РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 319

гр. Пловдив, 30 януари 2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ТРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на тридесети януари две хиляди и тринадесетата година  в състав:

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 

като разгледа докладваното от административен съдия ГЕОРГИ ПАСКОВ  адм. дело №  240 по описа за 2013г. на Административен съд - Пловдив и като обсъди:

Производството по делото е образувано по повод жалба от К.Х.К., ЕГН **********,***, чрез пълномощника й адв. Р. П., против Удостоверение за наследници изх. № 145783/29.10.2012г., издадено от длъжностно лице при Община Пловдив, район “Южен”.

В жалбата е оспорена истинноста на горепосоченото удостоверение. Твърдението е, че в удостоверението е записано като забележка, че “В роднински връзки на Р. И. К. /том 32, стр.62 от 1965г. – семеен регисистър РНС “Христо Ботев” / е записана дъщеря К. на 15 години“, което е невярно.

Искането на жалбоподателката се изразява в следното:

1.                  Съдът да постанови акт, с който да бъде признато, че удостоверението е неистинско в частта относно забележката “В роднински връзки на Р. И. К. /том 32, стр.62 от 1965г. – семеен регисистър РНС “Христо Ботев” / е записана дъщеря К. на 15 години“.

2.                  Съдът да задължи Община Пловдив да извърши заличаване на вписването на този факт в личния регистрационен картон и семейния регистър на населението от 1965г.

3.                  Да се издаде удостоверение за наследници, което да отговаря на действителността.

 

Настоящият съдебен състав намира жалбата за недопустима поради следното:

Предмет на жалбата е оспорване съдържанието на документ (удостоверителен административен акт), с който се удостоверяват факти с правно значение. Удостоверението за наследници е официален документ който се ползва с материална доказателствена сила, чието опровергаване може да стане само по установения законен ред, с допустимите процесуални способи. Съдържанието на удостоверителните административни актове (посочени в чл. 21, ал. 3 АПК) не подлежи на оспорване по съдебен ред по аргумент, изведен от чл. 128, ал. 1, т. 8 от АПК, както законосъобразно е приел и съдът. Съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), данните от ЕСГРАОН, а предвид чл. 7, т. 2 от ЗГР - данните от гражданската регистрация се предоставят на държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия. В случая по направеното искане от жалбоподателката не е постановен изричен отказ, който да подлежи на оспорване съгласно чл. 107 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) тъй като удостоверение за наследници на лицето е издадено.  Съгласно нормативната уредба, удостоверение за наследници се издава от общинската администрация въз основа представен акт за смърт на лицето и след проверка на декларираните по усмотрение на подателя на искането наследници по закон на починалото лице, по данните от регистрите на населението в населеното място по последното местожителство на наследодателя. След като жалбоподателката твърди, че в удостоверението е записано лице, което не е наследник на починалата Р. К., то тя  е следвало да оспори съдържанието на издаденото й удостоверение по реда на чл. 81, ал. 2 от АПК, т. е. пред областния управител на област Пловдив, комуто да представи доказателства за твърденията си.

Ето защо и на основание чл. 159, т.4 от АПК Съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на К.Х.К., ЕГН **********,***, чрез пълномощника й адв. Р. П., против Удостоверение за наследници изх. № 145783/29.10.2012г., издадено от длъжностно лице при Община Пловдив, район “Южен”.

ПРЕКРАТЯВА  производството адм. дело № 240  по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 

                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: