Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 16 януари 2013 година

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

Председател: Анелия Харитева

 Членове: Стоил Ботев

Георги Пасков

като разгледа докладваното от съдия Харитева к.н.а.д. № 46 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Касационно производство по чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Костадин Терзиев – Голд“ против решение № 2867 от 16.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5166 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.

С разпореждане от 08.01.2013 г. съдът е оставил без движение касационната жалба, като е указал на касатора, че жалбата е просрочена и следва да се ангажират доказателства за спазване на срока за обжалване, както и че неизпълнението ще доведе до прекратяване на производството.

С молба от 14.01.2013 г. касаторът уточнява, че реалната дата на получаване на обявлението е била 30.11.2012 г., като не е знаел, че на самото обявление е написана друга дата – 28.11.2012 г.

Касационната инстанция намира, че е сезирана с нередовна жалба, тъй като е пропуснат срока за обжалване. Съобщението за първоинстанционното решение е получено на 28.11.2012 г., за което има надлежно отбелязване, а касационната жалба е подадена на 13.12.2012 г. Срокът за обжалване по чл.211 АПК е изтекъл на 12.12.2012 г., сряда, работен ден. Тъй като срокът за обжалване е преклузивен и с изтичането му се прекратява самото право да се търси и получи съдебна защита, съдът не разполага с правомощие да даде такава.

Не се представят доказателства за спазването на срока за обжалване, твърденията на касатора в тази насока са недоказани и неоснователни. Налице е надлежно оформена разписка, връчена лично на касатора, върху която той е положил подписа си и върху която е посочена датата 28.11.2012 г. Не се прави искане за възстановяване на срока за обжалване. При тези обстоятелства съдът намира, че подадената след срока за обжалване жалба е недопустима и производството по нея следва да бъде прекратено.

Водим от изложеното и на основание чл.215, т.3 АПК  Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на ЕТ „Костадин Терзиев – Голд“, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: *****, представляван от управителя К.Й.Г., против решение № 2867 от 16.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5166 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 46 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

 

                                                                                   Председател:

 

                                                                                  Членове: 1.

 

                                                                                                     2.