Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер  199             Година  2013, 24.01          Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав

 

   на 05.12.2012 година

 

в открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

 

Секретар: С.С.

                                        

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 1642 по описа за 2011 година и като обсъди :

 

       Производство пред първа инстанция.

Постъпила е жалба от Политическа партия “Атака” с адрес на призоваване гр.София, бул.“Васил Левски”№90, ет.1, ап.2 срещу Заповед №11ОА-1230/19. 05.2011г. на Кмета на Общи­на – Пловдив, с която е разпоредено прекратява­нето на договор за наем от 17.03.2008г. за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, Район “Централен”, ул.”Княз Алексан­дър І”№27, представляващ зала с площ 33 кв.м..

Недоволен от така постановения административен акт жалбоподателят го счита за незаконосъобразен, като излага конкретни основания за това и настоя-ва за отмяната му.

Ответникът по жалбата – Кмет на Община – Пловдив не взема становище по нея.

Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, седми състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ-водство доказателства, намира за установено следното.

Не е спорно между страните сключването на дата 17.03.2008г. на договор за наем, по силата на който Община – Пловдив е предоставила ползването вър­­ху посочения павилион от жалбоподателя –  полити­ческа партия “Атака” по реда на чл.14 ал.4 ЗОС, като договорът е бил със срок от 3 години/така клауза 2 от съглашението/.

Съгласно новелата на чл.14 ал.4, изр. първо ЗОС “Отдаването под наем на имоти по ал.1 за нуждите на общинските ръководства на политическите пар­тии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се из­вършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наред­бата по чл.8, ал.2 .

        В своя страна в общинската Наредба за реда за придобиване, управле­ние и разпореждане с общинската собственост/действала към момента на сключ­ване на договора/ е посочено, че “Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се отдават под наем нежилищни имоти - частна общинска собст­веност, за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. Въз основа на заповедта кметът на общината сключва договор за наем със срок до 3 години. Един месец преди изтичане на срока, договорът може да бъде про­дължен за още три години със заповед на кмета на общината и допълнително споразумение към договора”/така чл.18 ал.5/.

Т.е. през 2008г. е било сключено именно такова съглашение, което и спо­ред тогава действалата, а и според по – късно приетата нова общинска На­редба от ОбС – Пловдив през 2010г./в сила към датата на издаване на оспо­ре­ния акт/ в нормата на чл.15, сочи създаването на срочно право на ползване върху общинския имот в полза на политическата партия.

С представеното допълнително споразумение/анекс/ към основния дого­вор по същество липсва промяна досежно този съществен елемент на правна­та връзка.

При това положение на нещата съвсем основателно е прекратено наемно­то правоотношение на основание чл.17 ал.3, т.5 от действащата общинска На­ред­ба или чл.15 ал.1, т.4 във вр. с ал.4 ЗОС, а именно поради изтичане сро­ка на договора, като тук наемното пра­воотношение не може да бъде продълже­но както в общото гражданско законо­дателство в хипотезата на чл.236 ал.1 ЗЗД.

По отношение конкретните възражения на жалбоподателя, касаещи липса­та на адресат, то в акта изрично се сочи съглашението, което се прекратява и коя е другата страна по него – политическа партия “Атака”.

Не се споделя от този състав на съда и извода на оспорващия, че лисват фактически и правния основания за издаването на акта – същите се ясно и недвус­мислено визирани, като не е необходимо допълнителното им мотивира­не/например досежно основанието за прекратяване – изтичане на срока на съг­лашението не е необходимо по – специално да се сочи кога е изтекъл точно сро­ка или коя точно клауза визира изтичането на срока като основание за прек­ратяване на правната връзка/.

Що се отнася до генералното възражение за несъобразяване с целта на ЗОС във връзка със Закона за политическите партии и по-специално досежно задоволяване на специфичните потребности на партиите, като основен субект на политическия живост в Държавата, то тези доводи не могат да бъдат споде­лени не само на база изричното принципно законодателно решение, но и във връз­ка с фактите в конкретния казус/например липсва писмено искане от пар­тия­та за сключване на договор за имота за нов срок след 2011г. така, както е входирано подобно през лятото на 2009г., представено с жалбата/.

При това положение оспореното административно решение  е постанове­но от компе­тен­тен орган, в изис­куе­мата се от закона форма, при спазване на ад­министра­тив­но – произ­водст­вените правила за издаването му и същото е в съот­ветствие с материално – прав­ните раз­по­редби и с целта на закона.

С оглед на изложеното Заповедта е законосъобразна, поради което и жал­ба­та срещу нея следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

 Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “Атака” с адрес на призо­ваване гр.София, бул.“Васил Левски”№90, ет.1, ап.2 срещу Заповед №11ОА-1230/19.05.2011г. на Кмета на Общи­на – Пловдив, с която е разпоредено прек­ратяването на договор за наем от 17.03.2008г. за недвижим имот – частна об­щинска собственост,находящ се в гр.Пловдив,Район “Централен”,ул.”Княз Алек­­­сан­­дър І”№27, представляващ зала с площ 33 кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :