О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

        

№ 46

гр.Пловдив, 8 януари 2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД–ПЛОВДИВ, ДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на осми януари през две хиляди и петнадесета година в състав:                                                          

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО АНГЕЛОВ                                                                       

 

разгледа докладваното от съдия Янко Ангелов  административно дело № 162 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 248 ГПК.

         Подадена е молба /обективирана в касационната жалба срещу решението по делото/ от директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с искане за изменение на решение № 865/26.03.2014 г. по адм. дело № 162/2013 г. на Административен съд Пловдив,  като на основание чл.161, ал.3 от ДОПК се иска присъждане в тежест на "Екострой" ЕООД на разноските по делото.

         Ответната в това производство страна - "Екострой" ЕООД  възразява по молбата.

         Молбата е подадена в рамките на 14- дневния срок по чл. 248, ал. 1 от ГПК от страна по делото, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

         Настоящият съдебен състав намира за неоснователно твърдението на молителя, че разноските следва да бъдат поети от "Екострой" ЕООД  на основание разпоредбата на чл. 161, ал. 3 ДОПК, съгласно която в случаите, когато пред съда се представят доказателства, които е могло да бъдат представени в административното производство, представилата ги страна заплаща изцяло разноските по делото независимо от неговия изход.

         От текста на разпоредбата е видно, че за да се приложи тази законова норма, е необходимо да са налице новопредставени пред съда доказателства, които страната е могла да представи в хода на административното производство и които са били от решаващо значение за изхода на спора.

         В конкретния случай настоящата инстанция намира, че основните фактически изводи относно действително извършените доставки на горива като предпоставка за възникване на правото на данъчен кредит за дружеството - жалбоподател са направени въз основа на документи представени още в хода на ревизионното производство, каквито са двустранно подписаните приемо-предавателни протоколи, кантарните бележки съдържащи данни за рег.номер на автомобила, часовете на влизане и излизане, данните за шофьора,  разрешение за превоз на опасни товари, удостоверение за правоспособност на шофьора, писмени обяснения и др.

         Несъмнено изходът на спора не се основава предимно на представените в съдебното производство писмени доказателства, а и последните представляват пътни листове, които са били представени от трето неучастващо по делото лице – “Изпау-2” ЕООД, а по отношение на доказателствата, по които е работило вещо лице по ССЕ, същите следва да се възприемат като такива необходими за изследване и допринасящи за обективността на заключението, което не беше оспорено /в хипотеза по чл.201 от ГПК/ в съдебно заседание. 

Мотивиран  от горното, Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата /обективирана в касационната жалба срещу решението по делото/ от директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП с искане за изменение на решение № 865/26.03.2014 г. по адм. дело № 162/2013 г. на Административен съд Пловдив,  като на основание чл.161, ал.3 от ДОПК се иска присъждане в тежест на "Екострой" ЕООД на  разноските по делото.

Определението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: