О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер                  Година    2013, 22.01.         Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав

 

в  закрито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯВОР КОЛЕВ

 

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ КОЛЕВ адм. дело номер 28 по опи­­­­­­­­са за 2013 година

                       

Постъпило е “заявление” от Д.Г.А. *** срещу решение №133, взето с Протокол №22 от 15.12.2012г. на Общински съвет/ОбС/ - Стамболийски, с кое­то са приети калкулациите за сметосъбиране, сметоизвозване и подържа­не на чистотата на териториите за обществено ползване за 2013г.

С искането си, оригинално адресирано до Областен управител – Плов­див, А. е поискал органът да упражни правомощията си по чл.45 ал.4 ЗМСМА, като върне посоченото решение на органа на местно самоуправле­ние за ново обсъждане или да оспори същото пред съда.

Областен управител – Пловдив счел, че следва да изпрати така постъ­пи­лото до него заявление на Административен съд – Пловдив, като импли­цитно от краткото съпроводително писмо може да се направи извод, че ори­гиналният адресат на искането не желае да упражни, предоставените му от закона права, за което настоява А..

Настоящият състав след като уведоми подателя за извършеното пре­пращане до Съда и с оглед желанието на лицето за търсене на съдебна за­щита, намира производството за недопустимо, поради следните причини.

На първо място в случая се оспорва Решение №133, прието с Протокол №22 от 15.12.20129г. на ОбС Стамболийски, с което на основание чл.21 ал.1, т.23, във връзка с чл.66 ал.1 ЗМДТ по предложение на Кмета на Общи­ната е приета план-сметка за дейност "БКС 2001" Стамболийски за 2013г.

Съгласно чл.66 ал.1 ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи: за 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – кон­тейнери, кофи и други, 2. събиране на битовите отпадъци и транспорти­ра­не­то им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, 3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, зак­ри­ване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и 4. почистване на улич­ните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии.

Одобряването на план - сметка за разходите за битови отпадъци предс­тав­ля­ва необходима предпоставка за определяне на размера на таксата за битови отпадъци и е елемент от процедурата по приемане на решението на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци по чл.66 ал.1 ЗМДТ. С план-сметката не се създават права или задължения, ни­то непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на граж­дани или юридически лица, поради което същата не представлява общ ад­ми­нист­ративен акт по смисъла на чл.65 АПК, нито индивидуален админис­тративен акт, а е част от производство по издаване на общ административен акт и в съответствие с чл.21 ал.5 АПК не е индивидуален административен акт, който подлежи на самостоятелно оспорване.

Контролът за законосъобразност на одобрената план - сметка се осъ­щест­вява заедно с контрола върху решението на Общинския съвет по чл.66 ал.1 ЗМДТ, което представлява общ административен акт по смисъла на чл.65 АПК.

Според чл.66 ал.5 ЗМДТ одобрената план-сметка за определяне разхо­ди­те на общините по ал.1 подлежи на проверка от Сметната палата.

Съдебният контрол може да бъде осъществен само в производство по об­жалване на решението по чл.66 ал.1 ЗМДТ за определяне размера на так­са­та за битови отпадъци.

На второ място дори и да се приме, че е налице редовно сезиране на съда/след като лицето не направи изрично уточнение за това и не формули­ра надлежно искане до съда с оглед първоначалното съдържание на “заяв­ле­ние­то”/ във връзка с негова молба по делото от дата 16.01.2013г. сочеща, че е “жалбоподател” по образуваното дело, то А. не посочи никакви обстоятелства, обосноваващи дори какъв е неговият личен, пряк правен ин­те­рес от оспорване на посоченото решение на органа на местно самоуправ­ле­ние, като само качеството жител *** не се явява достатъчно за обосноваването му.

При това положение на нещата се налага извода, че подадената от Д.А. жалба/всъщност “заявление”/ след­ва да се остави без раз­глеж­дане, а производството по делото се прекрати ка­то недопустимо.

Ето защо и поради мотивите,изложени по – горе АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ ІІ отд., VІІ състав :

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д. Г.А. *** срещу решение №133, взето с Протокол №22 от 15.12.2012г. на Общински съвет - Стамбо­лийски, с което са приети калкулациите за сметосъбиране, сметоизвозване и подържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2013г., като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №28/2013г. по описа на Ад­министративен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :