Р Е Ш Е Н И Е

№ 977

 

гр. Пловдив, 14 октомври 2008 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на втори октомври през две хиляди и осма година в състав:

                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравка Диева

                                                                                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: Милена Несторова-Дичева

                                                                                                                                                                                                                        Недялко Бекиров

при секретаря Гергана Георгиева и с участието на прокурора Йоаким Цветков, като разгледа докладваното от чл. съдията Недялко Бекиров административно, касационно дело №1453 по описа на съда за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.9, ал.2 и чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), образувано по жалба на Регионален директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, против решение №163 от 11.06.2008г. по НАХ дело №1583 по описа на Районен съд- Пловдив за 2007г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление (НП) №2007-К-0483 от 16.07.2007г., издадено от Регионален директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ”Хепи Трейдинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Отец Паисий” №32, са наложени имуществени санкции в общ размер от 800,00 лева. Претендира се отмяна на решението на районния съд поради неправилност и постановяване на решение по същество, с което да се потвърди процесното НП.

Ответникът по делото- ”Хепи Трейдинг” ЕООД не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Й.Ц., изразява становище за неоснователност на жалбата и иска решението на районния съд да се остави в сила.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което се явява допустима. А разгледана по същество е неоснователна.

Съдът намира за безспорно установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че при извършена проверка на 20.02.2007г., около 10,30ч., в търговски обект- магазин за дрехи, с площ от около 10,00 кв.м., находящ се в подлез “Централна гара”, от служители на Комисията за защита на потребителите (КЗП), е било установено, че в обекта не се поддържа регистър на предявените рекламации, тъй като при поискването му, продавач-консултантът не представил такъв. Освен това, в магазина се предлагали за продажба дамски блузи, дамски дънки, дънкови поли и дамски жилетки, които били внос от Китай и Турция. Посочените дрехи имали етикети на български език, с отразена в тях информация за вида на стоката, страната на произход, наименованието, данни за съдържанието на текстилните влакна, вложени в производството, международните символи за гладене, пране и химическа поддръжка, но в етикетите нямало посочен на български език вносител на стоката. Резултатите от проверката били надлежно отразени в констативен протокол с №К-19497 от 20.02.2007г., като на търговеца било наредено да представи на 01.03.2007г. в Регионалната дирекция на КЗП-Пловдив, съгласно чл.192, т.2 от ЗЗП, редица документи. Дружеството не изпълнило направените предписания, поради което на 25.04.2007г., въз основа на резултатите от проверката бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) №К-0483, в който действията на търговеца били квалифицирани като административни нарушения по смисъла на чл.9, ал.2, чл.127, ал.2 от ЗЗП и последвало издаването на процесното НП.

Районният съд правилно и обосновано е възприел фактическата обстановка по делото и на основата на верните фактически дадености е приложил материалния закон правилно, като е отменил наложените имуществени санкции заради вменените на дружеството административни нарушения по смисъла на чл.9, ал.2 и чл.127, ал.2 от ЗЗП.

Съгласно чл.9, ал.2 от ЗЗП, задължителен реквизит на етикета на предлаганата стока е информацията за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, като за неизпълнение на това задължение е предвидено налагането на санкция. В случая, районният съд е приел за установено от фактическа страна, че са налице достатъчно доказателства, за да се приеме, че е налице извършено нарушение на посочената норма, който извод се споделя и от настоящата инстанция. В същото време обаче, както в АУАН, така и в НП не е посочена датата на извършване на нарушението, което обстоятелство районният съд правилно е квалифицирал като съществено нарушение на процесуалните правила, обуславящо незаконосъобразността на наложената имуществена санкция в размер на 300,00 лева. Изпълнителното деяние на нарушението по чл.9, ал.2 от ЗЗП представлява проява на бездействие, за което задължително е следвало в рамките на административното производство да се установи и съответно посочи срока, през който то е продължило, според изискванията на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Разбира се, според разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, наказателно постановление може да бъде издадено и при допусната нередовност в АУАН, при положение, че извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и вината му са безспорно установени, но доколкото в производството пред административния орган не е установена датата на извършване на нарушението и районният съд е бил препятстван да осъществи проверка относно спазването разпоредбите на чл.34, ал.1 от ЗАНН, уреждащи преклузивни срокове за образуване на административнонаказателното производство, то същата се явява неприложима в случая.

На следващо място, според чл.127, ал.2 от ЗЗП, търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации, без в закона да е посочено къде следва да се съхранява този регистър. По аргумент от разпоредбата на чл.127, ал.4 от ЗЗП, сочеща местата за предявяване на рекламации, регистърът трябва да се поддържа в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца, или на друго място, ако такова място е определено в договора или в документа за гаранция. В случая, както правилно е посочил и районният съд, безспорно е установено, че в обекта, където е била извършена проверката на 20.02.2007г., не се е поддържал регистър на предявените рекламации, но за да бъде съставомерно административното нарушение е следвало да се установи, че такъв регистър не се поддържа и на адреса на управление на търговеца или пък на място, определено с договор за покупко-продажба или в документ за гаранция на стока. В направените предписания в констативния протокол от 20.02.2007г., както и в изпратените до “Хепи Трейдинг” ЕООД два броя писмени задължителни разпореждания, съответно с Изх.№П-03-436 от 08.03.2007г. и Изх.№П-03-459 от 16.03.2007г., не е посочено, че дружеството трябва да представи в РД-Пловдив на КЗП регистър на предявените рекламации. Следователно, липсват предпоставки, които да обосноват несъмнен извод за наличие на съставомерно деяние по смисъла на чл.127, ал.2 от ЗЗП, която липса е резултат от проявено бездействие от страна на органите на КЗП, респективно налице е съществено нарушение на процесуалните правила, поради което постановената от районния съд отмяна на НП, в частта, с която е наложена имуществена санкция на търговеца заради нарушение на чл.127, ал.2 от ЗЗП в размер на 500,00 лева, е постановена при правилно прилагане на закона.

При така установената фактическа обстановка и поради изложените съображения, съдът не констатира да е налице твърдяното от касатора касационно основание- неправилно прилагане на закона, поради което жалбата се явява неоснователна и като такава не следва да се уважава.

            Ето защо и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

           

ОСТАВЯ В СИЛА решение №163 от 11.06.2008г. по НАХ дело №1583 по описа на Районен съд- Пловдив за 2007г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №2007-К-0483 от 16.07.2007г., издадено от Регионален директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ”Хепи Трейдинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Отец Паисий” №32, са наложени имуществени санкции в общ размер от 800,00 лева.

            Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:     1………………

 

2………………