РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Административен съд  Пловдив

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 246

гр. Пловдив,  30 януари   2014 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІ с., в закрито заседание на  тридесети януари през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

като разгледа   адм. дело № 137  по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е образувано по жалба на П.П.П.,***. 

В същата не е посочено кой ИАА, действие или бездействие на административен орган се оспорва. За уточняване на това обстоятелство и с оглед необходимостта от формиране на предмета на спора производството по делото е оставено без движение с изрично разпореждане на съда от 17.01.2014 г. С оглед отстраняване на посочените от съда нередовности от страна на жалбоподателя е подадена повторна жалба, входирана в регистратурата на АС-Пловдив на 28.01.2014 г., придружена с внесена ДТ. В нея обаче отново не се посочва кой ИАА, действие или бездействие на административен орган се оспорва, което прави  жалбата недопустима.

При това положение следва да се приеме, че нередовностите не са отстранени в указания от съда срок. Липсата на конкретно уточняване от кой ИАА, действие или бездействие се търси защита е достатъчно основание за оставяне жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното съдебно производство.

Ето защо, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на П.П.П.,***.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 137/2014 по описа на Административен съд-Пловдив.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Председател: