РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                                Административен съд  Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е

№ 148

гр.Пловдив, 16  .  01 . 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен Съд – Пловдив, VI състав, в открито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

   Административен съдия : Здравка Диева

 

с участието на секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 875/2013г., за да се произнесе , взе предвид следното :

Производство по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

            К.П.К.,***, представлявана от адв. Р.И. обжалва Ревизионен акт № 211204218 от 16.11.2012г., издаден от В.П. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в потвърдената и в изменената част, с Решение № 131 от 05.02.2013г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр.Пловдив.

РА е потвърден в частта за допълнително установени данъци, осигуровки и лихви : данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 7 574.66 лв. и 6 062.63 лв. лихви; данък по чл.35 ЗАДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 841.88 лв. и 561.96 лв. лихви; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 1 403.09 лв. и 739.62 лв. лихви; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 2 102.28 лв. и 791.11 лв. лихви ; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 267.99 лв. и 70.55 лв. лихви; ДОО за 2005г., 2006г. и 2007г. в размер на 7 731.79 лв. и 9 940.80 лв.; ЗО за 2005г., 2006г. и 2007г. в размер на 2 173.06 лв. и 1 467.41 лв. лихви; ДЗПО-УПФ за 2005г., 2006г. и 2007г. в размер на 1 413.48 лв. и 1 699.39 лв. лихви и изменен в частта за допълнително установените задължения за ЗОВ за 2008г. и за 2009г. : осигурителни вноски за ДОО от 4 550.79 лв. на 3 502.60лв.; лихви върху вноски за ДОО от 3 248.38 лв. на 2 542.16 лв.; осигурителни вноски за ЗО от 1 729.72 лв. на 1 279.94 лв.; лихви върху вноски за ЗО от 618.16 лв. на 470.07 лв.; осигурителни вноски за ДЗПО-УФ от 1 381.07лв. на 1 045.25 лв.; лихви върху вноски за ДЗПО-УФ от 977.62 лв. на 755.55 лв.

Оспорен е приложения ред по см. на чл.122 ДОПК.

По ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. : неправилно не е взета предвид наличност на парични средства към 31.12.2004г. в размер на 28 000лв., представляващи получен превод от съдружник във Фарм Роса ООД-Смолян – Г. К.У., по представени при ревизията доказателства за това – движения на парични суми между съдружниците в посоченото търговско дружество; незаконосъобразно не са признати получени от оспорващото лице и съпругът й дарения през периода 2003г.-2004г. от страна на М. П. Л., сестра на съпругът, в размер на общо 25 000 евро, която сума е посочена в обяснения по време на данъчна проверка през 2010г. /изложени са доводи във вр. с договора за дарение – неформален и консенсуален, между близки и роднини, изискващ само предаване на сумата, в която вр. е поискано извършване на насрещна проверка на М.Л., каквато не е осъществена от приходните органи/ - при извършване на насрещната проверка се твърди, че би се установил полученият приход в размер на 25 000 евро с левова равностойност 48 875 лв. В този случай началното салдо към 01.01.2005г. би било в размер на 90 547.77 лв. /13 672.77 лв. + 28 000 лв. + 48 875 лв./. Последица от незаконосъобразните констатации за дължим данък по чл.35 ЗОДФЛ са начислените осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за 2005г. с лихви за забава. Твърди се противоречие на РА със закона в тази му оспорена част.

По ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. : неправилно е определен общия размер на паричните средства за 2006г. с оглед непризнаване на наличните парични средства към 01.01.2005г., като към тях не са прибавен и наличният остатък от превишението на приходите над разходите за 2005г. Незаконосъобразно не е призната и дарена сума в размер на 30 000 евро с левова равностойност 58 650 лв. произтичаща от дарение / 29.06.2006г., получено от съпруга на К. чрез банков превод от страна на Л.К. /съпруг на неговата сестра/. В резултат на това се поддържа неправилно определена годишна данъчна основа за облагане за 2006г. в размер на 8 539.56 лв. и незаконосъобразно начислен данък по чл.35 ЗОДФЛ с лихви за забава, вкл. незаконосъобразни констатации за начислени осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за 2006г., ведно с лихви. Твърди се противоречие на РА със закона в тази му оспорена част.

ПО ЗДДФЛ за 2007г. : РА в тази оспорена част е незаконосъобразен като последица от изводите на приходните органи по отношение непризнатите налични парични средства към 01.01.2005г. и 2006г., вкл. относно констатации за начислени осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за 2007г., ведно с лихви.

ПО ЗДДФЛ за 2008г. : РА в тази оспорена част е незаконосъобразен като последица от изводите на приходните органи по отношение непризнатите налични парични средства към 01.01.2005г. и 2006г., 2007г., вкл. относно констатации за начислени осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ за 2007г., ведно с лихви.  По ЗДДФЛ за 2009г. : идентични доводи във вр. с предходните години.

Поискана е цялостна отмяна на РА в обжалваните му части с присъждане на направените съдебни разноски.

Ответникът  – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП чрез процесуалния си представител гл.юрисконсулт Левова поддържа становище за неоснователност на жалбата и отхвърлянето й. Поискано е присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

По същество във вр. с приетите по делото доказателства излага следните съображения : В декларациите по чл.124 ал.3 ДОПК не са посочени източници на средства – получени дарения, т.е. имущество придобито по безвъзмезден начин /таблица № 7 от декларацията/. К.К. посочва в обясненията си, че дарението от 30 000 е през 2009г., а съпругът й посочва, че е 2006г. Въпреки противоречиви данни, изходящи от лицето в хода на ревизията, приходният орган признал получените дарения, за които е установил и други данни – извлечения от банковите сметки. Всички получени суми по банков път са признати, но същите участват в паричния поток едва когато са изтеглени от лицето.

Поддържа се, че правилно ревизията не е включила в началното салдо сумата от 28 000 лв. върнати средства на К.К. от Г.У. – същите са преведени по банков път и като такива не могат да участват в паричния поток докато не са изтеглят от банковата сметка. Становището е потвърдено от ССч.Е.

По отношение на твърдението за получено дарение общо в размер на 25 000 евро за периода 2003-2004г. от сестрата на съпруга на РЛ е посочено, че за периода преди 2005г. Свидетелските показания на М.Л., потвърдили предоставяне на 15 000 евро през лятото на 2003г. с цел подарък за сватбата, не се потвърждават от други доказателства, събрани в хода на ревизията. Предвид роднинската връзка и заинтересованост на свидетеля от изхода на делото, показанията следва да се кредитират само ако са подкрепени и от други факти и обстоятелства. В тази вр. – свидетелката е заявила, че не е декларирала на границата вноса на посочената сума и няма доказателства за внасяне в страната на подобен размер валута. Поддържа се недоказаност на размера на дадената сума при приемане, че предоставянето й за сватбата е житейски оправдано.

Внесените от семейството суми по банков път надвишават 11 000 евро, а РЛ има множество разходи през периода 2003-2004г. /банкови извлечения, декларации по ЗМДТ и справка за пътуванията извън страната/.

За посочените дарения през 2006г. са повторени данните от ревизията, вкл. превод на 8 000 евро на 29.06.2006г., която сума според банковото извлечение е внесена от Д.К. и преведена на К.Л., а не е получена. За сумата от 30 000 евро има данни за получаването й през 2009г. по банков път, но не и през 2006г.

Ответникът се позовава на приетото заключение по ССч.Е – допуснатите грешки при ревизията са в полза на жалбоподателката. Възразено е относно начина на определяне на разходите за живот от вещото лице. Приходните органи не оспорват факта на произход на средствата на М.Л., а факта, че не се доказа получаване на даренията в посочения размер.

Окръжна прокуратура - гр. Пловдив не участва по делото.

Жалбата е процесуално допустима, подадена в предвидения за това срок от страна с право и интерес от оспорването. Упражненото процесуално право на жалба е по реда на чл.156 ал.2 от ДОПК.

1. Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1202105/20.04.2012г. /л.286 – с техническа грешка в РД – 20.05.2012г./, издадена от и.д.Началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол” при ТД на НАП - Пловдив на основание чл.112 и чл.113 ДОПК е образувано ревизионно производство по отношение на жалбоподателката с обхват:  данък по чл.35 ЗОДФЛ за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2006г.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2009г.; вноски за ДОО за самоосигуряващите се лица за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2009г. /чл.4 ал.3 т.1, 2 и 4 КСО/; вноски за здр.осигуряване за самоосигуряващите се лица /чл.40 ал.1 т.2 и ал.5 ЗЗО/ за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2009г.; вноски за ДЗПО и УПФ за самоосигуряващите се лица /чл.4 ал.3, т.1, 2 и 4 КСО/ за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2009г. , с определен срок до 3 месеца от дата на връчване /на 12.05.2012г. с ел.потвърждаване/.

Срокът на ревизията е удължен до 03.09.2012г. със ЗВР № 1203768/01.08.2012г., издадена от същия орган по приходите и връчена на 06.08.2012г.. Последвала е Заповед № 1204218/31.08.2012г. за удължаване на срокът до 03.10.2012г., издадена от посочения приходен орган и връчена на 05.09.2012г.

За компетентност на органа, издал ЗВР /първа и изменителни/ е представена Заповед № РД-09-1193/20.12.2011г. – т.2, в сила от дата на издаване по отношение поименно посоченото длъжностно лице в качеството на и.д. Началник сектор в ТД на НАП – Пловдив, офис Смолян.

2. В определения срок е съставен Ревизионен доклад № 1204218 от 17.10.2012г., връчен на 22.10.2012г. лично. В срока по чл.117 ал.5 ДОПК не е постъпило възражение против РД , л.55 гръб.

Със Заповед за определяне на компетентен орган № К 1204218/23.10.2012г. е определена В.В. П. – гл.инспектор по приходите за издаване РА на К. П.К. /л.61, 62/. В срока по чл.119 ал.3 от ДОПК въз основа на съставения РД определеният за това орган е издал процесния Ревизионен акт – редовно връчен на 22.11.2014г.

Ревизионният акт е обжалван по административен ред /л.28/ с аргументи, посочени при съдебното оспорване.

3. Съгласно забраната по чл. 160 ал. 3 ДОПК, при обжалване на ревизионен акт съдът няма правомощието да го отмени при констатирани от него процесуални нарушения в ревизионното производство и да върне преписката на компетентния орган по приходите със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

3.1. Констатациите в РА покриват тези от ревизионния доклад, който е неразделна част от РА /вписан с вярна година на издаване/. Фактическите основания и правните изводи от доклада представляват мотиви и за издаване на РА /чл.120 ал.2 ДОПК/. Налице е конкретно препращане към РД, който съдържа подробно описание на извършените от ревизиращия екип процесуални действия.

3.2.  РД е съставен от гл.инспектор по приходите В.В. П., гл.инспектор и С.К., гл.инспектор. РА е издаден от В.В. П., лице от ревизиращия екип. Възражение за процесуално нарушение в тази насока пред съда не е повдигано и се отбелязва, че в приложимите разпоредби на ДОПК няма ограничение, според което органа, който издава ревизионния акт да е различен от органите по приходите, които са участвали при извършване на ревизията.

3.3. РД съдържа Предложение за установяване размери на задълженията по видове и периоди с лихви за просрочие към тях, изчислени към 17.10.2012г.

В Таблица № 1 към РА са посочени размер на задълженията по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 16.11.2012г.

4. Ревизията е повторна. С Решение № 375/05.04.2012г. на Директорът на Д “ОУИ” – Пловдив, РА № 211105402/25.01.2012г. е отменен. Преписката съдържа отменения РА с ревизионния доклад /л.156 и сл./.

5. В хода на ревизията е установено, че К.П.К. е декларирала доходи от трудови възнаграждения, от наеми и получени обезщетения за майчинство: за 2005г. – 1 440.00 лв., за 2006г. – 2 171.00 лв., за 2007г. – 3 521.00 лв., за 2008г. -  3 427.00 лв., за 2009г. – 6 143.00 лв.

Притежава ЕТ „К. У.а”, която е извършвала дейност от м.02 до м.09.2009 г., но не е реализирала печалба.

За периода 2005г.-2010г. има участие в : Смолян Фарма ЕООД, в ЕТ К.К., във Фарм Роса ООД. В дружествата, в които е участвала не са разпределяли и не е получавала дивиденти.

За периодите от 2005г. до 2009г. са подавани декларации по чл.41 от ЗОДФЛ /отм./ и по чл.50 от ЗДДФЛ, с които е декларирано, че ЕТ „К.К.” няма дейност.

Според писмени обяснения, съпругът Д. П. К.  няма регистрация като едноличен търговец, има участия в юридически лица Монца ЕООД, Ем Би Инвест 01 ООД, Д. К. 2010 ЕООД, Кодико ООД, Диверома ООД. Лицето е декларирало само доходи, получени от трудово правоотношение през 2009г. в размер на 1740 лв.

Семейството на К.П.К. се състои от четири лица: Д. П. К. - съпруг, и две деца – родени на ***г. и на 19.07.2004г.

С протокол № 1211942/13.08.2012г. /л.264/ към ревизионното производство са присъединени събрани доказателства във връзка с извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства.

След анализ на наличната документация в архива и информационната система на ТД на НАП гр. Пловдив, събраните в хода на ревизията документи и получената информация от изследваните различни източници, чрез изпратени ИПДПОЗЛ, ИПДПОТЛ, искания до специализирани контролни органи и други, подробно описани в ревизионния акт, ревизиращият екип приел, че „декларираните и/или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност на ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансовото му състояние за ревизирания период” - хипотезата на чл.122 ал.1 т.7 от ДОПК. Не е установен произхода на част от средствата за извършените разходи през ревизирания период.

  Връчено е Уведомление по чл.124 ал.1 ДОПК, с което ревизираното лице /РЛ/ е информирано, че основата за облагане с данък върху доходите на физическите лица за 2005г., 2006г., 2007г., 2008г.  и 2009г. ще бъде определена по реда на чл.122 от същия кодекс. От  К.П.К.  са изискани и от нея са попълнени  декларации по чл.124 ал. 3 от ДОПК /л.265 и сл./.

От страна на органите по приходите е извършена съпоставка на извършените разходи и доказаните приходи по години, за установяване на причините за несъответствието между тях, с оглед прилагането  на разпоредбата на чл.123 от ДОПК.

Изготвена е таблица с входящ и изходящ паричен поток за сем. К.и, в която са намерили отражение като източници на парични средства : доход от получени обезщетения; получени банкови кредити и изтеглени парични средства от банкови сметки; доход от продажба на имот.  Установени са реално разполагаеми парични средства в брой към 01.01.2005г. 13 672.77 лв., л.79, РД.  В разходната част са установени : платени данъци по ЗМДТ;  вноска по застрахователна полица; разходи за пътувания в чужбина; направени  вноски в брой по банкови сметки; заплатени лизингови вноски за покупка на автомобил; изчислени лични разходи за живот по данни от НСИ.

  Събраните доказателства, показващи притежаваното имущество, парични средства, извършените разходи и т.н. са приложени към преписката. След анализ на относимите обстоятелства от т.1 до т.16 от ал.2 на чл.122 на ДОПК и съпоставка на извършените парични разходи с получените приходи /средства/ по месеци за жалбоподателката и съпругът й  в табличен вид,  органът по приходите  констатирал :

За 2005г. : На 06.01.2005г. е получен превод по б.сметка в евро на Д. К. от Л. К. в размер на 8 000 евро, за които жалбоподателката твърди, че представляват суми за извършване на ремонт на къщата на родителите му, получени от сестра му М. П. Л. / Л. и нейният съпруг Л. К.. Получените средства при изтегляне от банковата сметка не се считат за приход на К. и Д. К.и.

- в месеците за периода януари-декември /с изключение на м. септември/ 2005г. разходите на домакинството на ревизираното лице превишават получените доходи, като общата сума на това превишение е 78 542,15 лв., предвид чл. 19 от Семейния кодекс ½ за К.П.К. – 39 271,08 лв. Превишението е основно в резултат на внесените суми по банкови сметки от жалбоподателката и съпруга й, за които няма доказани приходи  за съответния период.

За 2005г. е установен недеклариран годишен доход с неизяснен характер  в размер на 39 271,08 лв.

Начислени са осигурителни вноски по реда на чл.124а от ДОПК в размер на 5 460,00 лв., след приспадането на които облагаемият доход на лицето е 33811,08 лв., върху който е начислен  дължим данък по ЗОДФЛ /отм./ и са изчислени лихви за просрочие  съгласно чл.1 от ЗЛДТДПДВ. 

            За 2006г. : Налице е превод от сем. К. – на 12.10.2006г. – 20 000 лв. и на 17.11.2006г. – 5 000 лв. Жалбоподателката е поддържала, че посочените суми са по предоставен заем през месец август 2006г. на сем. К. в размер на 25 000 лв.  и получените преводи през месец 10 и 11 – 2006г. погасяват заема. Не са представени документи относно предоставения заем. Изискани са писмени обяснения от Н. и В. К., които потвърждават предоставянето и връщането на заема. Предоставеният заем в размер на 25 000 лв. е включен като разход в изготвения паричен поток на Д. К..

         На 29.06.2006г. са получени преводи по б.сметка в евро на Д. К. от Л. К. в размер на 30 000 евро, за които жалбоподателката твърди, че представляват дарение от сестра му М. П. Л. и нейния съпруг Л. К.. Няма представени документи.

         - в месеците за периода януари-декември /с изключение на м. август и септември/ 2006г. разходите на домакинството на ревизираното лице не превишават получените доходи. За м. август и септември е установен недостиг на парични средства за извършени от домакинството разходи,  като общата сума на това превишение е 17 079.12 лв., предвид чл. 19 от Семейния кодекс ½ за К.П.К. – 8 539,56 лв. Превишението е основно в резултат на внесените суми по банкови сметки от жалбоподателката и съпруга й, за които няма доказани приходи  за съответния период.

         За 2006г. е установен недеклариран годишен доход с неизяснен характер  в размер на 8 539,56 лв.

            Начислени са осигурителни вноски по реда на чл.124а от ДОПК в размер на 2 476,48 лв., след приспадането на които облагаемата данъчна основа на лицето е 6 063,08 лв., върху която е начислен  дължим данък по ЗОДФЛ /отм./ и са изчислени лихви за просрочие  съгласно чл.1 от ЗЛДТДПДВ. 

         За 2007г. : За периода приходите са формирани от получени трудови възнаграждения на К.П.К. и изтеглени суми от банкови сметки. Разходите са свързани основно с покупка на апартамент на стойност 41 507.08 лв. и с изплатени лизингови вноски, както и внесени суми по банковите сметки на съпрузите.

         - в месеците за периода януари-декември /с изключение на м. август, септември, октомври и ноември/ 2007г. разходите на домакинството на ревизираното лице не превишават получените доходи.

         За м. август, септември, октомври и ноември е установен недостиг на парични средства за извършени от домакинството разходи,  като общата сума на това превишение е 24 156,13 лв., предвид чл. 19 от Семейния кодекс ½ за К.П.К. – 12 078.07 лв.

         За 2007 г. е установен недеклариран годишен доход с неизяснен характер  в размер на 12078,07 лв.

            Начислени са осигурителни вноски по реда на чл.124а от ДОПК в размер на 3381,85 лв., след приспадането на които облагаемата данъчна основа на лицето е 8696,22 лв., върху която е начислен  дължим данък по ЗДДФЛ и са изчислени лихви за просрочие  съгласно чл.1 от ЗЛДТДПДВ. 

          За 2008г. : За периода приходите са формирани от получени трудови възнаграждения от К.П.К. и изтеглени суми от банкови сметки. Разходите са свързани основно с покупка на апартамент на стойност 41 186.40 лв., ремонт на стойност 5 867.49 лв., както и с пътуване и обучение в чужбина на К.К. в размер на 5 000.00 лв.

         На 09.10.2008г. е получен превод по б.сметка в евро на Д. К. от Атина Кефалинеанс в размер на 1 390.00 евро, за които се твърди, че са превод от П.Д., който живее в Република Гърция, за закупуване  на материали за извършване на ремонт на апартамента на П.Д.. Описаната сума не е призната за приход на физическото лице при нейното изтегляне от банковата сметка.

            На 13.11.2008г. е получен превод по б.сметка в евро на Д. К. от Р.Д. в размер на 385 евро, и на 12.12.2008г. - 365 евро. Жалбоподателката твърди, че са върнат остатък от предадени суми на Р.Д. за извършване на довършителни работи на семейния апартамент в гр. София.

         - За м. 06, 07, 08, 11 и 12.2008г. е установен недостиг на парични средства за извършени от домакинството разходи,  като общата сума на това превишение е 55 485.58 лв., предвид чл. 19 от Семейния кодекс ½ за К.П.К. – 27 742.79  лв.

         За 2008 г. е установен недеклариран годишен доход с неизяснен характер  в размер на 27 742,79 лв.

          Начислени са осигурителни вноски по реда на чл.124а от ДОПК в размер на 6720,00 лв., след приспадането на които облагаемата данъчна основа на лицето е 21 022,79 лв., върху която е начислен  дължим данък по ЗДДФЛ и са изчислени лихви за просрочие  съгласно чл.1 от ЗЛДТДПДВ. 

         За 2009г. : За периода приходите са формирани от получени трудови възнаграждения от К.П.К. и съпругът й, получен наем от К.К. в размер на 4 791.76 лв.  и изтеглени суми от банкови сметки 87 367.69 лв. Разходите са свързани основно с вложени средства в ЕТ „К. У.а” – 10 051.74 лв., внесени суми по банкови сметки 45 080.47 лв.

         - За м.01, 03,  и 04.2009г. е установен недостиг на парични средства за извършени от домакинството разходи,  като общата сума на това превишение е 7 242.96 лв., предвид чл. 19 от Семейния кодекс ½ за К.П.К. – 3 621.48  лв., обща годишна данъчна основа /с включени декларирани от лицето доходи/ 9582,24 лв.

         За 2009 г. е установен недеклариран годишен доход с неизяснен характер  в размер на 3 621,48 лв.

         Начислени са осигурителни вноски по реда на чл.124а от ДОПК в размер на 941,58 лв., след приспадането на които облагаемата данъчна основа на лицето е 8640,62 лв., върху която е начислен  дължим данък по ЗДДФЛ 864,07 лв. Внесен данък от лицето – 596,08 лв. Дължим е данък за довнасяне в размер на 267,99 лв. ведно с лихви за просрочие  съгласно чл.1 от ЗЛДТДПДВ.

                 А / Приходните органи са приели за безспорен фактът на извършвани от жалбоподателката през ревизираните години разходи, без да доказва наличието на средства за това. В хода на ревизията са изследвани възможните приходоизточници на ревизираното лице за получени доходи с оглед доказването на ресурсите за извършените разходи. Установено било, че при ревизията не са представени достатъчно доказателства за реално получени и обложени доходи, които да покриват направените разходи.              

Съпоставката между имущественото състояние на лицето и получените от него парични средства e направено към датите на извършване на съответните разходи. Съобразено е, че ако лицето е получило парични средства след датата на придобиване на имуществото или внасяне на парите в банковите сметки, но в рамките на проверявания период, то тези суми следва да се вземат предвид за покриване на последващи разходи през същата година, както и за целите на съпоставката през следващия данъчен период.

При това положение е прието, че изходните данни  са достатъчни за прилагане хипотезата на чл.122 ал.1 т.7 от ДОПК, като  разпоредбите на чл. 122 от ДОПК регламентират издаването на РА при особени случаи, с осигуряване на органите по приходите правна възможност при наличието на определени обстоятелства и спазвайки определени законови изисквания да определят данъчна основа за облагане с преки или косвени данъци, а оттам и данъчните задължения по реда на съответния материален закон.

Механизмът и редът, които следва да се спазват от страна на ревизиращия орган са регламентирани в ал. 2 на чл. 122 и ал. 1 на чл. 124 ДОПК. По силата на чл. 122 ал. 2 ДОПК, основата за облагане с данъци се определя след задължителен анализ на всяко от относимите към съответното лице обстоятелства, изброени в т. 1-16 от същата алинея, като изискването на процесуалния закон е да бъдат взети предвид онези от тях, които биха дали възможност на ревизиращия орган да определи облагаемата основа по възможно най-достоверния начин.

Б / По отношение констатациите за наличните парични средства от предходни години и в частност твърдението, че към 31.12.2004г. К. притежава спестявания в размер на 28 000.00 лв., представляващи  получен превод на 04.03.2004г. от съдружника й във Фарм Роса ООД – Г. К. У., а не начално салдо – 13 672.77 лв. :

В хода на проверка за установяване на факти и обстоятелства за периода 01.01.2004г. - 31.12.2009г., резултатите от която са присъединени при ревизионното производство е констатирано, че по връчено ИПДПО до Г. К. У. във връзка с преведени суми по сметката на К.К. в размер на 28 000.00 лв. - документи не са представени до завършване на ревизионното производство.

Констатирано е, че тази сума е постъпила по сметката й, но приходните органи считат, че в изготвения паричен поток участват само сумите, които са изтеглени или внесени по банковите сметки от ревизираното лице.

В / По твърдението, че внесените по банковите сметки суми са получени като дарение от сестрата на Д. П. К. - М. П. Л. и съпругът й -  в хода на ревизията не са представени документи в подкрепа на твърденията на жалбоподателката; Д. П. К. и сестра му М. П. Л. са “свързани лица” по см. на ДОПК.

Приходният орган се позовал на договорът за дарение / чл.225 - 227 ЗЗД/, според който дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема; правата върху движими вещи и ценни книги на приносител се прехвърлят чрез предаването им или по силата на писмен договор с нотариална заверка на подписите на двете страни /чл.225 ал.2 от ЗЗД/. Доказателства за спазване на тези изисквания не били представени, освен получени суми по банковата сметка на ревизираното лице.

Прието е, че получени като дарение суми са юридически факти от категорията на събитията, за които ЗМДТ за данъчни цели, изискват деклариране – съгл. чл.49 ал.3 ЗМДТ при безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2 лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Жалбоподателката не представила доказателства за подаването на декларация за деклариране на сумите посочени по време на ревизията, че са придобити по дарение, също и доказателства за платен данък върху даренията по чл. 44 от ЗМДТ.

Твърденията за получени дарения са преценени от гледна точка на факта, че става дума за свързани лица и в хипотезата на чл. 57 ал. 4 от ДОПК във връзка с § 1, т. 3, б. „а” от ДР на ДОПК - обясненията на третите лица се преценяват с оглед на всички други данни и като се взема предвид тяхната заинтересованост от изхода на ревизията, съответно качеството им на свързан субект с ревизираното лице.

Според приходният орган в паричния поток правилно са намерили отражение като разход само тези парични средства, които са внесени в брой по банковите сметки или откритите депозити, а като приход -  изтеглените в брой суми, включително и тези след получаване на даренията. Поради тези съображения твърденията на жалбоподателката, че получените дарения не участват при формирането на паричния поток на сем.К.и са счетени за неоснователни.

- Изложените данни обосновали извод за недоказани твърденията на жалбоподателката, а констатациите на ревизиращите  се считат за верни на основание чл.124 ал.2 от ДОПК, тъй като нито в хода на ревизията и при административното оспорване не са представени доказателства, опровергаващи установеното от ревизиращите. 

- Решаващият орган установил грешка при определяне на задълженията за ЗОВ, която оказва влияние на годишната данъчна основа на задълженото лице / задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. и 2009г./ - в таблица за определяне на окончателния  размер на осигурителния доход и дължимите вноски за ЗОВ от установения размер на облагаемия доход са приспаднати осигурителни вноски в по-висок размер от реално дължимите. В резултат на това е променена допълнително установената данъчна основа за облагане с данък по чл.48 от ЗДДФЛ в посока увеличение: за 2008г. вместо 21 022,79 лв. става 22 248,18 лв., за 2009г. вместо 2 679,90 лв. става 3 288,30 лв., но предвид разпоредбата на чл.155 ал.8 от ДОПК и липсата на възможност за коригиране на данъчното задължение, което ще бъде във вреда на жалбоподателя, обжалваният РА е потвърден по изчисленото при ревизията задължение по чл.48 от ЗДДФЛ в размер на 2 102,28 лв. за 2008 г., в размер на 267,99 лв. за 2009 г.

Констатации по ЗОВ :

В тази част от РА е съобразено, че при ревизията за данък върху доходите по ЗОДФЛ /отм./ и ЗДДФЛ, К. не е доказала произхода на паричните средства, представляващи превишение на извършените разходи над получените приходи/доходи, при следния недостиг на парични средства за ревизираните периоди: за 2005г. - 39271.08 лв.; за 2006г. – 8539.56 лв.; за 2007г. – 12078.07 лв.; за 2008г. – 27742.79 лв.; за 2009г. – 3621.48 лв.

  При изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с определяне на задълженията на РЛ за осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УФ за периода 01.01.2005г. до 31.12.2009г., е съобразена регистрацията като едноличен търговец с фирма ЕТ „К. У.а”.

За 2005г., 2006г. , 2007г. и 2008г. е подадена ГДД с деклариране, че фирмата няма дейност. С ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009г. са декларирани доходи от трудови правоотношения и от наеми, а от дейността й като ЕТ – загуба.

Чрез  ЕТ „К. У.а”, жалбоподателката има дялово участие във Фарм Роса ООД. Дружеството е едноличен собственик на капитала на Смолян фарм ЕООД.

За 2005г., 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г. за „Фарм Роса” ООД са подавани ГДД по чл. 51, ал. 1 от ЗКПО /отм./ и чл. 92 от ЗКПО – без печалба поради пренасяне на загуби от предходни години.   Имало и дялово участие във „Векоестейт” ООД.

 К. К. се е осигурявала като самоосигуряващо се лице в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ „К. У.а” за периода от 01.02.2009г. до 31.10.2009г. – върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за 2009г. Осигурявана е и по трудово правоотношение – в ЕТ „Х.Г.” за периода от м. май 2004г. до м. януари 2009г. и в „Алгорита – фарм – Величка У.а” за периода от м. юни 2009г. до м. 12.2009г.

 С декларация с вх. № 21043090023923/02.02.2009г., подадена в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис – Смолян, К. декларирала, че започва да упражнява трудова дейност като ЕТ „К. У.а” и че ще се осигурява за по-високия осигурен риск, включващ и общо заболяване и майчинство, считано от 01.02.2009г. С декларация вх. № 210430901432441/06.11.2009г. същата е декларирала прекъсване на дейността от 01.11.2009г.  - За периода, за който е декларирала, че извършва дейност като едноличен търговец, К.П.К. е внасяла дължимите авансово осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УФ като самоосигуряващо се лице върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 260 лв. и е подавала данни по чл. 5 ал. 4 от КСО /декларации образец № 1 и 6/.

За 2005г., 2006г., 2007г., 2008г. и за месеците януари, ноември и декември 2009г. - не е внасяла осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване по реда, определен за самоосигуряващите се лица, съответно за посочените периоди не са подавани и декларации образец № 1 и 6.

 При наличие на несъответствия между декларираните приходи и извършените разходи, ревизиращият екип приел, че на основание чл. 124а /нов - ДВ, бр. 14 от 2011г., в сила от 15.02.2011г./ от ДОПК задълженията за осигурителни вноски на задълженото лице за съответните години също следва да бъдат установени по особения ред на чл. 122-124 от ДОПК. Поради липса на доказателства за противното, органите по приходите приели за доказано, че доходите с неустановен произход са от трудова дейност, за която лицето е следвало да се осигурява като самоосигуряващо се лице.

  При тези данни, задълженията на К.П.К. за задължителни осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УФ за 2005г., 2006г., 2007г. , 2008г. и 2009г. са определени по реда на чл. 6 ал. 7 и ал. 8 КСО във връзка с чл. 40 ал. 1 т. 2 от ЗЗО и чл. 157 ал. 6 КСО - съобразно действащите за съответните периоди размери на вноските.

При определяне на задълженията за осигурителни вноски върху окончателния размер на осигурителния доход е взет предвид установеният по реда на чл. 122-124 от ДОПК доход, подлежащ на облагане по отм. ЗОДФЛ/ЗДДФЛ. За 2005г. и 2008г. този доход е ограничен до максималния месечен размер на осигурителния доход.

На основание чл. 113 от КСО и чл. 107 от ЗЗО за невнесените осигурителни вноски е изчислена лихва /Приложения №№ 4, 5 и 6 към РА, л.59 и сл./, считано от деня, следващ датата, до която е следвало да бъде внесена окончателната осигурителна вноска за съответната календарна година: за 2005г. и 2006г. – в 30-дневен срок от датата на подаване на ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ/чл. 50 от ЗДДФЛ, а за 2007г., 2008г. и 2009г. – в срока за подаване на данъчната декларация.

 Ревизираното лице е уведомено съгласно чл. 124 ал. 1 от ДОПК, че задълженията му за осигурителни вноски ще бъдат установени по реда на чл. 122-124а от ДОПК. В хода на ревизионното производство органите по приходите са връчили искания за представяне на документи и писмени обяснения, насочени към изясняване на вида и характера на фактически осъществяваната от лицето дейност, в резултат на която са придобити констатираните доходи. РЛ не посочило други източници на доходи, освен получените по трудово правоотношение от ЕТ „Х.Г.” и от ЕТ „Алгорита – фарм – Величка У.а”. Декларирало е упражняване на дейност като едноличен търговец с фирма ЕТ „К. У.а” само за периода от 01.02.2009г. до 31.10.2009г.

  Приходните органи отчели, че в качеството си на едноличен търговец, ЗЛ попада в кръга на самоосигуряващите се, за които в чл. 4 ал. 3 т. 2 КСО е предвиден ред за задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Цитиран е чл. 10 ал. 1 КСО - за да възникне задължение за осигуряване следва да е налице упражняване на трудова дейност от лицето по чл. 4 или чл. 4а ал. 1 КСО.

Приходните органи приели, че К.К. не е оборила фактическите констатации в РД и РА за установени обстоятелства по чл. 122 ал. 1 т. 7 ДОПК – наличие на доходи с неустановен произход, поради което и в съответствие с чл. 123 ал. 1 от ДОПК - след като не е посочила източника на тези приходи/доходи, т.е. не са представени доказателства, че същите са придобити от дейност, за която тя няма задължението да се осигурява по КСО и ЗЗО, то - получените от нея доходи/приходи са от дейност като самоосигуряващо се лице.        

В тази вр. е позоваването на чл. 5 ал. 2 от КСО - самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Това са лицата, посочени в чл. 4 ал. 3 т. 1, 2 и 4 от КСО - лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.  

- Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл. 6 ал. 7 КСО/. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя по реда на чл. 6 ал. 8 КСО - за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

- Поради уеднаквен осигурителен режим за социално и здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица, по горепосочения ред се внасят и осигурителните вноски за ДЗПО-УФ и ЗО /арг. от чл. 157 ал. 6 и чл. 158 от КСО и чл. 40 ал. 1 т. 2 от ЗЗО/.

Решаващият орган установил, че при определяне задълженията за осигурителни вноски за ДОО за 2007г. органите по приходите са допуснали неточност, като вместо да приложат действащия за периода от 01.01.2007г. до 30.09.2007г. процент на вноската за фонд „Пенсии”, определен за лицата, родени след ***г., който е 18 на сто, а от 01.10.2007г. до 31.12.2007г. – в размер на 17 на сто, са изчислили задължението за цялата година в намаления размер на вноската /17 на сто/. Във връзка с разпоредбата на чл. 155 ал. 8 от ДОПК, задълженията за осигурителни вноски за ДОО за 2007г. са останали в определения с РА размер.

За 2008г. е установено, че приходните органи не са съобразили разпоредбата на чл. 6 ал. 10 КСО - за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:  1. /Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008г., в сила от 01.01.2009г./ - доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2; 2. /изм. - ДВ, бр. 112 от 2003г.; доп., бр. 109 от 2008г., в сила от 01.01.2009г./  - осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители; 3. - доходи за работа без трудово правоотношение.                        

             Така, в съответствие с чл. 6 ал. 10 от КСО месечният осигурителен доход на лицето за 2008г. е формиран като сбор от осигурителните доходи по трудовото правоотношение и като самоосигуряващо се лице, но общо не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. При спазване на горепосочената последователност за внасяне на осигурителните вноски, с оглед ограничаване на месечния осигурителен доход до определения му максимален размер, е намален осигурителният доход на самоосигуряващото се лице :  Облагаемият доход за 2008г., установен по реда на чл. 122-124 от ДОПК, е в размер на 27742.79 лв. Максималният размер на годишния осигурителен доход за 2009г. е 24 000 лв. Годишният размер на осигурителния доход по трудово правоотношение е 4376.40 лв. При тези данни, годишният размер на осигурителния доход като самоосигуряващо се лице за 2008г. е определен в размер на 19 623.60 лв. /24000 лв. – 4376.40 лв. = 19623.60 лв.

За 2009г. е установено, че сборът от осигурителните доходи по трудовото правоотношение и като самоосигуряващо се лице /3621.48 лв./ не надхвърля максималния размер на осигурителния доход за 2009г. /24000 лв./, но не е взет предвид осигурителният доход за периода от 01.02.2009г. до 31.10.2009г., върху който лицето е внасяло авансово осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице чрез ЕТ „К.К.” - съгласно чл. 6 ал. 8, пр. трето КСО, в редакцията за 2009г., окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

Окончателният размер на осигурителния доход за 2009г., установен с РА по реда на чл. 122-124а от ДОПК, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УФ съгласно чл. 6 ал. 8 КСО е в размер на 3621.48 лв., а осигурителният доход, върху който самоосигуряващото се лице е внасяло авансово осигурителни вноски на основание чл. 6 ал. 7 КСО, е в размер на 2340 лв. След приспадане на осигурителния доход за периода 01.02.2009г. – 31.10.2009г., върху който са превеждани авансово осигурителни вноски, /2340 лв./ от установения при ревизията годишен осигурителен доход /3621.48 лв./, се получил размерът на осигурителния доход, върху който се дължат задължителните осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УФ – 1281.48 лв. Този доход включва невнесените авансови осигурителни вноски за месеците януари, ноември и декември 2009 г. /260 лв. х 3 мес. = 780 лв./ и осигурителният доход, върху който следва да се определят окончателните осигурителни вноски съгласно чл. 6 ал. 8 от КСО /501.48 лв./.

Във връзка с това, РА е изменен в частта на установените задължения за осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УФ за 2008г. и 2009г. В резултат на извършено преизчисление в хода на административното обжалване и производство, определения размер на задължителните осигурителни вноски и дължимите лихви за 2008г. и 2009г. се намалява : За 2008 г. -  за задълженията за ДОО - главница от 4080 лв. на 3336.01 лв. и лихва от 3002.85 лв. на 2455.28 лв., за задълженията за ЗО - главница от 1440 лв. на 1177.42 лв. и лихва от 541.89 лв. на 443.08 лв., задълженията за ДЗПО-УФ – главница от 1200 лв. на 981.18 лв. и лихва от 883.19 лв. на 722.14 лв.;  За 2009 г. - за задълженията за ДОО - главница от 470.79 лв. на 166.59 лв. и лихва от 245.53 лв. на 86.88 лв., за задълженията за ЗО - главница от 289.72 лв. на 102.52 лв. и лихва от 76.27 лв. на 26.99 лв., задълженията за ДЗПО-УФ – главница от 181.07 лв. на 64.07 лв. и лихва от 94.43 лв. на 33.41 лв. 

6. Ревизираното лице К.П.К.  в качеството си на местно физическо лице по смисъла на чл. 6 от ЗОДФЛ отм. на основание чл. 8 ал. 1, чл. 12 и чл. 14 от същия закон е данъчно задължено за облагаемия си доход, получен през данъчната година от източници в България и от чужбина. В съответствие с чл. 15 ал. 1 данъчната основа е облагаемият доход за данъчната година, намален с разходите за дейността и предвидените в закона вноски и облекчения. Съгласно  същия закон при наличие на облагаеми доходи едновременно от два или повече източника, данъчната основа за общия годишен доход представлява сборът от данъчните основи, определени поотделно за всеки източник на доход.

В съответствие с разпоредбите на чл.35 ал.1 от ЗОДФЛ отм. - размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя  съгласно  Таблица  за  определяне  размера  на  данъка. От определения по ал.1 данък се приспада данъкът, авансово удържан, съответно внесен, през данъчната година. Общата годишна данъчната основа е сумата от годишните данъчни основи, определени за всеки вид доход, в зависимост от източника, намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения.

            ГДД за 2005г. и 2006г. са подадени с нулев резултат – не са заложени облагаеми доходи.

 За финансовата 2009г. К. П. К.  е подала годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ /л.770 и сл., том 3/, с която декларира следното : Годишна дан.основа за доходи от трудови правоотношения  - 1648,16 лв.; Годишна дан.основа за доходи от друга стоп.дейност -  0,00лв.; Годишна дан.основа за доходи от наем или от др.възмездно -  4312,60лв. и т.н., като Сума от годишните данъчни основи  -   5960,76лв. ; Общ размер  на данъчни облекчения    0,00лв.                                                                     Обща годишна данъчна основа  -  5960,76лв.                                                                                           

Данък върху общата год.дан.основа - 596,08лв.                                                                                         

Авансово удържан или внесен данък - 164,82лв. /по трудови правоотношения/                                                                                     

Дължим данък  за внасяне  -  431,26 лв .

            Дължимите осигурителни вноски се внасят в размерите, определени за фонд „Пенсии” и сумите се дължат в срока за подаване на данъчната декларация по чл.41 от ЗОДФЛ до 31.12.2006г. и по  чл. 50 от ЗДДФЛ за периодите след 01.01.2007г.

            Определената данъчна основа по чл.122 ал.2  от ДОПК се явява осигурителен доход за определяне на определените ЗОВ за  2005, 2006, 2007, 2008 и 2009г. Същите се дължат ведно с изчислената лихва, съгласно сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7 от КСО и разпоредбите на чл. 113 ал. 1 от КСО.

            6.1. В писмени обяснения от м.06.2011г. /л.718 гръб/, РЛ е посочило относно получен превод от Г.У. в размер на 28 000 лв., че сумата касае връщане на част от преведени от К. парични средства за изплащане на дялови вноски от Фарм-роса ООД, гр.Смолян, която сума е върната след отказ на У. да прехвърли дяловете в дружеството на К.; сумите по 10 000лв., с които била заверена сметката на К. на 26.07.2004г. и на 29.12.2004г. вр. с отпускане на кредити от Уникредит Булбанк АД представлявали част от преведена обратно сума от Г.У. – тези суми били посочени и в предходни обяснения в хода на проверката.

            В писмени обяснения на съпругът Д.К. от м.06.2011г. /л.732/ са описани данни относно теглени от него суми през периода 2004г.-2006г. и за получени преводи и постъпили парични средства през ревизирания период – за спорните дарения от сестрата на К. и от нейния съпруг е посочено, че сумите по даренията са предоставяни без документи.

            За превода на парични суми по банков път от В.Кулишев са представени писмени обяснения от съпругата Кулишева, потвърдила сумите в размер и датите, на които са превеждани по банков път.

            Справките за лица от Службите по вписванията – София и Смолян удостоверяват покупките и продажбите през ревизираните периоди, за които не се спори.

            На л.770 и сл. /том 3/ е приложена ГДД по чл.50 ЗДДФЛ за 2009г. ГДД за 2005г. и 2006г. са подадени с нулев резултат – не са заложени облагаеми доходи; за 2007г. и 2008г. няма подадени ГДД. За периодите от 2005г. до 2009г. са подавани декларации по чл.41 ЗОДФЛ отм. и по чл.50 ЗДДФЛ, с които е декларирано, че ЕТ К.К. няма дейност.

            В писмени обяснения от м.08.2010г. е посочено имущественото състояние на К.К. като физическо лице и ЕТ, в което – т.7 е вписана сумата от 25 000 евро, придобита през периода 2003-2004г. под форма на дарение съвместно със съпруга, от неговата сестра. По отношение участие в търговски дружества –т.3 /притежавани през поверявания период финансови активи/ са отразени участията на К. *** и във Векоестейд ООД, Смолян /л.328 и сл., том 2/. Представени са описаните в писмените обяснения документи, нотариални актове и договори, вкл. договори за банков кредит.

            В писмени обяснения от м.10.2010г. са допълнени данни по искане от приходните органи във вр. с проверка относно пътувания през периода 2004-2009г., семейно състояние /удостоверение за сключен граждански брак на 16.08.2003г./ и дейност на ЕТ К.К., л.402 и сл., том 2. Приложени са  и оборотни ведомост за 2004г., 2005г., 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г. на Фарм-Роса с уведомление от К., че от 09.03.2009г. е прекратила участието си в тази фирма, л.415 и обяснение /л.434 гръб/ за започнала дейност на 01.02.2009г.;  оборотни ведомости на Векоестейд ООД за 2005г.-2010г. и уведомление, за това, че лицето в качеството на съдружник не е участвало за попълване на недостига на парични средства в дружеството, л.424 с обяснение от това търговско дружество /л.428 гръб/ за декларирани финансови резултати за периода 2004-2009г., като е посочено, че за този период не са разпределяни дивиденти, а К. влиза в дружеството с капитал в размер на 1 700 лв.

            Писмени обяснения от м.08.2012г. /л.280 и сл./ - потвърждават тези от м.08.2010г. – през периода 2004г.-2010г. К. не е получавала дивиденти от участията си в търговски дружества.

            По отношение на ЕТ К. У.а /л.430/ е посочено, че за периода 2004г.-2009г. ЕТ няма дейност, а увеличението на финансовия капитал  за 2004г.-2010г. е 13 051.74 лв. – сумата посочена в оборотна ведомост за синтетични сметки сумарно за периода 2009г., л.430 гръб по см. 117 – Други резерви.

            Представена е Справка за личните осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за 2009г., л.432 гръб.

   6.2. С протокол № 1301066/22.01.2013г., по реда на ДОПК са присъединени доказателствените средства събрани предходната ревизия ведно с приложенията.

            В хода на ревизията са отправени запитвания и искания за представяне на документи и писмени обяснения до външни институции, трети лица и други контролни органи. Преписката съдържа цитираните в РД и РА - искане до ОД МВР-Смолян, л.437; искания до застрахователни дружества /л.440 и сл./; до сектор Пътна полиция – Смолян; до общинска администрация – Смолян, л.499 с представени документи за декларирани придобити недвижими имоти; искания до банки /л.558 и сл./; Декларации по чл.124 ал.3 ДОПК, л.265 и сл.; Уведомление по чл.124 ал.1 ДОПК, л.283 гръб.

            - Данните от преписката обосновават извод за посочени в хода на проверка и в предходната ревизия факти и обстоятелства, потвърдени в повторната ревизия без колебание. Не се констатират противоречия в писмените обяснения на съпрузите и в частност на оспорващото лице относно спорните по делото факти – наличност от 28 000 лв. към 04.03.2004г. и дарените суми през 2003-2004г. общо от 25 000 евро, през 2006г. – 30 000 евро.

            Справката от ОД МВР – Смолян удостоверява излизане на Д.К. на 27.08.2004г. за Германия и връщането му от Германия на 14.09.2004г.; това се отнася за 2005г. /м.06. излиза, м.07. влиза/, за 2006г. и останалите посочени години. Справката от ОД МВР – Смолян относно К.К. /л.438 гръб/ удостоверява данни, покриващи факти от писмените обяснения за екскурзии и обучение.

- Отбелязва се, че за подарената сума от 10 000 евро свидетелката заяви, че повод е бил предстоящият празник Димитровден и са правени подаръци преди това, когато е дошъл в Германия брат й : според справката излизане на Д.К. на 27.08.2004г. за Германия и връщането му от Германия на 14.09.2004г

7. На жалбоподателката е указана доказателствената тежест съобразно чл.124 ал.2 ДОПК. В съдебното производство са приети писмени доказателства, изслушани са ССч.Е и свидетели.

            7.1. Без оспорване са приети :

А / Платежно нареждане с наредител К. П.У.а от 08.05.2002г. към Г. К.У. за сума в размер на 3 553.00 лв. с вписано основание – внасяне на дялове /л.806/; платежно нареждане между същите страни със същото основание от 21.06.2002г. за сума в размер на 3352.66 лв. ; платежно нареждане от 13.08.2002г. с наредител К.К. и получател Г.У. за сума от 3 303.04 лв. с основание – съгласно договор; платежно нареждане между същите лица в посочените качества за сума от 3 291.46 лв. – внасяне на дялове; Платежно нареждане от 06.01.2003г. между посочените страни в същите качества за 3 114.50 лв. – прехвърляне на дялова вноска по договаряне; платежно нареждане от 13.03.2003г. за 3 500 лв. – внасяне на дялови вноски; платежно нареждане от 13.05.2003г. за 3 500 лв. – внасяне на дялови вноски;платежно нареждане от 25.07.2003г. за 3 500 лв. – внасяне на дялови вноски с две авизо по платежните нареждания за изплатени на Г.У. 3 500 лв. – два пъти на 26.01.2004г. и на 27.10.2003г.;    Протокол от 01.03.2002г. от общо събрание на собствениците на Фарм роса ООД, т.3 от който касае прието решение за „право на изкупуване на дяловете от К.У.а от мажоритарния собственик Г.У. по следната схема – 110 дяла, представляващи 22 %, до 31.03.2004г., ведно с още 125 дяла – 25 / до 31.03.2007г. и потвърдено равностойно участие на К.У.а и Р.У.а – при влагане на капитал за подобрение на дълготрайни активи до обща стойност 60 000лв. По т.4, т.4.2 – К.У.а има 50 % от печалбата за 2002г. – РЛ преди брака е носила фамилия У.а /удостоверение, л.866/.

Б / Официални преводи от германски на български език на : Удостоверение за адресна регистрация на М. К. Л., регистрирана  на 11.09.1988г. – **, Германия; Известие за дължим ДОД и данък солидарност за 2003г. – л.838 с доходи за облагане – 99 546 евро; известие за същия данък за 2004г. – доходи за облагане 107 521 евро и обща сума на приходите 117 597 евро; известие за 2005г. -  с обща сума на приходите 113 620 и доходи за облагане 99 039; известие за 2006г. с доходи за облагане 97 217 и сума на приходите 112 174; известие за 2007г. – с доходи за облагане 91 259 и обща сума на приходите 112 003; известие за 2008г.-  с обща сума на приходите 118 939 и доходи за облагане 105 023; известие за 2009г. – л.863, всички с данни общо за съпруг и съпруга, ведно с посочени поотделно доходи.

          За сведение по делото са приложени задължителни указания на ИД на НАП / 2006г., от 2007г. – относно Определяне на задълженията за задължителни осигурителни вноски при непредставяне на доказателства от страна на РЛ; от 2009г. относно даване методика и разясняване действията на приходните органи в ревизионно производство по реда на чл.122 ДОПК. – изключващ приложение на този ред при определяне на задължения за ЗОВ - чл.124а ДОПК е в сила от 15.02.2011г., ДВ бр.14 от 2011г.

7.2 : Свидетели  :

А / М. П. Л. е сестра на съпруга на К.К.. Омъжена е от 1988г. и работи като гинеколог. Живее в Германия със съпруга си, имат собствено жилище. Имали са застраховка Живот, която изтекла 2001г. и взели двамата със съпругът й 200 000 евро на ръка – нямало банков документ по данни от банката, тъй като след изтичане на срокът не се съхранявали документи в архив и по тази причина банката нямала документ.

          Св. заяви, че през 2003г.-2004г. К. и брат й имали подарък от тях – през м.08.2003г. била сватбата и им дали 15 000 евро. През 2004г. К. и брат й дошли на гости в Германия с родителите на свидетелката. По-късно дошъл братът на свидетелката и тогава дали още 10 000 евро за подарък – на ръка. Посещението през 2004г. било преди Димитровден, който празник бил повод за вземане на подаръци. 10 000 евро били подарък за сватбата, другите 15 000 евро били също подаръК.

          Св.посочи, че до момента също се е налагало да подпомага брат си и снаха си с парични суми – когато им потрябват винаги изпращали.

          През 2006г. правила превод към Д. – първо за 8 000 евро, после 30 000 евро в един месец /било е през лятото, м.06 за големите суми/. До сега продължават да пращат.

          Освен 200 000 евро от застраховката със съпругът й, св. заяви, че същият има и други доходи, печели добре. Нейните доходи били по-големи от неговите / работел като механик с компютърна техника/ – св. била асистент лекар и най-малко доходите били 112 000 евро, 115 000 евро, 117 000 евро, но сега когато е главен доктор със собствен персонал – доходите са други.

          През 2003г. св. и съпругът й не декларирали 15 000 евро, защото имали право да носят 15 000 без деклариране на човеК.

            Б / Св. К. Николаос Л. е съпруг на сестрата на Д.К. – съпруг на жалбоподателката.

            Потвърди извършвано финансово подпомагане на семейството на Д. и К. К.и. Бил е на сватбата им. През 2003г., когато са се оженили - дали със съпругата му 15 000 евро в България. През 2004г. те дошли в Германия и тогава дали още 10 000 евро. По-късно също се налагало да помагат с други плащания, преводи по банка – 2006г. към м.06. дали 8 000 евро и още един път 30 000 евро и още давали.  През периода 2001г.-2006г. неговото семейство имало финансова възможност да подпомага семейство К.и – св. вземал повече от 20 000 евро на година, а съпругата му – 70, 80, 90 000 евро – тоест, нямали са проблем да помагат. Св. твърди, че е разполагал с пари преди да се ожени, живеел в Германия със собствено жилище. Потвърди данните за застраховката Живот без точно да си спомни 2000г. или 2001г. е изтекла – а парите били преведени като изплатена застраховка /много пари/.

            Действително, свидетелите са лица от кръга на чл.172 ГПК, поради което показанията им се преценяват от съда с оглед на всички други данни по делото, като се има предвид възможната тяхна заинтересованост.

            При съпоставка с приетите по делото неоспорени писмени доказателства за имущественото състояние на сем.Л., обективно следва извод за наличие на разполагаеми финансови средства, които могат да бъдат предмет на дарение за конкретно поддържаните суми от общо 25 000 евро през 2003-2004г. и през 2006г. – 30 000 евро.

            В показанията на свидетелите не се открива противоречие относно период, през който се поддържа да са дарени сумите, както и по отношение размера. Не е от значение дали 15 000евро са дарени като подарък за сватбата и впоследствие са дарени още 10 000 евро или обратното. От значение е, че лично дарителите поддържат факта на подарени суми в посочените размери и възможността им да извършат дарствените актове. Дарителите доказват посредством официални документи /известия от данъчните германски власти, в официален превод/ ресурсна обезпеченост, а поводът за дарение също бе потвърден еднозначно – сватбата на К. и Д. К.и.

            Осъществявана финансова помощ между брат и сестра през годините е житейски оправдано действие, което в случая е в съответствие с обектива възможност дарителите да предоставят безвъзмездно суми в конкретен размер.

            Деклариране на сумите от страна на дарителите и от страна на надарените би потвърдило обективните данни за възможност от извършване на дарение през посочените периоди и в цитираните размери. Фактът на получени посредством дарение суми е заявен в рамките на данъчна проверка от 2010г. и е поддържан в хода на първата и повторната ревизии. В съдебното производство в подкрепа на твърденията са представени доказателства за финансовата възможност на дарителите, които лично потвърдиха даренията.

            Недеклариране на дарените суми от страните по дарението има други последици, а само по себе си декларирането е косвено доказателство. Подаването или не на декларация по чл. 49 ал. 3 ЗМДТ е обстоятелство, свързано с изпълнение на това задължение, респ. налагане на административна санкция, като неподаването не може да се приеме за обстоятелство, установяващо, че такова дарение не е извършено. В процесния случай неподаването на декларации не е индиция за това, че даренията не са доказани.

            В ДОПК допустимостта на гласни доказателствени източници в съдебното производство по оспорване на РА е ограничено до хипотезите на чл. 158 ал. 1 във вр. с чл. 57 ал. 2 от ДОПК. В обхвата на ограничението не съществува аналогично на това по чл. 164 ал. 1, т. 3 от ГПК за доказване на договори на стойност по-голяма от 5 000 лева. 

            Съдът счита, че показанията на свидетелите допринасят за изясняване на спорния факт относно признаване или не на дарените суми, за който както бе посочено бяха представени официални документи за финансовите възможности на дарителите, отчетени от в.л. при изготвяне на варианти по ССч.Е. Убедителността на доказателствения източник следва и от обвързването на даренията през периода 2003-2004г. с конкретен във времето житейски факт – сватбата на Д. и К.. За 2006г. относно сумата от 30 000 евро фактите не са еднозначни.

            7.3. ССч.Е :

            В.Л. е представило две заключения с аргументиране приемане на второто. В съдебно заседание, проведено на 18.12.2013г. бе изяснено, че първото заключение е изготвено с пропуск от страна на експерта – не е обърнато внимание на поисканото преизчисляване, което включва и ЗОВ, което е допълнено във втората експертиза. Заявена бе и техническа грешка в частта, където е посочено НОИ, а е НСИ.

            Експертът обясни разликата в сумите, взети за разходи за живот по данни от НСИ по следния начин – ревизиращите органи работили по данни от НСИ взимайки разхода, публикуван на сайта за 1 човек и при 4 –чл. семейство са умножили тези разходи по 4; в експертизата е взет разхода, публикуван в НСИ  за домакинство като цяло, в случая 4-чл.семейство.

            В част Констатации, по т.1 експертизата е констатирала пропуски и технически грешки в РА относно методиката на отчитане на издръжката за живот на домакинството на К. в СИО със съпругът Д.К., л.909.

             А/ В.Л. е посочило, че сумата, посочена в РА е различна от информацията публикувана от НСИ и по начина, по който е изчислена – е значително завишена спрямо същата публикувана от статистическия институт и е представена сравнителна таблица за сумите по РА и сумите, посочени в сайта на НСИ, в лева.

            Експертът е посочил, че при определяне разхода за едно домакинство по методологията на НАП при информация за действителни разходи по някои от перата определящи паричния разход на домакинството, същите СЕ приспадат от разхода, определен от НСИ. В РА има данни за платени суми на доставчици за телефони и платени данъци. ССч.Е приспада тези разходи от сумата за паричния разход на едно домакинство – таблица, л.910.

            Б/ Друга съществена според в.л. техническа грешка представлява установеното за паричния поток за 2006г. – в приходната му част е включена сумата 15 744.43 лв. /л.95, РД/, която в евро е 8 050 и при анализ на движението на банковите сметки на сем.К.и /сметка в евро/ е отбелязано, че тази сума в евро 8 050 с левова равностойност 15 744.43 лв. е вноска по сметка, направена от Д.К. и в последствие наредена като банков превод в полза на К.Л. /л.707 – банково извлечение/, поради което експертизата приема, че левовата равностойност на 8 050 евро – 15 744.43 лв. е разход в паричния поток за 2006г.

            В/ В паричен поток за 2007г. също е констатиран пропуск – не е отразена като разход сума от 7 589.64 левова равностойност на внесени по еврова сметка 3 880.52 евро на 06.12.2007г. – банково извлечение на л.768 и л.708 гръб.

            Г / Паричен поток за 2008г. – в.л. е установило, че не са отразени за м.12 посочените суми /л.910/, които представляват приход – банково извлечение -л.625 гръб /изплатена щета от Дженерали и изтеглена касово сума от 610 лв. от К.К.; разход – вноска на каса от 02.12.2008г. по дебитна карта на Д.К. , 2000 лв. /б.извлечение на л.702 гръб/; приход – теглене от каса на 10.12.2008г. по дебитна карта на Д.К. , 1900 лв. /б.извлечение на л.702 гръб/.

            Д / Извън тези констатации, в.л. посочи, което както и с изложените дотук пропуски НЕ Е оспорено – че недостигът на парични средства за 2009г. е определен сумарно за месеците, в които има недостиг, без да се отчете, че за същата година в цялостен аспект има превишение на приходите над разходите – нарушение на принципа на ЗОДФЛ отм. / ЗДДФЛ за отчитане на данъчното задължение на годишна база.

            С отстраняване на описаните неточности са изготвени парични потоци на база начално салдо за 2005г. – определено от ревизиращия екип 13 672.77л., онагледено таблично – л.910 – 924 с резултати : за 2005г. – недостиг от 73 153.39 лв.; за 2006г. – недостиг от 35 321.53 лв.; за 2007г. – недостиг от 21 373.49 лв.; за 2008г. – с остатък от 56 609.56 лв., л.923-дадено като недостиг; 2009г. – 31 289.50 лв.

            По т.2 от ССч.Е – потвърдени са данните от ревизионната преписка и приетите по делото документи /платежни нареждания за покупка на дялови вноски, цитирани по-горе/ относно изпратени от К. суми на Г.У. вр. с решение на ОС от 01.03.2002г. и върната от У. на К. сума от 28 000 лв. по сметка. Със същата е заверена разплащателна сметка в Булбанк на К.К. в лева /л.612 гръб/, като сумата от 28 000 лв. е разпоредена посредством изтеглени касово суми на 18.03.2004г. в размер на 1000 лв., 500 лв., които суми са отчетени като приход за 2004г. в РА /присъединен Протокол от 16.06.2011г., л.294/.

            Изнесени за данни за закупувани безкасово евра – прехвърлени по депозитна сметка депозит авангард, който депозит е приключен на 24.04.2007г. /л. 629, 628, 628 гръб/.

            Данните обосновали извод на експерта за това, че сумата от 28 000 лв., преведена от Г.У. не следва да се отразява в прихода за 2004г.  или да променя началното салдо за 2005г. в паричния поток на К..

            По т.3 от ССч.Е – в.л. приема, че предоставените документи от германските общински и данъчни власти, свързани с показанията на разпитаните свидетели, сочат на разполагаеми достатъчно средства от М.Л. и съпругът й К.Л., част от  които да дарят  за подпомагане на сем.К.и в периода 2003г.-2004г., конкретно – общо 25 000 евро /10 000 евро + 15 000 евро/.

            В този случай, при прибавяне левовата равностойност на 25 000 евро – 48 895.75 лв.  към началното салдо за 2005г. – то същото би било в размер на 62 568.52 лв. Така промененото начално салдо за 2005г. променя паричния поток за 2005г., показан таблично, л.925 и сл.

            Крайният резултат за 2005г. е недостиг на парични средства в разгледаната хипотеза, поради което паричните потоци за следващите 2006, 2007, 2008 и 2009г. запазват стойностите си във вида от т.1 ССч.Е - при отстранени технически и методологически грешки в РА.

            По т.4 от ССч.Е – посочен е извода от т.3 относно финансовата възможност на М.Л. и съпругът й К.Л. – разполагат с достатъчно средства, за да направят дарение от 30 000 евро на сем.К.и. За тази сума няма данни да е преведена по банков път, като банков превод от 30 000 евро има заверен по разплащателна сметка в евро на 08.05.2009г. и произтичащите от него приходи са признати от ревизиращите органи.

            Тук се отбелязва, че твърдението в жалбата е следното - дарена сума в размер на 30 000 евро с левова равностойност 58 650 лв. произтичаща от дарение / 29.06.2006г., получено от съпруга на К. чрез банков превод от страна на Л.К. /съпруг на неговата сестра/. Практически твърдението в частта за начинът на осъществяване предаването на сумата – банков превод, остана недоказано. Видно от съдържанието на експертизата, в.л. е обосновало всяка констатация със съответен документ на конкретен лист от преписката и по делото. Жалбоподателката не оспори експертизата в тази й част и не е поддържана непълнота на събраните доказателства /извън твърденията за поискана в хода на ревизията насрещна проверка на дарителите/.

            Освен това, твърдението подлежи на доказване от този, който го поддържа, а допълнителни доказателства за банков превод на конкретната дата 29.06.2006г. – в размер на 30 000 евро, не са представени. Проверените извлечения от банковите сметки, вкл. еврови сметки са предоставени със съгласие на РЛ. В тази вр. следва да бъде посочено, че на 29.06.2006г. е имало частен трансфер от Л. за 8 000 евро по еврова сметка 147 597 4350, л.94 РД. Завереният банков превод от 08.05.2009г. в размер на 30 000 евро е признат от приходните органи.

            Св.Л. потвърди банкови преводи през м.06.2006г. и посочи сумите от 8000 евро, за която се отнася частният трансфер. В тази вр. са и констатации от ССч.Е.

            Извън посоченото, жалбоподателката не е твърдяла, че 30 000 евро са получени през 2006г. на ръка. През 2006г. според справката от ОД МВР – Смолян няма данни лично К. да е излизала от България в Германия, а съпругът й по данни от справката е излязъл за Германия през м.07.2006г. Свидетелите не заявиха, че Д.К. е получил на ръка 30 000 евро през м.06.2006г. Сестра му заяви, че е правен паричен превод през м.06.2006г.

  Принципът на обективната истина в съдебния административен процес, налага съдът да основе констатациите си за всеки факт върху наличните доказателства, без да има значение, дали те са представени от страната, която носи доказателствената тежест относно този факт, от противната страна по административния спор или пък са издирени служебно. Както бе посочено, съдът е длъжен да реши делото по същество, като отмени изцяло или частично ревизионния акт, като го измени в обжалваната част или отхвърли жалбата - чл. 160, ал.1 от ДОПК, независимо от това, дали в съдебното производство страните са ангажирали някакви доказателства или не. Изпълнението на това задължение от страна на съда, означава при не доказване, да се приеме, че недоказаното не е осъществено.

           

            В хипотеза на приета за получена сумата от 30 000 евро от сем.К.и през 2006г. – 29.06.2006г. /л.94, гръб – РД – посочена като получен превод/, паричните потоци за 2006, 2007, 2008 и 2009г. се променят в посочен таблично вид, л.928 и сл.

            В.Л. поддържа констатираните технически и методологични грешки и представя Вариант 1 на паричните потоци – Таблици по години, л.931 и сл. Посочени са при този вариант доходите на жалбоподателката с неустановен произход и годишното данъчно задължение по години : 2005г. – 6 928.07 лв.; 2006г. -  2 433.30 лв.; 2007г. – 1 137.07 лв.; 2008г. – 2 158.48 лв. , като за 2009г. няма недостиг на парични средства и К. е подала ГДД за 2009г., която не би следвало да се променя.

            Отделно са посочени дължимите осигуровки върху допълнително установените приходи с обосновка от максимален осигурителен доход за съответната година : 2005г. – ДОО 26 % от 15 600 – 4 056 лв.; ЗО 6 % от 15 600 – 936 лв. и УПФ 3 % от 15 600 лв. – 468 лв.; за 2006г. – ДОО 19 % от 16 800 – 3 192; ЗО 6% от 16 800 – 1 008лв. и УПФ 4 % от 16 800 – 672 лв.; 2007г. и 2008г. – данните са по същия механизъм при съобразени процентни съотношения и размери на максимален осигурителен доход.

            Вариант 2 : При отстранени техническите грешки и различни начални салда, с възприемане на дарението общо в размер на 25 000 евро при левовата му равностойност, при които данни началното салдо за 2005г. е 62 568, 52 лв.  При този вариант отново е налице недостиг на парични средства за 2005, 2006, 2007 и 2008 година и превишение за 2009г. Посочени са размерите на доходите с неустановен произход, л.937 и изчислени годишните данъчни задължения по години – в таблици поотделно.

            Така за 2005г. – дължимият данък е 1 352.10 лв.; за 2006г. – 2 433.30 лв.; 2007г. – 1 137.07 лв.; 2008г. – 2 158.48 лв. , като за 2009г. няма недостиг на парични средства и К. е подала ГДД за 2009г., която не би следвало да се променя.

            Изчислени са по посочения механизъм дължимите осигурителни вноски върху допълнително установените приходи : 2005г. – ДОО – 3 153.49 лв.; ЗО – 727.73 лв.; УПФ – 363.86 лв.; 2006г. – ДОО – 3 192 лв., ЗО – 1 008 лв. и УПФ – 672 лв.;  2007г. – ДОО – 2 030.48 лв., ЗО – 641.21 лв. и УПФ – 427.47 лв.;  2008г. – ДОО – 4 080лв., ЗО – 1 440 лв. и УПФ – 1 200 лв.

            Вариант 3, поддържан за приложим от жалбоподателката е основан на отстранени технически грешки, променени начални салда при признаване на дарението от 30 000 евро през 2006г.

            При този вариант за 2005г. има недостиг на парични средства, за 2006г. – няма недостиг; за 2007г. има недостиг, за 2008г. има недостиг, за 2009г – няма недостиг.

            Посочени са доходите с неустановен произход, съответно по всички варианти те са ½  за жалбоподателката и таблично са показани съответстващите данъчни задължения.

            За 2005г. – 1 352.10лв.; за 2006г. – не се дължи; 2007г. – 179.01 лв.; 2008г. – 2 158.48 лв.

            За 2005г., 2007г. и 2008г. при този вариант са дължими осигуровки върху допълнително установените приходи : 2005г. – ДОО – 3 153.49 лв., ЗО – 727.73 лв. и УПФ – 363.86 лв.; 2007г. – ДОО – 874.60лв., ЗО – 276.18 лв. и УПФ – 184.13 лв. ; 2008г. – ДОО – 4 080лв.; ЗО – 1 440лв. и УПФ – 1200 лв.

            ССч.Е е компетентно изготвена при съответствие с данните по делото. Прието и неоспорено е заключението, включващо преизчисление на всички задължения. Експертът е обосновал констатациите си с конкретно посочени документи от преписката. Изводите от счетоводен аспект са базирани на специални знания и експертизата се цени от съда.

            Не са оспорени констатациите за установени технически и методологически грешки, а данните от НСИ правилно са отчетени от в.л. с произтичащите последици за паричните потоци.

            Обективната преценка на фактите от страна на в.л. обосновава извода на приходните органи за прилагане на особения ред. Експертизата също потвърди данни за доходи с неустановен произход.

Съобразно приложимия материален закон, данъчната основа за облагане на ревизираното лице за 2005г., 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г. се определя поотделно, на база общият годишен доход, а не по периоди от тези години, при отчитане установените данни за получени приходи и направени разходи за цялата данъчна година. Съдебната практика в този смисъл е последователна /напр. Решения №№ 8930 от 2012г., 11392 от 2013г. и др./. Съставът се позовава на Решение № 13 782/2013г. ВАС, изразяващо практиката на ВАС за спорния въпрос по делото относно начина на формиране на данъчната основа за облагане на доходите на физическите лица по реда на чл. 122 от ДОПК – „Законосъобразно е определянето на данъчната основа за облагане с доходите на физическите лица на годишна база, така както е предвидено в материалния закон. Преценката на обстоятелствата по чл. 122 ал. 2 от ДОПК оказват влияние върху отделните елементи на основата за облагане, но не могат да променят данъчните периоди, за които се отнася. Материалният закон предвижда този вид облагане да е на годишни периоди, съвпадащи с календарната година, поради което не е допустимо изчисляване на недостиг на парични средства за отделни месеци или други определени периоди. Действително изчисляването на данъчната основа по реда на чл. 122 ал. 2 от ДОПК не съответства директно на определянето на данъчната основа по общия ред на материалния закон, но следва да се приближава максимално точно до действителното положение. Предполагаемото притежаване на парични средства, с които се извършват установени разходи или предполагаемо необходими разходи, не може да надхвърля или ограничава рамките на ревизираните периоди, защото ще представлява нарушение на закон“.

8. Описаните факти и обстоятелства са приети за достатъчни като обуславящи извод за наличие предпоставките по чл.122 ал. 1 т.7 от ДОПК и респект. ревизията да бъде извършена по особения ред : липсата на несъмнени данни за произхода на средствата, които са разходвани към всеки един от конкретно ревизираните отчетни периоди, е наложила необходимостта да се приложи особения ред за извършване на ревизия, предвиден в чл. 122 и сл. от ДОПК.

Констатираните основания за прилагане на особения ред позволяват на приходните органи да приложат същия, а РЛ не е ограничено в хода на ревизията, при административното обжалване и в съдебна фаза да представя доказателства за опровергаване на фактическата установеност и произтеклите изводи за прилагане на особения ред.

Относими за установяване на данъчните задължения факти и обстоятелства са - облагаемият доход за съответната данъчна година и разходите за дейността и предвидените в този закон вноски и облекчения /чл.17 ЗДДФЛ/. Съотнасянето на тези величини има за резултат формиране на основата за облагане и определяне на конкретния размер на дължимия данък за всяка отчетна година. Предмет на установяване /доказване/ в случая са придобитите доходи и извършени разходи.

В производството по съдебно обжалване на РА издаден по реда на чл. 122 ДОПК, в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както и спазване на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е да установи при условията на пълно доказване твърдяните от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта. За да се приложи презумпцията по чл. 124 ал. 2 от ДОПК, фактическите констатации на които се позовават органите по приходите следва да са подкрепени от надлежно събрани и убедителни доказателства, в противен случай тежестта за опровергаването им е недопустимо да се възлага на ревизирания субект.

Съобразявайки правилото по чл.124 ал.2 ДОПК, следва да се приеме, че се представиха доказателства, които опровергаха по несъмнен начин, но частично изложените в процесния ревизионен акт факти и обстоятелства.

9. Изложеното до тук от фактическа и правна страна, налага да се приеме следното:

9.1. За да бъде приложена хипотезата на чл.122 ал.1 т.7 ДОПК за определяне на данъчната основа по реда на ал.2 от същата разпоредба, е необходимо да има доказателства, че декларираните и /или получените приходи, доходи, източници на формиране на собствен капитал на ревизираното лице не съответстват на имущественото и финансово състояние за ревизирания период.

В хода на ревизията са изследвани възможните приходоизточници на РЛ за получени доходи с оглед доказване на ресурсите за извършените разходи. Поради непредставени доказателства за реално получени и обложени доходи, които да покриват направените разходи, изходните данни са били достатъчни за прилагане хипотезата на чл.122 ал.1 т.7 ДОПК. При доказано наличието на основание за прилагане на "Особени правила за ревизии" съгл. чл. 124 ДОПК и изпълнено условието за уведомяване ревизираното лице, основата за облагане с данъци е определена по предвидения в чл. 122 ал. 2 ред. Приходните органи са съобразявали събраните доказателства - подадените от ревизираното лице декларации по реда на чл. 124 ДОПК, писмени обяснения на РЛ /изброени по-горе/, документи; данните от банки, събрани с разрешение на ЗЛ, договорите с банки, ГДД. Определянето на данъчната основа по реда на чл. 122 от ДОПК е производство, което включва поредица от действия в определена последователност, изразяващи се в установяване на факти, даващи основание за приложение на посочените разпоредби, възможност на ревизираното лице за становище и представяне на доказателства, обсъждането им и изследване на необходимите критерии, които са относими към формирането на данъчната основа към конкретния данъчен период.

9.2. По делото няма спор за това, че физическото лице през ревизираните периоди има сключен граждански брак, който и към настоящия момент не се установява да е прекратен. Този факт е от значение за определяне на имущественото и финансовото състояние на лицето, тъй като Семейният кодекс въвежда презумпции относно съвместния принос на съпрузите при придобиване на вещи и относно отговорността за задълженията и за разходите за задоволяване на нужди на семейството. Въведените от СК презумпции за съвместния принос на съпрузите при придобиване на вещи и за солидарност на задълженията, поети за задоволяване на нуждите на семейството, са оборими, т.е., за да се освободи от тяхното приложение, жалбоподателката следва да ангажира доказателства, установяващи липса на съвместен принос или на солидарност на задълженията, което не е направено. В настоящия случай в хода на ревизията не са събрани доказателства, с които бъдат оборени законовите презумпции, поради което законосъобразно при определяне на финансовото и имущественото състояние на жалбоподателя органите по приходите са приложили нормите на СК.

В случая ревизираното лице е регистрирано като едноличен търговец, но за ревизирания период няма доходи от дейност като едноличен търговец. Разпоредбите на чл. 19 СК /отм./ и чл. 21 от сега действащия СК въвеждат презумпция за съвместен принос и на двамата съпрузи за придобитото по време на брака, независимо на кое име от двамата съпрузи е извършено придобиването. Личният принос, който опровергава СИО следва да се докаже по установения в посочените кодекси ред. Такива доказателства не са представени пред приходните органи, нито пред съда. В Тълкувателно решение № 2/2001г., ОСГК на ВКС изрично е прието, че презумпцията за съвместен принос се изключва от СИО придобитото по време на брака от едноличния търговец, когато то е резултат от упражняваната търговска дейност. Ревизията се е съобразила с тази постановка.

9.3. Неподаването на ГДД само по себе си не представлява основание за извършване на ревизия по реда по чл. 122 ал. 1 т. 7 ДОПК, а само в случаите, когато не може да се извърши разграничение между получените доходи/приходи и направените разходи. Процесният случай безспорно не е изцяло такъв, тъй като видно и от ревизионният доклад и от ревизионният акт, органите по приходите са извършили съпоставка на приходи и разходи, което не показва невъзможност да се използват обективни критерии и причина ревизията да се извърши по материалния приложим данъчен закон.

9.4. Относно сумата от 28 000 лв. съдът се позовава на неоспореното заключение по ССч.Е. Относно изпратени от К. суми на Г.У. вр. с решение на ОС от 01.03.2002г. и върната от У. на К. сума от 28 000 лв. по сметка се установи, че със същата е заверена разплащателна сметка в Булбанк на К.К. в лева /л.612 гръб/, като сумата от 28 000 лв. е разпоредена посредством изтеглени касово суми на 18.03.2004г. в размер на 1000 лв., 500 лв., които суми са отчетени като приход за 2004г. в РА /присъединен Протокол от 16.06.2011г., л.294/. Закупувани са и безкасово евра – прехвърлени по депозитна сметка депозит авангард, който депозит е приключен на 24.04.2007г. /л. 629, 628, 628 гръб/. Сумата е преведена по банков път и не може да участва в паричния поток докато не са изтегли от банковата сметка. Становището е потвърдено от ССч.Е.

Данните сочат, че сумата от 28 000 лв., преведена от лицето Г.У. не следва да се отразява в прихода за 2004г.  или да променя началното салдо за 2005г. в паричния поток на К..

9.5. Правилно установените разходно-оправдателни документи за платени суми към доставчици  за телефонни услуги и за платени данъци са приспаднати от в.л. от сумата за паричния разход на едно домакинство.

9.6. Нормата на чл. 225 ал. 2 от ЗЗД изисква дарението на движими имущества да става в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им. Като вид движима вещ, парите могат да бъдат дарени чрез предаването им. Последното обосновава обстоятелството доколко такива писмени доказателства следва да са налице и са необходими, за да се приеме, че даренията действително са осъществени. Конкретиката на фактите добавя в полза на поддържаната от жалбоподателя теза – финансова възможност на дарителите да извършат дарение на 25 000 евро общо за периода 2003-2004г., а и по-късно.

Действително, не са представени декларации за данък дарение по чл. 49 от ЗМДТ. Неизпълнението на законовото задължение както бе посочено, има последици, различни от извод за доход с неустановен произход, при отчитане на събраните доказателства – официални писмени документи и свидетелски показания за осигурена налична през 2003-2004г. финансова възможност на дарителите, близките родствени връзки с дарените и конкретния повод за дарението. Всички тези факти са безсъмнено установени по делото, поради което жалбата в тази част е основателна.

Вярно е, че размерът на сумите предполага при внасянето им в РБългария да бъдат декларирани и това не е сторено, както потвърди св.М.Л.. Фактът сам по себе си не преодолява останалите доказани благоприятни обстоятелства относно дарението на общо 25 000 евро, част от които са били предадени в Германия, а останалата – в България, на сватбата на К. и Д. К.и.

В допълнение се отбелязва, че РА не съдържа констатации за изразходване на подарените суми, нито е поставена под съмнение възможността за съхраняването им.

Същевременно, наличието на паричните суми у дарителите е положителен факт, от доказването на който настъпват благоприятни последици за ревизираното лице, поради което при условията на чл.154 ал.1 от ГПК във вр. с §2 от ДР на ДОПК и чл.144 от АПК в негова тежест е да докаже този факт.  Поради наличие на убедителни доказателства за паричния ресурс на дарителите - представените в тази насока писмени доказателства /официални документи/, показанията на свидетелите в частта за финансова осигуреност и предаване на сумите през 2003-2004г. следва да бъдат кредитирани. Именно възможността на дарителите да разполагат с конкретните суми по размер /с доказан източник/ и към определен момент са правно значими факти, доказани категорично от оспорващото лице при установената в процеса доказателствена тежест, а и предвид благоприятните последици от тези факти, на които се позовава жалбоподателката.

9.7. За сумата от 30 000 евро както бе посочено – твърдяният начин „превод“ на сумите по банков път – не бе доказан. Парите са мерило за стойност и характеристиката им на родово определени движими вещи не е определяща. Затова при плащания по банков път не се изисква писмената форма с нотариална заверени подписи по чл. 225 ал. 2 от ЗЗД, като такава за действителност на дарението на движими вещи, а е необходимо и достатъчно да се удостовери “предаването” на парите по реда на чл. 225 ал. 2 пр. 2 от ЗЗД чрез заверяване на сметката на надарения /чл. 75 ал. 3 от ЗЗД/.

Тоест, категорично не е опроверган изводът на приходните органи, който е резултат от анализ и преценка на представените в ревизионното производство доказателства. Тезата на жалбоподателката е разколебана от данни, произтичащи лично от нейни обяснения и твърдение в жалбата и поради липса на допълнителни доказателства, представени в хода на съдебното производство. Липсата на документ за поддържаният банков превод от жалбоподателката и свидетелите е потвърден от експертизата.

В тази част жалбата следва да се приеме за неоснователна.

10. Поради частично правилен извод на приходните органи за това, че  за процесните периоди е налице превишение на извършените от ревизираното лице разходи над размера над установените доходи и законосъобразно размера на процесните задължения за данък върху доходите и ЗОВ е определен по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК с оглед и разпоредбата на чл. 124а от ДОПК /установеното несъответствие води до неплащане на задължение за осигурителни вноски, които се определят върху осигурителен доход, установен по реда на чл.122 – 124а ДОПК/.

Размерът на същите е аритметически правилно изчислен, като са съобразени нормата на чл. 6 ал. 8 от КСО във връзка с максималния размер на осигурителния доход за съответните години, като и размера на внесените от жалбоподателката осигурителните вноски в качеството й на едноличен търговец. Независимо от това, възприема се размерът, изчислен от в.л. във Вариант 2, предвид частичната основателност на жалбата.

В тази част от РА технически грешки не са открити и корекцията с експертизата е последица от преизчислен размер на данъка.

- Относно прилагане разпоредбата на чл.124а ДОПК :

Разпоредбата на чл. 124а ДОПК, според която - разпоредбите на чл. 122 - 124 от ДОПК се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски е в сила от 15.02.2011г.

Съдебният състав не приема, че разпоредбата на чл.124а ДОПК е материалноправна и доколкото не й е придадено обратно действие, същата не може да служи като основание за определяне на задължителни осигурителни вноски по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК, за осигурителни периоди преди влизането й в сила.

В случая приложеното в РА правно основание е чл.122 ал.1 т.7 ДОПК и данъчната основа не е установена по приложимия материален закон / като в хипотеза на определяне основите за облагане с пряк данък, би следвало да се съобразят действително заплатени вече задължителни осигурителни вноски така, както са декларирани, а не тези, които евентуално биха се дължали от нея/.

В обхвата на повторната ревизия са въведени ЗОВ със ЗВР от 20.04.2012г. или след влизане в сила на чл.124а ДОПК.

По отношение Становището на ИД на НАП от 2009г. се отбелязва, че то не е задължително за съда и е издадено преди изм. от 2011г. в ДОПК, а след това е издадено друго Становище № 24-00-4 от 25.07.2011г. относно измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на указание № 24-00-1 от 8.01.2009г. В последното правилно е изтъкнато, че разпоредбите на чл. 122 и сл. от ДОПК по правна същност представляват набор от особени доказателствени правила, които позволяват прилагането на материално-правните норми на съответен закон при съществена или пълна липса на необходимите доказателства за настъпване на фактическите състави, според материалния закон. Тоест, разпоредбите на чл. 122 - 124а, от ДОПК представляват специфичен процесуален ред за извършване на ревизионно производство по ДОПК по установяване размера на дължимите данъци, ЗОВ и вноски за Фонд "ГВРС".

Съдържанието на чл. 122 и следващите от ДОПК сочи на процесуални норми - с предмет уреждане на специален ред или производство за установяване на предвидените в закона факти. Така, когато е налице неустановеност на предпоставките за преминаване към особения ред за облагане с преки данъци по чл. 122 ал. 1 ДОПК, следва неприложимост на разпоредбата на чл. 124а от ДОПК и обратното /също не може презумптивно да се приеме, че лицето е получило доходи, които надвишават декларирания от него размер със съответната годишна данъчна декларация, когато е осъществено изравняване след подаване на декларациите и съответните задължения са внесени - какъвто не е конкретно разглеждания спор/.

Съставът се позовава на Решение № 16  417 / 2013г. , ВАС, с което не е отменен съдебен акт в потвърдената част за ЗОВ по чл.124а ДОПК; така и Решение № 13349 / 2013г., ВАС ; Решение № 10417 / 2013г., ВАС; Решение № 10220 / 2013г. на ВАС.

11. Изложените съображения обосновават прилагане на Вариант 2 от ССч.Е, при който и посредством съпоставка с РА, се установяват следните размери на допълнително установени данъци и осигуровки със съответни прилежащи лихви:  

РА – 2005г. : данък по чл.35 ЗОДФЛ отм. – 7 574.66 лв. ; вариант 2 – данък по чл.35 ЗОДФЛ отм. за 2005г. – 1 352.10 лв.; РА – ДОО за 2005г. в размер на 4 056 лв. с лихви – вариант 2 – ДОО за 2005г. в размер на 3 153.49 лв. с лихви; РА – ЗО за 2005г. в размер на 936 лв. с лихви – вариант 2 – ЗО за 2005г. – 727.73 лв.; РА – УПФ за 2005г. в размер на 468лв. с лихви – вариант 2 – УПФ за 2005г. – 363.86 лв. с лихви;

РА за 2006г. : данък по чл.35 ЗОДФЛ отм. в размер на 841.88 лв. с лихви – вариант 2 – данък по чл.35 ЗОДФЛ отм. за 2006г. – в размер на 2 433.30 лв. със съответни лихви; РА – ДОО за 2006г. в размер на 1 622.52 лв. с лихви – вариант 2 – ДОО за 2006г. в размер на 3 192 лв. с лихви; РА – ЗО за 2006г. в размер на 512.38 лв. с лихви – вариант 2 – ЗО за 2006г. в размер на 1008лв. с лихви; РА – УПФ за 2006г. в размер на 341.58 лв. с лихви – вариант 2- УПФ за 2006г. в размер на 672 лв. с лихви.

При възприетия вариант 2 по отношение установени допълнително данъци и осигуровки за 2006г. следва да бъде приложена разпоредбата на чл.160 ал.5 ДОПК : “Със съдебното решение не може да се изменя актът във вреда на жалбоподателя”. При този резултат, ревизионният акт не може да бъде изменян във вреда на жалбоподателя при неоснователност на жалбата в тази й част.

РА за 2007г. : данък по чл.48 ЗДДФЛ в размер на 1 403.09 лв. с лихви – вариант 2 – данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 1 137.07лв.; РА – ДОО за 2007г. в размер на 2 053.27 лв. с лихви – вариант 2 – ДОО за 2007г. в размер на 2 030.48 лв.; РА – ЗО за 2007г. в размер на 724.68 лв. с лихви – вариант 2 – ЗО за 2007г. в размер на 641.21 лв. с лихви; РА – УПФ за 2007г. в размер на 603.90 лв. с лихви – вариант 2 – УПФ за 2007г. в размер на 427.47 лв.

РА за 2008г. : данък по чл.48 ЗДДФЛ в размер на 2 102.28 лв. с лихви – вариант 2 – данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 2 158.48 лв. с лихви; РА – ДОО за 2008г. в размер на 3 336.01 лв. по изменението с решението на Директора на ОДОП – Пловдив, с лихви – вариант 2 – ДОО за 2008г. в размер на 4 080лв. с лихви; РА – ЗО за 2008г. в размер на 1 177.42 лв. /изм./ с лихви – вариант 2 – ЗО за 2008г. в размер на 1 440 лв. с лихви; РА – УПФ за 2008г. в размер на 981.18 лв. /изм./ и лихви – вариант 2 – УПФ за 2008г. в размер на 1 200 лв. с лихви.

При възприетия вариант 2 по отношение установени допълнително данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2008г. с лихви, ДОО за 2008г. с лихви, ЗО с лихви и УПФ за 2008г. с лихви следва да бъде приложена разпоредбата на чл.160 ал.5 ДОПК. При този резултат, ревизионният акт не може да бъде изменян във вреда на жалбоподателя при неоснователност на жалбата в тази й част.

12. В настоящият случай ревизионното производство по отношение задълженията за ЗОВ за 2005г. е образувано със ЗВР № 1202105/20.04.2012г. /арг. от обхвата на отменения РА, л.156, макар при непредставено отменителното решение/.

Съгласно чл.6 ал.8 КСО и чл.40 ал.1 т.2 ЗЗО окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лице се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към ГДД по ЗОДФЛ отм. Според чл.41 ал.1 ЗОДФЛ отм. данъчно задължените по този закон лица подават ГДД за облагаемия си доход по чл.14 с.з., до 15.04. на следващата година. Ревизираното лице по данни от РД /л.65 гръб/ е подало ГДД за 2005г. на 11.01.2006г.

Срокът по чл.109 ал.1 ДОПК започва да тече на 01.01.2007г. и е изтекъл на 01.01.2012г. При тези данни, ревизията относно задълженията за ЗОВ за 2005г. е възложена след изтичане на 5 – годишният срок, установен в разпоредбата на чл.109 ал.1 ДОПК и РА в тази си част е незаконосъобразен на това основание.

Разпоредбата на чл. 109 ал. 1 ДОПК, която предвижда преклузивен 5-годишен срок за извършване на ревизия от изтичането на годината, в която е подадена декларация или е следвало такава да се подаде, визира забрана за образуване на ревизионно производство за данъци, но практиката на ВАС категорично приема, че този срок важи и за осигурителните вноски. Съдебната практика се позовава на систематичното тълкуване на двете правни норми на чл. 108 и чл. 109 ДОПК, намиращи се в раздел II на глава четиринадесета, касаещи установяване на задължения за данъчни и задължителни осигурителни вноски, поради това и съдебният състав се съобразява с тази практика /Решения по адм. дело № 1528/2007г., № 9237/2010г., 1965/2009г. и др.; Решение № 372 от 10.01.2013г. на ВАС по адм. д. № 5273/2012 г./.

Разноски са претендирани своевременно /пълномощно на л.793 – 2000 лв. адвокатски хонорар, съобразно Т.Р. от 06.11.2013г. – т.1; депозит от 300 лв. за в.л.; държавна такса 10лв./. Размерът им се определя съобразно уважената част от жалбата в частта за изменение на задълженията по ЗОДФЛ отм. за 2005г., както и ЗДДФЛ за 2007г. и ЗОВ за 2007г. и в частта за отмяна на РА за ЗОВ за 2005г., задължения по ЗДДФЛ за 2009г. и ЗОВ за 2009г. и съответно на отхвърлената част от жалбата с прилагане разпоредбата на чл.160 ал.5 ДОПК при възприет вариант 2 от ССч.Е , разноските се констатират в размер на 1085.70 лв. за жалбоподателя и 1524.87 лв. за ответника или по компенсация оспорващото лице дължи на Д “ОДОП” – Пловдив разноски в размер на 439.17 лв. /определени по механизъм - % от уважена част от жалбата – 0.47 спрямо % от отхвърлена част от жалбата – 0.52 при съответно направените разноски от страна на жалбоподателя, претендирани своевременно и юрисконсултско възнаграждение при отчитане на общата част на РА по Наредба № 1 от 2004г., умножено с % от отхвърлената част от жалбата/.

Мотивиран така, Съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

Отменя Ревизионен акт № 211204218 от 16.11.2012г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в потвърдената и в изменената част, с Решение № 131 от 05.02.2013г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр.Пловдив по отношение : допълнително установен данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 267.99 лв. и 70.55 лв. лихви и относно допълнително установени задължения за 2009г. : ДОО в размер на 166.59 лв. и лихва 86.88 лв.; ЗО в размер на 102.52 лв. и лихва 26.99 лв.;  ДЗПО – УФ в размер на 64.07 лв. и лихва 33.41 лв.  /изменена част/.

Отменя Ревизионен акт № 211204218 от 16.11.2012г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в потвърдената част за ДОО за 2005г. - 4 056 лв., ведно със съответните лихви 5 923.08 лв.; ЗО за 2005г. – 936 лв., ведно със съответните лихви 749.49 лв.; ДЗПО – УФ /УПФ/ за 2005г. - 468 лв., ведно със съответните лихви 683.73 лв.

Отменя Ревизионен акт № 211204218 от 16.11.2012г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в потвърдената и в изменена част, с Решение № 131 от 05.02.2013г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр.Пловдив, за определени данъчни задължения по :  чл.35 ЗОДФЛ отм. за 2005г. в частта за сумата над 1 352.10 лв. до пълния размер от 7 574.66 лв. и следващи се лихви 1082.22 лв.; чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. в частта за сумата над 1 137.07лв. до пълния размер от 1 403.09 лв. и следващи се лихви 599.39 лв.;    ДОО за 2007г. в частта за сумата над 2030.48 лв. до пълният размер от 2053.27лв. със съответните лихви; ЗО за 2007г. в частта за сумата над 641.21 лв. до пълният размер от 724.68 лв. със съответните лихви; ДЗПО – УФ /УПФ/ за 2007г. в частта за сумата над 427.47 лв. до пълният размер от 603.90 лв. със съответните лихви.

 Отхвърля жалбата в останалата й част за определени задължения за : данък по чл.35 ЗОДФЛ отм. за 2006г. в размер на 841.88 лв. и лихви 561.96 лв.; ДОО за 2006г. в размер на 1 622.52 лв. с лихви  1988.69 лв.; ЗО за 2006г. в размер на 512.38 лв. с лихви 335,92 лв.; УПФ за 2006г. в размер на 341.58 лв. с лихви с лихви 418.89лв.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 2 102.28 лв. с прилежащи лихви 791.11 лв.; ДОО за 2008г. в размер на 3 336.01 лв. с лихви 2 455.28лв.; ЗО за 2008г. в размер на 1 177.42 лв. с лихви 443.08лв.; УПФ за 2008г. в размер на 981.18 лв. с лихви от 722.14 лв.

Осъжда К.П.К.,*** да заплати на Дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 439.17 лв. съдебни разноски, изчислени по съразмерност и компенсация.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

                                                                                             

 

                                                                                              Административен съдия :