РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 24

 

 

гр. Пловдив, 07.01.2016 г.

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на трети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

при секретаря М.Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 340 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

                   Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

                   Образувано е по жалба предявена от “ВЕЛИ ОЙЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, с  ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя С.Г.Г. против Ревизионен акт № Р-13-1400151-091-01 от 20.10.2014г., издаден от  В.Н.Н. – началник сектор, възложил ревизията и от В.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 545232.57лв. и са начислени лихви в размер на 106156.29лв., потвърден с Решение № 34 от 16.01.2015г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Пловдив при ЦУ на НАП.

                        С жалбата се навеждат доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт.   Претендира се отмяната на РА в оспорената част. Претендират се разноските по делото. С първоначалната жалба от 03.02.2015г и с допълнителната такава с дата 24.02.2015г. са представени писмени доказателства и са изложени съображения обосноваващи незаконосъобрадност на атакувания Ревизионен акт.

                   Национална агенция за приходите – Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”-Пловдив, чрез процесуалният си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Алтернативно моли да се присъдят разноски изцяло в тежест на жалбоподателя съгладно разпоредбата на чл. 161 ал.3 от ДОПК.             

                        Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен, потвърдил го е в оспорената част.

                   Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок,  по повод на която е образувано настоящото производство, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.       

                   Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ №1400151  от 10.01.2014г./л.258/ е сложено начало на ревизията на жалбоподателя, производството е спряно със Заповед № 1400123/09.04.2014г. /л.257/. Със Заповед № 1402713-В/20.06.2014г. производството е възобновено. Със ЗВР 1402714/20.06.2014г./л.255/ е възложена ревизия, изменена със ЗВР №1402933/04.07.2014г, изменена със ЗВР 1403174/15.07.2014г. /л. 253/, изменена със ЗВР 1403176/15.07.2014г. Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък върху добавена стойност от 23.01.2012г. до 30.11.2013г. ЗВР и за спиране са издадени от В.Н.Н.-началник сектор „Ревизии”,  Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив на основание чл. 112 ал.2 т.1, чл. 113 ал.3 и чл. 114 ал.2 от ДОПК и на основание Заповед № РД-09-1301 от 01.11.2012г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив и Приложение №1 към заповедта, с която на органите по  приходите е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112 и чл. 113 ал.3 от ДОПК.

                 Със ЗВР са определени: В.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и В.С.М. – на длъжност инспектор по приходите да извършат ревизията. Със ЗВР от 15.07.2014г е определено ревизията да бъде извършена от В.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и  от М.Т.Ч. – старши инспектор по приходите при ТД та НАП-Пловдив.

                  Първоначално е определен срок за завършване на ревизията - до три месеца от датата на връчване на заповедта. ЗВР от 10.01.2014г./л.258/ е връчена  на управителя на ревизираното дружество на 23.01.2014г. ЗВР от 20.06.2014г е връчена на 18.07.2014г на С.Г. – управител на “ВЕЛИ ОЙЛ” ЕООД. Определено е ревизията да завърши до 04.07.2014г. Със ЗВР от 04.07.2014г, връчена на 18.07.2014г. на С.Г. – управител на “ВЕЛИ ОЙЛ” ЕООД, видно от разписка за връчване, е определен срок за завършване на ревизията до 04.09.2014г.

                 Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. От изброените по-горе актове, включително заповед за спиране на ревизионното производство, е видно, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/.

                  В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № Р-13-1400151-092-01 от 18.09.2014г.  Същият е подписан от ревизиращите органи и е връчен на 23.09.2014г на управителя на дружеството /разписка за връчване л. 199/ . 

                  В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК и на основание чл. 119 ал.2 от ДОПК, е издаден Ревизионен акт № Р-13-1400151-091-01 от 20.10.2014г. от В.Н. на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и от В.К. –ръководител на ревизията. РА е подписан от ревизиращите органи и е връчен на 24.10.2014г на С.Г. – управител на “ВЕЛИ ОЙЛ” ЕООД.

                  С РА е отказан данъчен кредит в размер на 545232.57лв. и са начислени лихви в размер на 106156.29лв.

                  Данъчната ревизия по ЗДДС, както се отбеляза по-горе, обхваща периода от 23.01.2012г. до 30.11.2013г.

                  Приходните органи са установили, че ревизираното лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 23.01.2012г. Основна дейност на дружеството е търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали. Дружеството ползва нает обект-бензиностанция и офис в гр. Велинград. Обектите са наети от „Джи Ви” ЕООД.

                   Видът на доставките, съгласно декларирани продажби в отчетните регистри по ЗДДС са стоки-горива и смазочни материали. Извършените доставки са документирани по реда на чл. 113 от ЗДДС чрез издаване на фактури и по реда на чл. 118 от ЗДДС чрез издаване на фискални касови бележки.

                   За ревизирания период са декларирани доставки с право на данъчен кредит, формиран от покупки на стоки, услуги и материали с основни доставчици описани подробно в Ревизионния доклад /РД/ л. 174/  

        През  процесния период 23.01.2012г-30.11.2013г. приходните органи са отказали данъчен кредит в размер на 545232.57лв. по фактури, издадени от „СИГМА ОЙЛ" ЕООД, подробно описани в РД, с предмет доставка на дизелово гориво и бензин. Фактурите са подробно описани в Ревизионния доклад /РД/ на л. 177-179 по делото. Фактурите са включени в дневник продажби и справката декларация /СД/  по ЗДДС за съответния месец.

         По ИИНП №16-01-1400151-02/01.04.2014г. е извършена  насрещна проверка на доставчика -„СИГМА ОЙЛ" ЕООД. Във връзка с ИПДПОЗЛ № 74-00-38#2/02.04.2014г. доставчикът е представил документи, изготвен е протокол №1411462/23.04.2014г. за извършената проверка.

        След преглед на представените документи ревизиращите са констатирали, че процесните фактури са включени в Дневник за продажбите на -„СИГМА ОЙЛ" ЕООД за съответните данъчни периоди. Предмет на издадените фактури са горива-дизелово, бензин и моторни масла, свързани с оснавната дейност на доставчика. Всички представени фактури са с начин на плащане - платежно нареждане. „СИГМА ОЙЛ" ЕООД представя пред ревизиращия орган договор за финансово управление от 15.03.2012 г., сключен между „СИГМА ОЙЛ" ЕООД, в качеството на доверител и „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД, в качеството на довереник. Предмет на договора: Доверителят възлага, а довереникът приема да организира точно, качествено и добросъвестно финансовото управление и контрол върху финансовите постъпления и разплащания със съконтрагентите на търговското дружество „СИГМА ОЙЛ" ЕООД, в съответствие с действащата нормативна уредба, указанията на управителя и решенията на едноличния собственик на капитала и в рамките на предоставените му пълномощия, съгласно клаузите на договора. Установено е, че разплащането със съконтрагентите на двете дружества се извършва чрез банковите сметки на „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД, включително и разплащането между страните по издадените фактури от „СИГМА ОЙЛ" ЕООД на „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД.

     „СИГМА ОЙЛ" ЕООД представя документи към процесните фактури, включително и приемо-предавателни протоколи, стокови разписки, акцизни данъчни документи, декларации за съответствие на качеството на течните горива, документи за точното място на доставка, фактури за предходни доставчици, ЧМР-та, пътни листа, товарителници и др. Представен е и договор за покупко-продажба на ГСМ от 01.03.2012 г., сключен между „СИГМА ОЙЛ" ЕООД и „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД.

      Установено е, че „СИГМА ОЙЛ" ЕООД стопанисва обектите: Петролна база - гр. Велинград и две бензиностанции. Вместимостта на стопанисваните резервоари е общо 2210 куб. м. или 2210561 литра. През периода дружеството разполага със средно-списъчно 3 /три/ лица, наети на трудов договор, от които административен ръководител, ръководител транспорт и шофьори.

      След анализ на предоставените документи ревизиращите са приели, че не може по категоричен начин да се установи придобиването на стоките от „СИГМА ОЙЛ" ЕООД, които да бъдат предоставени на ревизираното лице.

      РА № 231400133/28.03.2014г на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД е приобщен по реда на ДОПК към ревизионното производство на „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД. Обсъдени са констатациите от РА на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД: При извършена инвентаризация към 01.04.2013 г. е установено, че обектите находящи се в гр. Велинград, Индустриална зона - петролна база са собственост на «Джи ви» ООД, което е отдало под наем двете бензиностанции на Вели ойл" ЕООД  съгласно договор за наем от 24.02.2012 г. «Джи ви» ООД, съгласно договор за наем от 03.01.2011 г. и Анекс към договора от 01.07.2011 г. е отдало под наем на Сигма ойл ЕООД - 2 броя резервоари за съхранение на гориво, находящи се в гр. Велинград, Индустриална зона - петролна база. На територията на петролната база са монтирани 16 броя резервоари както следва: 2 броя - 30 мЗ, 11- броя - 50 мЗ, 1 брой- 100мЗ, и 2 броя - 200 мЗ. МОЛ на обектите - петролната база и бензиностанциите е С.Г.Г.. Наличните количества горива установени при инвентаризацията на «Сигма ойл» ЕООД в гр.Велинград - петролна база са както следва: в 50 мЗ резервоар - 17700 литра бензин А95Н, в 200 мЗ резервоар, в който има наличен дизел от 103000 литра, от които 78725 литра са на «Сигма ойл» ЕООД.

                 Съгласно направената инвентаризация, наличието на съответните съоръжения, находящи се в гр. Велинград, Индустриална зона - петролна база, съпоставими с количествата горива, са недостатъчни за съхраняването им.

                 Извършени са и насрещни проверки на рискови доставчици на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД в т.ч. на «Венвел груп строй» ЕООД относно фактурите описани подробно в РД /л. 181/.

                Насрещната проверка е обективирана в ПИНП №2205-06-1202830-05/09.07.2012г. на ТД на НАП-София.  С ИПДПОЗЛ от 21.05.2012г са изискани доказателства относно доставките по фактурите описани в РД л. 181 по делото.

                Със съпроводително писмо вх. № 05-53-00-222/20.06.2012 г. са предоставени документи: фактури и приемо-предавателни протокол, издадени на «Сигма ойл» ЕООД; ОВ за м. 01 и м.02.2012 г.: Главна книга за м.01 и м.02.2012 г.; Хронология на сметки 4532, 702, 304 за м.01 и м.02.2012 г.; Договор за складиране на акцизни стоки; Договор за счетоводно обслужване; Договор за наем на офис; инвойс от предходен доставчик; всички документи за извършени ВОП за м.01 и м.02.2012 г.; Справки - декларации и дневник за покупки и продажби за м.01 и м.02.2012 г.; банкови извлечения.  Представени са копия от описаните фактури, като всяка една от тях е придружена с: фактури, издадена от „Мамидойл Джетойл" СА - Гърция с получател „Груп ойл петролиум" ЕООД и платец «Венвел груп строй» ЕООД; Акцизни данъчни документи с издател „Груп ойл петролиум" ЕООД и получател «Венвел груп строй» ЕООД и фактури с предмет на доставка начислен акциз, издадена от „Груп ойл петролиум" ЕООД на получател «Венвел груп строй» ЕООД; Декларации за съответствие на качеството на течните горива с вносител „Груп ойл петролиум" ЕООД, съгласно които горивото е изпитано и предоставено за разпространение на «Венвел груп строй» ЕООД. За доказване произхода на стоката са представени фактури, издадени от „Мамидойл Джетойл" СА - Гърция и протоколи по чл. 117, ал. 7, т. 1 от ЗДДС. Съгласно представените фактури стоката е продадена от „Мамидойл Джетойл" СА - Гърция на „Груп ойл петролиум" ЕООД, тъй като същото е вписано като получател на стоката във фактурите и товарителниците, издадени от гръцкия доставчик. В предоставените фактури лицето е вписано като платец, без да са представени доказателства за плащания към гръцкия доставчик. Не са представени доказателства в кой момент «Венвел груп строй» ЕООД става собственик на стоката, тъй като не са представени приемо-предавателни протоколи. Извършеният анализ на представените документи показва, че за «Венвел груп строй» ЕООД не възниква основание за издаване на протоколи по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и начисляване на ДДС по чл. 84 от ЗДДС, тъй като за дружеството не е налице вътреобщностно придобиване на стока по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, доставена от „Мамидойл Джетойл" СА - Гърция, данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в Гърция. Извършена е проверка относно декларирането на придобиването на стоката от страна на дружеството получател по хактурата, издадена от гръцкия доставчик - „Груп ойл петролиум" ЕООД, при която е констатирано, че същото не е декларирало вътреобщностно придобиване на стока и не е начислило данък, като не е издало протоколи 117, ал. 1, т.1 от ЗДДС и не ги е включило в дневниците за покупки и продажби и СД за ДДС за съответните периоди. Представена е справка за оборотите по дебита и кредита на сметка 304 Стоки», от която е видно, че в началото на периода дружеството има осчетоводени големи количества налична стока, без да има складова база и без да е предоставило доказателства за съхраняването на тази стока. В края на периода количеството стока е огромно.

                Не е предоставен достъп до оригинални документи. Прието е, че за целта не е достатъчно само наличието на издаден данъчен документ /фактура/ и отразяването и в счетоводството на получателя, а следва да е установено, че стопанската операция е действително осъществена по издадените фактури, съобразно принципите на чл.4, ал.1, т.5 от ЗСч. Указаният принцип изисква сделките и събитията да се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално. Въз основа на това е формиран извода, че във връзка с описаните в РД фактури задълженото лице не е представило безспорни доказателства за наличие на облагаема доставки по смисъла на чл.6 от ЗДДС, за които да възникне задължение за начисляване на данък по смисъла на чл.86,ал. 1 и свързаното с него право на приспадане на данъчен кредит. Прието е, че липсват доказателства въз основа на които да се направи обоснован извод за наличие на реално фактурирани доставки.

                Прието е от приходните органи, че осчетоводяването на фактурите, издадени от «Венвел груп строй» ЕООД към „Сигма ойл" ЕООД и отразяването им в дневниците за продажби и справката-декларация за ДДС за съответния период от «Венвел груп строй» ЕООД не може да се приеме за достатъчно доказателство за извършване на доставката.

                В хода на ревизията на жалбоподателя е установено, че данъкът по описаните на л. 181 фактури не е внесен. На «Венвел груп строй» ЕООД е извършена ревизия, приключила с РА № 2101206495/11.12.201г.Установено е, че «Венвел груп строй» ЕООД не разполага със складова база и не е доказало реално придобиване на право на собственост върху стока. Не са представени сертификати за горивото. Няма доказателства за прехвърляне на право на собственост върху стоката. Не са представени доказателства за начин на транспортиране на продаденото гориво. Не са представени доказателства за получени плащания и осчетоводяването им. Не са представени заявки за доставяне на горивото, тъй като не е представена водена кореспонденция между лицата. На дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит по закупената стока от доставчици в страната, тъй като е доказано, че няма осъществени доставки между лицата. Установени са данъчни задължения в особенно големи размера. Дружеството е подало ГДД за 2012 г., в която не е декларирало приходите от продажба на стоките. Дружеството е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на данъчен орган считано от 06.11.2012 г.

                 От страна на „Сигма ойл" ЕООД са представени същите документиа, като допълнително са приложени пътни листа с превозвач „Сигма ойл" ЕООД за осъществен транспорт: Велинград-Солун- Велинград и Велинград-София - Велинград. Аналогични са и установените факти, касаещи останалите предходни доставчици на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД- «СПИРИТ ВИЖЪН» ЕООД, Песто трейд» ЕООД, БГ ОЙЛ-01» ЕООД.

             В резултат на обобщен анализ на представените документи от страна на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД и неговите контрагенти, вписани като доставчици, е констатирано, че за ревизирания период гръцкото дружество „Мамидойл Джетойл" СА издава фактури и доставя гориво в акцизни складове на „Кристал Химия Трейдинг" ЕООД и „Груп ойл петролиум" ЕООД, тъй като само тези дружества са вписани като получатели на стоката във фактурите и товарителниците. Лицата, посочени като доставчици, не са вписани като получатели на стоката по фактурите, издадени от «Мамидойл Джетойл» СА. Същите са вписани като платци, без да са предоставили доказателства за плащане.

           В хода на извършената насрещна проверка, „СИГМА ОЙЛ" ЕООД не представя изисканата справка за стоков поток. Приложени са само копия на фактури от предходни доставчици: „Венвел груп строй" ЕООД и „К.Ц.А. СТРОЙ" ЕООД.

           Извършена е служебна справка в регистър VAT14. От дневниците за покупки за проверяваните периоди „К.Ц.А. СТРОЙ" ЕООД, доставчик на гориво също е „Венвел груп строй" ЕООД. И трите дружества „К.Ц.А. СТРОЙ" ЕООД, „Венвел груп строй" ЕООД и „СИГМА ОЙЛ" ЕООД са посочени като рискови, съгласно информация от ИМ „РИСК". Същите са с големи задължения към бюджета за ДДС както следва: „К.Ц.А. СТРОЙ" ЕООД / 8 329 620,09 лв./, „Венвел груп строй" ЕООД /6 012 509,64 лв./ и „СИГМА ОЙЛ» ЕООД / 5 681 984,27 лв./

           При ревизията на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД е установено, че декларираните фактури, издадени от предходните доставчици, са писани от формална гледна точка и по този начин привидно съответстват на редовни сделки, но дефакто са лишени от всякакво основание от икономическа гледна точка и зад тях не стои реална доставка, свързана с прехвърлянето на право на собственост върху стоките.

           Приходните органи установяват, че за конкретно разглежданите фактури, описани в РД, издадени от „Сигма ОЙЛ" ЕООД на „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД, не може да се приеме, че са налице годни доказателства за това как е зявявано фактурираното количество гориво, къде е товарено същото, както и за движението му и доставянето от посочения доставчик до обектите на ревизираното лице. По силата на договореното между двете страни с Договор от 01.03.2012 г. необходимите количества се доставят по заявки на Купувача като собствеността се прехвърля върху Купувача в момента на напълване на цистерната. Аналогично условие е залегнало и в сключения Договор от 01.03.2012 г. за покупко-продажба на ГСМ между «К.Ц.А. СТРОЙ" ЕООД, в качеството на продавач, и „СИГМА ОЙЛ" ЕООД, в качеството на купувач, т.е. количествата се доставят по заявки на купувача и същият става собственик при напълване на цистерните.

          След анализ на събраните документи приходните органи приемат, че липсват документи, от които по безспорен начин да се направи извод, че на съответните дати, посочени в съответните данъчни фактури и изготвени стокови разписки към тях, на практика се е стигнало до индивидуализиране на родово определени вещи, каквито са процесните стоки, тяхното отделяне, с постигане на съгласие именно между соченото като доставчик дружество и ревизираното лице, с което съгласно чл. 24, ал.2 от ЗЗД, да се е прехвърлила и собствеността върху тях.

          При съпоставка на датите на фактурите, издадени от „СИГМА ОЙЛ" ЕООД и на тези от предходни доставчици се установяват разминавания, което предполага, че стоките са били разтоварени в резервоари на доставчика и впоследствие отново натоварени и транспортирани до клиента.

          Ревизиращите са констатирали разминавания между номерата на цистерните, посочени в АДД и тези, вписани в документите за удостоверяване на точния адрес и мястото на доставката /Приложение № 146 към чл. 80г, ал. 2 от ППЗАДС, като следва да се вземе предвид и факта, че контрагентите ползват обща Петролна база в гр. Велинград. Например по ф-ра № 0300000227/26.03.2012 г., съгласно приложената стокова разписка, горивото е получено 26.03.2012 г. в бензиностанция - гр. Велинград. В АДД № 107/15.03.2012 г., издаден от „ГРУП ОЙЛ ПЕТРОЛИУМ 2011" ЕООД с получател „ВЕНВЕЛ ГРУП СТРОЙ" ЕООД е посочен превозвач „СИГМА ОЙЛ" ЕООД и превозно средство СО4188АН/СО4493ЕК и дата на получаване - 15.03.2012 г., в обект Петролна база гр. Велинград. Като лице, което е получило стоката е посочен И.К. и е положен подпис. Заявки, товарителници, пътни листове, кантарни бележки, въпреки че са изискани при извършената проверка на доставчика, няма представени по отношение на предходните доставки.

           Документи за разтоварване, съхранение, натоварване и последващо транспортиране до резервоарите на ревизираното лице също не са представени от доставчика и от ревизираното лице в хода на ревизията.

          Аналогично на цитираната доставка, относно останалите доставки от „СИГМА ОЙЛ" ЕООД също няма представени непротиворечиви доказателства за отделяне на стоките и за тяхното предаване на клиента „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД.

          Според ревизиращия орган всички извършвани операции, свързани с превоза, товаренето, разтоварването и обработката на опасни товари следва да се изпълняват при спазване на разпоредбите на Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване автомобилен превоз на опасни товари и на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/ от 1995 г., за което няма доказателства.  Водачите на превозните средства следва да притежават съответната правоспособност. Същите трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR удостоверение за успешно положен изпит. Документи за водачите на ППС също не са представени.

           Според приходния орган ревизираното лице е трябвало да прояви грижа на добър тьрговец и да се снабди с необходимите документи, които придружават и са задължителни за съставяне при движението на опасните товари. Освен това представляващият „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД С.Г.Г. през част от ревизирания период е бил назначен на трудов договор в „ДЖИ ВИ" ЕООД като касиер счетоводител, а в предходен период е работил на трудов договор в „СИГМА ОЙЛ" ЕООД като касиер домакин, което предполага, че е наясно със спецификата на дейността и документооборота.

            Констатирано е, че между двете дружества няма реални разплащания по доставките, а видно от представените банкови извлечения, по силата на Договор за финансово управление от 15.03.2012 г., всички разплащания с контрагенти на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД стават чрез сметки на „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД.

             Приходните органи установяват, че не е имало реално предаване на процесните горива. Останалите документи: товарителници, които следва да удостоверяват индивидуализирането на стоките, тяхното транспортиране, са негодни доказателства, тъй като не отразяват реални действия по натоварване на горивата от определено място, тяхното движение и разтоварване до обект на ревизираното лице. Липсват достоверни документи, от които по безспорен начин да се направи извод, че на съответните дати, посочени в съответните данъчни фактури, на практика се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи и прехвърляне на собственост върху тях. Прието е, че не е доказано изпълнение на доставка от страна на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД и след като липсват осъществени облагаеми доставки, то данъкът по процесните фактури е начислен неправомерно и по същите не е формиран данъчен кредит. Според ревизиращия орган не е възможно ревизираното лице да не знае, че участва в привидна доставка на стоки. Не са изпълнени изискванията на чл.68 ал.1 т.1 и чл. 69 ал.1 т.1 от ЗДДС във вр. с чл. 6 от ЗДДС и е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издадени от  „СИГМА ОЙЛ" ЕООД.

         В хода на съдебното производство са приети по делото следните писмени доказателства, представени от процесуалния представител на жалбоподателя: за „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД документи относими за процесния период: Протоколи за приемане на Справка-декларация по ЗДДС /23 броя/ и Месечни оборотни ведомости-23 броя; Счетоводни регистри на сметка 503 „Разплащателна сметка" в кореспонденция със сметка 401 „Доставчици-аналитична партида „Сигма ойл" за 2012г. и 2013г.; Счетоводни регистри на сметка 702 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г.; Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" за 2012г. и 2013г.; Счетоводни регистри на 501 „Каса" в кореспонденция със сметка 702 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г.; 5-броя Товарителница по Приложение № 10; Данъчни фактури за транспорт- 18 броя с превозвач „ОЙЛ ТРАНС ИНК" ЕООД; 6-броя данъчни фактури за гориво с доставчик „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД;

           Относно прекия доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД са приети Протоколи за приемане на Справка-декларация по ЗДДС и всички приходи по група 70 „Приходи", отчетени в 23-броя Месечни оборотни ведомости; Счетоводен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида «ВЕЛИ ОЙЛ» ЕООД в кореспонденция със сметка 4532 „ДДС на продажбите" и 7021 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г., Дневник на продажбите по ЗДДС/23 броя/ и Протоколи за приемане на СД за процесния период м.01.2012г.-м.11.2013г /23 броя/; Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" за 2012г. и 2013г.; Счетоводен регистър на сметка 304 „Стоки" и Счетоводен регистър на сметка 602 „Разходи за външни услуги" за 2012г. и 2013г.; За данъчен склад и непряк доставчик „САКСА" ООД: Счетоводни регистри на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „ВЕЛИ ОЙЛ" в кореспонденция със сметка 4532 „ДДС на продажбите" и сметка 702 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г.;За данъчен склад „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД: Счетоводни регистри на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „ВЕЛИ ОЙЛ" в кореспонденция със сметка 4532 „ДДС на продажбите" и смётка 702 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г.

           За непряк доставчик „СИ БО ТРЕЙДИНГ" ЕООД: Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" в кореспонденция със сметка' 401 „Доставчици", Счетоводни регистри на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „СИГМА ОЙЛ" ЕООД в кореспонденция със сметка 4532 ДДС на продажбите и сметка 702 «Приходи от продажба на стоки» за 2012г и 2013г.

            По делото е изслушана и приета съдебно-счетоводна експертиза и приложения към същата, изготвени от вещото лице Н.Г., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като компетентно и обективно изготвена.

         Според експертизата счетоводството на жалбоподателя през процесния период е редовно водено.

         За процесния период 23.01.2012г.-30.11.2013г. счетоводството на доставчикка е водено редовно.

          Вещото лице посочва, че съгласно Счетоводен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида «ВЕЛИ ОЙЛ» ЕООД» в кореспонденция със сметка 4532 „ДДС на продажбите" и 7021 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г., процесните данъчни фактури са издадени и надлежно осчетоводени в счетоводството на доставчика. Съгласно 23-броя Дневник на продажбите по ЗДДС и 23-броя Протокол за приемане на СД е видно, че процесните фактури са включени в данъчните регистри за съответния данъчен период. Тези обстоятелства се потвърждават и от ПИНП № 16-01-1400151-2/30.04.2014г. (л. 3864-3668).

           Относно съпътстващите процесните фактури документи е изготвено Приложение №6, неизменна част от ССчЕ.

           Относно разплащането по процесните фактури е изготвено Приложение №7 към ССчЕ.

           Вещото лице изяснява, че съгласно Счетоводен регистър на сметка 503 „Разплащателна сметка" за 2012г. и 2013г. са разплатени по банков път процесни фактури на обща стойност 2 978 082,97 лв. (в периода 05.03.2012г.-31.12.2013г.). Остават неплатени 12-броя процесни фактури. Уточнява, че има осчетоводени разплащания и по сметка 498 „Други дебитори", защото банковите операции на доставчика „СИГМА ОЙЛ" ЕООД (преводи и разплащания) се осъществяват чрез разплащателната сметка на „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД съгласно Договор за финансово управление от 15.03.2012г. с довереник „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД и доверител „СИГМА ОЙЛ" ЕООД за 3-години (л. 3888-3890 и л. 9527-9530). Това е направено, защото разплащателната сметка на СИГМА ОЙЛ" ЕООД е запорирана.

            Съгласно Счетоводни регистри на сметка 503 „Разплащателна сметка" в кореспонденция със сметка 401 „Доставчици-аналитична партида „Сигма ойл" и сметка 498/3 аналитична партида „Вели ойл" за 2012г. и 2013г. процесните фактури са разплатени по банков път и чрез прихващане общо 2 978 082,97 лв., като остават неплатени 293 312,60 лв.

            Съгласно Счетоводен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида «ВЕЛИ ОЙЛ» ЕООД" в кореспонденция със сметка 4532 „ДДС на продажбите" и 7021 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г. по процесните фактури са отразени приходи в счетоводството на доставчика. Съгласно Счетоводни регистри на сметка 702 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г. процеснрто гориво е реализирано през двете бензиностанции във  Велинград и гр. Ракитово на клиенти, подробно описни в самия счетоводен регистър по съответни фактури, както и на дребно - на населението с отчет за продажби. Изготвено е Приложение №8 към ССчЕ.

           Относно движението на процесното гориво от непреките доставчици към прекия доставчик и съответните счетоводни записвания експертът е изготвил Приложение №9.

            За данъчен склад „ГРУП ОЙЛ ПЕТРОЛИУМ 2011" ЕООД експертът пояснява, че не е анализирал документи, тъй като за процесния период документите са иззети от Икономическа полиция на 27.02.2014г.

         За данъчен склад „БМВ-2000" ООД експертът пояснява, че дружеството от самото си начало до сега не е било вложител в данъчния склад, (който бил отдаден под наем на „Лукойл България" ЕООД). Тези данни установявят различие между информацията, подадена от счетоводството на жалбоподателя и тази от „БМВ-2000" ООД, поради което анализът не може да продължи, защото няма база (коректна счетоводна информация) ,на която да се обоснове ССчЕ.

       За данъчен склад „КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ" ЕООД вещото лице не дава отговор, тъй като дружеството не е намерено на адреса за кореспонденция.

       За данъчен склад и непряк доставчик „САКСА" ООД се посочва, че счетоводните записвания при „САКСА" ООД са коректно взети и са както следва: за продажбата на процесните стоки, начисляването на ДДС на продажбите и отразяване на приходите: Дебит сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „СИГМА ОЙЛ"; Кредит сметка 4532 „ДЦС на продажбите"

Кредит сметка 702 „Приходи от продажба на стоки".

               За данъчен склад „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД не са представени по време на проверката счетоводни регистри.

      От счетоводството е обяснено, че цялата продукция (произведени горива) от „Нефтохим"-Бургас постъпва в „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, нямат други доставчици. Няма клиент „СИ БО ТРЕЙДИНГ" ЕООД (дружеството е подадено от счетоводството на жалбоподателя като пряк доставчик на „СИГМА ОЙЛ" ЕООД).

     Относно непреките доставчици:

     «ВЕНВЕЛ ГРУП СТРОЙ» ЕООД: вещото лице не е извършило проверка намясто, тъй като дружеството не е намерено на адреса за кореспонденция. По делото са приложени следните документи: данъчни фактури с получател прекия доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД, придружени с Приемо-предавателен протокол, документ за удаставеряване на точния адрес и място на доставката, нареждане за експедиция, АДД, Декларации за съответствие на качеството на течните горива, сертификат на чуждестранен език от гръцката фирма „Мамидойл-Джетойл" С.А., ЧМР-нечетливи, Пътен лист (л. 2268-2287). По делото липсват счетоводни документи и регистри, които да доказват осчетоводяването им в счетоводството на непрекия доставчик.

       „БЕНТ ОЙЛ" АД: експертът се е свързал с дружеството, обяснено е, че нямат тьрговски  взаимоотношения  с  „ГРУП  ОЙЛ ПЕТРОЛИУМ 2011" ЕООД и „СИГМА ОЙЛ" ЕООД.

     „ВАС ОЙЛ" ЕООД: експертът посочва, че дружеството  не  е  намерено  на адреса за кореспонденция. По делото няма документи.

      „МОБИЛ ПОЙНТ" ЕООД: експертът посочва, че дружеството  не  е  намерено  на адреса за кореспонденция. По делото няма документи.

      „М.И.Ф. ОЙЛ" ЕООД: експертът посочва, че дружеството  не  е  намерено  на адреса за кореспонденция. По делото няма документи.

      „НАФТА ТРЕЙДИНГ": експертът посочва, че   дружеството няма търговски взаимоотношения със „СИ БО ТРЕЙДИНГ" ЕООД.

      „К.Ц.А.   СТРОЙ"   ЕООД: не е извършена проверка намясто, тъй като не е намерено дружеството на адреса за кореспонденция. По  делото  са приложени следните документи: Данъчни фактури с получател „СИГМА ОЙЛ" ЕООД,  придружени с Приемо предавателен протокол,   Акцизни   данъчни документи, Декларации за съответствие на качеството на течните горива, Копия от декларациите за съответствия по веригата данъчен склад-доставчици, документ за удостоверяване на точния адрес и място на доставката, сертификат на чуждестранен език от гръцката фирма „Мамидойл-Джетойл" С.А., ЧМР-нечетливи и Пътен лист (л. 1729-1752; л. 1770-1775; л. 1783-1790; л. 1797-1805; л. 1812-1821; л. 1837-1845; л.1854-2322). По делото липсват счетоводни документи и регистри, които да доказват осчетоводяването им в счетоводството на непрекия доставчик.

     "ПЕТРОЛ КЪМПАНИ": не са представени документи за проверка от вещото лице.

     „ПЕТРОЛ КЪМПАНИ - ОЙЛ ТРАНС ИНК" експертът посочва, че дружеството не е намерено на адреса за кореспонденция, не е извършена проверка на място в счетоводството на дружеството.

     „СИ БО ТРЕЙДИНГ" ЕООД: вещото лице е проверило Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" в кореспонденция със сметка 401 „Доставчици", от където е видно, че не „Лукойл България" ЕООД е доставчик (както е посочено от счетоводството на жалбоподателя), а други две фирми - „Полисан" АД и „Бета Ойл Трейдинг" ЕООД. По отношение на продажбите „СИ БО ТРЕЙДИНГ" ЕООД потвърждава доставките към „СИГМА ОЙЛ" ЕООД, съгласно Счетоводни регистри на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „СИГМА ОЙЛ" ЕООД в кореспонденция със сметка 4532 „ДДС на продажбите" и сметка 702 „Приходи от продажба на стоки"

     Изготвено е Приложение № 10 към ССчЕ, където подробно са изброени заявките за процесното гориво, място на натоварване, от коя точка и до коя точка е транспортирано горивото, с какви транспортни средства, рег. № на МПС, шофьорите, извършели транспорта, трудовите им договори, товарителниците, пътните листове. Там където процесните фактактури са окомплектовани с товарителници има обвръзка на данните. Експертът уточнява, че когата превозвач е прекият доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД няма издадени товарителници, защото и двете дружества се намират в Петролна база-Велинград, където се намира и бензиностанцията, стопанисвана от „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД, съгласно Договор за наем от 12.01.2012г. на 2-броя бензиостанции в гр. Велинград и гр. Ракитово за 4-години с наемател „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД и наемодател „ДЖИ ВИ" ООД и Анекс към договора (л. 1056-1058, л. 1269-1270 и л. 9530-9532) и Договор за наем от 03.01.2011г. на обект Петролна база за 5-години с наемател „СИГМА ОЙЛ" ЕООД и наемодател „ДЖИ ВИ" ООД (л. 3883-3884). По време на проверката експертът е поискал от жалбоподателя всички товарителници, когато превозвач е „ОЙЛ ТРАНС ИНК" ЕООД, представени са 26-броя товарителници, от които само 5-броя не са представени в ревизионното производство.      

           Вещото лице посочва, че прекият доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД разполага с АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на З.Г.Ф. (л. 50), АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на Н.Д.И. (л.52), АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на И.С.К. (л. 53) и Лиценз № 5876 за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане (л. 54 и л. 3882).

         Съгласно Договор за наем от 03.01.2011г. „СИГМА ОЙЛ" ЕООД наема от наемодателя „ДЖИ ВИ" ООД недвижим имот - обект петролна база заедно с бензиностанцията, складове и офиси, находящ се в гр. Велинград за 5-години с наемодател „ДЖИ ВИ" ООД (л. 3883-3884). В този обект „СИГМА ОЙЛ" ЕООД е съхранявал процесните горива. МОЛ е управителката Р.Г..

        Съгласно Договор за наем на МПС от 01.12.2011г. с наемодател „ДЖИ ВИ" ООД „СИГМА ОЙЛ" ЕООД наема 2-броя цистерни, 2-броя седлови влекачи и 1-брой влекач с полуремарке (л. 28-30 и л. 3879-3881), като с тези МПС е извършван транспортът на процесното гориво. Тези обстоятелства се потвърждават и от ПИНП № 16-01-1400151-2/30.04.2014г. (л. 3864-368).

         Относно последващата реализация на процесните горива вещото лице посочва, че е изготвено Приложение № 8. Съгласно Счетоводни регистри на сметка 702 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г. процесното гориво е реализирано през двете бенциностанции в гр. Велинград и гр. Ракитово (регистрите са проверени по време на ССЕ). Получените количества по процесните фактури съвпадат с реализираните от жалбоподателя количества по счетоводни данни, съгласно Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" за 2012г. и 2013г. (регистрите са проверени по време на ССЕ).

         Съгласно Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" за 2012г. и 2013г. на прекия доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД, доставчикът е разполагал с процесните количества гориво, доставени на жалбоподателя. (регистрите са проверени по време на ССЕ).

         При прекия доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД течните горива са отчитани коректно, като са взети следните стопански операции: при доставката им е отчетено заприходяването на горивата, начислен е ДДС на покупките и са отчетени задължения към доставчиците, а именно: Дебит сметка 304 „Стоки"; Дебит сметка 4531 „ДДС на покупките"; Кредит сметка 401 „Доставчици". Счетоводните операции са взети съгласно Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" за 2012г. и 2013г.

        От приетите по делото Свидетелство за регистрация на ФУ на бензиностанцията в гр. Ракитово, Свидетелство за регистрация на ФУ на бензиностанцията в гр. Велинград и Справка от НАП за регистрирани 2-броя фискални устройства с на ФУ №08000736 и № OS000834  жалбоподателят разполага с електронна система и фискална памет за отчитане на продажби на течни горива.

         При прекия доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД: същият разполага с електронна система и фискална памет за отчитане на продажби на течни горива, установено от Справка от НАП за регистрирани 2-броя фискални устройства: с на ФУ №08000358 и № OS000333 (л. 218). „СИГМА ОЙЛ" ЕООД разполага с АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на З.Г.Ф. (л. 50), АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на Н.Д.И. (л.52), АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на И.С.К. (л. 53) и Лиценз № 5876 за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане (л. 54 и л. 3882).

          Съгласно Договор за наем от 03.01.2011г. „СИГМА ОЙЛ" ЕООД наема от наемодателя „ДЖИ ВИ" ООД недвижим имот - обект петролна база заедно с бензиностанцията, складове и офиси, находящ се в гр. Велинград за 5-години с наемодател „ДЖИ ВИ" ООД (л. 3883-3884). В този обект „СИГМА ОЙЛ" ЕООД е съхранявал процесните горива. МОЛ е управителката Р.Г..    

           С оглед установеното от фактическа страна Съдът прави следните правни изводи: съгласно чл.70, ал.5 от ЗДДС не е налице право на данъчен кредит за данък, който е начислен неправомерно. Не е достатъчно само наличието на издадена данъчна фактура и на съответните отразявания в счетоводството на доставчика и на получателя на ДДС по тази фактура, за да се признае право на приспадане на данъчен кредит, а следва да е установено вярно отразяване на стопанска операция в издадена данъчна фактура. Съобразно общия принцип за разпределение на доказателствената тежест в процеса, според който всяка страна следва да докаже фактите, на които основава своите искания или възражения /§2 от ДОПК във вр. с чл.154, ал.1 от ГПК/, и от чието осъществяване черпи изгодни за себе си правни последици, ревизираният субект, който претендира право на приспадане на данъчен кредит, следва да докаже безсъмнено наличие на основание за начисляване.

    Относно доставчика „СИГМА ОЙЛ" ЕООД :

    По делото се установи, че счетоводството на прекия доставчик през процесните периоди е водено редовно. Съгласно Счетоводен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида «ВЕЛИ ОЙЛ» ЕООД» в кореспонденция със сметка 4532 „ДДС на продажбите" и 7021 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г., процесните данъчни фактури са издадени и надлежно осчетоводени в счетоводството на доставчика Съгласно 23-броя Дневник на продажбите по ЗДДС и 23-броя Протокол за приемане на СД е видно, че процесните фактури са включени в данъчните регистри за съответния данъчен период. Тези обстоятелства са установени и в хода на ревизионното производство, видно от ПИНП № 16-01-1400151-2/30.04.2014г.

        От Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" за 2012г. и 2013г. на прекия доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД се установи, че доставчикът е разполагал с процесните количества гориво, доставени на жалбоподателя. Течните горива са отчитани коректно, като са взети следните стопански операции: при доставката им е отчетено заприходяването на горивата, начислен е ДДС на покупките и са отчетени задължения към доставчиците, а именно: Дебит сметка 304 „Стоки"; Дебит сметка 4531 „ДДС на покупките"; Кредит сметка 401 „Доставчици". Счетоводните операции са взети съгласно Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" за 2012г. и 2013г.

         Доставчикът разполага с електронна система и фискална памет за отчитане на продажби на течни горива, установено от Справка от НАП за регистрирани 2-броя фискални устройства: с на ФУ №08000358 и № OS000333 (л. 218).

          От Счетоводни регистри на сметка 503 „Разплащателна сметка" в кореспонденция със сметка 401 „Доставчици-аналитична партида „Сигма ойл" и сметка 498/3 аналитична партида „Вели ойл" за 2012г. и 2013г. и от приетата по делото ССчЕ се установи, че процесните фактури са разплатени по банков път и чрез прихващане общо - 2 978 082,97 лв.,  неплатени са 293 312,60 лв.

         „СИГМА ОЙЛ" ЕООД разполага с АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на З.Г.Ф., АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на Н.Д.И., АДР-Свидетелство за водач, превозващ опасни товари на И.С.К. и Лиценз № 5876 за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане (л. 54 и л. 3882), което означава, че разполага с необходимите документи за превоз на опасни товари, съгласно Наредба № 40/14.01.2004г. за условията и реда за извършване автомобилен превоз на опасни товари и на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/ от 1995 г.

        Съгласно Договор за наем от 03.01.2011г. „СИГМА ОЙЛ" ЕООД наема от наемодателя „ДЖИ ВИ" ООД недвижим имот - обект петролна база заедно с бензиностанцията, складове и офиси, находящ се в гр. Велинград за 5-години с наемодател „ДЖИ ВИ" ООД. В този обект „СИГМА ОЙЛ" ЕООД е съхранявал процесните горива. МОЛ е управителката Р.Г.. Налага се изводът, че е налице материална и техническа обезпеченост за прекия доставчик и трудови ресурси.

         Относно последващата реализация на процесните горива се установи от приетите по делото доказателства: Счетоводни регистри на сметка 702 „Приходи от продажба на стоки" за 2012г. и 2013г. и от Приложение №8 към ССчЕ, че процесното гориво е реализирано през двете бензиностанции в гр. Велинград и гр. Ракитово. Получените количества по процесните фактури съвпадат с реализираните от жалбоподателя количества по счетоводни данни, съгласно приетите в хода на съдебното производство Счетоводни регистри на сметка 304 „Стоки" за 2012г. и 2013г. В Приложение №8 от ССчЕ е посочено количеството гориво по процесните 119 фактури, данъчната основа и ДДС,  за клиент са отразени бензиностанциите във Велинград и в гр. Ракитово. От съпоставаката на двете колони относно количеството гориво се установява, че има съвпадение /касае за 6910л. гориво/.

          Относно приемането-предаването на процесните стоки и това как се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи следва да се проследи по процесните фактури тяхното транспортиране и приемане – предаване. Установи се по делото от Приложение №10 към ССчЕ, че  гориво се транспортира по заявка за гориво, като заявките по дати с процесните фактури съвпадат. Превозвач по заявката за товарене на гориво е  „СИГМА ОЙЛ" ЕООД и «Ойл Транс» ЕООД. Към всяка фактура е посочено превозната средство и шофьора. За по-голямата част от процесните фактури / от Приложение №10 от ССчЕ под пореден номер от 1 до 90 и по пореден номер 92,93,94,95 и 117 няма данни за товарителници, за пътни листове, за изпращач и име на получател. Процесните стоки са натоварени от Петролна база-Велинград. Установи се обаче че, когата превозвач е прекият доставчик „СИГМА ОЙЛ" ЕООД няма издадени товарителници, защото и двете дружества се намират в Петролна база Велинград, където се намира и бензиностанцията, стопанисвана от „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД, съгласно Договор за наем от 12.01.2012г. на 2-броя бензиостанции в гр. Велинград и гр. Ракитово за 4-години с наемател „ВЕЛИ ОЙЛ" ЕООД и наемодател „ДЖИ ВИ" ООД и Анекс към договора (л. 1056-1058, л. 1269-1270 и л. 9530-9532) и Договор за наем от 03.01.2011г. на обект Петролна база за 5-години с наемател „СИГМА ОЙЛ" ЕООД и наемодател „ДЖИ ВИ" ООД (л. 3883-3884). При това положение не е необходимо издаването на транспортни документи. В конкретния случай се изследва, в хода на съдебното производство, обвръзката между процесните фактури, стоковите разписки и акцизни данъчни документи. От Приложение №6 към ССчЕ се установи, че количествата по процесните фактури съвпадат с тези по стоковите разписки. Количествата гориво при прекия доставчик по АДД, издадени от „Груп Ойл Петролиум”, „БМВ-2000” ООД, „Кристал Химия Трейдинг” на „Венвел груп строй” и на „ВАС ОЙЛ” ЕООД, съвпадат, като са посочени лицата подписали стоковите разписки при приемането, респективно предаването на стоките. Това са Р.Г. за прекия доставчик и С.Г. за жалбоподателя и за „СИГМА ОЙЛ" ЕООД. Налице са данни за приемането – предаването на процесните количества гориво.

      Относно фактурите описани в Приложение № 10 към ССчЕ с поредни номера 91, от 96  до 116 и 118 и 119 по приложението, а това са процесните фактури с посочени номера №№ 30000559/29.03.2013г., 300000566/16.04.2013г, 00000561/04.04.2013г., 300000586/31.05.2013г., 300000584/23.05.2013г., 300000579/18.05.2013г., 300000576/10.05.2013г., 300000574/30.04.2013г., 300000595/20.06.2013г., 300000592/14.06.2013г., 300000590/08.06.2013г., 300000610/31.07.2013г., 300000608/20.07.2013г., 300000603/09.07.2013г., 300000600/05.07.2013г., 300000599/03.07.2013г., 300000621/29.08.2013г., 300000618/19.08.2013г., 300000614/07.8.2013г., 300000612/01.08.2013г., 300000631/22.09.2013г., 300000626/09.09.2013г., 300000637/09.10.2013г., 300000635/05.10.2013г. следва да се изясни, че същите са придружени със заявка за товарене, превозвач е „Ойл транс” ЕООД, посочен е номер на МПС и шофьорът извършил транспортирането на процесните горива, място на товарене и място на разтоварване -бензиностанции във Велинград и Ракитово. Всяка фактура е придружена с товарителница, посочен е изпращач, превозвач и получател - „Вели ойл” ЕООД, съответно лицата получили, респективно предали стоките по товарителниците.      

                  Може да се обобощи, че в случая е осъществено приемане-предаване на процесното гориво, същото е транспортирано до обект на жалбоподателя, налице са достатъчно доказателства, от които да може да се направи категоричен извод, че се е стигнало до индивидуализиране на родово определените вещи, тяхното отделяне, с постигане на съгласие, за което съгласно чл.24, ал.2 предл. първо от ЗЗД се е прехвърлила и собствеността върху тях. Всички доказателствени източници, преценени в тяхната съвкупност, сочат на съществуването на правна връзка между доставчика и получателя, чието съдържание е задължението на продавача да прехвърли собствеността върху определени по вид, количество и качество стоки. Договорите определят мястото на изпълнение на задължението на продавача както и транспортирането на стоките. Информационен източник за предаването на стоките, като способ за индивидуализирането им по чл. 24, ал. 2 от ЗЗД, са товарителниците, заявката за товарене, в случая и АДД. Също индиция за придобиването на процесните стоки е последващата им реализация.

                  Редовно воденото счетоводство на доставчика опровергава твърдението на процесуалния представител на ответника, че представените с молбата от 14.10.2015г. товарителници, експедиционни бележки, фактури за транспорт, договор за транспорт между „Сигма ойл” ЕООД и „Джи Ви” ООД, са  създадени с оглед целения изход на правния спор и са без достоверна дата. Разпоредбата на чл.68, ал.2 от ЗДДС обуславя възникването на субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламенирания в ЗДДС сложен фактически състав. Същият, наред с притежаването на данъчния документ по чл. 71, т. 1 от ЗДДС, включва и установяването на реалното получаване на стоките или извършването на услугите по облагаемата доставка – арг. от чл.6, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗДДС. При липсата на нормативна уредба, която да изисква наличието на конкретен вид документи за доказване на относимите в тази връзка факти и обстоятелства, определящ, за преценката дали една доставка е действително осъществена, е съвкупният анализ на всички събрани по делото доказателства. Същите, в преобладаващата си част и в унисон със спецификата на търговската дейност, са частни документи, тъй като за изключително малко факти и обстоятелства, относими към данъчното облагане, могат да бъдат съставени официални документи по чл. 179 от ГПК. Поради това не би могла да се приеме тезата на органите по приходите, че доказателствената сила на събраните частни документи следва да се изключи априори, тъй като липсата на обвързваща материална сила не е равнозначна с липсата на каквато и да е доказателствена сила. Този извод следва пряко от нормата на чл. 180 от ГПК, която при преценката на доказателствената сила на частни документи, касаещи правоотношения между търговци, следва да бъде съобразена и с разпоредбите на чл. 301 и чл. 55, ал.1 от ТЗ. Нормата на чл. 55, ал.1 от ТЗ сочи, че редовно водените търговски книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателства между търговци за установяване на търговски сделки. В случая, редовността на воденото от жалбоподателя счетоводство не е  спорна между страните и се установи от вещото лице по проведената ССчЕ, установи се също така и редовност на счетоводните записвания у доставчика, с оглед на което вписванията в търговските му книги съдът преценя във връзка с останалите събрани частни свидетелстващи и диспозитивни документи.

                  Както се коментира вече, според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на закона е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена. При конкретния казус налице са първични документи за движението на процесните стоки и за тяхното приемане-предаване, респективно за транспортиране, а законът изисква доказателства за реалност на доставката, като се съобрази и обстоятелството, че счетоводството на жалбоподателя е водено редовно за процесния период. При доставчика, от приетата ССчЕ, се установи също, че счетоводните записвания са редовно водени. Процесните фактури са включени в Дневниците за продажби на  прекия доставчик за съответните данъчни периоди и отговарят на изискванията на Закона за счетоводството и ЗДДС.

                   Относими към горните изводи са дадените задължителни тълкувания на приложимата за облагането по ДДС Директива 2006/12/ЕО, направено от СЕС по съединени дела №С-80/11 и С-142/11, според което не се допуска национална практика за отказ от право на приспадане поради това, че данъчнозадълженото лице /ДЗЛ/ не се е уверило, че издателят на фактурите е бил в състояние да извърши доставката, когато не са налице данни и твърдения за данъчна измама. Също така с решение на СЕС по дело С-18/13 е дадено задължително тълкуване на Директива 2006/112/ЕО на Съвета, според което не се допуска извършване на приспадане на ДДС, когато няма данни доставчиците да разполагат с материална, техническа и кадрова обезпеченост или има нередовна счетоводна отчетност при тях, но само при наличие на две кумулативни условия: тези обстоятелства да сочат за наличие на измама и въз основа на обективни данни, представени от органите по приходите, да се установява, че ДЗЛ е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане, е част от тази измама. В настоящия случай няма данни и твърдения за данъчна измама, нито установеност от страна на приходните органи, че ДЗЛ е знаело за такава измама.

                   Без да е установено съществуването въз основа на обективни данни на представи у получателя на спорните доставки за осъществяването им като част от данъчна измама, нередностите нагоре или надолу по веригата не могат да засегнат претендираното от него данъчно предимство /така т. 43 от решението на СЕС по дело С-285/11/. Твърдените от ответника нередности при предходни доставчици /изложени подробно в РД, така например относно контрагентите на прекия доставчик - л. 183 по делото/ и съмнения във връзка с това за произхода и наличието на процесните горива, без информационна следа за представи на ДЗЛ за тези нередности, не изключват правото на приспадане.

                   Съдът намира за доказано реалното извършване на самата доставка, предмет на процесните фактури, следователно незаконосъобразно приходният орган, на основание чл. 70, ал.5 във вр. с чл. 68, ал.1, т.1 от ЗДДС, е отказал правото на приспадане на данъчен кредит по процесните фактури в общ размер на 545232.57лв. и Ревизионният акт, в тази част, следва да бъде отменен.

                   При извършване на задължителната проверка по чл.160 ал.2 от ДОПК, Съдът констатира, че ревизията е възложена от компетентен орган и е приключила в определения от него срок. Ревизионният акт е издаден от компетентен  приходен орган и определя данъчни задължения за периода, за който е възложена ревизията, поради което същият не страда от пороци, определящи неговата нищожност.

                   На основание чл. 161 ал.3 от ДОПК, на Дирекция "ОДОП- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита, тъй като едва в хода на съдебното производство се ангажираха доказателства от жалбоподателя, които са могли да бъдат представени в ревизионното производство.

                  Разноските дължими от жалбоподателя в полза на ответника се установиха в общ размер от 9043.89лв. /девет хиляди четиридесет и три лева. 89 стотинки/, на основание чл.8 ал.1, т.5 от Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

                  Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV   състав

 

Р    Е    Ш    И    :

 

           ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-13-1400151-091-01 от 20.10.2014г., издаден от В.Н.Н. – началник сектор, възложил ревизията и от В.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 545 232.57лв. и са начислени лихви в размер на 106 156.29лв.„

          ОСЪЖДА “ВЕЛИ ОЙЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, с  ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя С.Г.Г., да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 9043.89лв. /девет хиляди четиридесет и три лева. 89 стотинки/.

 

      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/