РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

226

гр. Пловдив, 18 януари 2013 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в закрито заседание на осемнадесети януари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

разгледа докладваното от Председателя адм.дело № 134 по описа за 2013 год. и взе предвид следното :

Производството е образувано по жалба на А.Н.Ш. ***, против Решение № 270, взето с Протокол № 46 от 04.01.2013 г. на Общинска избирателна комисия „Родопи“, с което не е взето решение на основание чл. 20, ал. 2 от Избирателния кодекс във връзка с прекратяване на пълномощията на общинските съветници в Общински съвет Родопи, както следва: Г.Ц., Г.К. и Р.М.. Навеждат се доводи за незаконосъобразност на оспорения акт и се иска неговата отмяна от съда. В тази насока жалбоподателят счита, че за него е налице правен интерес от оспорване, тъй като ако Община Родопи беше приела решение за прекратяване пълномощията на Г.Ц. и Г.К., то в съответствие с чл. 30, ал. 6 изр. последно от ЗМСМА, именно той е следвало да бъде обявен за избран за общински съветник  от листата на Местна КП Форор – формация за обединение и развитие на Община Родопи.

Пловдивският административен съд, като обсъди данните по делото намира, че жалбата е процесуално недопустима, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено. В следващото изложение ще бъдат конкретизирани съображенията за този извод.

       Настоящият съдебен състав намира, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване на Решение № 270, взето с Протокол № 46 от 04.01.2013 г. на Общинска избирателна комисия „Родопи“. Правният интерес е процесуалноправно понятие, защото се свързва с призната от АПК възможност да се търси съдебна защита. Ако административният акт има пряк правопроменящ, правопрекратяващ и правопогасяващ ефект по отношение на личните права и законни интереси на правния субект е налице правен интерес. Последният трябва да е пряк, личен и непосредствен. Пряк интерес означава със самата отмяна на оспорения административен акт да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпване на такава от изпълнение на административния акт. Той трябва да е личен, т. е. защитата да е на свои субективни права, свободи и законни интереси. Правният интерес трябва и да е непосредствен - административният акт трябва да засяга неблагоприятно правната сфера на оспорващия като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения или създава права на трето лице, с което уврежда жалбоподателя. В процесния случай атакуваният акт по никакъв начин не засяга неблагоприятно правна сфера на оспорващия, доколкото последният не е сред общинските съветници, чиито пълномощия се иска да бъдат предсрочно прекратени. 

     В тази насока, следва да се добави и това, че административните актове, независимо дали са индивидуални или общи по смисъла на чл. 65 от АПК, не подлежат на обжалване от всяко лице, а само от засегнатите лица - чл. 120 ал. 2 от Конституцията на Република България. Тоест, за да се приеме, че жалбата е допустима, жалбоподателят следва да установи наличие на  неблагоприятно засягане на неговата правна сфера, а именно следва да установи, че обжалваният акт директно и пряко засяга, нарушава или застрашава негови съществуващи и реални права или законни интереси - нещо, което не се установи в процесния случай.

              По изложените съображения, съдът намира, че жалбата на А.Н.Ш. ***, против Решение № 270, взето с Протокол № 46 от 04.01.2013 г. на Общинска избирателна комисия „Родопи“, се явява процесуално недопустима, което налага същата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради наличие на предпоставките по чл. 159 т. 4 от АПК.

 

Мотивиран от горното, Пловдивският административен съд, второ отделение, ХVІІ състав,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Ш. ***, против Решение № 270, взето с Протокол № 46 от 04.01.2013 г. на Общинска избирателна комисия „Родопи“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                        

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: