РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Административен съд  Пловдив

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

249

 

гр. Пловдив,   30 януари  2014 год.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение, ХІ с., в закрито заседание на  тридесети януари през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева       

                  

като разгледа   адм. дело № 302  по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на А.И.Д. ***, против отказ на Кмета на Община Първомай да издаде заповед за изземване по чл.34 от ЗСПЗЗ, обективиран в писмо  изх.№ 88-00-7 от 16.01.2014 г. /видно от изложеното в жалбата и изричното посочване в т.7 на последния лист от жалбата/.

Съгласно нормата на § 19 от Закона за изменение допълнение на АПК, пуб­ли­куван в ДВ бр.39, 2011г., индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и отказите за издаването им подлежат на об­жал­ване пред съответния Районен Съд като първа инстан­ция по реда на АПК.

В този смисъл и на основание посочената разпоредба настоящият правен спор не е родово подсъден на Админи­ст­ра­тивен съд – Пловдив като първа инс­тан­­ция, съобразно и правилото на чл.133 ал.1 от АПК, и доколкото съдът следи слу­жебно за спаз­ване на тази под­съдност, на ос­но­вание чл.135 ал.2 от АПК, де­ло­то след­ва да се прекрати, ка­то се изпрати съ­що­то на компетентния да го разгледа ка­то пър­ва инстанция по правилата на ро­до­ва­та под­съдност съд – Районен съд – Първомай.

Ето защо и поради мотивите изложени по – горе,

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Първо отделение, ХІ състав :

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 302/2014г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ХІ състав, като

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Първомай.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

Председател: