РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

    № 247

 

 

гр. Пловдив,22.01.2013 год.

 

 

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в закрито заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и тринадесета година  в състав :

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

 

разгледа докладваното от Председателя адм.дело № 29 по описа за 2013 год. и взе предвид следното :

    Производството по делото е образувано във връзка със постъпило  “заявление” от Д.Г.А. *** срещу Решение № 134, взето с Протокол № 22 от 15.12.2012г. на Общински съвет/ОбС/ - Стамболийски, с кое­то е приета годишна план – сметка за приходите и извършване на необходимите разходи на дейност Чистота по населени места на стойност 1012600 лв. за 2013г., съгласно приложение № 1 /т.1 от решението/ и са определени таксите за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване по населените места за жилищни и нежилищни имоти на граждани, фирми, предприятия и обществени организации, съгласно приложения № 2, № 3 и № 4 /т.2 от решението/.

  С искането си,  адресирано до Областен управител  на област Плов­див, А. е поискал органът да упражни правомощията си по чл.45 ал.4 ЗМСМА, като върне посоченото решение на органа на местно самоуправле­ние за ново обсъждане или да оспори същото пред съда.

Областен управител на област Пловдив счел, че следва да изпрати така постъ­пилото до него заявление на Административен съд – Пловдив, като импли­цитно, от краткото съпроводително писмо може да се направи извод, че надлежният адресат на искането, до когото то е адресирано, не желае да упражни, предоставените му от закона права, за което настоява А..

Настоящият състав, след като уведоми подателя за извършеното препращане до Съда, и взе предвид заявеното желание на лицето за търсене на съдебна за­щита, и като се запозна с материалите по делото, намира производството за недопустимо, поради следните причини.

На първо място, следва да се посочи, че в случая се оспорва Решение №134, прието с Протокол № 22 от 15.12.20129г. на ОбССтамболийски, с което на основание чл.21 ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.6, чл.8, чл.62, чл.63, чл.64, чл.66,ал.1, чл.67 и чл.71 от ЗМДТ, чл.14 -18а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, и по предложение на Кмета на Общи­ната е приета годишна план-сметка за приходите и извършване на необходимите разходи на дейност Чистота по населени места за 2013г. и са определени таксите за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване по населените места.

Съгласно чл.66 ал.1 ЗМДТ таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи: за 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – кон­тейнери, кофи и други, 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, 3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, зак­ри­ване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и 4. почистване на улич­ните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии.

Одобряването на план - сметка за разходите за битови отпадъци представ­ля­ва необходима предпоставка за определяне на размера на таксата за битови отпадъци и е елемент от процедурата по приемане на решението на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци по чл.66 ал.1 ЗМДТ. С план-сметката не се създават права или задължения, ни­то непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на граж­дани или юридически лица, поради което същата не представлява общ административен акт по смисъла на чл.65 АПК, нито индивидуален административен акт, а е част от производство по издаване на общ административен акт и в съответствие с чл.21 ал.5 АПК, представлява административнопроизводствено действие, което не подлежи на самостоятелно оспорване.

Контролът за законосъобразност на одобрената план - сметка се осъществява заедно с контрола върху решението на Общинския съвет по чл.66 ал.1 ЗМДТ, което представлява общ административен акт по смисъла на чл.65 АПК.

Според чл.66 ал.5 ЗМДТ одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал.1 подлежи на проверка от Сметната палата.

Тоест, съдебният контрол за законосъобразност на одобрената план – сметка, може да бъде осъществен само в производство по обжалване на решението по чл.66 ал.1 ЗМДТ за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

На второ място, дори и да се приме, че е налице редовно сезиране на съда, и то по отношение на решението в частта му, с която е определен размера на таксата за битови отпадъци /след като лицето не направи изрично уточнение в тази насока, и не заяви изрично в кои части обжалва въпросното решение на Общинския съвет, както и не формули­ра надлежно искане до съда с оглед първоначалното съдържание на “заяв­ле­ние­то”/, във връзка с негова молба по делото от 16.01.2013г., сочеща, че е “жалбоподател” по образуваното дело, то следва да се посочи, че А. не заяви никакви обстоятелства, обосноваващи какъв е неговият личен и пряк правен ин­те­рес от оспорване на посоченото решение на органа на местно самоуправ­ле­ние, като само качеството му жител ***, е крайно не достатъчно за да обоснове правен интерес от оспорване на решението на Общинския съвет.

Правният интерес е процесуалноправно понятие, защото се свързва с призната от АПК възможност да се търси съдебна защита. Ако административният акт има пряк правопроменящ, правопрекратяващ и правопогасяващ ефект по отношение на личните права и законни интереси на правния субект е налице правен интерес. Правният интерес трябва да е пряк, личен и непосредствен. Пряк интерес означава със самата отмяна на оспорения административен акт да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпване на такава от изпълнение на административния акт. Той трябва да е личен, т. е. защитата да е на свои субективни права, свободи и законни интереси. Правният интерес трябва и да е непосредствен - административният акт трябва да засяга неблагоприятно правната сфера на  оспорващия като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения или създава права на трето лице, с което уврежда жалбоподателя. В процесния случай оспорващият не обоснова по никакъв начин такова неблагоприятно засягане на неговата правна сфера, въпреки изрично дадените указания на съда в тази насока, съгласно разпореждането от 07.01.2013г.

  В случая следва да се посочи и това, че административните актове, независимо дали са индивидуални или общи по смисъла на чл. 65 от АПК, не подлежат на обжалване от всяко лице, а само от засегнатите лица - чл. 120 ал. 2 от Конституцията на Република България. Тоест, за да се приеме, че жалбата е допустима, жалбоподателят следва да установи наличие на  неблагоприятно засягане на неговата правна сфера, а именно следва да установи, че обжалваният акт директно и пряко засяга, нарушава или застрашава негови съществуващи и реални права или законни интереси - нещо, което не се установи в процесния случай.

При това положение се налага извода, че подадената от Д.А. жалба/всъщност “заявление”/ след­ва да се остави без раз­глеж­дане на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК, а производството по делото се прекрати като процесуално недопустимо.

 

 

 

 

Ето защо и поради мотивите,изложени по – горе АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ ІІ отд., ХІІ състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д. Г.А. *** срещу Решение № 134, взето с Протокол № 22 от 15.12.2012г. на Общински съвет/ОбС/ - Стамболийски, с кое­то е приета годишна план – сметка за приходите и извършване на необходимите разходи на дейност Чистота по населени места на стойност 1012600 лв. за 2013г., съгласно приложение № 1 /т.1 от решението/ и са определени таксите за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване по населените места за жилищни и нежилищни имоти на граждани, фирми, предприятия и обществени организации, съгласно приложения № 2, № 3 и № 4 /т.2 от решението/,  като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 29/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., ХІІ състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 

 

 

 

 

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :