РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 105

 

гр. Пловдив, 15 януари 2014 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в закрито заседание на петнадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 41 по описа за 2014 год. и взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по „искома молба“ предявена от П.Ж.П. *** против: 1. Районен съд (РС) гр. Хасково, респективно против Държавата; 2. Решение на РС гр. Хасково постановено по дело № 1134/2007 г. по описа на съда; 3. ЧСИ № 812, изп. д. № 306/2007 г. *** и изп. д. № 295/2009 г. на Окръжен съд гр. Хасково, ЧСИ № 875; 4. Й.Й.И. – „Балтимекс“ ООД ***, БУЛСТАТ ***, ДН ***; 5. ЧСИ № 812 – Р.С., ***, бул. „България“ № 47; 6. ЧСИ № 875 – З.З., ***; 7. „Райфайзен банк“ АД – ЦУ София; 8. Банка ДСК – Хасково, ул. „Свобода“ № 2.

В така наречената „искома молба“ са обективирани множество искания (сред които искане за отмяна на съдебно решение на РС гр. Хасково, обжалване действия на съдебни изпълнители и претенция за вреди в размер на 50000 лв.), нито едно от които обаче, не е подсъдно на Административен съд гр. Пловдив, доколкото от съдържанието на същата не се установява искане за отмяна на административни актове по смисъл на чл. 21 АПК, нито са налични твърдения за претърпени от П. вреди произтичащи от незаконосъобразни актове (отменени по съответния ред), действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица.

Във връзка с претенцията за вреди в общ размер на 50000 лв., следва да се добави, че репарирането на понесените от горепосочените ответници вреди може да стане по реда на чл. 2 от ЗОДОВ, съответно по общия ред на чл. 49 вр. чл. 45 от ЗЗД, като вреди произтичащи от непозволено увреждане, но не и по реда на чл. 203 и сл. от АПК.

С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че коментираните искания са подсъдни на общия граждански съд и по-конкретно на Окръжен съд – Хасково, съобразно правилата възведени в разпоредбите на чл. 104, т. 4, чл. 258 и чл. 436, ал. 1 от ГПК, и чл. 7 от ЗОДОВ. С оглед предписанията на цитираните законови разпоредби, образуваното пред Пловдивския административен съд производство по молбата подадена от П.Ж.П. ***, срещу горепосочените ответници, следва да бъде прекратено поради липса на родова подсъдност като процесуална предпоставка за допустимостта й, а делото следва да бъде изпратено по компетентност на Окръжен съд – гр. Хасково.

 

Така мотивиран, на основание чл. 135, ал. 2 АПК, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 41/2014 год. по описа на Пловдивския административен съд.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – гр. Хасково.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: