О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер                  Година    2011         Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен Съд – Пловдив, ІІ отд.,  VІІ състав

 

на 16 Март 2011 година

 

в  открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯВОР КОЛЕВ

 

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 209 опи­са за  2011 година

 

Производството пред Административен съд Пловдив е започнало по повод жалбата на “Чест – 2007” ЕООД със седалище и адрес на управ­ление *** против решение за отказ за спиране на производство №1000699/15.12.2010г. на орган по при­­хо­дите, потвърдено с Решение №15/10.01.2011 год. на Директора на Дирек­ция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.

В жалбата се твърди, че решението за отказ за спиране на реви­зионното производство не съдържа никакви мотиви. Наред с това се твър­ди, че наказателното производство се явява преюдиционално спрямо реви­зион­ното, и то, като бъде спряно, ще даде възможност на данъчния су­бект да упражни в пълен обем правото си на защита, както и ще гарантира правилността на действията на органите по приходите. В съдебно заседа­ние  жалбоподателя моли съда да пос­та­нови определение, с което да отме­ни обжалваното решение за отказ за спи­ра­не на ревизионното произ­водство, по съображения, изложени подроб­но в писмената защита.  

Ответникът Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП оспорва жалбата изцяло. Анга­жират се доказателства като се представя преписката, моли се жалбата да бъде оставена без уважение. 

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателст­ва­та събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и прав­на страна следното.

Жалбата е подадена от лице, легитимирано за това с правен интерес включително и след проведено административно обжалване по ре­да на чл.152 и сл. от ДОПК, в законоустановения срок по чл.156 ал.1 ДОПК и отговаряща на формалните изисквания за реквизити, което я прави допус­ти­ма за разглеждане по същество.

С оспореното решение се отказва за спиране на производство № 1000699/15.12.2010г. на орган по приходите.

Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1003436/21.09.2010 г. е възложено извършването на ревизия на “Чест 2007” ЕООД. Управителят на дружеството е подал молба вх. № Д1/РД-20-378/11.11.2010г. за спиране на производството, на основание чл. 34 ал.1, т.4 ДОПК. Въз основа на мол­ба­та е издадена Заповед №1000286/15.11.2010г. за спиране на производст­во­то.

Ревизията е възобновена със Заповед № 1005151-В/15.12.2010г. Сро­кът за извършване на ревизията е удължен със ЗВР №1005152/12.12. 2010г. На 19.11.2010 г. управителят на дружеството подава нова молба с вх. № Д1/РД – 20 – 386, с която иска, ревизията да бъде спряна отново на осно­ва­ние чл.34 ал.1, т.2 ДОПК. По така посочената молба е издадено и процес­ното обжалвано решение за отказ за спиране на производството на Спас Шишков – орган по приходите.

По жалба против това решение с вх. № 70-0017 810/20.12.2010г. от “Чест 2007” ЕООД, Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив се е произнесъл с Решение № 15/10.01.2011 г., което е предмет на настоящото производство. 

Твърди се, че във връзка с дейността на дружеството е образувано до­съдебно наказателно производство и в тази връзка за иззета документа­ция в обем 10 кашона. Искането се основава на чл.34 ал.1, т.2 ДОПК като е приложено писмо рег. № ЗМ/ИП – 684/2009 от 17.02.2011 г.

 Твърдението на управителят на дружеството се свързва с това, че по посоченото досъдебно производство са присъединени като веществени доказателства десет кашона, съдържащи оригинални счетоводни документи – книжа, издавани през периода 2006 – 2009г. от и на “ Чест 2007” ЕООД.

След извършена служебна проверка в процеса на административ­ното обжалване с потвърдителното решение № 15/10.01.2011 год. на Дирек­тор Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП е установено, че не е налице основанието на чл.34 ал.1, т.2 ДОПК, с оглед на това, че ревизията предс­тав­лява самостоятелно производство по смисъла на чл.4 от ДОПК и не се влияе от изхода на образуваното досъдебно производство.

Решаващият орган е констатирал, че счетоводната документация на “Чест 2007” ЕООД, приложена по посоченото по-горе ДП, вече е предадена на органите по приходите, на основание чл.42 ал.3 ДОПК с Протокол от 25.10.2010г. и по този начин органите по приходите са разполагали с всички налични доказателства, които са иззети.

            От решаващият орган е прието, че ЗВР №1005152/15.12.2010г., е пра­вилна и законосъобразна, с оглед правомощията, възложени на органа по приходите със Заповед №РД – 09 – 1/04.01.2010 г., който в качеството си на орган възложил ревизията, е издал и процесното решение.

            Прието от органите по приходите още, че в чл.34 ал.3 ДОПК е посо­чено, че при наличие на основания по ал.1 и ал.2 се прави преценка за спиране на производството, което значи, че органът не е задължен автома­тично да издаде заповед за спиране. 

В разпоредбите на чл.34 ДОПК са уредени основанията и процедура­та по спиране на ревизионното производство, като една от предвидените хипотези, при които се спира започналото производство за установяване на за­дължения за данъци при наличие на образувано административно, наказа­телно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му – след представяне на удостоверение, издадено от органа, пред когото е обра­зу­вано.

Основанията за спиране на производството са изброени в чл.34 ал.1, т.1 5 и ал.2 ДОПК, като в ал.3 е указано, че при наличие на основанията за спиране на ревизионното производство по ал.1 и ал.2, преценката за спира­не се прави от органа, възложил ревизията, а при административно обжал­ва­не - от решаващия орган.

Производството се спира със заповед, която се връчва на заинтере­со­ва­ните лица и не подлежи на обжалване. От този текст следва, че законо­да­телят е приел, че актът, който се издава от органа по приходите във връз­ка със спиране на започналото ревизионно производство има характера на индивидуален административен акт, като изрично е изключил възможността за обжалване само на заповедта, с която се спира производството.

Относно правото на обжалване на акта, с който се отказва спиране, в ДОПК не е посочено нищо. С този акт безспорно се засягат интересите на заинтересованите лица и след като възможността за обжалването му пред съда не е изрично изключена със закон, то тогава от разпоредбата на чл. 120 ал.2 от Конституцията следва, че отказът може да бъде обжалван.

Приложимото право в случая е чл.34 ал.1, т.2 ДОПК, където се посоч­ва, че производството по ревизията се спира при образувано административ­но, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за из­хо­да му – след представяне на удостоверение, издадено от органа, пред ко­го­то е образувано.

Правилото на чл.144 ДОПК предвижда, че по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по при­хо­дите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго. Това прави приложи­ма нормата на чл.160 ал.1 ДОПК. 

Разпоредбата на чл.34 ал.1, т.2 ДОПК предвижда спиране на произ­водст­вото при наличие на образувано административно, наказателно или дру­го съдебно производство, което е от значение за изхода му. Това означа­ва, че не винаги при образувано административно, наказателно или друго съ­дебно производство се налага спиране. Акцентът в тази разпоредба е това обра­зувано производство по смисъла на чл.34, ал.1, т.2 ДОПК да е от значе­ние за изхода на ревизионното производство.

В процесния случай е устано­ве­но по делото, че първоначално е имало спиране на посоченото правно основание, което е осъществено със Заповед №1000286/15.11.2010 г. от орган по приходите. Спирането се е налагало с оглед, не на обстоятелството да се изчака изхода на наказателното произ­водство, а че по повод на това производство всички счетоводни документи на "Чест 2007"ЕООД за периода 2006г. – 2009г. са били иззети от досъдеб­ните органи. Впоследствие, обаче последните са осигурили достъп на орга­ни­те по приходите до счетоводните документи на "Чест 2007" ЕООД, поради което правилно е прието, че нуждата от спиране е отпаднала.

Осигуряването на достъп до счетоводната документация на "Чест 2007" ЕООД прави безпредметно спирането на ревизионното производство, тъй като причината за спиране е била единствено ограничения достъп до счетоводната документация на дружеството и с отпадането на тази пречка няма причина ревизионното производство да не продължи.

Изходът на досъдебното наказателно преследване по смисъла на чл. 34 ал.1, т.2 ДОПК срещу доставчика е без всякакво правно значение за ревизионното производство на "Чест 2007”ЕООД, след като счетоводната документация е предоставена на ревизиращите органи от органите на дозна­нието, и не е имало никаква пречка ревизионното производство на дружест­во­то да бъде възобновено, както е сторено, а не отново да бъде спирано.

Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че обжал­ва­ното решение е правилно, а жалбата срещу отказа на приходния орган за спиране на започнало ревизионно производство, следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Ето защо и поради мотивите,изложени по – горе АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ – ІІ отд., VІІ състав :

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата “Чест – 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление *** против решение за отказ за спиране на производство № 1000699/15.12.2010 година на орган по приходите, потвърдено с решение №15/10.01.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, като НЕОС­НОВАТЕЛНА.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :