РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 253

 

гр. Пловдив, 27.01.2014 г.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на двадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

при секретаря М.Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 959 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

         Образувано е по жалба предявена от С.Г.К. с ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 261203659 от 13.11.2012г., издаден от Г.Н.Ч. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,  с който е отказан данъчен кредит в размер на 31452.60лв. и са начислени лихви в размер на 5754.70лв., потвърден с Решение №227 от 04.03.2013г. на Зам.Директора на Д „ОДОП” Пловдив, оправомощен със Заповед № ЗЦУ-147 от 15.02.2013г. на Изпълнителния директор на НАП.

         Навеждат се доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт.   Претендира се отмяната на РА и разноските по делото.

         Национална агенция за приходите–Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив, чрез процесуалният си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.                     

         Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат изводът за нейната ДОПУСТИМОСТ.

         Ревизията е извършена в изпълнение на Решение  № 366/2012г. на Директора на Д „ОУИ” Пловдив и на основание чл. 155 ал.4 от ДОПК./л.1245/.    

         Ревизията се явява повторна като със Заповед за възлагане на ревизия № 1202115 от 20.04.2012г. /л.1219/ е сложено началото на ревизията, същата е изменена със ЗВР № 1203659 от 23.07.2012г.  Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък върху добавена стойност от 01.03.2010г. до 31.10.2010г. и от 01.12.2010г. до 30.06.2011г. ЗВР са издадени съответно от К.Л.Л.-началник сектор „Ревизии” в Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив  и от С.И.Ш.- началник сектор „Ревизии” в Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив на осн. чл. 112 и чл. чл. 113  от ДОПК и на основание Заповед № РД-09-139 от 17.02.2010г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив, с която на органите по  приходите е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112  от ДОПК. Със ЗВР са определени: Г.Н.Ч. – на длъжност старши инспектор по приходите - ръководител екип и Х.И.Р. – на длъжност  главен инспектор по приходите да извършат ревизията. Първоначално е определен срок за завършване на ревизията - до три месеца от датата на връчване на заповедта. ЗВР от 20.04.2012г. е връчена на 26.04.2012г. по ел. път.  Със  ЗВР от 23.07.2012г. срокът за завършване на ревизията е определен до 26.09.2012г., същата е връчена по ел. път на 25.07.2012г.на ЗП- С.К. /видно от разписка на л. 1216/.

           Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От изброените по-горе актове е видно, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/.  В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1203659 от 10.10.2012г. Същият е надлежно връчен на 16.10.2012г. на С.К. /разписка на л. 152/. Издадена е Заповед № К1203659 от 10.10.2012г. на основание чл. 119 ал.2 от ДОПК, с която С.Г.К. – на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив е определен за компетентен орган по издаването на ревизионен акт. Същата е връчена по ел. път-л. 73 по делото.

           В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК е издаден Ревизионен акт №261203659 от 13.11.2012г. от Г.Н.Ч. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,  с който е отказан данъчен кредит в размер на 31452.60лв. и са начислени лихви в размер на 5754.70лв. РА е връчен на жалбоподателя на по ел. път на 10.12.2012г./л. 70/.                     

Данъчната ревизия по ЗДДС, както се отбеляза по-горе, обхваща периода от 01.03.2010г. до 31.10.2010г. и от 01.12.2010г. до 30.06.2011г.

Приходните органи са установили, че ревизираното лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 18.12.2008г. През процесния период основната дейност на К. е като земеделски производител- основно отглежда едър рогат добитък в с. Славяново, община Харманли. Регистриран е като земеделски производител с регистрационна карта, издадена от ОД „Земеделие” гр. Хасково на 06.03.2009г.

В хода на ревизионното производство приходните органи са отказали данъчен кредит по фактури, издадени от  „КАР-ТРАНС-11” ЕООД от м.07.2010г., м.08.2010г., м.09.2010г, м.12.2010г., м.01.2011г., м.02.2011г., м.03.2011г., м.04.2011г., м.05.2011г., м.06.2011г. с предмет на доставките: пшеница, ечемик и царевица.

Извършена е насрещна проверка на „КАР-ТРАНС-11” ЕООД по ИИНП № 1625-1103672 от 25.07.2011г. и по ИИНП с № РД-18-898 от 27.04.2012г. Във връзка с ИИНП е постъпил отговор от 16.05.2012г. Констатациите са обективирани в ПИНП № 1625-1202115-01 от 30.05.2012г.

В хода на насрещната проверка са представени следните фактури:

 

на фактура

Дата

Данъчна основа

ДДС

Предмет на доставката, количество

17

16.7.2010

4840,00

968,00

Ечемик -22 т. Плащане в брой

19

05.8.2010

4975,00

995,00

Ечемик- 6,5 т. Пщеница 9 т. Плащане в брой

37

29.9.2010

8250,00

1650,00

Пшеница- 30 т. Плащане в брой

47

30.10.2010

6720,00

1344,00

Царевица-14 т. Плащане в брой

78

24.12.2010

6510,00

1302,00

Пшеница- 15,5 т. Плащане в брой

89

31.1.2011

17020,00

3404,00

Пшеница-37 т. Плащане в брой

91

11.2.2011

6900,00

1380,00

Царевица-16,43 т. Плащане в брой

92

12.2.2011

6750,00

1350,00

Пшеница-15 т. Плащане в брой

94

26.3.2011

14720,00

2944,00

Пшеница-32 т. Плащане в брой

73

04.4.2011

9200,00

1840, ,00

Пшеница-20 т. Плащане в брой

74

15.4.2011

4300,00

860,00

Царевица-10т. Плащане в брой

75

18.4.2011

1558,00

311,60

Ечемик- 3,8 т. Плащане в брой

76

07.5.2011

9945,00

1989,00

Пшеница-19,5 т. Плащане в брой

77

09.5.2011

10800,00

2160,00

Царевица-18 т. Плащане в_брой

79

14.6.2011

7500,00

1500,00

Ечемик-18,75 т. Плащане в брой

80

16.6.2011

10125,00

2025,00

Пшеница-22,5 т. Плащане в брой

 

 

 

 

 

с получател ЗП С.К.. Фактурите са включени в СД по ЗДДС и в дневниците за продажбите на  „КАР-ТРАНС-11” ЕООД.

Установено е, че фактура № 47/30.10.2010г. е включена в СД по ЗДДС за м.11/2010г.,фактура № 75/18.04.2011г. е включена в СД по ЗДДС за м.05/2011г. и фактури № 79/14.06.2011г., № 80/16.06.2011 г. са включени в СД по ЗДДС за м.07/2011 г. Към всяка фактура има представено копие на приемо-предавателен протокол, но няма приложена кантарна бележка. Представени са копия на само два служебни бона с дата 25.01.2012г. и 15.05.2012г. с големи суми, от които според ревизиращите, не може да се анализира въвеждането на всяка сума от издадените фактури ни ЗП С.к.. Във връзка със счетоводното отчитане на посочените фактури е представена оборотна ведомост на счетоводпа сметка 304 "Стоки" и хронологичен опис на счетоводните операции към 31.12.2010г. Пред ревизиращите не е представена справка за стоков поток. Не са представени хронологични ведомости на група 30 и група 50, поради което не е проследено и обвързано движението на стоките и плащането по всяка една фактура.

        От даденото писмено обяснение става ясно, че превозът за извозване на продукцията е от и за сметка на купувача-С.К.. Стоката е товарена от склада на ЗП К.П. с работници на купувача и е приета от С.К.. Става ясно, че за предходен доставчик е сочен К.Д.П. с издадени фактури: № 82 от 16.06.2010г., 81 от 14.06.2011г., 38 от 29.09.2010г., 20 от 16.07.2010г., 22 от 05.08.2010г., 37 от 29.09.2010г., 24 от 07.08.2010г., 31 от 12.09.2010г., 66 от 31.01.2010г., 77 от 04.04.2011г., 78 от 15.04.2011г., 79 от 07.05.2011г., 80 от 09.05.2011г., 68 от 11.02.2011г., 69 от 12.02.2011г., 74 от 26.03.2011г., Представени са приемо-предавателни протоколи, но без кантарни бележки. Констатирано е, че ЗП К.П. фактурира и предава на „КАР-ТРАНС-11” ЕООД произведеното количество селскостопанска продукция и същия ден  „КАР-ТРАНС-11” ЕООД фактурира и предава продукцията на ЗП С.К.. Плащането по фактурите е извършено в брой, с приложени касови бонове от ЕКАФП.

         За удостоверяване на дейността на  К.П. като земеделски производител са представени пред приходните органи: регистрационна   карта   на   земеделски   производител  със заверки   на   22.06.2009г.и 25.03.2010 г., договор  за  наем на обработваема  земя   от  01.09.2009г. с наемодател-ППЗК "Д.Н." с. Горно  Ботево.  Към договора е представен Приемо-предавателен протокол 1/01.09.2009г. за предоставена за временно ползване земеделска техника. За съхрянавяне на продукцията е представен договор от 04.02.2007г. за право на ползване на сграда за зърно с наемодател Р.В.П., находяща се в с. Оризари, община Твърдица, обл. Сливен. За  транспортирането на земедслската  продукция  до складовата  база  е  представен   договор   за   транспортни   услуги   от   01.06.2010. с изпълнител «ПРОДУКТ ПАМИ» ЕООД и фактура № 159/12.10.2010г. за извършена транспортна услуга по договор от 01.06.2010г. с издател «ПРОДУКТ ПАМИ» ЕООД и получател ЗП К.П.. Представени са писмени обяснения от К.Д.П.-едноличен собственик и управител на на „КАР-ТРАНС-11” ЕООД. Обяснено е че всички фактури са включени в ДДС масива на НАП, договори няма сключени, поради наличието на премо-предавателни протоколи и издадени фактури с касов бон. Фактурите са осчетоводени по сч. сметка 4532-начислен данък на продажбите. Разплащанията са в брой като са представени извлечения от фискалната лента на касовия апарат. Протоколи за прихващане няма. Превозът за извозване на продукцията е за сметка на купувача- ЗП С.К.. Стоката е товарена от склада па ЗП К.П. с работници на купувача. Стоката е приета на място от купувача и разплащането е извършено на място в склада на П., представен е документ за ползване на склада на П.. Една част от продукцията е    товарена    от    другия    склад    на    ЗП    К. П., намиращ   се  в с. Славяново, обл. Хасково, също с работници на ЗП С.К.. Изяснено е, че складовата база не е на «КАР ТРАНС 11» ЕООД, а е на ЗП К.П.. Предходният доставчик е ЗП К.П.. Земеделският производител е дерегестриран по ЗДДС и затова фактурите са опростени към «КАР ТРАНС 11» ЕООД.

       Приходните органи са анализирали представените документи и са констатирали, че на по-голямата част от фискалните касови бележки /същите подробно описани в РД л. 88 гръб/ не е видна датата на издаване, номер и час на издаване.

       Ревизиращите са установили, че «КАР ТРАНС 11» ЕООД е с прекратена регистрация по ЗДДС от 06.07.2011г. Установени са задължения в големи размери като ЕООД не се е разчело с бюджета.

       В хода на ревизията е изпратено ИИНП от 18.06.2012г. до ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора относно сключен договор за наем на обработваема земя от 01.09.2009г. с наемодател ППЗК «Д.Н.» с. Горно Ботево и наемател К.Д.П..

       Проверката е обективирана в ПИНП № 1202115-4 от 27.07.2012г.

        В хода на насрещната проверка е връчено ИПДПОЗЛ от 25.06.2012г. по реда на чл. 32 от ДОПК. Извършени са две посещения на адреса за корсепонденция и  на адреса почмл.8 от ДОПК. Не е открит представляващият ППЗК "Д.Н."  или негово упълномощено лице. За посещенията са изготвени протоколи, описани подробно в РД. Поставено е съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.07.2012г. на ипформационното табло в ТД ПАП Пловдив, офис Стара Загора. Съобщението е публикувано на интернет страницата на ПАП  и е изпратепо до проверяванато лице по пощата с обрата разписка. Съобщението е свалено от информационното табло на 19.07.2012г. В определения 7-дневен срок не са представени изисканите документи. Извършени са служебни проверки и е установено, че ППЗК «Д.Н.» има задължения в големи размери. Същият е дерегистриран по ЗДДС на 19.11.2007г. по инициатива на данъчните органи.  Изпратено е ИИНП от 18.06.2012г. относно договор от 04.02.2007г. за право на ползване на сграда за зърно с наемодател Р.В.П. и наемател К.П..

         Проверката е обективирана в ПИНП от 16.08.2012г.

         Извършени са две посещения на адреса за кореспонденция и адреса по чл. 8 от ДОПК. Проверяваното лице Р.П. не е открито, не е открито и упълномощено лице. Извършено е съобщаване по чл. 32 от ДОПК. Не са предтавени в срок исканите документи и писмени обяснения. Извършени са служебни проверки в информационния масив на НАП и е установено, че П. е подала ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010г и 2011г. За 2010г. е декларирала доход като земеделски производител в общ размер от 41339.10лв като произведената продукция е: корнишони, люта чушка, чесън, моркови, магданоз.

          За 2011г. е декларирана земеделска продукция в общ размер от 46691.75лв., същата е от корнишони касиси листа, зеле, магданоз, червена ряпа, карфол и моркови.  П. не е регистрирана по ЗДДС.

          В хода на ревизионното производство по ИИНП от 18.06.2012г е извършена такава на ЗП К.Д.П.. Проверката е обективирана в ПИНП № 1625-1202115-13 от 06.07.2012г.

         Констатирано е, че във връзка с ИПДПОЗЛ  от 26.06.2012г. са представени фактури, издадени на «КАР ТРАНС 11» ЕООД с №№ 20 от 16.07.2010г, 22 от 05.08.2010г., 37 от 29.09.2010г., 38 от 29.09.2010г., 24 от 07.08.2010г., 31 от 12.09.2010г., 66 от 31.01.2010г., 77 от 04.04.2011г., 78 от 15.04.2011г., 79 от 07.05.2011г., 80 от 09.05.2011г., 81 от 14.06.2011г., 74 от 26.03.2011г., 68 от 11.02.2011г., 69 от 12.02.2011г., 82 от 16.06.2011г. Доставките са за пшеница, царевица, ечемик. Плащанията са в брой по ЕКАФП. Представени са отчети от ЕКАФП, приемо-предавателни протколи, копия на анкетни карти за регистрация на земеделски производител, приемо-предавателен протокол № 1 от 01.01.2009г. В писмените обяснения К.П. сочи, че е регистриран по ЗДДС, фактурите са осчетоводени, селскостопанската продукция е предоставена на «КАР ТРАНС 11» ЕООД в неговия склад, за което има издадени приемо-предавателни протоколи. ЗП няма назначени работници по трудов договор, тъй като работата е сезонна. Транспортът за превоза на продукцията от полето до неговия склад е извършван от «ПРОДУКТ ПАМИ» ЕООД, за което се представя договор за нает транспорт. Приложени са документи, подробно описани в РД  л. 91-93.

         Извършени са служебни проверки и е установено, че К.П. не е регистриран по ЗДДС.  Подал е ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010г. Декларирани са доходи в приложение №2-доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, основна дейност за 2010г. е отглеждане на зърнени култури. Счетоводната му печалба е 51022.41лв.

        За 2011г. е подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Декларирани са доходи в приложение №3 като земеделски производител в общ размер-101681.89лв., разходи за дейността 60%-61009.13лв. и облагаем доход-40672.76лв. Декларирани са засети площи 59.420дка пшеница, 104.410дка слънчоглед и 77.910 дка зеленчуци. Органът по приходите е установил, че К.П. не води и не представя доказателства за редовно водена счетоводна отчетност, въпреки, че за 2010г. е попълнено приложение № 2 и се облага за тази година като ЕТ.

            За 2011г. К.П. е декларирал в ГДД засети площи от 59.420 дка пшеница. Прието е, че максималното количество пшеница, което би могло да се произведе от тези декларирани декари е 23292.64кг. Същевременно за 2011г. земеделският производител е фактурирал 123т пшеница на «КАР ТРАНС-11» ЕООД, за което са необходими в наличие много повече площи. Съгласно информацията от отдел «Агростатистика» при МЗХ, средният добив пшеница от 1 дка за 2011г. е 392 кг. От данните по ГДД на ЗП К.П. за 2011г. се установява, че са декларирани обработваеми площи пшеница-59.420 дка. Така при среден добив 320кг/дка общо произведената пшеница е 19014.40кг.

          За 2011г. ЗП К.П. не декларира в ГДД засети площи с ечемик.   Но въпреки това е фактурирал 18.5 т ечемик на «КАР-ТРАНС 11» ЕООД.

           Относно производството на продукцията е представен договор за наем на земеделска земя от 01.09.2009г. с наемодател ППЗК «Д.Н.» с. Горно Ботево ведно с ППП № 1 от 01.09.2009г. за предоставяне и предаване на земеделска техника за временно ползване. За съхраняването на продукцията е представен договор за право на ползване от 04.02.2007г. и анекс към него, сключени между Р.П.-наемодател и К.П.-наемател, за предоставяне за временно и възмезднно ползване на сграда за зърно в с. Оризари, общ. Твърдица. Относно транспортът от полето до склада на земеделския производител е представен договор за транспортни услуги от 01.06.2010г. сключен с «ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД и фактура № 159 от 12.10.2010г., издадена от ИООД за извършена транспортна услуга по договор от 01.06.2010г. и получател ЗП К.П..

          По ИИДДКО от 08.06.2012г. до ОД «Земеделие и гори« Хасково е представен отговор от ОД «Земеделие» Хасково. Посочено е, че К.Д.П. има регистрация като земеделски производител, съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999г. както следва: 11.03.2003г. – 25.03.2011г. Приложени са копия на анкетната карта и формуляр на К.П. от 25.03.2010г. Съгласно Анкетната карта местонахождението на имота му е в с. Славяново, община Харманли. Съгласно анкетния формуляр на К.П. от 24.03.2010г, използваната земя е 3.63ха –ниви-9 броя. В таблица № 2 «растениевъдство» П. е отбелязал 3.63 ха намерение за засаждане на площи през следващата стопанска година с код 3001-обикновена мека пшеница. Засети площи за текущата година не са отбелязани в таблица 2.

          Приходните органи са констатирали, че К.П. не доказва производството на царевица и ечемик по договорите за заем за послужване, сключени с «Продукт Па-ми» ЕООД. Извършена е служебна проверка и е установено, че ЗП К.П. не е регистрирал сключени трудови договори по чл. 62 от КТ, няма регистрирано фискално устройство.

           Според приходните органи ЗП К.П. не доказва стопанисването и обработването на земеделски земи, наети от ППЗК «Д.Н.».  В хода на ревизията е изпратено ИИНП от 18.06.2012г. до ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора относно сключен договор за наем на обработваема земя от 01.09.2009г. с наемодател ППЗК «Д.Н.» с. Горно Ботево и наемател К.Д.П..

          Проверката е обективирана в ПИНП № 1202115-4 от 27.07.2012г.

          В хода на насрещната проверка е връчено ИПДПОЗЛ от 25.06.2012г. по реда на чл. 32 от ДОПК. Извършени са две посещения на адреса за корсепонденция и  на адреса почмл.8 от ДОПК. Не е открит представляващият ППЗК "Д.Н."  или негово упълномощено лице. За посещенията са изготвени протоколи, описани подробно в РД. Поставено е съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.07.2012г. на ипформационното табло в ТД ПАП Пловдив, офис Стара Загора. Съобщението е публикувано на интернет страницата на ПАП  и е изпратепо до проверяванато лице по пощата с обрата разписка. Съобщението е свалено от информационното табло на 19.07.2012г. В определения 7-дневен срок не са представени изисканите документи. Извършени са служебни проверки и е установено, че ППЗК «Д.Н.» има задължения в големи размери. Същият е дерегистриран по ЗДДС на 19.11.2007г. по инициатива на данъчните органи.          Изпратено е ИИНП от 18.06.2012г. относно договор от 04.02.2007г. за право на ползване на сграда за зърно с наемодател Р.В.П. и наемател К.П..

         Проверката е обективирана в ПИНП от 16.08.2012г.

         Извършени са две посещения на адреса за кореспонденция и адреса по чл. 8 от ДОПК. Проверяваното лице Р.П. не е открито, не е открито и упълномощено лице. Извършено е съобщаване по чл. 32 от ДОПК. Не са предтавени в срок исканите документи и писмени обяснения. Извършени са служебни проверки в информационния масив на НАП и е установено, че П. е подала ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010г и 2011г. За 2010г. е декларирала доход като земеделски производител в общ размер от 41339.10лв като произведената продукция е: корнишони, люта чушка, чесън, моркови, магданоз.

          За 2011г. е декларирана земеделска продукция в общ размер от 46691.75лв., същата е от корнишони касиси листа, зеле, магданоз, червена ряпа, карфол и моркови.  П. не е регистрирана по ЗДДС.

          При извършената служебна проверка от приходните органи е установено, че П. не е декларирала доходи от отдаване под наем на имущество. Същевременно ЗП К.П. не представя разходни документи във връзка с изпълнението по договора: наемателят да извърши 20% възобновяване на сградния фонд на имота за срок от три години. Не представя и разходни документи за плащане на ел. енергия, вода и др. консумативи.

Според дадените обяснения ЗП К.П. притежава складова база в с. Славяново обл. Хасково. При извършените насрещни проверки на «КАР ТРАНС» ЕООД и на ЗП К.П., същите не представят документи за притежаване на складова база за съхранение на зърно в с. Славяново.

          Извършени са служебни проверки и е установено от приходните органи, че ЗП К.П.не разполага с трудов ресурс за осъществяване на производството на земеделска продукция от пшеница, ечемик, царевица. Няма регистрирани трудови договори, за 2010г и 2011г. няма данни за изплатени суми на физически лица или удържан данък. Направен е извод, че ЗП К.П. не притежава материален и технически и трудов ресурс и не доказва производството на селскостопанска продукция.

          Относно товаро-разтоварните дейности на стоките по процесните фактури са посочени от К. шест физически лица, посочени и подписали декларации.

 Посочени са лицата: А. Г. М., К.А.М., И.С.Т., С.К.М., М.П.Р. и И.К.А.. Всички лица са потвърдили извършването на товаро-разтоварните дейности безвъзмездно, доброволно, на приятелски начала, като лични услуги, без наличие на сключени договори със С.К.. Твърди се, че стоките са товарени от с. Славяново и от с. Оризари, като в с. Оризари товаренето е извършено автоматично-с шнек.

          За да установи верността на твърденията на физическите лица, органът по приходи е изпратил искания за извършване на действия от трети лица до ОД МВР гр. Хасково за установяване наличие на данни за пътуванията на тези лица - напускане и влизане в страната и до „НИР България" ЕООД.

          Установено е, че С.М. има 46 броя пътувания за периода 01.01.10г.-31.12.10г. и 3 броя -за периода 01.01.11г.-30.06.11г. Установено е, че на дати 27.05.10г., 01.06.10г. и 16.07.10г, лицето се е подписало на декларации, че е извършвало товаро-разтоварна дейност, но на тези дати, то не е било в България.

         Лицето И.К.А. има регистрирани 20броя пътувания за периода 01.01.10г.-31.12.10г., освен това е бил назначен на работа по трудов договор в „НИР България" ЕООД. Конкретно за една от датите - 16.04.10г., за която то е подписало декларация, че е извършвало товаро-разтоварна дейност е установено, че е било на работната площадка на обект „Автомагистрала Люлин".

          Относно приложените декларации, подписани от посочените физически лица, за извършвана товаро-разтоварна дейност, органът по приходите констатира, че същите са от една и съща дата - 03.11.11г., написани са ръкописно с един и същ почерк и само са подписани от физическите лица. Тези декларации са приети като частни документи без достоверна дата, прието е, че не притежават материална доказателствена сила спрямо третите лица.

          В хода на ревизията е извършена насрещна проверка по ИИНП от 18.06.2012г. на «ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД.

          Проверката е обективирана в ПИНП № 16-01-1202115-16 от 05.07.2012г. Приходните органи са установили, че "ПРОДУКТ ПА МИ'" ЕООД е регистриран по ДОПК, считано от 31.01.2006г., а по ЗДДС на 21.07.2006г. и е дерегистрирано по ЗДДС на 09.06. 2010г. по инициатива на дапъчен орган. Предметът на дейност е търговия със селскостопанска продукция. Дружеството не е осигурило достъп до счетоводството и не е представило оригиналите на исканите документи. Връчено е ИПДПОЗЛ от 25.06.2012г. на Н.К.-упълномощено лице. На 05.07.2012г. са представени документи. При проверката на предоставените първични счетоводни документи, счстоводни регистри за съответния период, (фактура за швършена услуга, договор и други, свързани с проверката и след извършени справки в СУП е установено, че "ПРОДУКТ ПА MИ”-ЕООД има сключен договор от 01.06.2010г. за транспортни услуги със ЗП К.П.. Съгласно договора ЗП К.П. възлага, а "ПРОДУКТ ПА МИ" ЕООД приема да извърши транспортирането на пшеница, ечемик и царевица от реколта 2010г. от село Горно Ботево до складова база в село Оризари, като възложителят се задължава да изплати на изпълнителя възнаграждение в размер на 1,30лв. на километър без ДДС. За извършената услуга по транспортирането на реколтата е издадена ф-ра № 159/12. 10. 2010г. от "ПРОДУКТ ПА МИ" ООД на ЗП К.П. на ст-ст 4460,00лв. Фактурата е платена в брой па 31.10.2012г. Приложена е издадена касова бележка № 14/12.10.2010г. Фактурата е осчетоводена в счетоводството на дружеството и са представени обобщена оборотна ведомост за периода 01.06. 2010-31.12. 2010г., хронологичен регистър на с-ки 411 и 501. Към фактурата са приложени товарителници за транспортирането на реколтата /приложените товарителници са само за ечемик/ от с. Горно Ботево до с. Оризари. Транспортът е извършен с автомобил Мерцедес 1622 с рег.№ СН 7182 НН, собственост на фирмата /приложен е талонът на автомобила/ и посочен шофьор А.П.. От ИМ па ПАП е разпечатана и приложена Справка за актуално състояние на всички трудови договори на ЗЛ за 2010г., в която не фигурира сключен трудов договор с посочения шофьор А.П..

           Във връзка с фактурите, издадени от „Кар-Транс-11" ЕООД са представени декларации от С.К., съгласно които стоките са получени в склада на посочената фирма в с. Славяново общ. Харманли на датите, на които са издадени фактурите. Стоките са извозени лично от С.К. със собствен трактор с прикачени две ремаркета. Извозването е станало на 44 курса общо, като във всяка декларация е посочено времетраенето на всеки курс. Плащането е извършвано в брой, а лицето, приело сумите е К.П.. Не са подписвани договори между двете лица. Представени са декларации от С.К. и други физически лица, които декларират, че на съответните дати/които са датите на издаденитее процесни фактури/ са извършвали товаро-разтоварни дейности. Декларациите са с дата 03.11.2011г.

            Приходните органи са изискали от С.К. счетоводни регистри, справки и документи за изразходването-изписването на закупените стоки от „Кар-Транс-11" ЕООД, за които С.К. твърди, че са използвани за изхранване на отглежданите животни, както и относно закупуването и изписването на гориво. Установено е, че С.К. не е спазил нормативните изисквания за отчитане на изразходваното гориво и не е представил документи, въз основа на които е извършено изписване на горивото. Горивото е изписано на разход без да може да се установи целта, за която е използвано. Установено е също, че заприходените стоки, съгласно фактурите за извършени покупки, издадени от „Кар-Транс-11" ЕООД, са изписани като разход по сметка 302 „Материали", като към 30.06.2011г., са налични определени количества, посочени подробно в РД, но не са представени справки, документи, установяващи основанието за изписването, съобразно разходните норми за изхранване на животните.

          Според ревизиращия орган С.К. не доказва чрез счетоводни записвания влагането и използването на спорните количества зърно.

          Констатирано е, че никое лице-участник в сделките: от „Кар-Транс-11" ЕООД, "ПРОДУКТ ПА МИ" ООД, ЗП К.П., не представя съпътстващи документи като експедиционни бележки, анализни свидетелства за качеството на зърнените култури, складови разписки и др., от които може да се направи извод къде, кога, от кое лице са получени стокиге. Няма доказателства относно това как са разтоварени стоките, от кого, с каква техника. Не са представени транспортни документи и справки за изразходваното гориво.

            Приходните органи са извършили родробен анализ на събраните документи и писмени обяснения и са приели, че липсват реално осъществени доставки по процесните фактури, издадени от «КАР ТРАНС-11» ЕООД. На основание чл. 70 ал.5 във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 от ЗДДС е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 26022.60лв.

           Относно доставчика «ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД и процесните фактури от м.03.2010г., м. 04.2010г, м. 05.2010г., м. 06.2010г. По ИИНП до ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен е извършена насрещна проверка на «ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД, обективирана в ПИНП от 16.08.2011г.

Във връзка с ИПДПОЗЛ от 02.08.2011г. са представени от ЕООД документи и писмени обяснения.

           Приходните органи са установили, че «ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД е издало на ЗП С.К. фактури с №№ 136 от 21.03.2010г., 140 от 16.04.2010г, 141 от 27.05.2010г, 145 от 01.06.2010г., с предмет на доставката пшеница, царевица, ечемик. Плащането е в брой.  Към фактурите са съставени приемо-предавателни протоколи. Данъкът е начислен в счетоводството на дружеството като задължение, извлечения от с-ка 411,453/2,гр.70. За плащането на фактурите задълженото лице декларира, че е в брой  по  време  на товаренето на стоката, представя извлечение от с-ка 501. Не са представени касови бонове от фискално устройство. Представена е касова книга за периода 01.03.-30.06.2010г. В ИМ на НАП има регисгриран касов апарат-ЕЛИТ МОБИЛ LTM 224-1 дата на издаване 19.05.2005г., № ФП DY099752 36194697. ЗЛ  не е производител  на продадената пшеница, слънчоглед и ечемик. Представена е Справка за стоковия поток с предходни доставчици както следва: -ЗП К.П. по фактури: № 0.11/27.05.2010г.- 35 000 кг.пшеница № 0.15/01.06.2010г.- 25 000 кг пшеница. Констатирано е, че за останалите количества пшеница-14500 кг, царевица-11000 кг и ечемик 5000 кг, не са представени доказателства за произход. Към фактурите на предходния доставчик са приложени заявки от «Продукт па Ми» ЕООД до ЗП К.П. за доставка па пшеница, царевица и ечемик, приемо-предавателни протоколи, касови бележки от кочан за плащане в брой. Между «Продукт Па Ми» ЕООД -купувач и ЗП К.Д.П.-продавач е сключен договор за снабдяване със суровини и стоки от 07.02.201., въз основа на който продавачът се задължава да снабди купувача със суровини и стоки по устна или писмена заявка. «Продукт Па Ми" ЕООД намира земеделски производители на зсмеделска продукция, като договаря цени и количества. Купувачът ЗП С.К. със свои камиони товари стоката от складовата база на предходния доставчик ЗП К.П. с.Славяново, общ. Хасково. Транспортирането на стоката е за сметка на купувача ЗП С.К. и всички съпътстваши документи по трапспортирането са при купувача. Установено е от ревизиращите, че не е представена информация за лицата предали и получили стоката, съответно товарили и разтоварили стоката. Установено е, че дружеството не разполага със собествена складова база, стоката е съхранявана в склад на предходния доставчик-ЗП К.П.. Не са представени доказателства за кадрова обезпечпост. При извършена служебна проверка е установено, че за периода на проверката м.03-06.2010г. няма назначени работници по трудови договори, на 12.02.2010г. са освободспи последните работници, назначени по трудови договори.

           Във връзка с ИИНП от 27.04.2012г. до ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен е изготвен ПИНП от 17.05.2012г. Извършена е проверка този път и в счетоводството на дружеството. Констатирано е, че дружеството е издало описаните по-горе фактури. Представени са копия от фактурите и приемо-предавателни протоколи от 27.05.2010г. за 35 т пшеница, приемо-предавателен протокол от 01.06.2010г. за 25т пшеница, приемо-предавателен протокол от 16.04.2010г. за 5 т ечемик, протокол от 21.03.2010г. за 9500кг. пшеница и за 11000кг. царевица. Не са представени ДДИ и ДКИ към фактурите. Същите са включени в ДП и СД за съответния данъчен период. За доставките на ЗП С.К. няма сключени договори. Относно начисляването на данъка констатациите са аналогични като при предходната насрещна проверка. Относно плащането в брой и издаването на касови бележки  от кочан е декларирано, че касовият апарат е бил повреден и е бил на ремонт. Приложени са касови бележки от кочан. Представена е касова книга за периода 01.04-30.06.2010г., в която са отразени плащания по фактура № 141 от 27.05.2010г., в размер на 13440.00лв. и фактура № 145 от 01.06.2010г. в размер на 7500лв. За липсващите от предходната насрещна проверка ншеница-14500кг., царевица-11000кг., ечемик-5000кг. са представени два договора от 21.03.2010г и от 16.04.2010г., сключени със ЗП К.П.-нова са договори за послужване. Съгласно договорите заемодателят ЗП К.П. предоставя на заемателя «Продукт Па Ми» ЕООД за временно ползване пшеница, ечемик и царевица за определен срок. Представени са пред ревизиращите заявки от «Продукт Па Ми» ЕООД към ЗП К.П., протоколи за цялото фактурирано количество земеделска продукция.  Дадени са писмени обяснения от С.К., според които купувачът-К. със собствени камиони товари стоката от складовата база на предходния доставчик ЗП К.П., нходяща се в с. Славяново, община Хасково.

           Извършена е насрещна проверка на доставчика на «Продукт Па Ми» ЕООД-ЗП К.П., обективирана в ПИНП № 16-01-1202115-12 от 18.06.2012г. Представени са договорите за заем за послужване от 21.03.2010г и от 16.04.2010г, коментирани по-горе. Представен е договор за снабдяване със суровини и стоки, сключен с «Продукт Па Ми» ЕООД.

          Представени са писмени обяснения от К.П., според които продукцията по договорите е доставена от склада на ЗП К.П. в с. Оризари. След анализ на събраните доказателства и на договорите за послужване приходните органи са приели, че същите не са годно доказателство относно това, че „Продукт Па-ми" ЕООД е получило по тях земеделска продукция-пшеница, царевица и ечемик от ЗП К.П. и е продал тези количества на С.К.. Прието е, че договорите противоречат на ЗЗД, тъй като по силата на този вид договори заемодателят предоставя на заемателя за временно безвъзмездно ползване една определена вещ, като заемателят се задължава да върне същата вещ. Заемателят следва да ползва вещта, съобразно договореното и обикновеното и предназначение, без да я преотстъпва на друго лице. В случая, сключвайки договорите за заем за послужване, „Продукт Па-ми" ЕООД не става собственик на стоките - зърно, предмет на договорите, но според представените документи, той се е разпоредил със същите като е извършил продажбата им на ревизираното лице. Направен е извод, че тези договори са сключени единствено, за да оправдаят липсата на част от стоките, станали предмет на фактуриране на ревизираното лице.

          Във връзка с издадените фактури от „Продукт Па-Ми" ЕООД, на ревизираното лице С.К. са връчени ИПДПОЗЛ, за представяне на доказателства. Представени са декларации, съставени от К. и счетоводни регистри. Съгласно представените декларации С.К. не е подписвал договори за доставка с „Продукт Па-Ми" ЕООД. Сделките са договаряни с МОЛ на дружеството-Й.Н. в с. Оризари, общ. Сливен, което лице е открито по обява в интернет. Превозът на стоките е извършен с нает камион от частно лице, за което С.К. не притежава документи. Стоките са транспортирани от с. Оризари като са извозвани на няколко курса. Посочени са за всяка фактура броя на извършените курсове. Сумите са платени в брой на лицето Й.Н., като за това са представени един нечетлив касов бон и три броя ръчни касови бележки като в тях са отразени обекти на „Продукт Па-Ми" ЕООД в с. Славяново, Хасково и в Стара Загора. Представени са декларации, според които стоките по процесните фактури са извозени лично от него, от склада на „Продукт Па-Ми" ЕООД до склада на ЗП С.К.. Чрез декларации от К. и от физически лица, изброени поименно, е посочено, че товаро-разтоварните работи от склада на „Продукт Па-Ми" ЕООД до склада на С.К. са извършени от изброените физически лица на съответните дати. Декларациите са с дата -03.11.2011г.

            В хода на ревизията е установено, че полученото зърно за фураж е предназначено за изхранване на отглеждания едър рогат добитък, като  изписването на зърното по сметка 302 е извършвано без наличие на документи-справки, таблици и др., от които да се установят разходните норми и на каква база е извършено изписването. Прието е, че не е доказано за какво е използвано зърното по процесните фактури, издадени от „Продукт Па-ми" ЕООД, защото Камбуром не представя и счетоводна отчетност относно тези обстоятелства.

            Приходните органи са приели, че не са налице съпътстващи документи към фактурите: експедиционни бележки, анализни свидетелства и др., от които да се установи мястото на получаване на стоките, как са натоварени и разтоварени същите и с каква техника, няма доказателства за транспортирането на стоките. Не са налице надлежни документи за доказване на извършените плащания в брой. Направен е извод за липса на доставки и на основание чл. 70, ал.5 и във връзка с чл. 68, ал.1,т.1 от ЗДДС, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от „Продукт па-ми" ЕООД.

            По делото са приети 2бр. счетоводен регистър на сметка 302 «Материали» за 2010г. и 2011г., протоколи за приемане на СД за периода м.03.2010г., м. 06.2010г., месечни оборотни ведомости за периоди през 2010г., протоколи за приемане на СД за периода м. 03.2011г.-м.06.2011г., представени от жалбоподателя.

            По делото е изслушана и приета СТЕ, изпълнена от вещото лице М.В., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно и компетентно изготвена.

  Вещото лице посочва, че К.Д.П. е имал регистрация като земеделски производител, съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. В анкетната карта и формуляр на ЗП К.П. за 2010г.  са описани номерата на имотите с начина на трайно ползване -ниви и общата площ от 3,63 ха (36,300 дка), с които К.П. се е регистрирал като ЗП. В анкетния формуляр той е посочил, че има намерение да засее 3,63 дка пшеница през стопанската 2010/2011 г. През 2010 г. не са посочени данни за засети или засадени земеделски култури, т.е. площите са посочени като угар.

Не са представени при посещението намясто счетоводни документи за 2010 г. и за 2011 година. ЗП К.П. представа само справка за разходите през 2010 г., които са описани в табличен вид /данните са от самия ЗП/.

През 2011 г. в Приложение № 3, което е неразделна част от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ К.Д.П. е посочил произведена продукция: пшеница  от площ -59.420дка, среден добив 320 кг/дка, доход – 19015.56лв. , слънчоглед от 104.410 дка, среден добив-400 кг/дка, доход-41763.35лв.; зеленчуци от 77.910дка, среден добив-525 кг/дка, доход-40903.00лв.

От посочените 59,420 дка при среден добив 320 кг./дка биха се получили 19015 кг. пшеница. Посоченият добив е нормален за района на с. Славяново, общ. Харманли и за област Хасково.

През 2010 г. К.П. отчита 362 кг./дка среден добив - справка за разходите през 2010 г. от ЗП К.П. (Таблица № 5 като данните са дадени от самия ЗП).  

През 2011 г. К.П. няма декларирани площи, засети с ечемик и царевица.

Вещото лице изрично изяснява, че при посещение в офиса на ЗП К.П. не са представени никакви документи, удостоверяващи закупуване на семена, торове, препарати за извършване на земеделска дейност. Също така не са представени и документи, удостоверяващи подготовката на площите: оран, дискуване, сеитба, торене, жътва, пръскане с РЗ препарати, транспорт на произведената продукция.

Налице е Договор за наем на земеделски земи за срок от 4 години между ППЗК „Д.Н. с. Горно Ботево, общ. Стара Загора и К.П.. В договора земеделските земи не са описани по имоти и площ за всеки един в съответните местности, посочени в Договора.

В хода на съдебното производство е изслушана и приета ССчЕ, изпълнена от вещото лице Н.Г.. Същата не е оспорена от страните и Съдът я кредитира като компетентно и обективно изготвена. Към ССчЕ са изготвени приложения, които са неизменна част от същата.

Вещото лице е посетило намясто адресите на жалбоподателя и на доставчиците. На експерта са представени документи само от жалбоподателя. Доставчикът  „Кар Транс 11" ЕООД не е представил документи на вещото лице. ЗП К.П. също не е представил доказателства при посещението на адрес. Доставчикът „Продукт Па-Ми" ЕООД и поддоставчикът ППКЗ «Д.Н. не са открити от вещото лице на посочените адреси.

Според ССчЕ процесните фактури са издадени от двамата доставчици: „Кар Транс 11" ЕООД и „Продукт Па-Ми" ЕООД като предметът и стойността на сделките са подробно описани в Приложение № 1, доставчиците са били регистрирани по ЗДДС към момента на издаването  на фактурите и са включили размера на ДДС при определяне резултата за съответния данъчен период в СД.

Относно наличието на съпътстващи фактурите документи експертът посочва, че по делото има приложепи 17-броя приемо-предавателни протоколи, /подробно описани по листове в Приложение № 2/ между доставчика „Кар Транс 11" ЕООД и жалбоподателя. Относно реквизитите на ППП  е посочено, че има изписани имената на двете страни с техните адреси, булстат, подписи и печати на приел и предал.

Изрично е пояснено, че други придружаващи документи няма приложени.

 За доставчика „Продукт Па-Ми" ЕООД няма придружаващи документи.

 Относно разплащането по процесните фактури експертът сочи, че по делото няма приложени документи, доказващи разплащания. Но в РД на лист 83-гръб до лист 84 в табличен вид са изброени процесните фактури и срещу всяка е записано „Плащане в брой".

 Доставчиците: „Кар Транс 11" ЕООД и „Продукт Па-Ми" ЕООД имат регистрирани ЕКАФП, съгласно приложените по делото справка от HAП за ФУ (л. 949) и ПИНП №16-01-1 2021 15-2/17.05.2012г.(л. 749-752).

 За доставчика „Кар Транс 11" ЕООД, съгласно Справка от НАП за уведомления но чл.62 от КТ (лист 947) има назначено едно физическо лице на длъжност шофьор на товарен автомобил. Няма ведомости за заплати.

 За доставчика „Продукт Па-Ми" ЕООД, съгласно Справка от НАП за актуално състояние на всички трудови договори (л. 530-531) за процесните периоди 01.03.2010г.-31.10.2010г. и 01.12.2010г.-30.06.2011г., няма действащи трудови договори, няма ведомости за заплати.

 Относно наличието на складови помещения при доставчиците и съответните счетоводни записвания, експертът посочва, че по делото няма приложени счетоводни документа и регистри по този въпрос.

 Относно превозването на стоките и наличните транспортни средства е изяснено, че по делото няма счетоводни документи и регистри, доказващи наличие на транспортни средства при двамата доставчика, няма документи свързани с транспортирането. От страна на жалбоподателя е обяснено, че транспортът е осъществен лично от него със собствен трактор с две ремаркета от склада на ЗП К.П. до с.Славяново.

  За доставчика „Кар Транс 11" ЕООД по делото няма приложени счетоводни документи и регистри, доказващи отразяване на приходи по процесните сделки.

  За доставчика „Продукт Па-Ми" ЕООД, съгласно приложения по делото Счетоводен регистър на сметка 702 „Приходи от продажби на стоки" за 2010г. (л. 782) е видно, че по четирите процесни фактури са отразени приходи.

  Относно редовността на воденото счетоводство, експертът посочва, че счетоводството на жалбоподателя е водено редовно през процесните периоди.

  Не се прави извод за редовност на воденото счетоводство при доставчиците, тъй като „Кар Транс 11" ЕООД не представя изисканите документи на вещото лице, а  доставчикът „Продукт Па-Ми" ЕООД не е открит при посещението намясто.

  Относно ЗП К.П. вещото лице посочва, че не са му предоставени изисканите счетоводни документи.

  Посочва, че К.П. е регистриран като ЗП за 2010г. и 2011г.

  От приложените по делото Договор за наем на земя от 01.09.2009г. за четири години с ППЗК „Д.Н." (л.446-448); Приемо-предавателев протокол №1/01.09.2009г. за предоставяне на селско-сгопанска техника от ППЗК „Д.Н." (л.451): Договор за право на ползване на сграда с фуражомелка за три години от 02.02.2007г. с наемодател Р.В.П. (л.452), придружен с Анекс от 01.02.2011г. за продължаване на договора с още три години и ППП е посочено, че ЗП К.П. е разполагал със земя, земеделска техника и складове.

  Съгласно приложените по делото 15-броя Данъчни фактури с получател „Кар-Транс 11" ЕООД, придружени с 15-броя Приемо-предавателен протокол (л. 413-443); 11-броя Фискален бон (л. 444) и Финансов отчет от ЕКАФП (л. 445) предаването на стоките е ставало с издаване на горепосочените данъчни фактури и разплащането е осъществявано по касов път.

  Съгласно приложените по делото Договор от 01.06.2010г. за транспорт изпълнен от „Продукт Па-Ми" ЕООД за 2-години (л. 456-458); Данъчна фактура №159/12.10.2010г. за транспортна услуга с доставчик „Продукт Па-Ми" ЕООД (л.459), придружена с ръчно написана касова бележка, транспортирането на зърнените култури от реколта 2010г. е от с.Горно Ботево до складовата база в с.Оризари (л.456).

  По делото няма счетоводни документи и регистри относно записвания по количества за процесните стоки при ЗП К.П.. Няма счетоводни данни за записвания във връзка с ползването на сезонни работници и как е извършвано плащането. Няма данни за регистриран ЕКАФП.

 Експертът посочва, че по делото няма приложени документи относно наличие на счетоводни записвания и отразявания във връзка с извършения превоз от „Продукт Па-Ми'" ЕООД. Има приложени оперативни документи, а именно: Договор за транспортна услуга (л. 836-837), Данъчна фактура и Касова бележка (л. 840) и 7-броя товарителници (л. 841-847), съгласно които е извършена транспортна услуга за 4 460 лв. на получател- ЗП К.П.. В посочените товарителници за получател е посочен ЗП К.П., превозвач „Продукт Па-Ми" ЕООД, записани са наименованията на зърнените култури, количествата и маршрута-от с.Горно Ботево до с.Оризари. Има подписи и печати на приел и предал. Посоченото в товарителниците МПС е "Мерцедес" модел 1622 с рег. № СН7182НН и шофьор Адрея Павлов (л. 841-847). Приложено е Свидетелство за регистрация на МПС. Съгласно справка от НАП за актуално състояние на всички трудови договори (л.530-531) за процесните периоди 01.03.2010г.-31.10.2010г. и 01.12.2010г.-30.06.2011г. няма действащи трудови договори. Няма приложени документи за закупено гориво, няма счетоводни записвания за извършените превозни курсове, няма данни как е извършено заплащането за осъществения превоз, как и кой е извършил разтоварването. Няма счетоводни документи и записвания относно мястото на извършване на разтоварването.

 По делото има приложени Договор за наем на земя от 01.09.2009г. за 4-ри години с ППЗК „Д.Н." и ЗП К.П. (л. 446-448) и ППП №1/01.09.2009г. за предоставяне на селско-стопанска техника от ППЗК „Д.Н." (л.451). Няма приложени счетоводни документи и регистри, доказващи наличие на счетоводни записвания във връзка с наемните отношения.

  При така установеното от фактическа страна жалбата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следното:

  Безспорно, за да се признае на получателя по обла­га­е­ма доставка материалното право на приспадане на данъчен кредит по чл.68 от ЗДДС, следва да е изпъл­нено някое от условията, посочени в чл.71 от ЗДДС, като при изследване пред­поставките за възникване правото на данъчен кредит, винаги трябва да се дър­жи cметка за това налице ли е облагаема доставка по смисъла на чл.6, ал.1 или чл. 9 от ЗДДС, и едва след това да се проверява изпълнението на съответните пред­поставки, регламентирани в нормата на чл.71 от ЗДДС.

 По делото не е спорно и това се установява от събраните доказателства при ревизията, че е изпълнено условието по чл.71, ал.1, т.1 от ЗДДС, свързано с притежаването на данъчен документ /фактури/ от страна на преките доставчици, кои­то са издали процесните фактури, отразили са ги  в дневника за продажбите и справките-декларации и са начислили данъкът по сми­съла на чл. 86 от ЗДДС.

 Един­ствената спорна предпоставка за възникване пра­вото на приспадане на данъчен кредит по чл.68 ал.1 от ЗДДС, в процесния слу­чай е наличието на реално осъществена облагаема доставка по смисъла на чл. 6, ал.1 от ЗДДС.

 Действително, по аргумент от чл.154 от ГПК, в тежест на жалбоподателя, като лице черпещо изгодни за себе си правни последици – претендираното право на данъчен кредит, е да докаже реалността на процесните доставки.

 В конкретния случай оспорващият твърди, че е сторил това посредством ангажираните фактури, двустранно подписани, деклари­рани в съответните Дневници за продажби и СД от доставчиците, плащането в брой, доказателства за осчетоводяване на закупените стоки по съответ­ните счетоводни сметки при редовно водено счетоводство на жалбоподателя. Твърди се в та­зи връзка, че същият не може да бъде държан отговорен за това, че доставчикът не представя доказателства в хода на сторените насрещни про­верки, не доказва еднозначно как е транспортирано процесното зърно. Действително в конкретната хипотеза изводите на ревизиращите за липса на облагаема доставка между пре­кия доставчик-„КАР –ТРАНС-11” ЕООД и жалбоподателя са обос­но­вани, с липсата на документи, доказващи транспортирането на процесните стоки, с липсата на съпътстващи фактурите документи и документи за произхода на зърнените култури, с липсата на документи, от които да е видно основанието за изписването на процесните зърнени храни, съобразно разходните норми за изхранване на животните, които отглежда жалбоподателя.

  Относно доставчика „ПРОДУКТ Па-Ми” ЕООД изводите на ревизиращите за липса на облагаема доставка между пре­кия доставчик и жалбоподателя са обосновани с липсата на съпътстващи фактурите документи и с липсата на доказателства за транспортирането на стоките.  

  Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена.

Относно доставчика „КАР-ТРАНС-11” ЕООД.

Процесните фактури, издадени от „КАР-ТРАНС-11” ЕООД са с предмет на сделките пшеница, ечемик и царевица.

Тъй като производител и доставчик на процесните стоки, фактурирани от „КАР-ТРАНС-11” ЕООД, е ЗП К.П., то следва да се докаже, че действително ЗП К.П. е произвел тази земеделска продукция през 2010г. и 2011г.

От събраните по делото доказателства и от СТЕ, приета по делото се установи безспорно, че през 2010г., заявените земи от ЗП К.П.  с начин на трайно ползване – ниви с обща площ 3.63 ха, не са засети или засадени със земеделски култури, площите са посочени в анкетната карта и формуляра към нея като угари /л.822-824/. За стопанската 2010г/2011г е посочено намерение да се засее 3.63 дка пшеница. За 2011г. е декларирано в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, че е произведена пшеница на площ-59.420дка, среден добив-320 кг/дка. От СТЕ, приета по делото се установи, че от 59.420 дка, при среден добив 320 кг/дка, се получава 19015кг пшеница. Същевременно ЗП К.П. е фактурирал 123 т пшеница на прекия доставчик „КАР-ТРАНС-11” ЕООД, което означава, че е трябвало да притежва повече обработваеми площи, за да произведе това количество зърно. Налице е разминаване между декларираната за засаждане пшеница-3.63 ха и декларираната в ГДД. Твърди се, че е засята пшеница и е получен декларираният добив, но от СТЕ се установи, че К.П. не представя никакви доказателства за закупуване на семена, торове, препарати и др. Няма доказателства за извършена подготовка на площите: оран, дисковане, сеитба, торене, жътва и др. Няма и счетоводни записвания във връзка с производстото на пшеница.

Приет по делото е Договор за наем на земя от 01.09.2009г. за 4-ри години с ППЗК „Д.Н." и ЗП К.П. (л. 446-448) и ППП №1/01.09.2009г. за предоставяне на селско-стопанска техника от ППЗК „Д.Н." (л.451). Но няма приложени по делото доказателства относно извършени счетоводни записвания във връзка с твърдените наемни отношения. Освен това земедеските земи, предоставени за ползване не са индивидуализирани с номера, площ, местност, за да може да се проверят. Не се установиха в хода на съдебното производство доказателства за извършено плащане по наемните правоотношения. Налага се изводът, че ЗП К.П. не е стопанисвал и обработвал земеделските земи, за които се твърди, че са наети от ППЗК „Д.Н.".

Относно Договора за право на ползване на сграда с фуражомелачка от 02.02.2007г. с наемодател РадостинаВалентинова П. се установи, че не се представиха доказателства за платен наем, не се представиха документи, удостоверяващи изпълнението по договора, а именно наемателят да извърши 20% възобновяване на сградния фонд на имота. От ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010г. и 2011г. на Р.П. се установи, че същата не е декларирала доходи от отдаване под наем на описаното в договора имущество. Налага се изводът, че ЗП К.П. не е стопанисвал и ползвал сградата, посочена в Договора, няма материално-техническа обезпеченост.

Не са ангажирани доказателства за складовата база в с. Славяново, обл. Хасково, за която се твърди, че е ползвана от ЗП К.П.. Налага се изводът, че ЗП К.П. не е разполагал със складова база, където би се съхранила селскостопанската продукция.

За производството на селскостопанската продукция –пшеница, ечемик, царевица е необходим и трудов ресурс и техника. Установи се, че ЗП К.П. не е регистрирал трудови договори, от служебните проверки, извършени в информационните масиви на НАП се установи, че за 2010г и 2011г. няма данни ЗП да е изплатил суми на физически лица. От ССчЕ, приета по делото, се установи, че няма счетоводни документи и регистри, доказващи, че има записвания по количества за процесните стоки при ЗП К.П.. Няма счетоводни данни за записвания във връзка с ползването на сезонни работници и как е извършено плащането. Няма данни за регистриран ЕКАФП.

След анализ на горепосоченото Съдът стига до извода, че ЗП К.П. не е произвел твърдяната селскостопанска продукция, а никой не може да даде това, което няма.

Относно транспортирането на селскостопанската продукция от полето до склада на ЗП К.П. се установи от Договор за транспортни услуги от 01.06.2010г., с ключен между «ПРОДУКТ Па-ми» ЕООД и ЗП К.П., че «ПРОДУКТ Па-ми» ЕООД  следва да извърши превоз на пшеница, ечемик и царевица, реколта 2010г от с. Горно Ботево до склада в с. Оризари. За извършения превоз е издадена фактура № 159 от 12.10.2010г., платена в брой, но от товарителниците за транспортиране се установява, че е извършен превоз само на ечемик, за който се установи, че не е произведен.

Посочено е в товарителниците МПС е "Мерцедес", модел 1622, с рег. № СН7182НН и шофьор Адрея Павлов (л. 841-847). Приложено е Свидетелство за регистрация на МПС. Съгласно справка от НАП за актуално състояние на всички трудови договори (л.530-531) за процесните периоди 01.03.2010г.-31.10.2010г. и 01.12.2010г.-30.06.2011г. се установи, че няма действащи трудови договори.

От приетата по делото ССчЕ се установи, че няма приложени документи за закупено гориво, няма счетоводни записвания за извършените превозни курсове, няма данни как е извършено заплащането за осъществения превоз, как и кой е извършил разтоварването. Няма счетоводни документи и записвания относно мястото на извършване на разтоварването. С оглед на горепосоченото Съдът намира, че не е доказано транспортирането на стоките до склад на ЗП К.П..

Относно транспортирането на стоките по процесните фактури, издадени от „КАР-ТРАНС-11” ЕООД. Жлбоподателят твърди, че процесните стоки са извозени лично от него със собствен трактор с прикачени две ремаркета от склада на ЗП К.П. до склада в с. Славяново, общ. Харманли. Но не се ангажираха доказателства за отчитане на изразходваното гориво. От счетоводните записвания се установи, че горивото е изписано като разход без да е обвързано с конкретната цел, за която е използвано, не са представиха справки за изразходваното гориво. Не се представиха доказателства за закупено гориво. Съдът прави извод, че не е доказано транспортирането на процесните стоки.

Представени са приемо-предавателни протоколи / от л.376/, в които са изписани данните на на т.н. «Предавател» -„КАР-ТРАНС-11” ЕООД  и «Приемател»-С.К., без да е посочено къде, от кое място са получени стоките. Предават се стоките в размер на посочени кг., «видно от кантарна бележка», но кантарни бележки не са представени, за да се установят количествата.

  Освен това не са представени никакви анализни свидетелства за произхода и качеството на зърнените култури.

  Относно товаро-разтоварните работи са представени по делото декларации, всички с дата 03.11.2011г., подписани от физическите лица, посочени от жалбоподателя още в хода на ревизионното производство: А. Г. М., К.А.М., И.С.Т., С.К.М., М.П.Р. и И.К.А..

   Установи се по делото, че С.М. има 46 броя пътувания за периода 01.01.10г.-31.12.10г. и 3 броя -за периода 01.01.11г.-30.06.11г. Установено е, че на дати 27.05.10г., 01.06.10г. и 16.07.10г, лицето се е подписало на декларации, че е извършвало товаро-разтоварна дейност, но на тези дати, то не е било в България.

  И.К.А. има регистрирани 20 брояпътувания за периода 01.01.10г.-31.12.10г., освен това е бил назначен на работа по трудов договор в „НИР България" ЕООД. Конкретно за една от датите - 16.04.10г., за която то е подписало декларация, че е извършвало товаро-разтоварна дейност се установи, че е било на работната площадка на обект „Автомагистрала Люлин".

 Съдът намира, че декларациите, подписани от посочените физически лица, за извършена товаро-разтоварна дейност, са частни документи без достоверна дата и не притежават материална доказателствена сила спрямо третите лица. Създадени са с оглед извършеното ревизионно производство и целеният от жалбоподателя благоприятен за него резултат.

Съдът намира след анализ на горепосоченото, че не е извършено реално транспортиране на процесните стоки, липсват доказателства за това от кого, кога и с каква техника е извършено разтоварването на процесните стоки, в кои обекти са съхранявани същите, от кои обекти са натоварени.

В случая Съдът счита, че от събраните в хода на процеса доказателства не може да се установи прехвърляне правото на собственост върху стоките от прекия доставчик, което по същество съставлява доставка на стока по смисъла на това понятие, вложено в нормата на чл. 6, ал.1 от ЗДДС.

 От доказателствата по делото се установи, че доставчикът не разполага с материални активи и ресурс за осъществяване на доставките, не притежава транспортни средства. Не са представиха безспрони доказателства за осъществен транспорт на стоките. Не се представиха превозни документи, от които да се установи началната и крайната точка на транспортиране на стоките, както и данни за закупено гориво и надлежно осчетоводено във връзка с твърдението, че транспортирането е извършено от самия него.

 В крайна cметка не се доказа по делото, че стоките са транспортирани до базата на жалбоподателя. Следва да се посочи, че действително установяването на произхода на стоките и тяхното транспортиране, не е част от предпоставките за признаване правото на данъчен кредит, но същите са доказателство за наличието на реално осъществена доставка на стоки/ услуги/ и то така, както те са отразени в издадените за тази цел първични счетоводни документи, което безспорно е предпоставка за възникването и признаването на правото на данъчен кредит за получателя. Наличието на фактура /фактури/ е само доказателство за възникнали облигационни взаимоотношения между страните по тях, но не е доказателство за реалното осъществяване на доставката –прехвърляне на правото на собственост върху стока, респ. извършване на услуга.  По делото не се представиха безспорни доказателства, извън спорните фактури, за предаването на стоки от рода на процесните от прекия доставчик на оспорващия, като се държи cметка, че в случая се касае за родово определени вещи, като съгласно чл. 24, ал.2 ЗЗД, собствеността върху същите се прехвърля с определянето на същите по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени. Който факт е от съществено значение, с оглед легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС и нормата на чл. 25 от ЗДДС. Значението на ППП е косвено доказателство за прехвърляне на собственост и като като частен свидетелстващ документ не се ползва с материална доказателствена сила, а само с формална. В случая към приемо-предавателните протоколи няма приложени кантарни бележки, а се сочат изрично такива в протоколите. Приемо-предавателните протоколи не се подкрепят от др. документи: транспортни такива, кантарни бележки, стокови разписки или други документи за натоварване, удостоверяващи отделянето и измерването на стоките, което да позволява индивидуализирането на стоките чрез предаването им на получателя. В този смисъл съдът намира, че по делото не са налице достатъчно доказателства, от които да може да се направи категоричен извод, че се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи, тяхното отделяне, с постигане на съгласие, за което съгласно чл. 24, ал.2 предл. първо от ЗЗД да се е прехвърлила и собствеността върху тях. А именно с датата на прехвърляне собствеността върху вещите, ЗДДС свързва момента на възникване на данъчното събитие. С оглед характера на стоките, предмет на доставките и тяхното количество, се предполага наличието на доказателства за натоварването, транспортирането и съхранението им, като например товарителници, складови разписки, кантарни бележки и др. Осчетоводяването на фактурите с идентични счетоводни записи не е достатъчно основание да се приеме, че стоките са прехвърлени, а установяват единствено движение на стоки по документи, но не и реално предаване и приемане на същите.

Съдът е длъжен да обсъди всички факти и обстоятелства в тяхната взаимовръзка. В т. 32 от решението на СЕС от 6 декември 2012 г. по дело C-285/11 е посочено следното: „Запитващата юрисдикция е задължена в съответствие с правилата за доказване, установени в националното право, да извърши глобална преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото”; „Ако в резултат от тази преценка се установи, че разглежданите в главното производство доставки на стоки са реално осъществени и впоследствие тези стоки са били използвани за целите на облагаеми сделки, по принцип правото на приспадане не би могло да бъде отказано /т. 33/. От друга страна в т. 37 съдът допълва, че националните административни и съдебни органи следва да откажат да признаят право на приспадане, ако въз основа на обективни данни се установи, че се прави позоваване на това право с измамна цел или с цел злоупотреба Това е така, когато самото данъчнозадължено лице извършва данъчна измама. Действително в такъв случай не са изпълнени обективните критерии, на които се основават понятията за доставка на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължено лице в това качество, и за икономическа дейност / т. 38/. Съгласно т. 39 за нуждите на Директива 2006/112 данъчнозадължено лице, което знае или е трябвало да знае, че с покупката си участва в сделка, част от измама с ДДС, трябва да се счита за участник в тази измама, и то без значение дали извлича печалба от препродажбата на стоките или от използването на услугите в рамките на извършените от него впоследствие облагаеми сделки. От изложеното следва, че съдът е длъжен да извърши преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото, за да формира убеждение за това действително ли са предадени и получени от доставчика и получателя стоки, респ. услуги, доколкото от това зависи признаването на правото на приспадане. По делото са налице данни за това, че доставчикът не е получил процесните стоки от поддоставчика си, не е разполагал действително с персонал и материални активи, не се доказа и редовност на воденото счетоводство през процесния период. Независимо от това, в случая отказът на правото на данъчен кредит по издадените от него фактури не се обосновава само и единствено от тези данни. Логично е, обаче, да се приеме, че ако данъчно задълженото лице получава фактура от неговия доставчик, без посочените стоки да са му предадени, респ. услугите да са му предоставени, то самото извършва данъчна измама, ползвайки данъчен кредит по тази фактура и намалявайки по този начин дължимия за внасяне ДДС за съответния данъчен период.

По делото е приет РА № 261104617 от 20.03.2012г. за извършена ревизия на „КАР-ТРАНС-11” ЕООД за периода от 01.03.2011г до 06.07.2011г. по ЗДДС. Не е извършена корекция относно фактури с №№ 79 от 14.06.2011г и 80 от 16.06.2011г с получатер ЗП С.К..Но обстоятелството, че в съставения на този доставчик РА не е извършена корекция на декларирания от него ДДС като начислен по доставките, по които е изпълнител, не означава, че данъчната администрация е признала, че фактурите съответстват на действително извършени облагаеми доставки. В този смисъл са решенията на СЕС от 31.01.1913 г. по дело № 642/11 и дело № 643/11.

С оглед на горепосоченото изводът на приходния орган за липса на реално осъществени доставки по процесните фактури, издадени от -„КАР-ТРАНС-11” ЕООД е правилен и законосъобразно на основание чл. 70 ал.5 във вр. с чл. 68 ал.1 т.1 от ЗДДС е отказано на жалбоподателя правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 26022.60лв.

Относно доставчика «ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД:

Доставчикът е издал процесните фактури, отразил е приходи, видно от счетоводен регистър на см. 702 «Приходи от продажби на стоки» за 2010г /л.782/, данъкът е начислен, видно от извлечения на сч. сметки 411, 4532. Плащането е в брой, въпреки, че ЕООД има регистриран ЕКАФП, но към момента на издаването на процесните фактури, същият е бил на ремонт, според обясненията, дадени по време на извършените насрещни проверки в хода на ревизионното производство.

Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена.

В случая Съдът счита, че от събраните в хода на процеса доказателства не може да се установи прехвърляне правото на собственост върху стоките от прекия доставчик, което по същество съставлява доставка на стока по смисъла на това понятие, вложено в нормата на чл. 6, ал.1 от ЗДДС.

От доказателствата по делото се установи, че доставчикът не разполага с материални активи и ресурс за осъществяване на доставките, не притежава транспортни средства. Не са представиха безспрони доказателства за осъществен транспорт на стоките. Не се представиха превозни документи, от които да се установи началната и крайната точка на транспортиране на стоките, както и данни за закупено гориво и надлежно осчетоводено във връзка с твърдението на «ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД, дадено при извършената насрещна проверка, че транспортирането е извършено  с камиони на жалбоподателя.

Относно транспортирането на процесните стоки и начинът на договаряне жалбоподателят декларира, че не е подписвал договори за доставка с «ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД. Сделките са договаряни с МОЛ Й.Н. в с. Оризари, общ. Сливен. Превозът на стоките е извършен с нает камион, като не са представени никакви документи, потвърждаващи тези обяснения като договор за наем, не са представени доказателства за закупено гориво, не е посочено от кое лице е нает камионът и каква марка е. Относно плащането е посочено, че е извършено в брой, представен е нечетлив касов бон и три броя ръчни касови бележки, в които са изписани обекти на доставчика в с. Славяново, Хасково и Стара Загора.

В крайна cметка не се доказа по делото, че стоките са транспортирани до базата на жалбоподателя. Следва да се посочи, че действително установяването на произхода на стоките и тяхното транспортиране, не е част от предпоставките за признаване правото на данъчен кредит, но същите са доказателство за наличието на реално осъществена доставка на стоки/ услуги и то така, както те са отразени в издадените за тази цел първични счетоводни документи, което безспорно е предпоставка за възникването и признаването на правото на данъчен кредит за получателя. Наличието на фактура /фактури/ е само доказателство за възникнали облигационни взаимоотношения между страните по тях, но не е доказателство за реалното осъществяване на доставката –прехвърляне на правото на собственост върху стока, респ. извършване на услуга.  По делото не се представиха безспорни доказателства, извън спорните фактури, за предаването на стоки от рода на процесните от прекия доставчик на оспорващия, като се държи cметка, че в случая се касае за родово определени вещи, като съгласно чл. 24, ал.2 ЗЗД, собствеността върху същите се прехвърля с определянето на същите по съгласие на страните, а при липса на такова, когато бъдат предадени. Който факт е от съществено значение, с оглед легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС и нормата на чл. 25 от ЗДДС. Значението на приемо-предавателните протоколи е косвено доказателство за прехвърляне на собственост и като като частен свидетелстващ документ не се полза с материална доказателствена сила, а само с формална. В случая към приемо-предавателните протоколи няма приложени кантарни бележки, в същите няма данни от кое точно място са натоварени стоките и от кого и кога. Посочени са само адресите на управление на доставчика и на ЗП С.К.. Приемо-предавателните протоколи не се подкрепят от др. документи: транспортни такива, кантарни бележки, стокови разписки или други документи за натоварване, удостоверяващи отделянето и измерването на стоките, което да позволява индивидуализирането на стоките чрез предаването им на получателя. В този смисъл съдът намира, че по делото не са налице достатъчно доказателства, от които да може да се направи категоричен извод, че се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи, тяхното отделяне, с постигане на съгласие, за което съгласно чл. 24, ал.2 предл. първо от ЗЗД да се е прехвърлила и собствеността върху тях. А именно с датата на прехвърляне собствеността върху вещите, ЗДДС свързва момента на възникване на данъчното събитие. С оглед характера на стоките предмет на доставките и тяхното количество се предполага наличието на доказателства за натоварването, транспортирането и съхранението им, като например товарителници, складови разписки, кантарни бележки и др. Осчетоводяването на фактурите с идентични счетоводни записи не е достатъчно основание да се приеме, че стоките са прехвърлени, а установяват единствено движение на стоки по документи, но не и реално предаване и приемане на същите.

Освен това отново непряк доставчик е ЗП К.П., за когото се установи по делото, че за 2010г. същият не е посочил в анкетната карта /л.822-824 по делото/ засети площи със земеделски култури, площите са посочени като угар. По делото няма счетоводни документи и регистри относно записвания по количества за процесните стоки при ЗП К.П.. Няма счетоводни данни за записвания във връзка с ползването на сезонни работници и как е извършвано плащането. Няма счетоводни записвания или доказателства за наета земя, от които да се установи, че действително на декларираните площи земеделска земя са отглеждани пшеница, царевица и ечемик. Вече се коментира по-горе в настоящото изложение Договор за наем на земя от 01.09.2009г. за четири години с ППЗК „Д.Н." и ЗП К.П. (л. 446-448) и ППП №1/01.09.2009г. за предоставяне на селско-стопанска техника от ППЗК „Д.Н." (л.451), направените изводи се отнасят и за процесните доставки с доставчик-«ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД. След като не се доказа по делото, че ЗП К.П. е произвел селскостопанска продукция, то се стига до извода, че не е предадена за временно ползване пшеницата, ечемика и царевицата по Договорите за заем за послужване от 21.03.2010г. и от 16.04.2010г., сключени между -«ПРОДУКТ ПА-МИ» ЕООД и ЗП К.П.. Представени са Приемо-предавателни протоколи /л.752-757/, с подпис и печат, но в същите е посочен адресът на управление на ЗП и ЕООД, не е посочено мястото от където е приета-предадена стоката. Отново е изписан размерът на стоката в килограми, съобразно кантарни бележки, но такива не са представени по делото.

Съдът намира, че притежаването на данъчни фактури от получателя и тяхното счетоводно отражение не е достатъчно да обоснове реалност на отразените в същите стопански операции. Това е така, защото при оспорване на фактурите относно отразените в тях стопански операции, в тежест на ползващия се от правата по тези документи е да докаже, че отразените във фактурите стопански операции действително са осъществени. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване. Това от своя страна означава, че като доказателство за реалност на доставките жалбоподателят не може да се позовава само на своите счетоводни записвания. За да се кредитират те, следва да се представят първични документни за движението на стоките, за извършените доставки и да се съпоставят най-малко със записванията на съответния доставчик както и с първичните документи, въз основа на които са взети съответните статии. Законът, преди всичко, изисква доказателства за реалност на доставката, а след това и за правилното й счетоводно отразяване както се изтъкна. СЕО нееднократно е посочвал, че не е възможно приспадането на данък, който е дължим единствено поради вписване във фактурата, тъй като упражняването на това право се ограничава само до действително дължимите данъци (в този смисъл вж. Решение от 13 декември 1989 г., Genius Holding (C-342/87, Recueil, стр. 04227) и Решение от 19 септември 2000 г. Schmeink & Cofreth AG & Co. KG срещу Finanzamt Borken и Manfred Strobel срещу Finanzamt Esslingen (C - 454/98, Сборник 2000, стр. I-06973). В случая е неприложима съдебната практика на СЕС (Решение от 06 декември 2012 г., Боник ЕООД срещу ДОУИ - Варна по дело С-285/11). Следва да се посочи, че ако процесните доставки са извършени реално, то както доставчикът,  така и получателят следва да притежават доказателства за това изпълнение.

Жалбоподателят е използвал фуражно зърно и смески във връзка с дневните дажби за изхранване на животните, които отглежда, но не доказа в хода на съдебното производство, че е получил стоките по процесните фактури.

  Поради всички изложени съображения се налага изводът, че процесните фак­­­ту­ри, не удостоверяват осъщест­ве­ни облагаеми доставки по сми­съла на чл.6 ал.1 ЗДДС, което води до извода, че в  случая не въз­никва право на данъчен кредит за получателя на доставките, следователно поста­но­веният отказ, на основание чл.70 ал.5 от ЗДДС, е законосъобразен.    Изложеното до тук от фактическа и правна страна води до извода, че процесният РА е издаден от компетентен орган, същият е законосъобразен и следва да бъде потвърден, а жалбата - отхвърлена.

 На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК на данъчна администрация се дължи юрисконсултско възнаграждение в размера до минималното възнаграждение за един адвокат, които  при липсата на данни за изплатено адвокатско възнаграждение, на основание чл.8 във връзка с чл. 7, ал.2, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / Издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г./ се констатираха в размер на 1194.14лв. /хиляда сто деветдесет и четири лева. 14 стотинки/.

 Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК,    Съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

                 ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К. с ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 261203659 от 13.11.2012г., издаден от Г.Н.Ч. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,  с който е отказан данъчен кредит в размер на 31452.60лв. и са начислени лихви в размер на 5754.70лв.

 

    ОСЪЖДА С.Г.К. с ЕГН **********,*** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчносигурителна практика” - Пловдив сумата от  1194.14лв. /хиляда сто деветдесет и четири лева. 14 стотинки/.

 

 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: