О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 219  Година    2013, 17.01.         Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав

 

в  закрито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯВОР КОЛЕВ

 

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ КОЛЕВ адм. дело номер 163 по опи­­­­­­­­са за 2013 година

                       

Постъпила е жалба от Г. В. Т. в качеството му на Пред­се­дател на Общински съвет – “Родопи” срещу Решение №270, взето с Прото­кол №46 от 04.01.2013г., прието от ОИК – “Родопи”, с което последната не е взе­ла решение  по негово искане вх.№228 от 23.11.2012г. за прекратяване пълномощията на общинските съветници в ОбС “Родопи” – Г. Ц., Г. К. и Р. М. на основание чл.30 ал.4, т.5 ЗМСМА.

В самата жалба Председателят на ОбС – “Родопи” е изложил подробни съображения за подаването и/по начало адресат е била ЦИК – София, която на свой ред е препратила жалбата до съда/, като настоява за отмяна на ос­по­ре­ното незаконосъобразно според него решение на Общинската избира­тел­на комисия и решаване на въпроса по същество чрез прекратяване пъл­номощията на тримата общински съветници и обявяване за избрани на след­ващите в съответните кандидатски листи.

Настоящият състав намира, че жалбата на Т. като недопусти­ма след­ва да се остави без разглеждане, а производството по делото се прек­рати на основание чл.159 т.4 АПК.

От доказателствата по делото се установява, че с искане вх. №228/23. 11.2012г. на Председателя на Общински съвет “Родопи” е уведомена Об­щинс­­ка избирателна комисия – “Родопи”, че общинските съветници Ц., К. и М. не са участвали в най – малко пет заседания през 2012 година/посочени за всеки един от тях поотделно/ на ОбС – “Родопи”, без уважителни според него причини и не са го уведомили писмено за това. В тази връзка е поискал от ОИК да прецени дали не са налице предпостав­ките на чл.30 ал.4, т.5 ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на тези общински съветници.

В тази връзка следва да се посочи, че съгласно последно цитираната новела на чл.30 ал.4, т.5 ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно - "когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважител­ни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и дру­ги, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съ­вет през годината".

Съгласно чл.30 ал.5 ЗМСМА обстоятелствата по ал.4 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на об­щинс­ката избирателна комисия в тридневен срок от издаването им, а съглас­но ал.6 когато ОИК установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълно­мо­щия­та са налице, прекратява пълномощията на общинския съветник и обя­вява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

От друга страна съгласно чл.30 ал.6 от ЗМСМА - "Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 6, както и отказите по ал. 7 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно уста­ва, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно ре­шението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съ­вет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл.267 от Изборния кодекс.

Според настоящия състав подалият жалбата в конкретния случай няма качество на "заинтересовано лице" по смисъла на чл.30 ал.6 ЗМСМА, във връзка с чл.24 АПК.

В чл.25 ЗМСМА изрично са посочени правомощията на Председателя на Общинския съвет, които са свързани с дейността на органа, а по отноше­ние на предсрочно прекратяването на пълномощията на общински съветник при наличие на предпоставките по чл.30 ал.4, т.5 и ал.5 ЗМСМА има за­дължението да установи наличие на обстоятелствата за неучастие на об­щинс­кия съветник в заседанията на съвета и да изпрати на общинската изби­рателна комисия документа, с който са установени тези обстоятелства, в три­дневен срок от издаването му.

Или правомощията на Председателя на Общинския съвет в тази част са установителни и сигнални, като въз основа на издадения от него документ Общинската избирателна комисия осъществява правомощията си по чл.30 ал.68 ЗМСМА.

В производството пред ОИК Председателят на Общинския съвет не е страна по смисъла на чл.24 АПК. Съгласно чл.30 ал.8 ЗМСМА /ред. ДВ, бр. 32 от 2011г./ изрично е определен кръга на лицата, които могат да оспорват решенията и отказите на ОИК. Председателят на Общинския съвет не е за­коново активно легитимиран да оспорва решенията на ОИК, доколкото не се отнася до пряк и непосредствен негов личен интерес.

В тази връзка той не е "заинтересовано лице" по смисъла на чл.30 ал.8 от ЗМСМА, което има право да оспорва отказа на ОИК за предсрочно прек­ратяване на правомощията на общински съветник по чл.30 ал.4, т.5 ЗМСМА, след като няма изрично законово правомощие и няма пряк и непосредствен правен интерес от оспорването.

В съответствие с чл.147 ал.1 АПК - "Право да оспорват административ­ния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни ин­тереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда за­дължения". Решението на ОИК, с което се отказва предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник по чл.30 ал.4, т.5 ЗМСМА не обус­лавя право на жалба за Председателя на общинския съвет, след като с това решение не се засягат пряко и непосредствено негови права и интереси, как­то и не може да се обоснове качеството на "заинтересовано лице" по смисъ­ла на чл.30 ал.8 ЗМСМА.

Установителната и сигнална функция на Председателя на Общинския съвет по чл.30 ал.5 ЗМСМА не му придава качество на "заинтересовано ли­це" с право да обжалва решението на ОИК/ в каквато насока е и трайно уста­но­вената практика на ВАС на РБ/.

Досежно последното в самата си жалба до съда Председателят Т. изрично сочи, че му е известно постановеното по ТР №1 от 30.03.2009г. на ОСК на ВАС на РБ, според чиито задължителни разяснения “Решенията на общинската избирателна комисия по чл.30, ал.6, изр.2 и чл.42, ал.3, изр.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се от­казва предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници и правомощията на кметове, не подлежат на оспорване.”

В случая е налице именно такъв отказ, оформен като решение, с което съответната ОИК сочи, че не може да приеме решение на основание чл.20 ал.2 ИК по предложението на жалбоподателя от 23.11.2012г.

В тази връзка самият Изборен кодекс е посочил в цитираната негова раз­поредба на чл.20 ал.2, че “Когато за приемане на решение липсва необ­ходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ”/ в случая от общо гласу­ва­лите 11 члена “За” са само 6, а други 5 са били против/ при отказ на члена Г. Г. да участва в гласуването по тази точка от дневния ред/.

При това положение на нещата се налага извода, че подадената от Геор­ги Ташев жалба в качеството му на Председател на ОбС “Родопи” след­ва да се остави без раз­глеждане, а производството по делото се прекрати ка­то недопустимо.

Ето защо и поради мотивите,изложени по – горе АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ ІІ отд., VІІ състав :

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г. В. Т.в ка­чест­во­то му на Председател на Общински съвет – “Родопи” срещу Решение №270, взето с Протокол №46 от 04.01.2013г., прието от ОИК – “Родопи”, с кое­то последната не е взела решение по негово искане вх.№228 от 23.11. 2012г. за прекратяване пълномощията на общинските съветници в ОбС “Ро­до­пи” – Г. Ц., Г. К. и Р. М. на основание чл.30 ал.4, т.5 ЗМСМА, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №163/2012г. по описа на Ад­министративен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :