О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер    246           Година  2013, 22.01.            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – І Отделение, ІІІ състав

 

   На  22.01.2013 година

 

в закрито заседание в следния състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ КОМСАЛОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ТАНЯ КОМСАЛОВА а.х. дело номер 98 по описа за 2013 година и като обсъди :

 

Съдът констатира,че делото е образувано по повод на жалба на “Марица КК”АД, ЕИК *********, обявено в несъстоятелност, заличено от търговския регис­тър, про­тив Решение № 414 от 10.12.2012г. на Директора на ТД на НАП – Плов-див, с което е оставена без уважение жалбата на “Марица КК”АД, - заличен, сре­щу отказ на публичния изпълнител да отмени обезпечителна мярка, наложена по изп.дело № 34938/2001г., обективар в писмо изх. № 28382#5 от 07.11.2012г., из­да­де­но от Я.Н.П. на длъжност главен публичен изпълнител в Дирек­ция “Събиране” при ТД на НАП гр.Пловдив, Офис Пазарджик.

Ответникът – Директор на ТД на НАП - Пловдив, при изпращането на жал­ба­та в съда не е взел изрично становище по допустимостта на същата.

Настоящият състав на Административен съд – Пловдив, след като разгледа та­­ка депозираната жалба, по повод на която е образувано настоящото производ­ство, наведените от страните аргументи и ангажираните по делото доказателства, на­мира жалбата за процесуално НЕДОПУСТИМА, поради следните аргументи.

При изложения от жалбоподателя довод и представени доказатлества по административната преписка за прекратяване на търговското дружество и зали­ча­ва­нето му в Търговския регистър, съдът след направена и служебна справка в дан­ните от този регистър, който е публичен и общодостъпен, приема за устано­ве­но следното.

От доказателствата по делото и данните по партидата на търговско дру­же­ст­во "Марица КК”АД, публикувани в Търговския регистър, се установява, че с Ре­ше­ние № 32 от 27.05.2008г., постановено по т.д. № 1372/2004г. по описана Окръ­жен съд – Пазарджик, влязло в сила на 05.05.2010г. /л.25-26/, на основание чл.735 ал.2 от ТЗ е Заличен в Търговския регистър “Марица КК”АД.

Дружеството е вписано като заличено в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 04.05.2012г.

Жалбата срещу Решението на Директора на ТД на НАП е подадена на 28.12.2012г. от адв. Д.С., в качеството й на пълномощник на “Марица КК”АД, ЕИК*********, обявено в несъстоятелност, заличено от търговския регис­тър, упълномощена от Б.А.П. – преставляващ посочения търговец, т.е. след заличаването на дружеството от Търговския регистър.

С факта на заличаването на дружеството от Търговския регистър на Аген­ци­ята по вписванията, същото преустановява съществуването си в правния мир, т.е. оспорващият е загубил своята правосубектност, включително процесуалната си правоспособност,поради което след заличаването дружеството престава да съ­ществува като юридическо лице и не може да бъде страна в съдебния процес.

Отделно от това е прекратена и всяка представителна власт спрямо същия този търговец.

Липсват данни за настъпило правоприемство – такова не е отразено и в тър­говския регистър.

Следователно, жалбата пред Административен съд - Пловдив по настоя­що­то дело срещу Решението на Директора на ТД на НАП – Пловдив е подадена от не­п­равосубектно лице и като такава е процесуално недопустима, за което обс­тоя­тел­ство съдът следи служебно.

Изложеното налага за оставяне без разглеждане на жалбата на “Марица КК”АД като процесуално недопустима и прекратяване на произ­вод­ството по дело­то. 

            Водим от горното, съдът:

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Марица КК”АД, ЕИК *********, обя­вено в несъстоятелност, заличено от търговския регистър, със съд.адрес ********, *******, про­тив Решение № 414 от 10.12.2012г. на Директора на ТД на НАП – Плов­див, с което е оставена без уважение жалбата на “Марица КК”АД, - заличен, срещу отказ на публичния изпълнител да отмени обезпечителна мярка, наложена по изп.дело № 34938/2001г.,обективар в писмо изх. № 28382#5 от 07.11.2012г., из­да­дено от Я.Н.П. на длъжност главен публичен изпълнител в Ди­рек­ция “Събиране” при ТД на НАП гр.Пловдив, Офис Пазарджик, КА­ТО ПРОЦЕ­СУ­АЛНО НЕДОПУСТИМА и

ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 98/2013г. по описа на Адми­ни­стративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/

 

 

 

Вярно с оригинала,

 

Секретар:

 

Т.К.