по делото се установи, че към м.01.2010г., когато са издадени процесните фактури в дружеството е имало назначен по трудов договор само един технически сътрудник.

Не се представиха документи, отразяващи влагането на  процесните автомобилни гуми и бризента по сочените товарни автомобили, документи, отразяващи констатации за повреди в посочените товарни автомобили, заведени като ДМА в счетоводството на жалбоподателя, и необходимостта от смяната с описаните по процесните фактури резервни части: автомобилни гуми, както и поставянето на бризент. Не се представиха протоколи или др. документи, доказващи влагането на резервните части, съгласно изискванията на ЗСч и Наредба №255 за нормените пробези на външни пневматични, автомобилни и мотоциклетни гуми на МТ, обн., ДВ,бр.23 от 24. март 1978г.

Не се ангажираха доказателства от жалбоподателя за произхода на стоките: дизелово гориво, автомобилни гуми и бризент, както и доказателства относно изпълнението на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, коментирана вече и Наредба № 40 за извършване на превоз на опасни товари. Липсват доказателства, както и при др. процесни доставчици, относно фактическото приемане-предаване от едно лице на друго, как и от кого е станало тегленето на горивото, как и от кого е извършен превозът по доставката. След като жалбоподателят е крайният потребител на процесните стоки, то той трябва да разполага с всички документи, които да индивидуализират горивото като декларации за съответствие на качеството на течните горива, акцизни данъчни документи, нареждания за експедиране на готова продукция, приемо-предавателни протоколи.

След анализ на събраните доказателства се налага изводът, че   жалбоподателят не представи достатъчно доказателства за реалност на доставките и за датите на данъчното събитие, освен процесните 3 броя фактури и 3 бр. фискални касови бележки с различен предмет на доставките –транспорт, а не дизелово гориво, автомобилни гуми и бризент, както е посочено във фактурите. Налице са обстоятелства, свързани с липсата на реални доставки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС по процесните фактури, издадени от  "Миг Транс" ЕООД, ето защо законосъобразно, на основание чл. 70 ал.5 от ЗДДС във вр. с чл. 68 ал.1 т.1, ал.2 и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС, е отказано от ревизиращия орган правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 3338,31 лв. по процесните фактури.

   От анализа на представените документи става ясно, че процесните стоки не са индивидуализирани, защото липсват данни за вида на стоките и тяхното количество, не се установи и прехвърлянето на правото на собственост.

 Съдът намира, че притежаването на данъчни фактури от получателя и тяхното счетоводно отражение не е достатъчно да обоснове реалност на отразените в същите стопански операции. Това е така, защото при оспорване на фактурите относно отразените в тях стопански операции, в тежест на ползващия се от правата по тези документи е да докаже, че отразените във фактурите стопански операции действително са осъществени. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване. Това от своя страна означава, че като доказателство за реалност на доставките жалбоподателят не може да се позовава само на своите счетоводни записвания. За да се кредитират те, следва да се представят първични документни за движението на стоките, за извършените доставки и да се съпоставят най-малко със записванията на съответния доставчик както и с първичните документи, въз основа на които са взети съответните статии. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване както се изтъкна. СЕО нееднократно е посочвал, че не е възможно приспадането на данък, който е дължим единствено поради вписвания във фактурата, тъй като упражняването на това право се ограничава само до действително дължимите данъци (в този смисъл вж. Решение от 13 декември 1989 г., Genius Holding (C-342/87, Recueil, стр. 04227) и Решение от 19 септември 2000 г. Schmeink & Cofreth AG & Co. KG срещу Finanzamt Borken и Manfred Strobel срещу Finanzamt Esslingen (C - 454/98, Сборник 2000, стр. I-06973). В случая е неприложима съдебната практика на СЕС (Решение от 06 декември 2012 г., Боник ЕООД срещу ДОУИ - Варна по дело С-285/11). В РА не са направени изводи за извършена измама, а само за недоказване реалността на процесните доставки, т.е. на тяхното действително извършване от посочените лица, поради което съдебните решения на общностния съд не водят до други изводи. Не се касае до действия на доставчика /доставчиците/, за които получателят трябва да отговаря, тъй като, ако процесните доставки са извършени реално, то както доставчикът, така и получателят, следва да притежават доказателства за това изпълнение. Наличието само на фактури, договори, касови бележки /в някои от конкретните случаи, издадени от нерегистрирано в НАП ЕКАФП/ не може да бъде доказателство за реалното изпълнение на доставките. За реалността на доставките винаги трябва да се представят достатъчно убедителни писмени доказателства по изпълнението им и в този смисъл е цитираната от съда практика на СЕС в тази насока. Тук е мястото да се посочи, че според СЕС, не се допуска национална практика, която поставя като условие за данъчен кредит материално - техническата обезпеченост на доставчиците. В случая, обаче, не е доказано, както в ревизионното производство, така и при обжалването по съдебен ред, че доставчиците са притежавали процесните стоки и са ги предали на жалбоподателя. Не се доказа по безспорен начин и извършения транспорт на процесните стоки и предаването на същите, още повече, че  повечето доставки са за гориво, което трябва да бъде придружено с документи, отговарящи на специални законови изисквания като НАРЕДБА Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, която въвежда изискванията на Директива 2005/33/ЕС от 06.07.2005 г. на европейския парламент и на Съвета, изменяща Директива 1999/32/ЕО относно намаляване съдържанието на сяра в някои течни горива. Транспортът трябва да бъде извършен със специализирани превозни средства и водачите им трябва да имат определения стаж по специалността за правоуправление на АДР.

  Поради всички изложени съображения се налага изводът, че процесните фак­­­ту­ри, не удостоверяват осъщест­ве­ни облагаеми доставки по сми­съла на чл.6 ал.1 ЗДДС, което води до извода, че в  случая не въз­никва право на данъчен кредит за получателя на доставките, следователно поста­но­веният отказ, на основание чл.70 ал.5 от ЗДДС, е законосъобразен.

  Изложеното до тук от фактическа и правна страна води до извода, че процесният РА е издаден от компетентен орган, същият е законосъобразен и следва да бъде потвърден в оспорената част, а жалбата - отхвърлена.

   На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК на данъчна администрация се дължи юрисконсултско възнаграждение в размера до минималното възнаграждение за един адвокат, които  при липсата на данни за изплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.8 във връзка с чл. 7, ал.2, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / Издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г./ се констатираха в размер на 1102.32 лв. /хиляда сто и два лева.32 стотинки/.

  Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК,    Съдът

Р    Е    Ш    И    :

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Г.Д.-2” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Г.З.Д. против Ревизионен акт № 161203514 от 01.11.2012г., издаден от Г.Н.Ч. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,  в частта, с която не е признат данъчен кредит в размер на 47288,38лв. и прилежащи лихви в размер на 17827.82лв.

  ОСЪЖДА “Г.Д.-2” ЕООД, със седалище и адрес на управление  , ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Г.З.Д. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчносигурителна практика” - Пловдив сумата от 1102.32 лв. /хиляда сто и два лева и 32 стотинки/.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/