РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 292

 

гр. Пловдив, 30.01. 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІІ състав, в публично заседание на трети юли през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г. ПАСКОВ        

  

при секретаря П.С. като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 944 по описа за 2013 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 220 от ЗМ във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на “КОМТЕ БУЛ” АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – **** срещу решение за възникване на митническо задължение № 105/01.02.2013 г.  издадено от началник на митница Пловдив, потвърдено с решение № 98/08.03.2013 г. на директора на Агенция „Митници“, с което са определени за заплащане от жалбоподателя по повод неприключена транзитна операция MRN 12BG00300500037174/26.11.2012 г. публични държавни вземания, както следва: мито – 9045,71 лв., ДДС – 50704,89 лв. и лихва към 23.01.2013 г. – 849 лв.

Жалбоподателят счита решението за постановено в противоречие с приложимия материален закон. Счита, че издателят на акта е издаден от некомпетентен орган като се позовава на разпоредбата на чл. 215, параграф 1 и 3 във връзка с чл. 217, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12.10.1992 г. и твърдяното от органите отклонение от митнически режим, което е могло да стане след като помпата е била представена пред митническите органи в Пристанище Пирея. По същество се твърди, че не е налице отклонение от митнически режим, а закъснение при приключване и оформяне на режима, което се дължи на форсмажорни обстоятелства, което е предвидено като хипотеза и в разпоредбата на чл. 361, параграф 2 от Регламент 2454/1993. Жалбоподателя се позовава на обстоятелството, че всички документи по случая, в това число и заверката, и приключването на CMR товарителница, несъмнено показват, че превозът е осъществен в определения срок, като бетон-помпата е доставена на територията на пристанище Пирея, за което са били информирани и митническите органи, което се установява и от заверките в кл. D  на придружаващия транзитен документ – от дата 28.11.2012 г. Твърди се, че след доставяне на стоката в пристанище Пирея е настъпило форсмажорно обстоятелство – падане на същата в морето, което е наложило и ремонтирането й, а след това стоката е била натоварена на кораб за Египет, а митническият режим, оформен с MRN 12BG0030050003714 на 11.03.2013 г. За доказване на последно посоченото обстоятелство към жалбата са представени транзитен документ, съпроводен със списък на стоките за транзит, заверени от компетентните митнически служби на Р. Гърция, както и от разпечатка на електронната система за проследяване на общностния транзит. Тоест според жалбоподателя е налице хипотезата на чл.- 361, параграф 2 от Регламент 2454/1993. Алтернативно се посочва, че в случай, че се приеме, наличие на отклонение от митнически режим, то дружеството не може да бъде държано като отговорно по смисъла на чл. 203, параграф 3 от Регламент 2454/93 лице, тъй като до настъпване на инцидента със стоката, жалбоподателя е действал добросъвестно – обезпечил е превоза, своевременното доставяне на стоките в Пристанище Пирея и предаване на съпровождащите стоката документи на компетентните митнически гръцки служби.

Претендира се оспорения административен акт да бъде прогласен за нищожен, а при условията на евентуалност – да бъде отменен като незаконосъобразен.

Ответникът – Началник на Митница Пловдив, чрез процесуалния си представител, без да взима становище по същество, прави възражение, с оглед евентуална отмяна на оспореното решение, за прекомерност на адвокатския хонорар.

Заинтересованата страна – Териториална дирекция на НАП в град Пловдив – не се представлява, не взема становище по жалбата.

Административен съд - Пловдив в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от активно легитимирана страна, чиито права и интереси са пряко засегнати от оспореното решение, в преклузивния 14-дневен срок от съобщаването му и е срещу административен акт, който съгласно чл.220 Закона за митниците подлежи на обжалване по реда на АПК, поради което жалбата е ДОПУСТИМА.

От събраните по делото доказателства от фактическа страна се установява следното:

Па 26.11.2012 г. в МБ Свободна зона Пловдив е оформена транзитна операция МRN 12ВG00300500037174, с обезпечение реф. № 07ВG0099990001673, със срок за представяне в ПМУ GR004006/Пристанище Пирея/ – 04.12.2012 г.

При извършваме на последваща проверка в информационната система на Агенция ,,Митници" е установено, че транзитната операция не е приключена по установения ред. Отговорното лице "Комте Бул" АД, което е титуляр па режима транзит, съгласно чл. 4, параграф 21 от Регламент 2913/92 на Съвет относно създаване на Митнически Кодекс на Общността във връзка с чл. 365. пар.1 от Регламент 2454/93 на Съвета от 02.07.1993 г., въвеждащ разпоредбите за прилагане па Регламент на Съвета № 2913/92 за създаване па Митнически Кодекс па Общността, е уведомено е писмо изх. № 76 от 11.12.2012 на МБ Свободна зона Пловдив /л.53/ за неприключена в установения срок транзитна операция и е изискано да представи доказателства за приключване па режима или да заплати дължимите държавни вземания. Съгласно подписаното известие за доставяне № ИД РS 4040 00106Е R, писмото е получено на 13.12.2012. В определения 28 дневен срок, който е изтекъл па 10.01.2013 г.. отговорното лице не с представило информация за неприключената транзитна операция в МБ Свободна зона Пловдив.

На 22.01.2013 г. в МБ Свободна зона Пловдив са представени обяснения от З. М. Ж.-В. /л.56 и сл. от делото/, представител на "Комче Бул" АД, и от М. В., собственик и управител па „Васален ВГ ЕООД - оператор и изпращач на стоката от Свободна зона Пловдив. От тях става ясно, че вследствие на инцидент, бетон-помпата пада в морето и престоява там няколко часа до изваждането и. Множеството нанесени щети са наложили отремонтирането и поправката в сервиз гр. Атина, където е придвижена помпата, без да с приключена транзитната операция. Поискано е удължаване на срока за приключване на митническия режим и представяне на доказателства затова.

С изходящо електронно съобщение СD142А от 11.12.2012г. е започната процедура по издирване към получаващото митическо учреждение.

С входящо електронно съобщение СD143А от 07.01.203 г запитаното митическо учреждение е отговорило, че нито стоките, нито документите по тази транзитна операция не са представени в получаващото митическо учреждение.

При така установеното от фактическа страна органите по приходите са приели, че на основание чл. 203, параграф 1 от Регламент 2913/92 г., за "Комте Бул" АД, с ЕИК по БУЛСТАТ ****, в качеството му на отговорно лице по транзитна операция с МRN 12ВG00300500037174 възниква вносно задължение, считано от датата па извеждане на стоките от митнически надзор - 04.12.2012 г. Размерът на дължимите държавни вземания е бил изчислен по реда на чл. 214 параграф 1 от Регламент 2913/92 г., като на осн. чл. 232, параграф 1, б, „б" от Регламент 2913/92 са начислени и дължими лихви за забава - изчислена по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни вземания от датата на извеждане на стоките от митнически надзор съгласно чл. 203, параграф 2 от Регламент 2913/92, т.е. крайния срок за представянето им 04.12.2012 г., като същата продължава да тече до датата на погасяване на митническото задължение в цялост.

В хода на административното обжалване на процесния административен акт са били представени писмо, включително в превод, от гръцката фирма извършила ремонта на помпата /л. 33 и 34/.

С жалбата до съда и в съдебно заседание са представени заверено копие от придружаващ транзитен документ за сигурност MRN 12ВG00300500037174 е превод на същия /л. 7 и сл./. Същите са били представени и в хода на административното обжалване /така писмо л. 99/. Видно от транзитния документ и превода, в същия са положени печати на компетентните митнически служители, както следва: 28.11.2012 г. извършена проверка Шенген, „изнесено“ печат от 03.01.2013 г., „внесено“ 18.02.2013 г. В представената наред с искането до началника на митница Пловдив за удостоверяване приключването на митническия режим по 12ВG00300500037174/26.11.2012 г. е представено и заверено копие от придружаващия транзитен документ с положен печат за приключване на режима от компетентното гръцко митническо учреждение от 26.03.2013 г. /л.101/.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА, поради следното:

Съгласно чл. 203, параграф 1 от регламент 2913/92 г. Вносно митническо задължение възниква при отклонение от митнически надзор на стоки, подлежащи на облагане с вносни сборове. В чл. 91, параграф 1 от същия регламент Режимът външен транзит разрешава превоз от едно до друго място на митническата територия на Общността на: М 2 (а) необщностни стоки, без тези стоки да бъдат обект на вносни мита и други такси и без да подлежат на мерките на търговската политика; В б) общностни стоки, предмет на мерки на Общността, изискващи износа им в трети страни и за които са извършени съответните митнически формалности за износ. Съгласно чл. 96 от регламента Задълженото лице е титуляр на режима външен транзит в Общността е длъжно: а) да представи стоките в непроменено състояние пред получаващото митническо учреждение в определения срок и при спазване на мерките, предприети от митническите органи за тяхното идентифициране; б) да спазва разпоредбите за режима външен транзит в Общността.

Съобразно чл. 92 от Регламент 2913/92 г. Режимът външен транзит завършва и задълженията на титуляра са изпълнени, когато стоките, поставени под този режим, и изискваните документи се представят в получаващото митническо учреждение в съответствие с разпоредбите за режима. 2. Митническите органи приключват режима, когато са в състояние да установят, въз основа на сравнение на наличните в отправното митническо учреждение данни с тези, налични в получаващото митническо учреждение, че режимът е завършил редовно.

В член 361, параграф 3 от регламент № 2454/93 е предвидено, че по молба на отговорното лице и за представяне на доказателство за завършване на режима по смисъла на член 365, алинея 2, получаващото митническо учреждение заверява допълнителния формуляр № 5 или копие на формуляр № 5 на транзитната декларация с една от следните фрази: -Алтернативно доказателство.

Съобразяване на установените факти към така цитираните правни норми обосновават извода на съда за основателност на жалбата. В настоящият случай от една страна се установява, че процесната транзитна операция не е приключила в срок, но наред с това, се установява от транзитния документ, че стоката е била доставена на територията на пристанище Пирея на 28.11.2012 г., за което е поставен и печат от страна на гръцките митнически органи. От представената в хода на административното обжалване придружаващ транзитен документ се констатира, именно получаване на стоката в пристанището в Пирея на 28.11.2012 г., изнасянето й на 03.01.2013 г. и отново „внасянето й“ на 18.02.2013 г. От събраните по делото доказателства се установява и настъпилия инцидент на със стоката предмет на транзита на територията на пристанище Пирея, което обяснява закъснението в приключването на операцията, „внасянето и изнасянето“ на посочените в транзитния документ дати – надлежно заверени с печат на гръцките митнически органи. Като краен резултат и в съответствие с чл. 361, параграф 3 от регламент № 2454/93 на транзитния документ на 26.03.2013 г. е поставен печат на компетентните гръцки митнически органи, удостоверяващ завършването на режима и текст със значение „Алтернативно доказателство“ /така транзитния документ и заверения превод/.

При това положение още в хода на административното обжалване са били представени надлежни доказателства (в съответствие с чл. 361, параграф 3 от регламент 2454/93) за приключване на митническия режим. Същото обстоятелство, видно от представените разпечатки, заверени от жалбоподателя, е отразено и в електронната система за проследяване на общностния транзит.

Макар и не в срок и след започната процедура за издирване на стоката по реда на чл. 366, параграф 1 от регламент 2454/93, митническия режим е бил надлежно приключен, което обстоятелство, каза се е удостоверено  от гръцките митнически органи върху придружаващия транзитен документ по реда на чл. 361, параграф 3 от регламнт 2454/93 г. – представен и на българските митнически органи в хода на административното обжалване.

С оглед така представения придружаващ митнически документ, удостоверяващ приключване на митническия режим, и представените още в хода на проверката обяснения и доказателства за настъпили непредвидени обстоятелства след получаване на стоката в пристанище Пирея, оспореното решение се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. В случая не е налице твърдяното от органите по приходите неприключване на митнически режим (аргумент затова – надлежно удостовереното в придружаващия транзитен документ приключване на режима), поради което и във връзка с него за жалбоподателя като отговорно за транзита, задължения не възниква задължение за заплащане на мита и ДДС.

При този изход на спора и своевременно направено искане от жалбоподателя за присъждане на сторените разноски, същото на осн. чл. 143, ал. 1 от АПК същите следва да бъде уважено. Разноските се констатираха в размер на 1680 лв., от които 50 лв. държавна такса и 1630 лв. адвокатски хонорар. Така определения размер на адвокатско възнаграждение е в размер на минималния такъв, изчислен по реда на Наредба № 1/09.07.2004 г.  на ВСС, с оглед материалния интерес, при което и възражението на ответника за прекомерност на същото е неоснователно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 и чл. 143, ал. 1 АПК Административен съд- Пловдив, ХІІІ състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение за възникване на митническо задължение № 105/01.02.2013 г.  издадено от началник на митница Пловдив, потвърдено с решение № 98/08.03.2013 г. на директора на Агенция „Митници“, с което на “КОМТЕ БУЛ” АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – **** са определени за заплащане по повод неприключена транзитна операция MRN  12BG00300500037174/26.11.2012 г. публични държавни вземания, както следва: мито – 9045,71 лв., ДДС – 50704,89 лв. и лихва към 23.01.2013 г. – 849 лв.

ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “КОМТЕ БУЛ” АД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – **** сторените по делото разноски в размер на 1680 лв. /хиляда шестстотин и осемдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: