Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 16 януари 2013 година

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

Председател: Анелия Харитева

 Членове: Стоил Ботев

Георги Пасков

като разгледа докладваното от съдия Харитева ч.к.н.а.д. № 131 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба на В.Г. *** против определение № 1437 от 13.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7781 по описа на Районен съд Пловдив за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.

Твърди се, че обжалваното определение е неправилно. Наказателното постановление е връчено на частния жалбоподател на 16.10.2012 г., поради което срокът за обжалване изтича на 23.10.2012 г., а жалбата е изпратена с препоръчана пощенска пратка на 22.10.2012 г. Иска се отмяна на определението и връщане на делото на районния съд за произнасяне по същество.

Административнонаказващият орган не взема становище по частната жалба.

Административен съд Пловдив в настоящия си състав намира, че частната жалба е подадена от страна, за която определението е неблагоприятно и прегражда по-нататъшния ход на делото, и в срока по чл.230 АПК, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

За да прекрати производството по делото, районният съд е приел, че наказателните постановления подлежат на обжалване пред районния съд в 7-дневен срок от тяхното връчване. Наказателно постановление № 7932/11 г. е било връчено на 09.10.2012 г., а жалбата е подадена на 23.10.2012 г., т.е., след преклузивния 7-дневен срок. Наказателното постановление е влязло в сила и съдебното производство следва да бъде прекратено.

Определението е правилно. Неоснователно е твърдението на частния жалбоподател, че наказателното постановление му е връчено на 16.10.2012 г. Към административнонаказателната преписка е приложен оригиналът на обжалваното наказателно постановление, от който е видно, че действително датата на връчване е 09.10.2012 г. При липса на каквито и да било доказателства за извършено връчване на друга дата, законосъобразен и обоснован е изводът на районния съд, че срокът за обжалване на издаденото наказателно постановление изтича на 16.10.2012 г. и подадената на 23.10.2012 г. жалба е просрочена, поради което същата се явява недопустима и производството следва да бъде прекратено.

Предвид изложеното, протоколното определение на състава на Районен съд Пловдив като правилно следва да бъде оставено в сила. Затова и на основание чл.235, ал.1 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

                                                                                 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1437 от 13.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7781 по описа на Районен съд Пловдив за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   Председател:

 

                                                                                  Членове: 1.

 

                                                                                                     2.