Р Е Ш Е Н И Е

Град Пловдив, 02.12.2008 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на седми ноември две хиляди и осма година в състав:

 

                                 Административен съдия: СТОИЛ  БОТЕВ

 

при участието на секретаря К.Р., като разгледа докладваното от съдията адм. дело №1834 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 118 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Жалбоподателят  В.Н.Н. с ЕГН *********, като управител на  "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД - гр. Пловдив, със съдебен адрес в гр. Пловдив бул. Христо Б. № 105 ет. 1 офис 1 обжалва  Решение № 270/18.08.2008г. на Директора на ТП на НОИ с което се потвърждава разпореждане №546/01.07.2008г., издадено от Ръководител на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив.

В жалбата се твърди, че ревизията била извършена прибързано и без да се вземе предвид нормативната уредба към март 2004г., и празнотите в нея, които са довели до измененията от 15.10.2004г. обнародвани в ДВ бр. 88 от 08.10.2004г. При прехвърлянето на търговското предприятие от ЕТ "МИЛЕНА СТИЛ-ВЕСЕЛИНА НЕЦОВА" на "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, трудовите договори на Марче Кирязова Данаилова и Милена Пенчева Нецова не се прекратяват. Посочените в акта Заповеди с номера 29 и 30 не се отнасят за прекратяване на трудово правоотношение. Заповеди 29 и 30 и Трудовите договори №21 и 23 в "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД са направени, за да има документ, на базата на който да се попълнят Приложение 1 по Наредба №5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62 ал. 4 от КТ за да се обяви смяната на работодателя поради не съществуването на Приложение 5 във връзка с чл. 123 от КТ по същата наредба към датата на прехвърляне на търговското предприятие - март 2004г. Приложение 5 за прехвърляне на работниците по чл. 123 от КТ се създава с изменение на Наредбата шест месеца по-късно - 15.10.2004г. Още повече в трудовите договори в "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД изрично е вписано, че се подписват във връзка с чл. 123 от КТ т.е, продължава правоотношението без да се прекратява, Едновременно с това са подписани и Допълнителните споразумения на основание чл. 123 от КТ, който член урежда трудовото правоотношение при прехвърляне на търговско предприятие от които е видно, че трудовите правоотношения не са прекратени.

Твърди се, че смяната на работодателя при прехвърляне на търговското предприятие съгласно установената практика в НОИ към 10.03.2004г. става чрез подаване на Приложение 1, съгласно Наредба № 5 с което първо работниците се прекратяват от регистър трудови договори, като работници на продаденото предприятие и ново Приложение 1 с което работниците се регистрират като такива в дружеството купувач.

Към датата на изкупуване на търговското предприятие 10.03.2004г. Приложение №5 не съществува, което води до противоречива и порочна практика. При това положение жалбоподателя е бил принуден да обяви смяната на работодателя, като  използва единствения съществуващ по наредбата към този момент формуляр Приложение №1.

В трудовия договор с новия работодател, който е обявен в НОИ изрично е отразено сключването му във връзка с чл. 123 от КТ, т.е. без прекратяване на трудовото правоотношение, тъй като смяна на работодателя на база допълнително споразумение между работника и новия работодател по чл. 123 от КТ към 10.03.2004г. не може да бъде обявена в НОИ по никакъв начин. Причината за това е празнотата в нормативната уредба към март 2004г.

Неоснователно било и твърдението на страница трета от Решение №270, че "Работодателите, при които са преминали работници и служители по реда на чл. 123 ал. 1 от КТ от 02.01.2003г. до 15.10.2004г. подават уведомления за тях до 31.01.2005г."

С оглед на разпоредбата на чл. 123 от КТ са подписани между страните Допълнително споразумение по чл. 123 от КТ, Заповед за прекратяване на стария и сключване на нов Трудов договор, в който изрично е записано, че се сключва във връзка с чл.123 от КТ, за да могат да се синхронизират документите в досието на работника с подадената информация в регистър трудови договори във връзка с прехвърлянето на предприятието и за да могат да се вземат данни за попълване на Приложения 1 за обявяване на смяната на работодателя.

Неоснователни са констатациите в Ревизионния акт, че лицата Марче Кирязова Данаилова и Милена Пенчева Нецова нямат качеството на осигурени лица. Констатациите са направени без да се вземат предвид всички документи по трудовите досиета поради прибързаното приключване на ревизията и без да се изясни нормативната уредба към момента на прехвърляне на търговското предприятие.

Ответникът-Директор на РУ”СО”-Пловдив, чрез ю.к. Поборникова моли съдът да остави без уважение жалбата на "Милена стил" ЕООД – гр Пловдив, да се потвърди Решение № 270/18.08.2008 г. на Директора на РУ "СО" – гр.Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № 546/01.07.2008 г. за събиране на суми по частичен ревизионен акт за начет пореден № 546/01.07.2008г. В представеното становище на л.112 се обсъжда съставянето, връчването и обжалването на частичен ревизионен акт за начет, както и депозирането от осигурителят на молба в РУ "СО" - гр.Пловдив с вх. №М-1203, с приложени допълнителни споразумения по чл.123 от КТ за Марче Кирязова Данаилова с ЕГН ********** и Милена Пенчева Нецова с ЕГН **********. Твърди се, че приложените доказателства са в пълно противоречие с представените в хода на ревизията от страна на дружеството заповеди и трудови договори за двете лица, които са с правно основание разпоредби от Кодекса на труда, които изключват съставяне на допълнителни споразумения. Констатациите в частичния ревизионен акт за начет се подкрепят и от подадената в Регистъра на трудовите договори информация за двете лица, а именно - за прекратяване на трудовите им правоотношения с ЕТ "Милена стил - Веселина Нецова" - гр.Пловдив и за нововъзникнали трудови правоотношения с ЕООД "Милена стил" - гр.Пловдив. Твърди се, че “празнотата в законодателството” е запълнена с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5/2002г. в сила от 15.10.2004 г. Обосноваването  с указателно писмо с вътрешноведомствен характер на Главна дирекция "ОВКО" при НАИ - гр.София. е неправилно и в противоречие с разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/2002г. /в сила от 15.10.2004г/ Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Настоящият състав на Административен съд – Пловдив, след преценка на събраните по делото доказателства и становища, поотделно и в тяхната съвкупност намира жалбата за подадена в законоустановения срок и при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото на жалба по административен ред, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

 От изпратената админ. преписка /л.8-101/ се установи, че със Заповед № 605/16.06.2008 г. на Директора на РУ "СО" – гр. Пловдив, във връзка с предоставен от НОИ - гр.София списък на лица, при които началната дата на временната неработоспособност съвпада с началната дата на възникване на трудовото правоотношение е открита частична ревизия по разходите на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за осигурителя "Милена Стил"ЕООД–гр. Пловдив. В хода на ревизията контролният орган на РУ "СО" – гр.Пловдив установява, че лицата Марче Кирязова Данаилова, ЕГН ********** и Милена Пенчева Нецова, ЕГН ********** са освободени от фирма ЕТ "Милена Стил - Веселина Нецова" по реда на чл.325, т.1 от Кодекса на труда /КТ/ съответно със Заповеди №№ 29 и 30 от 11.03.2004г, а на 12.03.2004г. са назначени по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ във фирма "Милена Стил" ЕООД - гр.Пловдив. Цитираните лица ползват отпуск поради бременност и раждане и отглеждане на малко дете, като осигурителят "Милена Стил" ЕООД започва да тегли от фондовете на държавното обществено осигуряване парични обезщетения за г-жа Данаилова и г-жа Нецова без същите да са отработили и един ден в едноличното дружество с ограничена отговорност, за който да им е изплатено трудово възнаграждение. Предвид горното, лицата не се явяват осигурени по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КCO/ през времето, през което за тях са теглени парични обезщетения от ДОО от осигурителя "Милена Стил" ЕООД - гр.Пловдив,

Във връзка с посоченото по-горе, на осигурителя "Милена стил" ЕООД гр. Пловдив е съставен частичен РА, за причинени вреди на държавното обществено осигуряване в общ размер на 4949,35 лева, от които 2856,43 лева - главница и 2092,92 лева - лихва, представляващи неправомерно изтеглени парични обезщетения за отглеждане на малко дете за лицата Милена Пенчева Нецова и Марче Кирязова Данаилова.

Съдът служебно провери и законосъобразността на  оспореният адм. акт, съобразно чл. 146 АПК. При служебната проверка се установи наличието на материална компетентност, спазване на установената форма за издаването на акта и правилно  прилагане на материалните правни норми при  издаването на Решение № 270/18.08.2008г. на Директора на ТП на НОИ и на Разпореждане №546/01.07.2008г., издадено от Ръководител на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив.

В  о.з. на 07.11.2008г. /л.110/ жалбоподателя, чрез  процесуалния си представител адв. Александров  представя справка /л.108-109/ за изпратени уведомления по чл.62, ал.4 от КТ.

В хода “по същество” обсъжда разяснително писмо №91- 01-252 от 22.10.004 г. /л.36/ и твърди, че се прилагат избирателно норми от админ.орган, без да се е  запознал с цялото съдържание на Наредбата. Твърди, че прехвърлянето на търговско предприятие се прави в момент, когато е налице явна празнота в закона и порочната практика на  НОИ е в противоречие на разпоредбата на чл. 123 ал.1 от КТ, както и че към момента на прехвърляне на предприятието единствената възможност да се уведоми НОИ за прехвърлянето на работниците е да се подаде уведомление за прекратяване на трудовите договори на работниците на ЕТ и ново такова за започване на тяхната работа в дружеството. С последното изменение в наредба №5 се ликвидира тази порочна практика. Недопустимо е  административния орган да налага процедурни правила, които в последствие да водят до виновно поведение от страна на правни субекти. Претендира направените разноски по делото.

Админ. орган правилно е приложил материалния закон.

Съдът споделя изразеното становище от Директора на ТП на НОИ Пловдив /л.15/, че трудовите правоотношения на лицата с ЕТ "МИЛЕНА СТИЛ - Веселина Нецова" - гр. Пловдив са прекратени. Процесните  Заповеди съществуват като документ, съответно на л. 72 за Марче Данаилова и на л.78 за Милена Нецова. Непосредствено след тях в преписката са приложени “трудовите договори” на лицата с "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД, като тези заповеди и договори са приложени в преписката,  не са оспорени и са приети от съда. Същите ще бъдат кредитирани напълно от съда, като кореспондиращи с другите приложени и приети писм. доказателства.

Следва да се има предвид, че заповедите по чл. 325, ал.1 от КТ са подписани от собственика на ЕТ- Веселина Минчева Нецова, а трудовите договори по чл. 67, ал.1, т.1 са  подписани от управителя на "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД - гр. Пловдив - В.Н.Н..

 С влизането в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/2002 г. за ЕООД "Милена стил" - гр.Пловдив е възникнало задължението в срок до 31.01.2005г. да подаде уведомление в ТП на НОИ - гр.Пловдив за преминалите при него по реда на чл.123, ал.1 от КТ работници и служители. Това не е извършено от осигурителя, очевидно, защото такова преминаване - на основание чл.123, ал.1 от КТ за г-жа Нецова и г-жа Данаилова не е налице, което се подкрепя напълно от останалите събрани в хода на административното производство доказателства. Представянето от жалбоподателя на “допълнителни споразумения по чл.123 от КТ” след връчването на ревизионния акт за начет с молба № М-1203/20.06.2008г., не кореспондира с другите доказателства и не следва да отпадане отговорността  на МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД по чл.110, ал.1 от КСО.

Съдът не приема твърдяната от жалбоподателя “празнота на нормативната уредба” досежно прехвърлянето по чл. 123 от КТ. Както беше отбелязано по-горе налице са две “Заповеди за прекратяване на трудово правоотношение” по чл. 325, ал.1 от КТ/л.72 и 78/ от 11.03.2004г. които показват по безспорен начин волята на страните, т.е. желанието им да се прекрати трудовото правоотношение  по взаимно съгласие изразено писменно, без предизвестие. Безспорно е установено, че е налице прекъсване на трудовото правоотношение и ново назначаване по чл. 67 КТ.

Тези  обстоятелства са отразени в регистъра на трудовите договори - актуално състояние на всички трудови договори на ЕГН ********** - Марче Кирязова Данаилова и на ЕГН **********-Милена Пенчева Нецова, като са подадени уведомления за лицата за прекратяване на трудовите им правоотношения от 12.03.2004г. с ЕТ "МИЛЕНА СТИЛ - Веселина Нецова" - гр. Пловдив и уведомления за сключване на трудов договор, считано от 12.03.2004г. с "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД - гр. Пловдив. Това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя.

Съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда, издадена от Министъра на труда и социалната политика, обн. дв, бр. 88/2004г., в сила от 15.10.2004г., в § 11 от Преходните и заключителни разпоредби е записано "Работодателите, при които са преминали работници и служители по реда на чл. 123, ал.1 от Кодекса на труда от 02.01.2003г. до 15.10.2004г., подават уведомления за тях до 31.01.2005г.". Тези уведомления се подават от работодателя, приел работниците и служителите. Работодателят "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД - гр. Пловдив не е подал такива уведомления. Това обстоятелство също не се оспорва от жалбоподателя.

Предвид изложените по-горе правни изводи съдът счита, че жалбата следва да се отхвърли като неоснователна. От ответника се претендират разноски, поради което такива с оглед изхода на делото, следва да му се присъдят, на основание чл.7, ал.2, т.2 от Наредба №1/2004г., обн. ДВ бр.64/2004г в размер на 80/осемдесет/ лева.

Предвид горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на  В.Н.Н. с ЕГН *********, като управител на  "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД - гр. Пловдив, със съдебен адрес в гр. Пловдив бул. Христо Б. № 105 ет. 1 офис 1 срещу  Решение № 270/18.08.2008г. на Директора на ТП на НОИ с което се потвърждава разпореждане №546/01.07.2008г., издадено от Ръководител на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив.

ОСЪЖДА В.Н.Н. с ЕГН *********,  да заплати на НОИ Пловдив направените съдебни разноски в размер на 80 лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

Административен  съдия: