О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 328

гр. Пловдив, 31.01.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, петнадесети състав, в закрито заседание на тридесет и първи януари две хиляди и тринадесета година  в състав

                                                  Административен съдия: Любомира Несторова

като разгледа докладваното от административен съдия Любомира Несторова АД № 154 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив, намира за установено следното :

Производството по делото е образувано по жалба на Л.Й.П., ЕГН **********,*** и Р.Е.С., ЕГН **********,***  и във връзка с Определение  № 134 от 14.01.2013г. на ПАС по АД № 4057 по описа на съда за 2012г., с което е разделено производството по АД № 4057/2012г., като настоящото съдебно производство е образувано във връзка с писмен акт /неиндивидуализиран/, на основание, на който са извършени действията, описани в жалба с вх. № 24909 от 27.12.2012г.

                Съдът с Разпореждане от 17.01.2013г. е указал на жалбоподателите да внесат ДТ по сметката на ПАС и да уточнят жалбата като посочат административния орган, издал оспорения административен акт и допуснатите закононарушения. На 30.01.2013г. жалбоподателите депозират уточнение към жалбата с вх. № 2299 и представят препис от платежното нареждане за внесена ДТ. Според жалбоподателите Електроразпределение АД се явява организация, предоставяща обществени услуги и жалбата е подсъдна на административните съдилища.

                Съдът намира следното: индивидуален административен акт по смисъла на АПК е волеизявление на административен орган или друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Според легалното определение в § 1, т. 1 от ДР на АПК "административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. Овластяването с властнически правомощия е само със закон, не и с друг подзаконов нормативен акт. В случая  ЕВН България АД, Пловдив , /ЕВН Електроразпределение АД/ не е административен орган по смисъла на § 1 от ДР на АПК и изявленията му не носят характеристиките на административни актове, тъй като представлява търговско дружество, регистрирано по ТЗ и не притежава властнически правомощия. В случая  ЕВН Електроразпределение АД, Пловдив /ЕВН България АД, Пловдив/ като частноправен субект по Търговския закон не е овластен да издава административни актове, поради което обжалваният ненаименован писмен акт не може да се приеме като волеизявление по смисъла на чл. 21 от АПК.

Съдът намира, че в случая са налице условията, визирани в чл. 159 т.1 от АПК, според които жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато актът не подлежи на оспорване.

Воден от горното  Съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

                ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Й.П., ЕГН ********** и Р.Е.С., ЕГН ********** против писмен акт, издаден от ЕВН България АД, Пловдив.

             ПРЕКРАТЯВА  производството по АД № 154 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   подлежи на обжалване  пред ВАС с частна жалба  в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                                                              Административен съдия: /п/