О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 99

 

гр.Пловдив, 16.01.2015 г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, ІХ състав в закрито заседание на 16.01.2015  година в състав:

 

                                                                  Председател: Велизар Русинов

 

разгледа докладваното от съдията-докладчик адм.д. №641 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал. 1 от АПК и е образувано по жалбата  на Д.С. ***.02.2014г. по описа на Административен съд – Пловдив против Заповед №6-213-604 от 02.12.2013г. ,издадена от    Кмета на Район “Тракия”Община Пловдив.

 По делото е постъпила писмена молба, с вх. №834/15.01.2015г. по описа на Административен съд - Пловдив от Д.С. , с която се заявява, че желае да бъде прекратено производството по адм.д. №641 по описа на съда за 2014 г.   на Административен съд - Пловдив .

Съдът, като взе предвид подадената молба с вх. №834/15.01.2015г. по описа на Административен съд - Пловдив  с която оттегля жалбата си по  оспорване, приема, че са налице условията на чл. 159, т. 8, във връзка с  чл. 155, ал. 3 от АПК, и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство следва да бъде прекратено. С отказа от оспорване по жалбата подателят на жалбата е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда. Относно разноските с оглед изхода на производството  , съгласно Тълкувателно решение № 3 от 13.05.2010 г на Върховният административен съд на Република България – Общо събрание на колегиите в случаите, в които съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата си какъвто е случая , страната подала жалбата  дължи заплащане на разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато административният орган е представляван от юрисконсулт в съдебно-административното производство както е настоящия случай,т.е. на ответника следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в минималния определен от наредбата размер-300/триста /лв.

 

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Оставя без разглеждане жалбата на  Д.С. ***.02.2014г. по описа на Административен съд - Пловдив .

Прекратява производството по адм. дело № 641/2014 г. по описа на Административен съд- Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните.

Осъжда Д.С. *** да заплати на Община Пловдив,Район “Тракия” разноски в  размер-300/триста/лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  в 007-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                         Председател: