Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 23 януари 2013 година

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на двадесет и трети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 138 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба Н.Г.Д., и С.И.Д. против заповед № 495 от 20.10.2010 г. на кмета на Община Куклен, с която е изменен ПУП – ПРЗ за УПИ VІІІ-26, кв.5 по плана на град Куклен, с която съгласно протоколно определение от 21.09.2010 г. по гр.д. № 3057/2006 г. на ПРС, ІV гр.с., от УПИ VІІІ-26 се образуват два нови УПИ VІІІ-26 и ХІV-26 с свободно, нискоетажно жилищно застрояване в Н до 10 м.

Съдът намира, че е сезиран с недопустима жалба, по която не дължи произнасяне поради следните съображения:

От приложената по делото административна преписка е видно, производството по изменение на ПУП е започнало по предложение на съда по дело за делба на УПИ VІІІ-26, като съдът изрично е указал, че изменението следва да се извърши по изработения от тройната съдебно-техническа експертиза вариант, отразен в скица № 1. Оспорената заповед е съобщена на жалбоподателите с препоръчано писмо с обратна разписка, получена на 10.11.2010 г. (л.14 от делото), поради което абсолютно неоснователно и недоказано е твърдението им, че заповедта не им е била съобщавана. В изпратеното съобщение изрично се посочва, че заинтересованите страни могат да обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Пловдивския окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на писмото. Т.е., единственият извод, който може да се направи, че неправилното съобщаване относно обжалването на заповедта води до удължаване на срока за обжалване, който съобразно нормата на чл.140, ал.1 АПК ще бъде двумесечен, а не 14-дневен. Но дори и този удължен срок е изтекъл още на 10.01.2011 г., почти две години преди подаване на настоящата жалба.

При тези данни настоящият съдебен състав намира, че жалбата е подадена след изтичане на преклузивния срок от съобщаването на оспорената заповед. Тъй като срокът за обжалване е преклузивен и с изтичането му се погасява самото право на жалба, след този срок жалбоподателят не разполага с право да сезира съда за разрешаване на въпроса за законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт, а съдът не разполага с правомощие да даде търсената защита. Ето защо, жалбата като недопустима жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено. Затова и на основание чл.159, ал.5 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Д., ЕГН **********, и С.И.Д., ЕГН **********,***, против заповед № 495 от 20.10.2010 г. на кмета на Община Куклен, с която е изменен ПУП – ПРЗ за УПИ VІІІ-26, кв.5 по плана на град Куклен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 138 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

                                               Административен съдия: