О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер    89           Година  2014, 14.01.            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – І Отделение, ІІІ състав

 

   На  14.01.2014 година

 

в закрито заседание в следния състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ КОМСАЛОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ТАНЯ КОМСАЛОВА а.х. дело номер 79 по описа за 2014 година и като обсъди :

 

Съдът констатира,че делото е образувано по повод на “жалба” на А. Д.П.,***, носачена против И. А. – президент и собственик на “Таксиметрови превози”АД, гр.П., фирма “Так­си 1”, като заявените претенции са за: 1. Образуване на проверка на фирма “Так­си 1” и търсене на отговорност; 2. Да се получат необходимите полагаеми па­ри (дивиденти) от същата фирма; 3. Да се напрви порверка на банките за полу­че­ни­те суми от магазин Кауфланд и 4. Да бъде призован на съд оспорващият.  

В жалбата се излагат съображения по подов развили се отношения между П. и посоченото юридическо лице. Същата жалба е входирана директно в съда.

Настоящият състав на Административен съд – Пловдив, след като разгледа та­­ка депозираната жалба, по повод на която е образувано настоящото производ­ство, я на­мира за процесуално НЕДОПУСТИМА, поради следните аргументи.

Административните съдилища са компетентни да разглеждат спорове, чий­то предмет лимитативно е изброен в нормата на чл.128 от АПК.

От “жалбата” по повод на която е образувано настоящото дело е видно, че спо­рът, повдигнат с нея не може да се подведе под никоя от хипотезите на цити­ра­­ната правна норма. Липсва административен акт (бито то индивидуален, общ или нормативен), действие или без­действие на административен орган, спорът за чи­ята законосъобразност да под­­лежи на разглеждане по реда на АПК от Адми­ни­ст­ративните съдилища, още по-малко случая попада в някоя от останалите хипо­­тези на чл.128 от АПК.

Отделно от това от същата тази “жалба” не може да се направи и извод за формулирана искова претеция, която да е подсъдна на общите съдилища.

В този смисъл и съдът намира че жалба,с която е сезира, е процесуално не­­­­­допустима, поради липса на предмет.

При горната констатация съдът счита, че на основание чл.159 т.1 от АПК жалбата следва да бъде оставане без разглеждане, а производството по делото прек­ра­те­но.

            Водим от горното, съдът:

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “жалба” на А.Д. П.,***, носачена против “И. А. – президент и соб­ственик на “Таксиметрови превози”АД, гр.П. фирма “Такси 1”, като ПРО­ЦЕ­СУ­АЛНО НЕДОПУСТИМА и

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2014г. по описа на Ад­ми­­­ни­стративен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до оспорващия за постановяването му.

 

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/

 

 

Вярно с оригинала,

 

Секретар:

 

Т.К.