РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 20

 

 

гр. Пловдив, 08.01.2015 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

при секретаря М.Г. и с участието на прокурора Христо Анчев разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 390 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:

                   Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

                   Образувано е по жалба предявена от В.А.К. с ЕГН **********, с посочен адрес: гр. *** против Ревизионен акт № 211204688 от 12.09.2013г. издаден от Д.С.С. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, с който на В.А.К., в качеството му на управител на „Пампорово дивелъпмънт” ООД с ново наименование на фирмата „Ямбол инвест 2012” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, е установена отговорност по чл. 19 от ДОПК както следва:корпоративен данък 216027.35лв. и лихви-108947.76лв; данък по чл. 194,195 от ЗКПО-378.50лв. и лихви- 176.25лв.; данък върху добавената стойност-409940.84лв. и лихви-171946.41лв.; вноски за ДОО за наети лица-5329.92лв. и лихви-3822.71лв.; вноски за ЗО за наети лица-3047.21лв. и лихви- 1158.61лв.; вноски за фонд ГВРС-58.04лв. и лихви-43.75лв.; вноски за ДЗПО-УПФ за наети лица-1417.03лв. и лихви-1003.93лв., потвърден с Решение №24 от 06.01.2014г. на И.Д. Директор на Дирекция „ОДОП”-Пловдив при ЦУ на НАП, упълномощен със Заповед № 526 от 05.12.2013г. на Изпълнителния директор на НАП /л.2900/.

                         Навеждат се доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт.   Претендира се отмяната на ревизионния акт и разноските по делото.

                         Национална агенция за приходите – Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”-Пловдив, чрез процесуалният си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Излага подробни писмени съображения, претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

                  Представителят на Окръжна прокуратура Пловдив намира жалбата за неоснователна, а Ревизионният акт за законосъобразен. Не излага подробни съображения.                           

                        Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен и го е потвърдил. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, налагат изводът за нейната ДОПУСТИМОСТ.        

                   Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1201180 от 05.03.2012г./л.662/ е сложено начало на ревизията на жалбоподателя. Определено е ревизията да завърши до три месеца считано от датата на връчването. Същата е връчена на 15.03.2012г. на В.А.К., видно от известие за доставяне л. 662-гръб. Последвало е издаването на ЗВР № 1201655 от 29.03.2012г. /л. 656/ и ЗВР № 1203128 от 14.06.2012г./л. 649/., връчена по реда на чл. 30 ал.6 от ДОПК. Със Заповед № ЦУ-243 от 13.08.2012г /л. 638/ е удължен срокът за извършване на ревизията до 14.06.2013г. Последвало е издаването на ЗВР № 1203999 от 15.08.2012г. /л. 632/ връчена по реда на чл. 30 ал.6 от ДОПК. Потвърждаването на връчването по ел. път е с дата 17.08.2012г /л. 635/. Последвало е издаването на ЗВР № 1204688 от 01.10.2012г. /л. 627/,  връчена по ел. път на 08.10.2012г. /л. 630/. Със ЗВР от 01.10.2012г. е определено ревизията да завърши до 14.06.2013г.

                   ЗВР са издадени от Г.И.Н. – началник сектор „Ревизии” Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, от Н.Ж.К. началник сектор „Ревизии” дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив на основание Заповед № РД-09-1301 от 01.11.2012г. и приложение №1 към заповедта. /л. 11/

                   Заповедта от 13.08.2012г. е издадена от Изпълнителния директор на НАП на основание чл. 114 ал.4 от ДОПК и въз основа на мотивирано предложение на териториалния директор на ТД на НАП Пловдив с изх. № 04-01-1815 от 02.08.2012г. Определено е ревизията да се извърши до 14.06.2013г.

                   Съгласно чл. 114 ал.4 от ДОПК, когато сроковете по ал.1 и 2 се окажат недостатъчни поради особена фактическа сложност на конкретния случай, срокът може да бъде продължен общо до не повече от три години със заповед за удължаване на срока на изпълнителния директор, издадена въз основа на мотивирано предложение на териториалния директор. При това положение ревизията е извършена в срок.      

                   Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: отговорност за корпоративен данък от 01.01.2008г до 31.12.2010г.; отговорност за данък по чл. 194, 195 от ЗКПО от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.; отговорност за данък върху добавената стойност от 01.09.2007г. до 31.12.2009г.; от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.; от 01.12.2010г. до 31.12.2010г.; от 01.02.2011г. до 28.02.2011г.; от 01.т 01.тговорност за вноски за ДЗПО за УПФ за наетите лица от 01.11.2008г. до 31.10.2010г.; атговорност за вноски за фонд гарантирани вземания на работници и служители по несъстоятелност от 01.11.2008г. до 31.10.2010г.

Определено е ревизията да се извърши от Д.С.С. на длъжност Главен инспектор по приходите-ръководител екип и от Дарина Младенова Маркова на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив и от Деяна Ангелова Танева на длъжност инспектор по приходите.

                     В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № 1204688 от 28.06.2013г. Същият е надлежно връчен на 25.07.2013г., което се установи отразписка за връчване /л.104 гръб/. 

                     В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК и съгласно Заповед за определяне на компетентен орган № К1204688 от 02.07.2013г. на Г.Н. – Началник сектор „Ревизии, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, е издаден Ревизионен акт № 211204688 от 12.09.2013г. от Д.С.С. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловив, с който на В.А.К., в качеството му на управител на „Пампорово дивелъпмънт” ООД с ново наименование на фирмата „Ямбол инвест 2012” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, е установена отговорност по чл. 19 от ДОПК както следва:корпоративен данък 216027.35лв. и лихви-108947.76лв; данък по чл. 194,195 от ЗКПО-378.50лв. и лихви- 176.25лв.; данък върху добавената стойност-409940.84лв. и лихви-171946.41лв.; вноски за ДОО за наети лица-5329.92лв. и лихви-3822.71лв.; вноски за ЗО за наети лица-3047.21лв. и лихви- 1158.61лв.; вноски за фонд ГВРС-58.04лв. и лихви-43.75лв.; вноски за ДЗПО-УПФ за наети лица-1417.03лв. и лихви-1003.93лв.

                   Ревизионният акт е връчен на В.А.К. на 16.10.2013г, което се установи от разписката на л. 42 по делото.

                    Както се посочи по-горе ревизията обхваща следните видове задължения по периоди: отговорност за корпоративен данък от 01.01.2008г до 31.12.2010г.; отговорност за данък по чл. 194, 195 от ЗКПО от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.; отговорност за данък върху добавената стойност от 01.09.2007г. до 31.12.2009г.; от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.; от 01.12.2010г. до 31.12.2010г.; от 01.02.2011г. до 28.02.2011г.; от 01.т 01.тговорност за вноски за ДЗПО за УПФ за наетите лица от 01.11.2008г. до 31.10.2010г.; атговорност за вноски за фонд гарантирани вземания на работници и служители по несъстоятелност от 01.11.2008г. до 31.10.2010г.

                    В хода на ревизията приходните органи са установили, че  В.А.К. е физическо лице, на което не е извършвана друга ревизия по реда на чл. 19 от ДОПК. Бил е управител на „Пампорово дивелъпмънт” ООД,  с ново наименование на фирмата „Ямбол инвест 2012” ЕООД по време на извършените ревизии на ООД „Пампорово дивелъпмънт”.

                    Установено е, че на „Пампорово дивелъпмънт” ООД  са извършени следните ревизии: по ЗДДС за периода от 01.09.2007г. до 31.12.2008г.; по ЗКПО за периода от 01.01.2008г.-31.12.2008г.. Издаден е Ревизионен акт № 210900249 от 21.12.2009г.

                 Извършена е ревизия по ЗДДС за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.; по ЗКПО от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.; данък по чл. 194, 195 от ЗКПО за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. Издаден е РА № 16251000104 от 29.11.2010г.

                 Установено е, че управители на ООД по време на извършените ревизии, приключили с посочените РА са В.А.К. и Н.Р.К.. С РА № 210900249 от 21.09.2009г. са установени следните задължения: корпоративен данък за 2008г: 39000.00лв. и лихви-23860.51лв.; ДДС за периода 01.09.2007г. - 31.12.2008г.- главница в размер на 124 866.67лв. и лихви - 18 285.80 лв.

                 Установените задължения с РА № 16251000104 от 29.11.2010г. са по вид данък, размер и за период, както следва: корпоративен данък за 2009г. - главница в размер на 151 023.11 лв. и лихви - 19 162.34 лв.; Данък по чл.194, 195 от ЗКПО за 2009г.- главница в размер на 378.50лв. и лихви - 67.72 лв.; ДДС за периода 01.01.2009г. - 31.12.2009г.- главница в размер на 194 581.07 лв. и лихви - 28 725.83 лв. Декларирани са задължения по вид данък/осигуровки, размер и за период, както следва: 1.Годишна  данъчна   декларация    по   чл.92    от  ЗКПО с   вх. № 2100002103/31.03.2011г.  - корпоративен  данък  за 2010г.   главница  в размер на 26 004.24 лв.; СД по ЗДДС с вх.№ 16250907669/14.10.2010г. - ДДС в размер на 2 356.53лв. за м.09.2010г.; СД по ЗДДС с вх. № 16250909877/13.01.11г. - ДДС в размер на
333.82 лв. за м.12.2010 г.; СД по ЗДДС с вх. № 16250912017/14.03.11г. - ДДС в размер на 62.27лв. за м.02.2011 г.; СД по ЗДДС с вх .№ 16250914520/14.06.11г. - ДДС в размер на 13 776.72 лв. за м.05.2011 г.; СД по ЗДДС с вх. № 213421101268628/14.07.2011г. - ДДС в размер
на
15.81лв. за м. 06.2011г.; СД по ЗДДС с вх.№ 213421101476348/12.08.11г. - ДДС в размер на 19 422.43лв. за м. 07.2011 г.; СД по ЗДДС с вх. № 213421102294302/14.11.2011г. - ДДС в размер на 391.56 лв. за м. 10.2011г.; СД по ЗДДС с вх. № 213421102544538/14.12.11г. - ДДС в размер
на
55 006.81лв. за м.11.2011г.;Декларации обр.6 - задължения за ДОО, ЗО, ДЗПО за УПФ, ФГВРС, възлизащи общо в размер на 9852,20лв., по периоди, подробно описани в Ревизионния доклад.

                  В хода на ревизията е констатирано, че ревизираното лице В.А.К. е отговорно по смисъла на чл. 16 от ДОПК, тъй като е управител на  „Пампорово дивелъпмънт” ООД по силата на Решение №484 от 25.05.2005г. на Смолянския окръжен съд по фирмено дело №270/2005г. Изрично е вписано, че В.А.К. е с 25 дяла от капитала на дружеството по 50 лв. всеки от тях, на обща стойност 1250лв, 25% участие. ООД се управлява и представлява от В.А.К. и от Н.Р.К. заедно и поотделно.

     Установено е, че в Агенция по вписванията- гр.Смолян дружеството „Пампорово дивелъпмънт" ООД е вписано на 07.06.2008г., като дружеството се управлява от В.А.К. и Н.Р.К. заедно и поотделно.

     С Протокол от 05.12.2011г. Общото събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е решило, че дава съгласие за прехвърляне на Ф.Ф.Ф. на дружествения дял на съдружника В.А.К., състоящ се от 25 дяла от капитала на дружеството по 50 лв,. всеки от тях, на обща стойност 1250 лв., представляващи 25 % от капитала на Дружеството. Дружественият   дял   на   съдружника  К.П.У., състоящ се с 25 дяла от капитала на дружеството по 50 лв. всеки от тях на обща стойност 1250 лв., представляващи 25 % от капитала на Дружеството; дружественият   дял   на   съдружника  Н.Р.К., състоящ се с 25 дяла от капитала на дружеството по 50 лв всеки от тях на обща стойност 1250 лв., представляващи 25 % от капитала на Дружеството; дружественият  дял   на  съдружника Р.Х.Т., състоящ се с 25 дяла от капитала на дружеството по 50 лв всеки от тях на обща стойност 1250 лв., представляващи 25 % от капитала на Дружеството. Приема нов съдружник в Дружеството- Ф.Ф.Ф. с постоянен адрес гр.Ямбол.

      На основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския регистър и чл.25, т.2 от Дружествения договор освобождава В.А.К. и Н.Р.К. като управители на дружеството  ги освобождава от отговорност за дейността им през 2011г. Прекратява членството в дружеството на съдружниците В.А.   К.,   К.П.У.,   Н.Р.К. и Р.Х.Т. Променя   дружеството   от   ООД   на   еднолично   дружество   с
ограничена отговорност.

      С Протокол по чл.147, ал.2 от ТЗ на едноличния собственик на капитала на „ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД е променено наименованието на търговската фирма на дружеството на „ЯМБОЛ ИНВЕСТ 2012" ЕООД, както и седалището и адресът на управление на дружеството в гр.Ямбол, ж.к. „Диана", №18, вх.Б, ет.8, ап.68. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ф.Ф.Ф.. В Агенция по вписванията горните обстоятелства са вписани на 15.12.2011 г.

     Извършена е справка за актуално състояние на дружеството в Агенция по вписванията към 13.06.2013г и е установено следното: входирана е молба с вх. №3260/02.08.2012 г. до ОС гр. Ямбол, с която „ЯМБОЛ ИНВЕСТ 2012" ЕООД иска откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 от ТЗ, съгласно която към 30.06.2012г. дружеството има парични задължения към кредитори в размер на 4 085 000лв. С разпореждане на ОС Ямбол молбата е оставена без движение, като са дадени указания за отстраняване на нередовности по молбата и представяне на документи, посочени в чл.268 от ТЗ. Горното е вписано в Агенция по вписванията на 02.08.2012 г. като акт на съда по дело №2086/02.08.2012 г.  Установено е от приходните органи, че към датата на издаване на Ревизионния доклад дружеството се представлява от Ф.Ф.Ф.. С пълномощно по чл. 26 от Търговския закон Ф.Ф.Ф., в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на „Ямбол инвест 2012" ЕООД, упълномощава Адвокатско дружество „Караманалов и съдружници"  да извършва от името на „Ямбол инвест 2012" ЕООД всякакви действия и сделки, свързани с упражняване на предмета на дейност на ЕООД, да извършва всякакви действия на управление и стопанисване и разпореждане с имущество на или отделни негови активи, както и други действия, подробно описано в пълномощното, нотариално заверено с рег. № 4381/06.12.2011 г.

     В хода на ревизионното производство е връчено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице /ИПДПОЗЛ/ с изх. № 3366 от 15.03.2012 г. и ИПДПОЗЛ с изх. №4913 от 21.04.2012 г. Изискани са документи и обяснения за периода от 01.09.2007г. до 31.12.2011г., също обяснения относно правомощията му като представляващ „ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД и други търговски дружества.

      В.А.К. е представил пред ревизиращите органи обяснение на 01.06.2012г. и на 28.05.2012г. От дадените обяснения е установено, че ревизираното лице участва в търговските дружества, подробно изброени в РД, без посочване дали изпълнява функции на управител. От служебното досие на „ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД е установено, че ГДД по чл. 92 от ЗКПО и СД по ЗДДС са подписвани от управителя Н.Р.К..

       От събраните писмени в хода на ревизията документи и извършените служебни проверки е прието от ревизиращия орган, че В.А.К. има качеството на управител на „ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД за периода от 01.09.2007г. до 15.12.2011г., което означава, че отговаря за дружеството по смисъла на чл. 145 от ТЗ.

      В хода на ревизията са изследвани предпоставките по чл. 20 от ДОПК. Установени са задължения на юридическото лице.

      Съгласно разпечатка от данъчно-осигурителната сметка на „Пампорово дивелъпмънт" ООД,  с ново наименование на фирмата- „Ямбол инвест 2012" ЕООД, е установено, че задълженията определени съгласно РА № 210900249 от  21.09.2009г. са общо в размер на 206 012.98лв. /в т.ч. главница 163 866.67лв. и лихви 42 146.31лв./, задълженията, определени по РА № 16251000104 от 29.11.2010г. са общо в размер на 393 938.57лв. /в т.ч. главница - 345 982.68лв. и лихви - 47 955.89лв./, като същите не са внесени към момента на извършената служебна проверка. От ПП СУП е констатирано, че са погасени задължения в размер на 872.85лв. по РА №210900249 от 21.09.2009 г. Съгласно приложената в хода на ревизионното производство разпечатка за „Пампорово дивелъпмънт" ООД / „Ямбол инвест 2012" ЕООД/ има отразени и други декларирани, но невнесени задължения за ДДС по СД за данъчни периоди м.09.2010г., м.12.2010 г., м.02.2011 г., м.05 - м.07.2011г., м.10 - м.11.201; задължения за корпоративен данък за 2010 г.; задължения за ЗОВ за периода от 01.11.2008г.-31.05.2011г.

       С цел уточняване на издадени документи по смисъла на чл.226 от ДОПК, за предприетите и извършени действия във връзка със заведените изпълнителни дела по отношение на задълженията на „Пампорово дивелъпмънт"ООД с писмо, изходящ № 5958/27.05.201Зг. до отдел "Управление на дълга " при ТД на НАП Бургас, офис - Ямбол е изпратено запитване за наложените обезпечителни мерки върху имуществото /движимо и недвижимо/ на длъжника по установени/декларирани задължения на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, /„Ямбол инвест 2012" ЕООД/, както и образувани производства по принудително изпълнение. Отговорът е обективиран в писмо с вх. № 5957#1/27.06.2013г., съгласно който „Ямбол инвест 2012" ЕООД /„Пампорово дивелъпмънт"ООД/ има образувано принудително изпълнение по Изпълнително дело № 62/2012г. в размер на: главница 623 219.82лв., лихва 273 257.91 лв. и нелихвена част - 0,00лв. По точка първа са описани подробно всички видове задължения по периоди и суми, като в задълженията са включени: задължения по РА №16251000104 от 29.11.2010 г. общо в размер на 636 178.45 лв.: главница в размер на 497 005.79 лв. и лихви в размер на 139 172.66 лв.; задължения по РА №210900249 от 21.12.2009 г. общо в размер на 264 043.74лв.: главница в размер на 162 993.82 лв. и лихви в размер на 101 049.92 лв.

       Налице са задължения по декларирани ДДС и ЗОВ: ДДС и лихви по СД за м.06.2011 г. и м.11.2011г. общо в размер на 63 609.69 лв.: главница в размер на 55 022.62 лв. и лихви в размер на 8 587.07 лв.

       Задължения за ДОО за периода 01.11.2008г. до 31.10.2010 г. и лихви по декларации обр.6 общо в размер на 9007,64 лв.: главница в размер на 5329,92лв. лихви в размер на 3677.72 лв.

       Задължения за ЗО за периода 01.11.2008г. до 31.10.2010 г . и лихви по декларации обр.6 общо в размер на 4127,37лв.: главница в размер на 3047,21лв. лихви в размер на 1080,16лв.

      Задължения за УПФ за периода 01.11.2008г. до 31.10.2010 г. и лихви по декларации обр.6 общо в размер на 2382,05лв.: главница в размер на 1417,03лв. и лихви в размер на 965,02 лв. Задължения за фонд ГВРС за периода 01.11.2008г. до 31.10.2010 г. и лихви по декларации обр.6 общо в размер на 100,32лв.: главница в размер на 58,04лв. и лихви в размер на 42,28лв.

       Съгласно т.2 от отговора: има наложени обезпечителни мерки върху имущество на длъжника: запор върху банкови сметки във всички търговски банки от 01.02.2012г.; възбрана върху самостоятелни обекти в сграда №11, ул."Караманджа", гр.Смолян, обл.Смолян, а именно: жилище-апартамент №В6, етаж 1, с идентификационен номер 67653.1.908.11.16; жилище-апартамент №В2, етаж 1, с идентификационен номер 67653.1.908.11.2; жилище-апартамент №М5, етаж 4, с идентификационен номер 67653.1.908.11.122; жилище-апартамент №В1, етаж 0, с идентификационен
номер
67653.1.908.11.33; жилище-апартамент №МЗ, етаж 4, с идентификационен номер 67653.1.908.11.121.

       Възбрана наложена от Дирекция „СДО" гр. Пловдив на 28.07.2010 г. Възбрана наложена от публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас на 25.07.2012 г.

       Запор върху Мерцедес Вито 111, рег.№СМ 4424 СМ, ремарке за автомобил рег.№ СМ 2572 ЕЕ, като запорът е наложен през 2012 г.

        Установено е, че има започнато принудително изпълнение към следното имущество: недвижими имоти - 5бр. Жилища- апартаменти на ул."Караманджа", гр. Смолян, обл.Смолян. Данъчната оценка общо за имотите е 95 573.00лв.

        При извършена  служебна проверка в програмен продукт Събиране при ТД на НАП, относно извършени действия от публични изпълнители, е установено, че ИД №62/2012 г. е образувано на 31.01.2012 г. с възникване на първия титул. Изпълнителният титул - РА №16251000104 от 29.11.2010 г. е присъединен в хода на ревизионното производство. Изпълнителният титул РА  № 210900249 от 21.12.2009г. е присъединен по делото на 31.05.2013г. Изпълнителният титул  за задълженията по СД по ЗДДС и ЗОВ по декларация обр. 6 са присъединени по делото на 09.07.2012г.

        Установено е, че с решение № 49 от 20.01.2010г. на Директора на дирекция „ОУИ"- гр.Пловдив е спряно изпълнението по РА №210900249 от 21.09.2009 г., в обжалваната му част, в размер на 206 012,98лв. до постановяване на влязло в сила решение на административен или съдебен орган, считано от датата на налагане на възбрана върху предложените за обезпечение недвижими имоти представляващи: жилище-апартамент №В6 , етаж 1, с идентификационен номер 67653.1.908.11.16; жилище-апартамент №В2, етаж  1, с идентификационен номер 67653.1.908.11.2; жилище-апартамент № М5, етаж 4, с идентификационен номер 67653.1.908.11. 122; жилище-апартамент №В1, етаж 0, с идентификационен номер 67653.1.908.11.33; жилище-апартамент № МЗ , етаж 4, с идентификационен номер 67653.1.908.11.121.

        Посочено е от ревизиращите, че РА №210900249 от 21.09.2009 г. е обжалван, като с Решение №113 от 17.02.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ" гр. Пловдив, същият е потвърден. С Решение №52  от/30.03.2011 г. на Административен съд гр. Пловдив е отхвърлена жалбата на „Пампорово дивелъпмънт" ООД против РА №210900249 от 21.09.2009 г. С Решение №1343 от 29.01.2013 г. ВАС оставя в сила Решение №529 от 30.03.2011 г., постановено по административно дело №470/2010 г.  по описа на Административен съд-Пловдив. РА № 210900249 от 21.09.2009 г. на „ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД влиза в сила на 29.01.2013 г.

       Констатирано е от ревизиращите, че РА № 16251000104 от/29.11.2010 г. е обжалван, като с Решение №79 от 8.01.2011 г. на Дирекция „ОУИ" гр. Пловдив жалбата срещу РА е оставена без разглеждане. Решение №79 от 28.01.2011 г. е обжалвано пред Административен съд гр.Пловдив. С определение №631 от 08.03.2011 г. по АД №374/2011 г. Административен съд Пловдив оставя без разглеждане жалбата на „ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД против Решение №79 от 28.01.2011 г. Определение №631 от 08.03.2011 г. на ПАС е обжалвано пред ВАС. С определение № 15375 от 22.11.2011 г. по адм.д. №5126/2011 по описа на ВАС е оставено в сила определение №631 от 08.03.2011 г., постановено по адм. дело №374/2011г. на Административен съд Пловдив. Констатирано е, че РА № 16251000104 от 29.11.2010 г. на „ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД влиза в сила на 22.11.2011 г.

         При извършване на ревизионното производство, приключило с РА № 210900249 от 21.09.2009 г., е извършена възбрана на недвижимо имущество на «Пампорово инвестмънт» ООД от 28.07.2010 г. въз основа на Решение №49/20.01.2010 г. на Дирекция „ОУИ" гр.Пловдив. За „Ямбол инвест 2012" ЕООД има образувано изпълнително дело № 62/2012 г., което към 21.06.2013г. е в размер общо: 896477.73лв. в това число главница – 623 219,82 лв. лихва 273 257,91лв. и нелихвена част 0,00 лв./. От отговора, обективиран в служебна бележка с вх.№5957# 1/27.06.2013 г. на публичен изпълнител в ТД на НАП Бургас е установеноо, че спрямо цялото известно на НАП имущество с обща данъчна оценка 95 573,00 лв. е предприето принудително изпълнение.

        Приходните органи са приели за установено, че за „Пампорово дивелъпмънт" ООД /„Ямбол инвест 2012" ЕООД/, са налице публични задължения, за които публичният изпълнител не може да проведе успешно производство по събиране на вземането, а същевременно дружеството не притежава друго имущество, срещу което да се насочи изпълнението и обезпечението.

       В хода на ревизионното производство е направен анализ във връзка с наличие на фактическия състав на чл.19, ал.1 от ДОПК.  По отношение на укриване на факти и обстоятелства съгласно чл.19, ал.1 от ДОПК е констатирано следното:

       На ревизираното лице са връчени ИПДПОЗЛ изх.№ 3366 от 15.03.2012 г. и ИПДПОЗЛ изх.№4913 от 21.04.2013 г., с които са изискани писмени обяснения относно участието му в юридически дружества в качеството на съдружник, управител, представляващ за периода 01.09.2007г. до 31.12.2011 г. , както и какви са били правомощията му като управител/представляващ. Не са представени обяснения от ревизираното лице.

       РА № 210900249 от 21.09.2009 г. на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е за задължения и периоди: Корпоративен данък за 2008г., ДДС за периода 01.09.2007 г. -31.12.2008г.

       При извършената ревизия на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, приключила с издаването на РА №210900249 от 21.12.09г,. на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС, на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит, общо в размер на 118000лв., по фактури издадени от „РОНИ СТРОЙ" ЕООД, „ЕСИ СТРОЙ" ЕООД и «КАМОР» ООД. Фактурите са издадени във връзка с плащане по договор за извършване на довършителни строително-монтажни работи /СМР/ на обект: Ваканционно селище „Горски кът 3, етап 2", в местност „Караманджа", к.к. Пампорово. При ревизията по отношение на въпросните доставки е направен извод, че по издадените от посочените доставчици фактури, не са налице извършени СМР, представляващи услуги по смисъла на чл.9 от ЗДДС, в резултат на което не е възникнало данъчно събитие и съответно основание за начисляване на данък по тях.

         В хода на ревизията, на основание чл.71, т.1 от ЗДДС, е отказан данъчен кредит в общ размер 6866,67лв. за месеци 12.07г., м.08.2008г. и м.11.2008г., през които в дневниците за покупки са декларирани фактури, издадени от различни доставчици, за които е установено, че не са издавали и декларирали, такива, издадени на „Пампорово дивелъпмънт" ООД.

        Установено е, че с годишнта данъчна декларация по чл. 92 ал. 1 от ЗКПО за финансовата 2008 година, с вх. № 2100001875 от 30.03.2009г., задълженото лице е декларирало данъчен финансов резултат-печалба в размер на 315 676.61 лв. като при ревизията на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, приключила с издаването на с РА №210900249/21.12.09г., е установен допълнително корпоративен данък и лихви за 2008 г., в резултат на преобразуване на счетоводния финансов резултат, на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО, с 390000,00 лв. Тази сума представлява непризнати разходи за данъчни цели, отчетени от задълженото лице по дебита на с/ка 602 по фактури, издадени от „Рони Строй" ЕООД и „Еси Строй" ЕООД и предмет на сделката- СМР.

       Установено е, че съгласно фактурите, плащането е в брой, за което са издадени касови бележки от ЕКАФП. При направена проверка в информационната система на НАП е установено, че „РОНИ СТРОЙ" ЕООД и „ЕСИ СТРОЙ" ЕООД нямат регистрирани такива апарати. Изписаните на касовите бележки, приложени към фактурите, номер на фискалното устройство и на фискалната памет не са от ЕКАФП, регистриран в системата на НАП.

        Приходните органи са направили извод, че са налице обстоятелства по чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗКПО за заплащане на услуги, без реално да са извършени стопански операции. Прието е, че разходите, отчетени въз основа на фактурите, издадени от „РОНИ СТРОЙ" ЕООД и „ЕСИ СТРОЙ" ЕООД, не са документално обосновани по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО и на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО, не са признати за данъчни цели. При ревизията е установен данъчен финансов резултат след данъчно преобразуване- печалба от 705676,61 лв. и дължим корпоративен данък - 70567,66 лв. След ревизията е установен корпоративен данък за внасяне за 2008 г. в размер на 39000,00 лв.

         При извършената ревизия за отчетната 2008 г., органите по приходите са констатирали, че дружеството не е внесло в срок дължимите авансови вноски по чл. 83 от ЗКПО, поради което са начислени лихви за невнасянето им в размер на 20333,0Злв.

         След анализ на гореописаните факти ревизиращите са приели, че за периода, през който са извършени описаните по-горе сделки, органи на управление, съгласно чл.135 от ТЗ и Дружествен договор на ООД, изготвен съгласно чл. 115 от ТЗ, са Общото събрание и управителят, вписан в търговския регистър съгласно чл.141, ал.З от ТЗ. Приели са, че съгласно чл.27, ал.1 управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона. Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или дружествения договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

         Приходните органи са приели, че подадените СД по ЗДДС за данъчни периоди м. 12/2007 г., м.08/2008 г., м. 10/2008 г., м.11/2008 г., м.12/2008 г. са непълни/неверни декларации, в които лицето е укрило факти и обстоятелства, които са му били известни. Справките-декларации по ЗДДС за тези данъчни периоди са подписани/подадени от управителя Н.К., установено от програмен продукт VAT11 при ТД на НАП и от предоставени СД по ЗДДС от архив на НАП.

          Констатирано е още, че фактурите, издадени от доставчиците: „Рони Строй" ЕООД и „Еси Строй" ЕООД са получени от управителя Н.Р.К.. Договорите с изпълнителите: „Рони Строй" ЕООД и „Еси Строй" ЕООД, от страна на възложителя „Пампорово дивелъпмънт" ООД, са подписани от управителя Н.Р.К.. Протоколите за установените СМР са подписани от страна на инвеститора „Пампорово дивелъпмънт" ООД от управителя Н.К.. Договор № 002/10.11.08 г. с изпълнител „Камор" ЕООД от страна на възложителя „Пампорово дивелъпмънт" ООД е подписан от управителя Н.Р.К.. Протоколите за установените СМР са подписани от страна на инвеститора „Пампорово дивелъпмънт" ООД от управителя Н.К..

        Анализиран е чл. 31 ал.2 от Дружествения договор на „Пампорово дивелъпмънт" ООД. Съгласно чл.31, ал.2 и ал.З от Дружествен договор на дружеството в края на всяка година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя: 1. Баланс, от който се вижда истинското стопанско положение на дружеството, 2. Сметка „Печалби и загуби", годишният счетоводен отчет се представя за одобрение на Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя. Прието е, че за 2008 г. ефектът от осчетоводените неправомерни разходи по договорите и фактурите с „РОНИ СТРОЙ" ЕООД и „ЕСИ СТРОЙ" ЕООД, по реда на ЗКПО, се изразява в отклонение от данъчното облагане, като е налице заплащане на възнаграждения, без реално да са осъществени доставките-СМР. За отчетените разходи за 2008 г. по дебита на счетоводна сметка 602/2 „Разходи за външни услуги за обект втори", и съответно „платените суми" от страна на ревизираното лице за услуги, които не са извършени, са налице обстоятелства по смисъла на чл. 16, ал. 2, т. 4 от ЗКПО. Според приходния орган реалното осъществяване на посочените услуги не е доказано, сделките са в отклонение от данъчното облагане и неоснователно задълженото лице е осчетоводило суми по счетоводните си сметки, без наличие на първичен счетоводен документ, отразяващ вярно и честно стопанската операция.

      Констатирано е, че с протокол от 10.06.2009 г. общото събрание на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е приело ГФО за 2008 г. на „Пампорово дивелъпмънт" ООД. ГФО за 2008 г. е подписан от управителя Н.К.. Годишният доклад за дейността на дружеството през 2008 г. е представен от Н.К.. В т. V от доклада е предоставена информация относно управителите на дружеството през 2008 г. През 2008г. дружеството е ръководено от двама управители: Н.Р.К. и В.А.К.. През 2008 г. не е изплащано възнаграждение на управителите.

       Прието е от приходния орган, че подадената ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2100001875/30.03.2009 г. за 2008 г. е непълна/невярна декларация, в която лицето е укрило факти и обстоятелства, които са му били известни. Декларацията е подписана от управителя Н.К..

       С оглед на установените с РА №210900249/21.12.2009 г. данъчни задължения е прито от ревизиращите, че управителите на „Пампорово Дивелъпмънт" ООД са укрили факти и обстоятелства, които са им били известни и чрез които са заобиколили закона. С неправомерното упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит по опиданите  фактури са декларирали неверни СД по ЗДДС, като по този начин са намалили размерът на дължимия ДДС за внасяне и са ощетили бюджета. С неправомерното завишаване на разходите, декларирани в ГДД по чл.92 от ЗКПО, е декларирана невярна ГДД, като по този начин са намалили размерът на дължимия корпоративен данък за внасяне.

     Според приходните органи управителите на дружеството са знаели, че доставки - СМР по фактурите от доставчици: „РОНИ СТРОЙ" ЕООД, „ЕСИ СТРОЙ" ЕООД и „КАМОР" ООД действително не са получавани. Тези изводи се потвърждават и от определените, съгласно чл.26 и чл.27 от договор ДСН 32-11/28.11.2006 г. за упражняване на строителен надзор, задължения на възложителя, сключен между „Архстрой Консулт" ООД, в качеството му на консултант и „Пампорово Дивелъпмънт" ООД, в качеството му на възложител. Съгласно чл.26 от договора Възложителят се задължава да предаде на консултанта необходимата за изпълнение на работата по договора техническа и друга документация за упражняване на строителен надзор. Като в документите в т. „В" са записани „договори за строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения". Съгласно чл.27 от договора възложителят се задължава да уведоми своевременно консултанта за договорени и настъпили промени в инвестиционния проект и другите строителни книжа, както и за промени в договора за строителство. Всички промени следва да се записват в заповедната книга на строежа и да се заверят с подписите на проектанта, инвеститорския контрол и техническия ръководител.

     Съгласно чл.14 от договора,  след приключване на строително-монтажните    работи    консултантът    изготвя    окончателен    доклад    до възложителя, след който следва и въвеждането в експлоатация на обекта, т.е.  посочените    в    Актовете    обр. 19    видове    СМР,    извършени    от изпълнителите „РОНИ СТРОЙ" ЕООД, „ЕСИ СТРОЙ" ЕООД и „КАМОР" ЕООД следва да бъдат изпълнени преди издаването на Удостоверението за въвеждане в експлоатация и  според ревизиращите биха били известни на лицето, упражняващо строителен надзор. Но от обясненията, дадени в хода на ревизията, възложителят „Пампорово Дивелъпмънт" ООД не му е представило договор с посочените в РА фирми и те не са участвали в изготвената строителна документация като строител или доставчик.

      Аналогични изводи са направени и във връзка с РА №16251000104/29.11.2010г., издаден при извършена ревизия на „Пампорово Дивелъпмънт" ООД, която е с обхват - Корпоративен данък за 2009г., Данък по чл.194, 195 от ЗКПО за 2009 г. и ДДС за периода 01.01.2009 г. -31.12.2009г.

     В хода на ревизията, на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС, на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 188197,33лв., по фактури издадени от „КАМОР" ООД. Фактурите са издадени във връзка с плащане по договори за извършване на довършителни строително-монтажни работи на обект: «Ваканционно селище Горски кът 3, етап 2”, в местност „Караманджа", к.к. Пампорово и договори за извършване на строително-монтажни работи: кофраж, армировка и тухлена зидария /само основни и разпоредителни зидове/ - етапи 5, 6 и 7 на обект - жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ IV-52, кв.7803, к.к. Слънчев бряг -Запад, гр. Несебър. В хода на ревизията по отношение на  доставките е направен извод, че по издадените от описаните доставчици фактури не са налице извършени СМР, представляващи услуги по смисъла на чл.9 от ЗДДС, в резултат на което не е възникнало данъчно събитие и съответно основание за начисляване на данък по тях.

    Приходните органи са приели, че подадените СД по ЗДДС за данъчни периоди за м.03/2009 г., м.4/2009 г., м.05/2009 г., м.07/2009 г., м.08/2009 г., м.09/2009 г., м. 10/2009 г. са непълни/неверни декларации, в които ревизираното лице е укрило факти и обстоятелства, които са му били известни. Справките-декларации по ЗДДС за тези данъчни периоди са подписани/подадени от управителя Н.К. /видно от програмен продукт VAT11 при ТД на НАП и от предоставени СД по ЗДДС от архив на НАП.

     Установено е, че Договор №002/10.11.08 г. с изпълнител „Камор" ЕООД от страна на възложителя „Пампорово Дивелъпмънт" ООД е подписан от управителя Н.Р.К.. Протоколите за установените СМР са подписани от страна на инвеститора „Пампорово Дивелъпмънт" ООД от управителя Н.К..

     Договор № 26/27.02.09 г. и Договор № 28/04.03.2009 г. с изпълнител „Камор" ЕООД, от страна на възложителя „Пампорово дивелъпмънт" ООД е подписан от управителя Н.Р.К.. Протоколите за установените СМР са подписани от страна на инвеститора „Пампорово дивелъпмънт" ООД от управителя Н.Р.К.. На получените фактури от „Камор" ЕООД няма подпис на получателя.

     Договор №29/06.03.09 г. с изпълнител „Камор" ЕООД, от страна на възложителя „Пампорово дивелъпмънт" ООД няма подпис, само е написано името на управителя Н.Р.К.. Протоколите за установените СМР не са подписани от страна на инвеститора „Пампорово дивелъпмънт"ООД, само е написано името на управителя Н.К.. На получените фактури от »Камор» ЕООД няма подпис на получателя.

      С годишна данъчна декларация по чл. 92 ал. 1 от ЗКПО за финансовата 2009 г., с вх. № 2100002035/31.03.2010 г., „Пампорово дивелъпмънт" ООД е декларирало данъчен финансов резултат: печалба в размер на 605 181,06 лв.

      При ревизията е установен допълнително корпоративен данък и лихви за 2009г. в резултат на преобразуване на счетоводния финансов резултат, на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО, със сума в размер на 894986,76 лв. Посочената сума представлява непризнати разходи за данъчни цели в размер на 894986,76 лв., отчетени от задълженото лице по дебита на с/ка 602/2 разходи за обект втори по фактури, издадени от „Камор" ЕООД.

       На основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО счетоводният финансов резултат е преобразуван със сума в размер на 10063,32лв. Посочената сума представлява отчетени разходи, свързани с ползвани хотелски и туристически услуги и пакети за 2009 г., за които ревизията е констатирала, че не представляват разходи, свързани с дейността на дружеството -строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

     При ревизията е установен данъчен финансов резултат - печалба от 705676,61 лв. и дължим корпоративен данък - 70567,66 лв. Декларираният корпоративен данък от ЗЛ в размер на 60518.11 лв. не е внесен. След ревизията е установен корпоративен данък за внасяне за 2009 г. в размер на 151023.11 лв.

      При извършената ревизия за отчетната 2009 г., органите по приходите са констатирали, че дружеството не е внесло в срок дължимите авансови вноски по чл. 83 от ЗКПО, поради което са начислени лихви за невнасянето им в размер на 8788,55 лв.

     С Протокол от 17.05.2010 г. общото събрание на дружеството е приело ГФО за 2009 г. на „Пампорово дивелъпмънт" ООД. ГФО за 2009 г. е подписан от управителя Н.К.. Приходните органи приемат, че  подадена ГДД с вх. № 2100002035/31.03.2010г. за 2009 г. е непълна/невярна декларация, в която лицето е укрило факти и обстоятелства, които са му били известии. Декларацията е подписана от управителя Н.К..

     Според ревизиращите управителите на „Пампорово Дивелъпмънт" ООД са укрили факти и обстоятелства, които са им били известни. С неправомерното упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит по посочените фактури са декларирали неверни СД по ЗДДС, като по този начин са намалили размерът на дължимия ДДС за внасяне и са ощетили бюджета. С неправомерното завишаване на разходите декларирани в ГДД по чл.92 от ЗКПО е декларирана невярна ГДД, като по този начин са намалили размера на дължимия корпоративен данък за внасяне.

     Анализиран е чл. 14 от договора, според който, след приключване на строително-монтажните работи консултантът изготвя окончателен доклад до възложителя, след което следва и въвеждането в експлоатация на обекта, т.е. посочените в Актовете обр. 19 видове СМР, извършени от  изпълнителя „КАМОР" ЕООД, следва да бъдат изпълнени преди издаването на Удостоверението за въвеждане в експлоатация и биха били известни на лицето, упражняващо строителния надзор. Но от обясненията, дадени в хода на ревизията от лицето, извършило строителния надзор, възложителят „Пампорово Дивелъпмънт" ООД не му е представило договор с „КАМОР" ЕООД и той не е участвал в изготвената строителна документация като строител или доставчик.

     Според приходния орган управителите на дружеството са знаели, че доставки-СМР, по фактурите с доставчик „КАМОР" ЕООД, действително не са получавани. Същото се доказва и от определените съгласно чл.26 и чл.27 от договор ДСН 32-11/28.11.2006 г. за упражняване на строителен надзор, задължения на възложителя, сключен между „Архстрой Консулт" ООД, в качеството му на консултант и „Пампорово Дивелъпмънт" ООД, в качеството му на възложител. Съгласно чл.26, Възложителят се задължава да предаде на консултанта необходимата за изпълнение на работата по договора техническа и друга документация за упражняване на строителен надзор. Като в документите в т. „В" са записани „договори за строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения". Съгласно чл.27 от договора възложителят се задължава да уведоми своевременно консултанта за договорени и настъпили промени в инвестиционния проект и другите строителни книжа, както и за промени в договора за строителство. Всички промени следва да се записват в заповедната книга на строежа и да се заверят с подписите на проектанта, инвеститорския контрол и техническия ръководител.

    След анализ на събраните доказателства приходният орган не установява наличие на кумулативно свързаните обстоятелства, визирани в хипотезата 19, ал.1 от ДОПК. Наличието на действия от страна на управителите, с които са укрили факти и обстоятелства, които са им били известни и са довели до намаляване размера на дължимия ДДС за внасяне и дължимия корпоративен данък за внасяне, не води автоматично до наличие на причинноследствена връзка между несъбираемостта на задълженията по процесните ревизионни актове и визираните по горе действия на управителите на дружеството. Към момента на установяване на задълженията с горецитираните ревизионни актове, дружеството е разполагало с имущество, което е достатъчно за изплащане на дължимите данъци.

        В хода на ревизията е извършет анализ относно наличието на фактическия състав на чл.19, ал.2 от ДОПК.

       Изследвани са разпоредителните сделки с имуществото на „Пампорово Дивелъпмънт" ООД.

       Установено е следното: извършена е проверка на «Наталия Груп» ЕООД, обективирана в Протокол № 1204920 от 16.02.2012г /л. 2417, т.10/.

        В хода на проверката са предоставени фактури №796/24.11.2011 г. с данъчна основа 1572813.29 лв., ДДС 314562.66лв. за продажба на недвижими имоти: апартаменти Р/А1, 5С1, 1СЗ, 6С1 и 7СЗ и поземлени имоти 67653.1.54, 67653.1.64 и 67653.1.74, съгласно нотариален акт №123/24.11.2011 г. и фактура №797/24.11.2011 г. данъчна основа 42780. 55лв. и ДДС 8556.11 лв., с предмет на доставката- увеличение на данъчната основа по чл.26 ал.З т. 1 от ЗДДС за продажба на недвижими имоти по фактура №796/24.11.2011г., издадени от „Пампорово дивелъпмънт" ООД. Съставител на фактурите е Н.К..

     Представен е нотариален акт акт №123, том II, рег. №4190, дело 294 от 24.11.2011 г. за продажба на недвижими имоти./л. 1108-1110 по делото/ На 24.11.2011г. „Пампорово дивелъпмънт" ООД гр. Смолян, чрез управителя си Н.Р.К., и съдружниците Р.Х.Т. и К.П.У., действащи чрез пълномощника си Н.Р.К., продава на „Наталия Груп" ЕООД пет броя недвижими имоти, собственост на дружеството, представляващи апартаменти от сграда с адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, местност «Караманджа», ваканционно селище Форест Нук 3 и три броя поземлени имот, находящи се в землището на гр. Смолян, местност «Караманджа».

     Купувачът „Наталия Груп" ЕООД, чрез управителя Н.В.В., купува недвижимите имоти общо за сумата от 965000 евро с вкл. ДДС, като сумата ще бъде изплатена на продавача в гр. Москва, Руска Федерация в шестдесетдневен срок от сключване на договора. Предоставена е квитанция към ПКО №12-001 от 14.12.2011 г./л.1112/ за получено плащане в гр. Москва, Русия по нотариален акт №123/24.11.2011г. на сума в размер на 965 000.00 евро от „Наталия Груп" ЕООД чрез Н.В. -управител.

      Представено е пълномощно от 19.07.2011г., с което Н.В.В., в качеството си на „Наталия Груп" ЕООД, упълномощава Р.Х.Т.. Към датата на сделката 24.11.2011г. същият е съдружник в „Пампорово дивелъпмънт" ООД. Представена е оборотна ведомост за периода 01.08.2011 г. до 31.12.2011 г. на „Наталия Груп" ЕООД.

      В хода на ревизията Протокол №1204920/16.02.2012 г. е присъединен на основание чл.37, ал.1 и чл.49 от ДОПК с Протокол №1211687/06.08.2012 г.

      От събраните доказателства в хода на ревизионното производство и от предоставената оборотна ведомост на „Наталия труп" ЕООД /л. 1113и л. 1116//, е установено, че по сметка 501 за периода 01.08.-31.12.2011г. има само дебитен оборот в размер на 10.00 лв. Няма обороти по с/ки от гр.50, от които да е видно, че е изплатена сума в брой в размер на 965 000 евро. Видно е, че няма изплатена сума в брой в размер на 965 000 евро по нотариален акт №123, том II, рег.№4190, дело 294 от 24.11.2011г.

      При извършена ревизия на „ЯМБОЛ ИНВЕСТ-2012" ЕООД, правоприемник на „ПАМПОРОВО ДИВЕЛПМЪНТ" ООД, документирана с РД № 1202066 от 09.01.2013 г. също е установено, че ревизираното лице извършва продажба, с нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 123/24.11.2011г., на „НАТАЛИЯ ГРУП" ЕООД общо за сумата 965000 евро с ДДС, която сума, съгласно клаузите в НА ще бъде изплатена на продавача в гр. Москва, Руска Федерация в шестдесетдневен срок от сключване на НА. Издадени са фактури № 796/24.11.2011г./л.1111/ и 797/24.11.2011г. с данъчна основа общо - 1 615 593,84 лв. и ДДС - 323 118,77 лв. Съставен е ПКО № 12-001/14.12.2011г./л. 1112/ за плащане в гр. Москва от „НАТАЛИЯ ГРУП" ЕООД чрез управителя и Н.В. на сумата 965 хиляди евро. На приходния ордер за ръководител е положен подписът на управителя към момента на дружеството - Н.К.. От направено запитване до ОД на МВР -София е изискана справка относно всички излизания от и влизания в Р. България на лицето Н.Р.К. за периода 01.01.2011 31.03.2012 г. Получен е отговор с вх. № 19333/20.11.2012 г., от който е видно, че има информация за излизане на същото лице от България на 12.02.2011г. и на 06.05.2011 г. само през ГКПП Златоград. От представените оборотна ведомост и главна книга за периода 01.01.2011 31.12.2011 г. се установява, че по сметка 501 – Каса- няма записвания за постъпила сума в размер на 965 хиляди евро, липсват обороти по сметките, разчитащи паричните средства в подобни размери.

      Според приходните органи реално плащане по сделката не е извършено. От събраните доказателства не се установява реално плащане на документираната с ПКО сума.

      Според приходните органи към 24.11.2011 г. управителите на „Пампорово дивелъпмънт" ООД отчуждават имущество на дружеството, на стойност в размер на 1 572 813.29 лв., безвъзмездно, с оглед липсата на доказателства за извършено реално плащане на продажната цена на имуществото предмет на разпоредителното действие.

      С протокол № 1211687/06.08.2013 г. са присъединени факти и обстоятелства, установени с Протокол №1220616/05.07.2012 г. за извършена проверка на „ВЕКО ГРУП" ООД. При проверката е установено, че дружеството е придобило земи чрез апортна вноска и чрез замяна с нотариален акт №91/09.11.2011 г., като счетоводна статия, отразяваща сделката е: дебит с/ка 201 със сума в размер на 314 900,40лв. срещу кредит на: с/ка 101 със сума в размер на 103,75лв., с/ка 116 премийни резерви - със сума в размер на 282 396,25лв. и с/ка 401 със сума в размер на 32400,40лв.

     Установено е, че дружеството е придобило сгради чрез апортна вноска, като счетоводната статия, отразяваща сделката: е дебит с/ка 304 със сума в размер на 3 123 500,00лв. срещу: кредит на с/ка 101 със сума в размер на 1146,25лв. и с/ка 116 - със сума в размер на 3 122 353,75лв.

    Представена е в хода на ревизията оценителна експертиза/л.327-340/ за изготвена оценка на непаричната вноска в капитала на дружеството. Прието е, че съгласно изискванията на чл.72, ал.З от ТЗ експертизата съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на броя, номиналната стойност на акциите, записани от вносителя. Подробното описание на имотите е посочено в експертизата, относно Акт за назначаване на вещи лица №2011070123539/13.07.2011 г. Съгласно експертизата общата справедлива пазарна стойност на непаричната вноска-81 броя недвижими имота, с вносител „Пампорово дивелъпмънт"ООД в капитала на „ВЕКО ГРУП"ООД е 3 405 980лв. или кръгло 3 406 000лв. Стойността представлява равностойност на 3 406 000 броя дялове с номинална стойност 1 лев, или 340600 броя дялове с номинална стойност 10 лева или 34060 броя дялове с номинална стойност 100 лева. Апортът е вписан на 30.08.2011 г.

        Предоставен е дружествен договор от 28.07.2011 г. на „Веко Груп" ООД, от който е видно, че „Пампорово дивелъпмънт" ООД е съдружник в дружеството. Капиталът на дружеството е 6250.00лв., като се състои от парична вноска в размер на 5 000.00лв. и апортна вноска в размер на 1250.00 лв., изразяваща се в право на собственост върху 81 броя недвижими имота.

       Установено е, че на 09.11.2011 г. е извършена замяна на недвижими имоти с движими вещи между „Пампорово дивелъпмънт" ООД и „ВЕКО ГРУП" ООД. Представен е нотариален акт №91, том II, рег.№3946, дело 268 от 09.11.2011 г. за замяна на недвижими имоти с движими вещи. На 09.11.2011г. „Пампорово дивелъпмънт" ООД гр. Смолян, чрез управителя си В.А.К., и съдружниците Р.Х.Т. и К.П.У., действащи чрез пълномощника си В.А.К., прехвърля на „Веко груп" ООД правото на собственост върху следните недвижими имоти собственост на дружеството: 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67653.917.131 целият с площ от 667 кв.м., с административен адрес: гр.Смолян, ул."Хан Пресиян", образуващ У ПИ XVI-11135, в кв.179 по ПУП гр.Смолян; 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67653.917.132 целият с площ от 1195 кв.м. с административен адрес: гр.Смолян, ул."Хан Пресиян", участващ в УПИ IV, в кв.179 по ПУП гр.Смолян; 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67653.917.134, целият с площ от 1374 кв.м., с административен адрес: гр.Смолян, ул.»Грудьо войвода», участващ в УПИ IV, в кв.179 по ПУП гр.Смолян.

      В замяна на описаните имоти „Веко Груп" ООД предоставя обзавеждания на 6 бр. апартаменти на обща стойност 30 000.00лв. Представена е фактура №1000000001/09.11.2011г. за продажба на движими вещи с данъчна основа 29400.40лв. ДДС 5880.08лв., издадена от „Веко Груп" ООД.

      Представени са фактури №1000000116/09.11.2011 г. с данъчна основа 32400.40лв. ДДС 6480.08лв. за продажба на 1/2 ид.ч. от поземлени имоти, съгласно нотариален акт №91/09.11.2011 г. и фактура № 1000000117/09.11.2011 г,. с предмет на доставката увеличение на данъчната основа по чл.26 ал.З т. 1 от ЗДДС за продажба на поземлени имоти по фактура № 1000000116/09.11.2011г., издадени от „Пампорово дивелъпмънт" ООД. Съставител на фактурите е Н.К..

      Приходните органи са извършили проверка в Агенция по вписванията относно вписани обстоятелства за „Веко Груп" ООД, обективирана в протокол №1308555/13.06.2013 г. Фактите, установени при проверката са подробно описани в РД /л. 98-99 по делото/.

      Констатирано е, видно от Протокол от 21.10.2010 г./л.738-768/, че е проведено общо събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, като на основание чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ и чл.21, ал. 1, т. 12 от дружествения договор общото събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е решило следното: 1.Потвърждава предходно Решение  на общото   събрание на дружеството от 30.06.2010 г., изменено с Решение на общото събрание на дружеството от 30.08.2010 г. за апортиране във „Веко Груп"  ООД на 102 бр. недвижими имоти, подробно описани в решението; 2. Оценката на посочените недвижими имоти е в размер на 4 315 100лв., изготвена от три независими вещи лица, съгласно Акт за назначаване на вещ лица №20100720171736-3/24.09.2010 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията; 3. Апортът на недвижимите имоти, подробно описани в т.1  на решението, се извършва безвъзмездно. По заявените обстоятелства регистрирани с номер 201026132627 в Агенция по вписванията има отказ.

       Установено е, че с протоколи от 30.06.2010г., 30.08.2010г., 02.12.2010г./л.815 и сл./ и от 04.07.2011г. /л.293-319/ са проведени  общи събрания на дружеството, на които са взети решения за апортиране във „Веко Груп" ООД на 1026р. недвижими имоти, подробно описани в решенията. По заявените обстоятелства, във връзка с протокол от 02.12.2010г., регистрирани с номер 20101221165202 в Агенция по вписванията има отказ. В Агенция по вписванията е регистрирана с номер 20110214170859 жалба по отказ.

     Впоследствие с Протокол от 27.07.2011г./л.323/ е проведено общо събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, като общото събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е решило: 1. Приема оценката на  апортната вноска  на „Пампорово дивелъпмънт" ООД в капитала на „Веко Груп" ООД, изготвена по реда на чл.72   и   чл.73   от   ТЗ, съгласно Акт за назначаване на вещи лица 20110708123539/13.07.2011г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията;2. Определя размерът на паричната оценка на апортната вноска на „Пампорово дивелъпмънт" ООД в капитала на „Веко Груп" ООД на 1250.00лв.; Дава съгласие    след    внасянето    на    апорта,    „Пампорово дивелъпмънт" ООД да придобие дружествен дял от капитала на „Веко Груп" ООД, като определя номиналната стойност на дружествения дял на „Пампорово дивелъпмънт" ООД на 1250.00лв.; „Пампорово дивелъпмънт" ООД ще се представлява в общото събрание на съдружниците на „Веко Груп" ООД заедно и поотделно от управителите на дружеството В.А.К. и Н.Р.К..

     Видно от оценителна експертиза /л. 327 и сл./, въз основа на Акт за назначаване на вещи лица №20110708123539/13.07.2011 г., оценката на непаричната вноска в капитала на „Веко Груп" ООД представляваща 81 броя недвижими имота, собственост на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е в размер на 3 405 980 лева или кръгло 3 406 000 лева.

     С декларация по смисъла на чл.73 от ТЗ подписаните В.А.К., К.П.У., Н.Р.К., Р.Х.Т., в качеството си на съдружници в „Пампорово дивелъпмънт" ООД и В.А.К. и Н.Р.К., всеки от тях в качеството си на управител и законен представител на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, декларират,на основание чл.73, ал.1 от ТЗ, изрично съгласието си „Пампорово дивелъпмънт" ООД да апортира във „Веко Груп" ООД 81 бр. недвижими имота, подробно описани в декларацията. Оценката на недвижимите имоти е изготвена от три вещи лица, съгласно Акт за назначаване на вещи лица №20110708123539/13.07.2011г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията в изпълнение на изискванията на чл.72, ал.2 от ТЗ. Декларацията е нотариално заверена на 03.08.2011 г. С декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от Н.Р.К., в качеството на управител на „Пампорово дивелъпмънт"ООД декларира, че представляваната от него фирма няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и ЗОВ. Декларацията е нотариално заверена на 28.07.2011 г.

       В хода на ревизията е установено, че „Пампорово дивелъпмънт" ООД-вносител на апортната вноска е приет за съдружник във „ВЕКО ГРУП" ООД с 1250.00лв. дял. Горепосоченият апорт е вписан в Търговския регистър на 15.08.2011г.

       След хронологичен анализ на фактите е констатирано от ревизиращите, че към 15.08.2011г. управителите на „Пампорово дивелъпмънт" ООД отчуждават имущество на дружеството, със справедлива пазарна стойност в размер на 3 406 000 лв., срещу дял в размер на 1250.00лв., в капитала на дружество „Веко Груп" ООД.

       Проведено е общо събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД,  видно от Протокол от 29.08.2011г., като общото събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е решило следното: 1. „Пампорово дивелъпмънт" ООД да прехвърли дружествения си дял в капитала на „Веко Груп" ООД, състоящ се от 25 дяла с номинална стойност на вески един дял 50 лева, с обща номинална стойност на дяловете 1250 лева, представляващи 20% от капитала на дружеството, М.К.К., с постоянен адрес гр.Смолян, ул."Дичо Петров" №13, вх.А, ет.З, ап.11. С договор за прехвърляне на дружествени дялове от 29.08.2011г. „Пампорово дивелъпмънт" ООД прехвърля на М.К.К. 25 дружествени дяла от капитала на „Веко Груп" ООД за сумата 1250 лева. Договорът е нотариално заверен на 29.08.2011г. Протоколът е вписан в Търговския регистър на 02.09.2011г.

      В хода на ревизията с протокол № 1211687/06.08.2013 г. са присъединени факти и обстоятелства установени с Протокол №1220617/08.07.2012 г. за извършена проверка на „ФОРЕСТ НУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД. При проверката е установено следното: учредителният протокол за учредяване на „ФОРЕСТ НУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД е с дата 03.05.2010г. /л. 1161/.

     Дружеството е придобило сграда чрез апортна вноска, като счетоводна статия отразяваща сделката е дебит с/ка 203 със сума в размер на 1 373 700.00лв. срещу кредит на с/ка 426. Предоставена е оценителна експертиза за изготвена оценка на непаричната вноска в капитала на дружеството /л. 1208-1215/. Съгласно изискванията на чл.72, ал.З от ТЗ експертизата съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на броя, номиналната стойност на акциите, записани от вносителя. Подробно описание на имотите е посочено в експертиза /л.1208-1215/ относно Акт за назначаване на вещи лица №201001103090258/12.11.2010г.

     Съгласно експертизата общата справедлива пазарна стойност на непаричната вноска, с вносител „Пампорово дивелъпмънт" ООД в капитала на „Форест Нук Муниджмънт" ООД е 1373720,000лв. Стойността представлява равностойност на 1 373 700 броя дялове с номинална стойност 1 лев, или 137730 броя дялове с номинална стойност 10 лева или 13773 броя дялове с номинална стойност 100лева. Апортът е вписан на 30.08.2011г.

     В хода на ревизията е извършена проверка в Агенция по вписванията, относно вписани обстоятелства за „Форест Нук Мениджмънт" ООД. Ревизиращите са установили, че е проведено общо събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД. Решенията са обективирани в Протокол от 28.10.2010г. От протокола се установява, че е решено да се апортират във „Форест Нук Муниджмънт" ООД 19 броя
недвижими имоти, подробно описани в протокола; да се извърши оценка на недвижимите имоти по реда на чл.72 и чл.73 от ТЗ; след изготвяне на оценката да се проведе ново общо събрание като се вземе решение за начина на извършване на апорта, както и да се изготви Декларация по чл.73, ал.1 от ТЗ от „Пампорово дивелъпмънт" ООД гр.Смолян за даване на съгласие за извършване на апорта.

      На 25.01.2011г е проведено общо събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД. Изготвен е Протокол от 25.01.2011г./л.1183-1207/. На основание чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ и чл.21, ал.1, т. 12 от Дружествения договор общото събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е решило следното: 1.         Общото събрание  на  дружеството потвърждава   предходното Решение на общото събрание от 28.10.2010 г. за апортиране във „Форест Нук Муниджмънт" ООД на 19 броя недвижими имоти, подробно описани в протокола; 2.Оценката на недвижимите имоти е в размер на 1 373 700лв. и е изготвена от три независими вещи лица, съгласно Акт за назначаване на вещи лица №20101103090258 от 12.11.2010г. на длъжностното лице по регистрацията по Агенция по вписванията при спазване на изискванията на чл.72, ал.2 от ТЗ; З.Апортът на недвижимите имоти, подробно описани в т.1 на решението, се извършва безвъзмездно.

     С декларация по смисъла на чл.73 от ТЗ, подписаните В.А.К., К.П.У., Н.Р.К., Р.Х.Т., в качеството си на съдружници в „Пампорово дивелъпмънт" ООД и В.А.К. и Н.Р.К., всеки от тях в качеството си на управител и законен представител на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, декларират на основание чл.73, ал.1 от ТЗ изрично съгласието си „Пампорово дивелъпмънт" ООД да апортира във „Форест Нук Муниджмънт" ООД 19 бр. недвижими имоти, подробно описани в декларацията. Оценката на недвижимите имоти е в размер на 1 373 700лв., като апортът се извършва безвъзмездно. Декларацията е нотариално заверена на 26.01.2011 г.

      С декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от Н.Р.К., в качеството на управител на „Пампорово дивелъпмънт" ООД декларира, че представляваната от него фирма няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, задължения за данъци, мита и ЗОВ. Декларацията е нотариално заверена на 26.01.2011г.

     Приходните органи са констатирали, че „Пампорово дивелъпмънт" ООД-вносител на апортната вноска, не е прието за съдружник във „ФОРЕСТ НУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД. Новите дялове, с които се е увеличил капиталът на „ФОРЕСТ НУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД са разпределени по равно между съдружниците на „ФОРЕСТ НУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД, които са и съдружници по същото време и в „ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ" ООД. Апортът е вписан в Търговския регистър на 20.05.2011г. въз основа Акт на съда за отмяна на отказ - Съдебно решение № 68 от 20.04.2011г. на Смоленския Окръжен Съд.

      Констатирано е, че при извършената ревизия на „Ямбол инвест 2012" ЕООД е представен дружествен договор, вписан в Агенцията по вписванията под № 103 от 30.08.2011г., от който се установява, че на 25.01.2011 г. лицата - В.А.К., Н.Р.К., К.П.У., Р.Х.Т., създават „ФОРЕСТ НУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД с капитал в размер на 1 373 800 лв., съответно с равно участие по 343 450 лв. Капиталът се състои от парична вноска в размер на 100 лв., внесена по равно от всички съдружници, и апортна вноска в размер на 1 373 700 лв., изразяваща се в право на собственост върху недвижими имоти, подробно описани в дружествения договор.

       Приходните органи са направили извода, че към 20.05.2011г. управителите на „Пампорово дивелъпмънт" ООД  безвъзмездно отчуждават имущество на дружеството със справедлива пазарна стойност в размер на 1 373 700 лв.

     След анализ на установените факти приходните органи са приели, че отговорните трети лица са знаели за задълженията на юридическото лице, били са надлежно уведомени за техния размер, с възбрана върху имущество, наложена от дирекция „СДО" гр.Пловдив. Били са страна по ревизионното производство, за чийто резултат са надлежно уведомени чрез връчване на ревизионен акт. Декларирали са данъци и осигуровки, които не са внесли в предвидените срокове и впоследствие, разпореждайки се с имуществото на дружеството, са довели до недобросъвестно препятстване на събирането, изразяващо се в отчуждаване на имущество на задълженото лице и то безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на същото е намаляло и по този начин не са изплатени данъци и задължителни осигурителни вноски.

      На основание чл. 19, ал.2 от ДОПК е вменена отговорност на В.А.К., в качеството му на управител на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, за установените и невнесени данъчни задължения по Ревизионен акт № 210900249 от 21.09.2009г. и Ревизионен акт № 16251000104 от 29.11.2010г., декларирани задължения по Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г., по СД по ЗДДС и Декларации обр.6 за задължения за ДОО, ЗО, ДЗПО за УПФ и ФГВРС, до размера на установеното недобросъвестно препятстване на събиране на данъци и осигурителни вноски, за сумата от 636198,89лв., представляваща отговорност за ДДС, корпоративен данък, ДОО, ЗО, ДЗПО за УПФ и ФГВРС по чл. 19 от ДОПК.На основание чл. 175 от ДОПК, във вр. с чл. 1 от ЗЛДТДПДВ за невнесените в срок дължими суми са начислени и дължимите лихви в размер на 287099.42лв.

        По делото е изслушана и приета съдебно-счетоводна експертиза, неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно и копетентно изготвена, в съответствие с доказателствата по делото.

        Колкото до възраженията на ответника относно забележките в Одиторския доклад на Никола Ангелов Колев-регистриран одитор /л. 3193/, за извършен одит на счетоводния баланс на „Пампорово дивелъпмънт" ООД към 31.12.2009г,. следва да се посочи, че са направени несвоевременно, едва в следващото съдебно заседание, след изслушване и приемане на ССчЕ. Освен това Одиторският доклад се отнася за 2009г. като одиторът е удостоверил, че финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2009г., както и полученият финансов резултат, промените в паричните потоци, което е в съответствие с националното счетоводно законодателство.

         По делото е приет счетоводен баланс на „Пампорово дивелъпмънт" ООД към 30.11.2011г. Прието е писмо от ТД на НАП Бургас  /л. 3188 по делото/, в което Директорът на ТД на НАП Бургас посочва, че по изпълнително дело № 0062/2012г. по описа на ТД на НАП Бургас, образувано срещу «Ямбол Инвест 2012» ЕООД , към настоящия момент, не са предприемани действия по предявяване на искове по чл. 216 от ДОПК.

       С оглед на установените факти Съдът стига до следните правни изводи:           

          Спорен между страните е въпросът налице ли са условията по чл.19,ал.2 от ДОПК за ангажиране на отговорността на В.А.К. в качеството му на управител на „Пампорово дивелъпмънт" ООД с ново наименование „Ямбол инвест 2012” ЕООД.

          С разпоредбата на чл.19 от ДОПК е създаден особен случай на лична имуществена отговорност на лица, управляващи задължени за данъци /осигурителни вноски субекти/ лица по чл.14,т.1 и 2 от ДОПК. В нормата са предвидени две хипотези на възникване на отговорността, като в случая спорът се свежда до това налице ли са елементите на фактическия състав на хипотезата на чл.19,ал.2., който включва кумулативно следните елементи:1. лицето да има качеството на орган на управление или на управител на задължено лице по чл.14,т.1 и 2 от ДОПК; 2. недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задължено юридическо лице по чл.14, т.1 или 2, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните; 3. имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски.4.Отговорността на управляващия е лимитирана - до размера на извършените плащания, съответно до размера на намаленото имущество.

          От гледна точка на разпределяне на доказателствената тежест следва да се посочи, че тежестта на установяване на всички елементи от фактическия състав на разпоредбата е на органа по приходите, който следва да докаже същите, съгласно изискванията на чл.170,ал.1 от АПК във вр. с §2 от ДР на ДОПК.

          Установи се, че ревизираното лице е било управител на „Пампорово дивелъпмънт" ООД с ново наименование „Ямбол инвест 2012” ЕООД в периода от от 01.09.2007г -15.12.2011г. Но управител е бил и Н.Р.К..

          Следва да се докаже вторият компонетн:  ревизираното лице трябва недобросъвестно да извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задължено юридическо лице по чл.14, т.1 или 2, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните.

         От събраните писмени доказателства се установи, че разпоредителната сделка с „Наталия Груп” ЕООД е извършена от управителя Н.Р.К..  В Нотариален акт за продажба на недвижими имоти №123,т.втори, рег. №4190, д.№294/2011г. /л.1108-110/ за продавач се е подписал Н.К.. За съставил фактурите: № 796/24.11.2011г., № 797/24.11.2011г. /л.1111/ е посочен Н.К.. Следователно приходният орган не е доказал, че по тази сделка ревизираното лице е действало недобросъвестно и че е отчуждило имущество безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните. В случая, липсва каквото и да е логично и последователно изложение на факти, обстоятелства и направени въз основа на тях изводи, относно, наличието на причинна връзка, между действият на В.К. и твърдяното от приходния орган неудовлетворено вземане. Не е посочено от приходната администрация от кой точно момент е настъпила невъзможност, задълженията на„Пампорово дивелъпмънт" ООД с ново наименование „Ямбол инвест 2012” ЕООД за преки и косвени данъци да бъдат събрани. Не е без значение и фактът, че от писмото на Директора на ТД на НАП Бургас от 30.10.2014г. се установи, че по изпълнително дело № 0062/2012г. по описа на ТД на НАП Бургас, образувано срещу «Ямбол Инвест 2012» ЕООД няма предявени искове по чл. 216 от ДОПК. Следва да се посочи, че съгласно чл.216 ал.2 от ДОПК недействителността по ал.1 се обявява по иск на съответния публичен взискател или на публичния изпълнител по реда на ГПК.

   Относно разпоредителната сделка с „Веко Груп” ООД следва да се посочи, че приходният орган не е доказал недобросъвестност от страна на ревизираното лице, тъй като  се доказа, че са взети решения от Общото събрание на „Пампорово дивелъпмънт" ООД. Видно от протоколи от 30.06.2010г., 30.08.2010г., 02.12.2010г./л.815 и сл./ и от 04.07.2011г. /л.293-319/ са проведени  общи събрания на дружеството, на които са взети решения за апортиране във „Веко Груп" ООД на 102 6р. недвижими имоти, подробно описани в решенията.

      Впоследствие с Протокол от 27.07.2011г./л.323/ е проведено общо събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД, като общото събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД е решило:1. Приема оценката на  апортната вноска  на „Пампорово дивелъпмънт" ООД в капитала на „Веко Груп" ООД, изготвена по реда на чл.72   и   чл.73   от   ТЗ, съгласно Акт за назначаване на вещи лица 20110708123539/13.07.2011г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията;2. Определя размерът на паричната оценка на апортната вноска на
„Пампорово дивелъпмънт" ООД в капитала на „Веко Груп" ООД на
1250.00лв.; Дава съгласие    след    внасянето    на    апорта,    „Пампорово дивелъпмънт" ООД да придобие дружествен дял от капитала на „Веко Груп" ООД, като определя номиналната стойност на дружествения дял на „Пампорово дивелъпмънт" ООД на 1250.00лв.  Освен това фактурите за продажба на поземлените имоти са съставени от Управителя Н.К., а не от жалбоподателя. Съдът намира, че поведението на жалбоподателя не е единствената причина за несъбираемостта на задълженията на юридическото лице. Налага се изводът, че жалбоподателят не е действал недобросъвестно, освен това отговорността на лицето по чл.19, ал.2 от ДОПК е субсидиарна и тя възниква едва от момента, в който се установи, че задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, не могат да бъдат събрани от лицето по чл.14, т.1 и 2 от ДОПК, а в тази насока не са изложени мотиви от приходния орган.

     Относно „Форест Нук Мениджмънт" ООД:

     От събраните писмени доказателства се установи, че е проведено общо събрание на съдружниците на „Пампорово дивелъпмънт" ООД. Решенията са обективирани в Протокол от 28.10.2010г. От протокола се установява, че е решено да се апортират във „Форест Нук Мениджмънт" ООД 19 броя недвижими имоти, подробно описани в протокола; да се извърши оценка на недвижимите имоти по реда на чл.72 и чл.73 от ТЗ; след изготвяне на оценката да се проведе ново общо събрание като се вземе решение за начина на извършване на апорта, както и да се изготви Декларация по чл.73, ал.1 от ТЗ от „Пампорово дивелъпмънт" ООД гр.Смолян за даване на съгласие за извършване на апорта.

      Следва да се посочи, че и тук не е доказана недобросъвестност, тъй като В.К. не е действал еднолично и не е извършил безвъзмезден апорт на недвижимите имоти. Освен това декларациите по чл. 264 ал.1 от ДОПК са подадени и подписвани от Н.К..

      Приходните органи са приели, че жалбоподателят е знаел за задълженията на юридическото лице, тъй като ревизионните актове са надлежно връчени и е бил страна в ревизионното производство. Декларирани са данъци и осигуровки, които не са внесени в предвидените срокове.

      Съдът намира, че приобщаването на двата ревизионни акта, очевидно в никакъв случай не е равнозначно на точното и конкретно установяване на размера на дължимите към бюджета преки и косвени данъци. Още повече, че от приетата по делото ССчЕ се установи, че към 31.12.2009г. „Пампорово дивелъпмънт" ООД има собствен капитал 3 126 хил. лв., като активите надвишават задълженията с 3 126 хил. лв.  Към 31.12.2010г. дружеството има собствен капитал 3 358 хил. лв., като активите надвишават задълженията с 3 358 хил. лв., през 2011г. задълженията надвишават активите, но приходната администрация, нито е издирила конкретни данни, нито е формирала извод, по отношение на момента, от който е настъпила невъзможност, задълженията на „Пампорово дивелъпмънт" ООД  /„Ямбол инвест 2012” ЕООД/ да бъдат събрани. Този факт е от особено значение, относно установяване на датата на възникване на евентуалните задължения за В. К. към бюджета. Както се посочи, отговорността на лицето по чл.19 от ДОПК е субсидиарна и тя възниква едва от момента, в който се установи, че задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, не могат да бъдат събрани от лицето по чл.14, т.1 и 2 от ДОПК. Това изключва възможността за извършване на съответна преценка относно приложение на правилото на чл.109 от ДОПК.

          Съдът намира, че не е установена и причинно-следствена връзка между поведението на ревизираното лице и несъбраните задължения за данък добавена стойност и корпоративен данък, вноски за ДОО за наетите лица, ЗО за наетите лица, вноски за фонд ГВРС и за ДЗПО-УПФ. В своята практика ВАС нееднократно изяснява, че законът изисква уникалност на причинно-следствената връзка между поведението на управителя на задълженото лице и невъзможността за събиране на публичните задължения. Законът изисква поведението на управителя да е единствената причина за невъзможността да бъдат събрани публичните вземания. В случая не може да се приеме, че В.К. единствен е допринесъл до невъзможността да бъдат събрани публичните вземания, защото както се коментира по-горе документите като Нотариални актове, фактури, данъчни декларации, ГФО и др. не са съставяни и подписвани от него. Така например ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2100001875/30.03.2009г. за 2008 г., която приходният орган приема за невярна, тъй като са укрити факти и обстоятелства, които са били известни на лицето е подписана от управителя Н.К.. Декларацията по чл.264, ал.1 от ДОПК, с която се декларира, че дружеството няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и ЗОВ, нотариално заверена на 26.01.2011г., е подписана от управителя Н.К..

           С оглед на недоказаност на възникването на част от елементите от фактическия състав на чл.19,ал.2 от ДОПК Съдът намира, че Ревизионен акт № 211204688 от 12.09.2013г. издаден от Д.С.С. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловив, с който на В.А.К., в качеството му на управител на „Пампорово дивелъмпмънт” ООД с ново наименование на фирмата „Ямбол инвест 2012” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, е установена отговорност по чл. 19 от ДОПК както следва:корпоративен данък 216027.35лв. и лихви-108947.76лв; данък по чл. 194,195 от ЗКПО-378.50лв. и лихви- 176.25лв.; данък върху добавената стойност-409940.84лв. и лихви-171946.41лв.; вноски за ДОО за наети лица-5329.92лв. и лихви-3822.71лв.; вноски за ЗО за наети лица-3047.21лв. и лихви- 1158.61лв.; вноски за фонд ГВРС-58.04лв. и лихви-43.75лв.; вноски за ДЗПО-УПФ за наети лица-1417.03лв. и лихви-1003.93лв., е  издаден от компетентен приходен орган, но се явява незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен.

                   Процесуалният представител на жалбоподателя своевременно е претендирал разноските по делото, които се установиха в размер от 6930лв. /шест хиляди деветстотин и тридесет лева/, от които 10лв.- внесена ДТ, 6500лв.- изплатен адвокатски хонорар, 420лв.-  внесен депозит за ССчЕ, която сума ответникът дължи в полза на жалбоподателя.   

           Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1  във вр- с чл. 161 ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV   състав

 

Р    Е    Ш    И    :

 

           ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211204688 от 12.09.2013г. издаден от Д.С.С. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП- Пловдив.

   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати в полза на В.А.К. с ЕГН **********, с посочен адрес: гр. ***, сумата в размер на 6930лв. /шест хиляди деветстотин и тридесет лева/.

 

          Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/