РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Административен съд  Пловдив

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 198

 

град Пловдив, 27 януари  2014 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в закрито заседание на  двадесет и седми януари  през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

 

            Председател: Мария Златанова 

                   Членове:  Милена Несторова - Дичева 

                                     Мариана Михайлова

 

 

като разгледа докладваното от съдията Дичева ЧКАНД № 179 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.В.П. ***, против Разпореждане № 16951/12.12.2013 г. по НАХД № 6706/2013 г. на РС-Пловдив, с което  е прекратено производството по делото и разпореждането е изпратено до Сектор Общинска полиция гр.Пловдив за сведение.

Административен съд Пловдив, в настоящия си състав намира, че частната жалба е подадена от страна, за която разпореждането е неблагоприятно и прегражда по-нататъшния ход на делото, и в срока по чл.230 АПК, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

За да прекрати производството по делото, районният съд е приел, че жалбата е недопустима, тъй като се оспорва нарушение, за което е наложена глоба с атакувания фиш. Затова и съобразно нормата на чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.42, ал.2 от НРСППППСТГП следва на лицето, което оспорва извършването на нарушението да се състави акт. Освен това, ПРС е приел, че обжалваната глоба с фиш не е от кръга на актовете, визирани в ЗАНН, и не подлежи на разглеждане от съд по този ред и жалбата е недопустима. Според съда, в конкретния случай следва да се приложи чл.39, ал.3 ЗАНН като при оспорване на  нарушението от страна на  Община Пловдив да му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който да се издаде наказателно постановление, което подлежи на съдебен контрол.

Разпореждането е правилно. Неоснователно е позоваването на частния жалбоподател на решение № 1 от 01.03.2012 г. на Конституционния съд на РБ по к.д. № 10/2011 г., с което е обявен за противоконституционен чл.189, ал.13 ЗДвП, както и на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, доколкото с обжалваното разпореждане не се накърнява правото на защита на частния жалбоподател, тъй като това право е упражнено преждевременно. Това е така, защото, както е посочил  и районният съд, нормата на чл.39, ал.2 и 3 ЗАНН предвижда особена процедура при несъгласие на нарушителя да заплати наложената с фиш глоба – за нарушението трябва се състави акт, въз основа на който трябва да се издаде наказателно постановление, което подлежи на обжалване пред съд. В този смисъл е и нормата на чл.59, ал.1 ЗАНН, която изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, и този обхват не може да бъде разширяван по никакъв начин. В настоящия случай не се касае за електронен фиш, следователно правилен е изводът на районния съд, че глобата с фиш не подлежи на пряк съдебен контрол и жалбата е недопустима.

В цитираната норма на чл.39 ЗАНН законодателят е предвидил възможност за съдебно обжалване, но не пряко на фиша, а на наказателното постановление, което административнонаказващият орган е длъжен да издаде, когато нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата. Поради тази причина районният съд е разпоредил и връщане на административнонаказателната преписка на Община Пловдив за довършване на административнонаказателното производство.

Предвид изложеното, разпореждането като правилно следва да бъде оставено в сила. Затова и на основание чл.235, ал.1 АПК Административен съд Пловдив, ХIХ касационен състав,

                                                                         

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 12.12.2013 г. по НАХД № 6706/2013 г. на РС-Пловдив, с което производството по делото е прекратено.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

           

 

                                                                                   2.