РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 266

 

Град Пловдив, 24 януари 2013 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ХІV състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и тринадесета година, в състав:                                                   

                                                    Административен съдия: Величка Георгиева

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 216 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на “Доминус” ООД, с ЕИК *, със седалище и адрес на управление: **, представлявано от А.В.М., против заповед № 1249 от 19.11.2012 г., издадена от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пловдив, с която на основание 34 ЗСПЗЗ е разпоредено изземване от владението на ползвателя “Доминус” ООД на недвижим имот в землището на с.Йоаким Груево, общ. Стамболийски, подробно  посочен в заповедта.

Съдът намира, че е сезиран с жалба, която не му е подсъдна, тъй като съгласно разпоредбата на § 19, ал.1 от ЗИД на АПК (ДВ, бр.39 от 20.05.2011 г.) индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Елемент от правната същност на подсъдността е функцията й на процесуална предпоставка за надлежно провеждане на съдебно производство, тъй като обуславя разрешаване на съответния спор от компетентния за това съд. В този смисъл подсъдността е от кръга на абсолютните предпоставки за допустимост на жалбата, за която съдът е длъжен да следи служебно, тъй като в противен случай би се стигнало до постановяване на недопустимо решение. Ето защо, ще следва производството да бъде прекратено и делото да бъде изпратено по подсъдност на Районен съд Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл.135, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ХІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

                                              

Административен съдия: