Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 69

 

гр. Пловдив,  15 януари 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, ХVІІІ състав в публично заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЙОРДАН РУСЕВ

                                                                                                 

при секретаря Т.К., като разгледа докладваното от съдия Й.Русев  адм. дело № 244 по описа за 2014год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на „Плутон груп“ ЕООД, ЕИК ** против Ревизионен акт № 241302599 от 09.09.2013год., издаден от органи по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1294 от 14.12.2013год. на и.д. Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите,  с който не е признат данъчен кредит в размер на 26104,44лв. и лихви за просрочие – 3005,40 лв. Навеждат се доводи за незаконосъобразност на административния акт и се иска неговата отмяна от Съда.

3. Ответникът - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив, чрез процесуалният си представител е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение, като се присъди съответното юрисконсултско възнаграждение. Поддържат се изцяло фактическите констатации и правните изводи съдържащи се в оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение.

ІІ. За допустимостта :

4. Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред контролния орган в структурата на НАП, който с решението си го е потвърдил изцяло. Така постановеният от и.д. Директор на Дирекция “ Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок налагат извод за нейната допустимост.

ІІІ. За фактите :

5. Настоящата ревизия e втора по ред, във връзка с Решение № 13 от 04.01. 2013г. на директора на дирекция ОДОП Пловдив. Със Заповед за възлагане на ревизия  № 1300200 от 15.01.2013год. издадена от  Началник сектор “Ревизии ” към дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив е сложено начало на настоящата ревизия на жалбоподателя с обхват на проверката задължения по ЗДДС за периода от 01.08.2011г. до 31.08.201г. и 01.11.2008г.-31.12.2011г. Срокът за приключване на ревизията е бил продължен със ЗВР № 1302095/29.04.2013г. и ЗВР № 1302599/28.05.2013г. Със Заповед РД-09-1301/01.11.2012г. на директора на ТД на НАП-Пловдив, са делегирани права на определени длъжностни лица при ТД на НАП-Пловдив да издават заповеди по чл. 112, ал.2, т.1 от ДОПК. Издаден е и РД № 1302599/12.07.2013г., против който е депозирано възражение в предвидения срок. Ревизията е приключила с издаването на Ревизионен акт № 241302599/09.09.2013г. На жалбоподателя не е признат данъчен кредит в размер на 26104,44лв. и лихви за просрочие – 3005,40 лв. Процесният ревизионен акт е обжалван изцяло от неговия адресат пред горестоящия орган в структурата на приходната администрация. Основните възражения  се свеждат до тези, посочени и пред съдебната инстанция. С Решение № 1294 от 14.12.2013год., и.д. директор на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив е потвърдил РА.

6. Установяванията в РА по ЗДДС.

За м.08, м.11 и м.12.2011г. не е признат данъчен кредит в размер на 26104,44 лв. по 13 броя фактури, издадени от „Неолит експорт“ ЕООД. Предмет на доставките е 18958 бр. цимент.

Извършената насрещна проверка на доставчика е документирана с протокол  № 16-02-1200567-1/26.03.2011г. Орган по приходите от ТД на НАП Бургас е извършил проверка на „Неолит експорт” ЕООД като ИПДПОЗЛ до „Неолит експорт” ЕООД е връчено на М.Р.М., упълномощено лице на „Неолит експорт” ЕООД и собственик на „Плутон груп“ ЕООД. Констатирано е, че предходен доставчик  по така проверяваните фактури е същото дружество „Плутон груп”  ЕООД. На ревизиращите са били предоставени 11 бр. фактури за доставки на цимент от „Неолит експорт” ЕООД на „Плутон груп” ЕООД, 7 бр. фактури от предходния доставчик „Плутон груп” ЕООД, СД по ЗДДС и дневник за продажби, извлечение на счетоводни сметки 702, 411, 4532, 4531 на „Неолит експорт” ЕООД, дневници за продажбите на „Плутон груп” ЕООД и регистър на издадените документи за клиент „Неолит експорт” ЕООД. От „Неолит експорт” ЕООД е декларирано, че останалите изискани документи в т.ч. и документи, удостоверяващи произхода на фактурираните стоки, не могат да бъдат представени, тъй като всички документи са иззети от офиса на „Неолит експорт” ЕООД, във връзка с което е била подадена молба до РПУ Казанлък с вх.№ 4052 от 15.03.2012г. Приложено е обяснение от „Неолит експорт” ЕООД, с което се декларира, че всички стоки „Плутон груп” ЕООД е закупило от заводи производители, като „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД, „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД, „МАРИСАНИ КОЛЕВ” ООД и от вносителя на турски цимент за България „ТЕРА ЕНЕРДЖИ” ЕООД, след което са продадени на „Неолит експорт” ЕООД.

Ревизиращият орган е приел, че настоящият жалбоподател се явява предходен доставчик на своя пряк доставчик, съответно на самото себе си и не е представило документи, удостоверяващи произхода на фактурираните и в последствие префактурирани на него стоки.

Във връзка с гореизложеното ревизиращият орган е отказал правото на приспадане на данъчен кредит по издадените фактури от „Неолит експорт”  ЕООД.

ІV.За правото:

7.При тази безспорно установена фактическа обстановка по делото, съдът направи своите правни изводи:

Няма спор, че в изпълнение на Решение № 13/04.01.2013г. на Д“ОДОП“-Пловдив, посочено като основание за ревизията, е издаден оспореният сега РА. 

За компетентността на лицето /лицата/ издало обжалвания акт, съдът следи служебно.

Във връзка с характера на ревизионното производство при отмяна на РА с връщане на преписката на основание чл.155 ал.4 ДОПК :

При повторна ревизия не започва нова такава, а се възстановява висящността на производството по издаване на отменения ревизионен акт. Аргумент за това е и нормата на чл. 155 ал.6 от ДОПК, която изрично сочи, че производството по издаване на новия акт започва от незаконосъобразното действие, послужило за отмяната на акта - в какъвто смисъл е установената съдебна практика /решения на ВАС - № 6608/03.06.2008г.; № 5613/15.05.2008г.; № 2500/2011г.; № 1919/08.02.2012г.; № 2704/26.02.2013г.; др./. Издаване на ЗВР след отменителното решение не е действие за започване на ново производство, а за продължаване на същото съобразно указанията на решаващия орган, а актът за възлагане е формално изискуем по см. на чл.112, 113 ДОПК. Сроковете за извършване на продълженото производство не са изрично уредени в ДОПК, поради което е приложим общият ред.

В конкретиката на фактите, с изменението на ДОПК – ДВ бр.82 /2012г. в сила от 01.01.2013г., е въведен § 35 ПЗР ЗИДДОПК, според ал.1 на който : Всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред – параграфът също е в сила от 01.01.2013г. Изменението на чл.119 ДОПК също е в сила от 01.01.2013г., както § 35.

Към 01.01.2013г. при единство на ревизионното производство според установената съдебна практика, ревизията започнала със ЗВР № 1200567/31.01.2012г. е била висяща поради отмяна на РА.

В случая Заповед за определяне на компетентен орган за издаване РА на „Плутон груп“ ЕООД не е издадена на основание чл.119 ал.3 т.1 ДОПК в сила до 31.12.2012г., респект. § 35 ал.1 ПЗР ЗИД ДОПК. Параграфът е със значението и функцията на чл.34 и чл.35 от Указ № 883 от 24.04.1974г. за прилагане на Закона за нормативните актове : съгл. чл. 34 - С преходни разпоредби се продължава действието на правила, отменени с новия нормативен акт, или се урежда тяхното прилагане спрямо висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на отменения акт; респект. чл. 35 ал.1 - В заключителните разпоредби се включват правилата, с които се придава обратна сила на акта, отлага се неговото действие или то се ограничава за част от територията на страната.

Съгласно §35 ал.1 ПЗР ЗИДДОПК: Всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред. След като при повторна ревизия не започва нова такава, а се възстановява висящността на производството по издаване на отменения ревизионен акт, няма основание за неприлагане на §35. Довършването на висящото ревизионно производство по “досегашния ред” приоритетно касае компетенциите на органа – издател на РА. С параграфа е продължено действието на правила, отменени с новия нормативен акт, сред които и в обхвата на които правила е издаване на ЗОКО и разпоредбата на чл.119 ал.3 т.1 ДОПК в сила до 31.12.2012г., в съответствие с чл.34 от Указа се прилага спрямо висящото ревизионно производство и прилагането й следва да се счита регламентирано по см. на чл.34, 35 от Указа за прилагане на ЗНА.

Изводът за нищожност на акта определя резултата от спора.

Основанията за обявяване нищожност на административния акт са: нарушаване изискванията за компетентност, липса на форма, пълна липса на правно основание, невъзможен предмет, несъществуващ адресат и др. според спецификата на случая.   

- РА е нищожен поради липса на компетентност на издалите го длъжностни лица с прилагане на редът, изрично посочен в § 35 ПЗР ЗИД ДОПК. В правната теория и съдебната практика безпротиворечиво се приема, че липсата на компетентност води до нищожност на административния акт.

Посоченото касае компетентност на органа в хипотеза на изрично установен ред за образувано и висящо ревизионно производство, което по силата на параграф 35 от ПЗР ЗИДДОПК следва да бъде довършено по досегашния ред. Този ред имплицитно включва определяне на компетентен орган, който да издаде РА, като сроковете са инструктивни.

След като в § 35 е установен изрично като приложим за довършване на висящо ревизионно производство, каквото представлява повторната ревизия в конкретната й част след отмяна на РА – досегашния ред, този ред е формално приложимият и следва да бъде спазен от приходните органи.

За компетентността на лицето /лицата/ издало обжалвания акт, съдът следи служебно, поради което и с оглед съответствието на § 35 ПЗР ЗИДДОПК с чл.34 от Указа за прилагане на ЗНА, следва обжалваният ревизионен акт да бъде обявен за нищожен.

V. За разноските:

8.При посочения изход на делото на жалбоподателя на основание чл. 161, ал. 1 от ДОПК, се дължат извършените разноски по водене на делото. Те се констатираха в размер на 410лв./50лв. заплатена ДТ, 360лв. възнаграждение за вещо лице по ССЕ/.  

Водим от горното и на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК, Пловдивският административен съд, Първо отделение, XVIII състав,

 

                                    Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 241302599 от 09.09.2013год., издаден от органи по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1294 от 14.12.2013год. на и.д. Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите,  с който на „Плутон груп“ ЕООД, ЕИК ** не е признат данъчен кредит в размер на 26104,44лв. и лихви за просрочие – 3005,40 лв.

ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, при  Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на „Плутон груп“ ЕООД, ЕИК ** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева разноски по делото. 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/