О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 87

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІІ състав, в закрито заседание, проведено на 14.01.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

 

ЧЛЕНОВЕ:          1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

като разгледа ЧКАХД № 124 по описа на съда за 2014 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХІІІ от АПК.

 

Образувано е по постъпила касационна частна жалба от “Еко Стил” ООД – гр. Пловдив против Определение № 16095 от 20.12.2013 г., постановено по АХД № 18904/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, с което е прекратено производството по делото поради неизпълнение в седмодневен срок на разпореждането на съда за представяне по делото на доказателства за представителната власт на адвокат Л.М..

 Развиват се оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното определение. Иска се неговата отмяна и връщането на делото за разглеждане на жалбата по същество.

Съдът, след като прецени данните по делото, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 230 АПК, от активно легитимирана страна, което я прави процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

За да прекрати делото Районен съд – Пловдив е възприел следното:

С разпореждане от 26.11.2013 г. жалбата  на „Еко стил”ООД е оставена без движение до отстраняване на нередовностите й. Съобщение за това е редовно връчено на жалбоподателя на 28.11.2013г. В дадения от съда едноседмичен срок, който е изтекъл на 06.12.2013 нередовностите на жалбата  не били отстранени. Изложил е извод, че  жалбата следва да бъде върната на жалбоподателя, а производството по делото – прекратено.

Съображенията на Районния съд не могат да бъдат споделени. Не съответства на действителността изложеното в мотивите на определението.

От делото е видно, че доказателства за представителната власт на адвокат Л.М. са представени още на 27.11.2013 г. /л. 9-л.10/. Ирелевантно е обстоятелството, че указанията на съда са изпълнени в момент, предшестващ получаването на съобщението за оставяне на жалбата без движение.

При така описаните обстоятелства, обжалваното определение ще бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение № 16095 от 20.12.2013 г., постановено по АХД № 18904/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:              1.

 

 

 

2.