Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 20 януари 2014 година

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 34 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Н.Г.Д. *** против мълчалив отказ на Община Куклен за издаване на скица по заявление с вх.№ 5323 от 12.11.2013 г.

От представената по делото административна преписка съдът намира, че е сезиран с нередовна жалба, която следва да бъде оставена без разглеждане и производството по която следва да се прекрати поради следните съображения:

Със заявление с вх.№ 5323 от 12.11.2013 г. Н.Г.Д. е поискал от кмета и главния архитект на Община Куклен да му бъде издадена скица на УПИ ХІV-26, кв.5, с административен адрес: град Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 17. Тъй като скицата представлява документ от значение за упражняване на права и представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.3 АПК, то и отказът да се издаде скица също представлява такъв акт. Съгласно чл.215 ЗУТ индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот, като съгласно чл.215, ал.4 ЗУТ жалбите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му. Към настоящия казус е неприложима нормата на чл.84, ал.2 АПК, както твърди жалбоподателя, тъй като ЗУТ съдържа изрична правна уредба и като специален закон дерогира приложението на общия.

Доколкото в случая се обжалва мълчалив отказ за издаване на скица и ЗУТ не съдържа специална разпоредба относно срокът за нейното издаване, следва да намери приложение общата норма на чл.57, ал.2 АПК – административният акт по чл.21, ал.2 и 3 АПК се издава до 7 дни от датата на започване на производството. Изхождайки от цитираните правни норми, съдът намира, че по подаденото от жалбоподателя на 12.11.2013 г. заявление главният архитект на общината е следвало да се произнесе до 19.11.2013 г., съответно жалбата е следвало да бъде подадена до 03.12.2013 г., вторник, работен ден. Видно от печата с входящия номер обаче, жалбата е постъпила в Община Куклен на 17.12.2013 г., т.е., много след изтичане на 14-дневния срок. Срокът за обжалване е преклузивен и с изтичането му се прекратява самото субективно право на жалба, възможността на засегнатата страна да сезира съд за разрешаване на възникнал спор по законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт, както и възможността на съда да разгледа подобен спор и да постанови решение. Спазването на срока за обжалване е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимостта на всяка жалба, за която съдът е длъжен да следи служебно, съответно нейната липса обуславя задължението на съда да прекрати образуваното съдебно производство.

От друга страна, съдът намира, че жалбата не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1, т.6 и 7 АПК. На жалбоподателя са били дадени указания за отстраняване на констатираните нередовности с разпореждане от 07.01.2014 г. Съобщението с разпореждането е получено лично от жалбоподателя на 10.01.2014 г., но до датата на днешното съдебно заседание не са изпълнени указанията на съда за отстраняване на нередовностите на жалбата, поради което и на това основание жалбата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

С оглед всичко изложеното и на основание чл.158, ал.3 и чл.159, т.5 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Д., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на Община Куклен за издаване на скица по заявление с вх.№ 5323 от 12.11.2013 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 34 по описа на Административен съд Пловдив за 2014 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

Административен съдия: