О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 322

гр.Пловдив, 31.01.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив в закрито съдебно заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ                                                                                                    

     

като разгледа  адм.д. № 275 по описа на съда за 2013 г., взе предвид следното:

 

И.Г.М. *** е подал жалба против Заповед  13206/2012 от 26.10.2012 г., издадена от ВРИД  Началник сектор “ПП” към ОДМВР - Пловдив, за налагане на ПАМ по чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП. С придружително писмо жалбата е била изпратена на Районен съд – Пловдив, който от своя страна я е препратил на Административен съд – Пловдив по компетентност,  като е образувано настоящото административно дело.

Административният орган и препращащия съд не са съобразили изричното посочване в жалбата, че същата е адресирана не до Административен съд – Пловдив, а  “До Началника на ОДП”, това личи ясно и от текста на самата жалба, т.е. същата е адресирана до Директора на ОДМВР – Пловдив, който се явява горестоящ орган в системата на съответната администрация, следователно жалбодателят е избрал първо да обжалва заповедта за налагане на ПАМ по административен ред, като този ред не може да бъде променян по усмотрение на препращащия орган или на съда. Съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП  Обжалването на заповедите по ал.1 /към които се отнася и процесната заповед – бел. моя/ се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс”, т.е. законът дава възможност за обжалване по административен ред, по преценка на жалбодателя. При това положение и при изрично заявеното желание на жалбодателя жалбата му да бъде разгледана по административен ред, препращащия орган е следвало да изпрати жалбата на горестоящия орган, на когото същата е подведомствена.

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Пловдив

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

        ИЗПРАЩА  делото като преписка на надлежния орган  - Директор ОДМВР - Пловдив.

        ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 275 по описа на Административен съд - Пловдив за 2013 г.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено,  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

Председател: