РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 

 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 175

гр. Пловдив, 23.01.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІІ състав в открито заседание на осми юли две хиляди и  четиринадесета година в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 

при секретаря МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА, като разгледа докладваното от съдията ГЕОРГИ ПАСКОВ административно дело № 631 по описа за 2014год., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е образувано по искане на С.К.С., ЕГН **********,*** за осъждане на Началника на РДНСК-Южен Централен район да издаде заповеди за премахване на незаконни строежи,  които са констатирани с Констативен акт № 99, Констативен акт № 98 и Констативен акт № 97 всичките от  26.06.2012г. 

          Производство по реда на чл. 256 и сл. от АПК.

          По допустимостта на жалбата, съдът констатира следното:

          Съгласно чл. 257, ал. 1 от АПК бездействието на административен орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове. Цитираната норма се отнася до фактически действия, а не до издаването на индивидуални административни актове.

          В тези случаи контролните органи действат служебно и при констатирано незаконно строителство издават актове за спиране, забрана на ползването или за премахване на незаконни строежи, които актове, съгласно чл.214, т.3 от ЗУТ, представляват индивидуални административни актове. Посочената норма е специална и не предвижда обжалване на отказите, били те изрични или мълчаливи, изцяло или отчасти, за издаване на такива актове. На съдебен контрол подлежи актът, издаден от началника на РДНСК, но не и преценката му дали да издаде такъв акт. В случая отказите на оправомощените органи за издаване на заповеди по реда на чл. 225 от ЗУТ не подлежат на съдебен контрол. Органите на ДНСК не са обвързани с постъпили сигнали и претенции на други лица, а доколкото са сезирани с такива, то те служат само като информация за проверка досежно евентуални нарушения при извършването на строителство. В конкретния случай  обаче административния орган не е задължен да издадена заповед за премахване, спиране и др., а това зависи изцяло от неговата преценка.

          Ето защо съдът намира, че в случая не е приложима нормата на чл. 257 АПК, тъй като не е налице нормативно определено задължение за осъществяване на фактически действия от страна на РДСК.

          Следователно искането на С.К.С. е подадено при липсата на правен интерес, поради което се явява недопустимо и като такова ще следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

          ОТМЕНЯ определението с което е даден ход по същество на делото.

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.К.С., ЕГН **********,*** за осъждане на Началника на РДНСК-Южен Централен район да издаде заповеди за премахване на незаконни строежи,  които са констатирани с Констативен акт № 99, Констативен акт № 98 и Констативен акт № 97 всичките от  26.06.2012г. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 631/2014 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав.

          Определението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.                  

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :    /П/