РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ …………….

гр. Пловдив,  27 август 2010 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на четиринадесети юни през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТАТЯНА П.

 

при секретаря Б.К. и участието на прокурора БОРИС МЕНДЕВ, като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА П. административно дело № 1217 по описа за 2009 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на Ж.Д.А., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ЕВК – Ж.А.”, ЕИК по БУЛСТАТ 115750838, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” бл. 202, вх. Г, ап. 1, Офис: ул. “Д-р Владо” № 26, подадена чрез адвокат С.Б., против Ревизионен акт /РА/ № 160900226/07.05.2009 г., издаден от С.Д.М.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 410/19.06.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 17376 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 12721,02 лв.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на административния акт в обжалваната част и се иска неговата отмяна. Допълнителни съображения се излагат в писмена защита приложена по делото. Претендират се направените по делото разноски.

3. Ответникът по жалбата – Директорът на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Претендира се присъждане на съответното юрисконсултско възнаграждение.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.

ІІ. За допустимостта :

5. Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил. Така постановеният, от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

 ІІІ. За фактите :

6. Настоящата ревизия се явява повторна и е извършена във връзка с Решение № 769/31.10.2008 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, отменящо РА № 1600800928/07.08.2008 г. на ТД на НАП гр. Пловдив относно установения размер на задължение по ЗДДС /отм./ за данъчни периоди м.02, м.06, м.07, м.08, м.12/2003 г. и м.01, м.02/2004 г., а преписката на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК е върната на ТД на НАП гр. Пловдив за извършване на нова ревизия. Цитираният РА № 1600800928/07.08.2008 г. на ТД на НАП гр. Пловдив, ведно с приложенията към него и посоченото решение на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, са приобщени към доказателствения материал по делото.

7. Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 801765/14.11.2008 г. издадена от Е.Н.А.– Началник сектор „Ревизии и проверки” при ТД на НАП гр. Пловдив, е сложено начало на повторната ревизията на жалбоподателя с обхват Данък върху добавената стойност за горепосочените данъчни периоди, като е определен краен срок за приключването й до три месеца считано от датата на връчване на посочената заповед (24.11.2008 г.). Последвала е ЗВР № 900226/20.02.2009 г. издадена от същия орган по приходите, с който срокът на ревизията е удължен до 24.03.2009 г.

8. В хода на производството, на основание чл. 117 от ДОПК е издаден Ревизионен доклад /РД/ № 900226 от 07.04.2009 г. Впоследствие на основание чл. 119, ал. 3, т. 1 от ДОПК е издаден и оспореният РА.

9. Този резултат е обжалван от дружеството, като с Решение  № 410 от 19.06.2009 г., Директорът на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП потвърждава процесия ревизионен акт в обжалваната пред настоящата инстанция част.

10. Всички цитирани актове са издадени от надлежно упълномощени органи по приходите, видно от приложените по делото упълномощителни заповеди – Заповед № РД-09-1/03.01.2007 г. издадена на основание чл. 11, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗНАП от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив и Заповед за определяне на компетентен орган № К 900226/10.04.2009 г. издадена от В.В.М.– началник сектор „Ревизии и проверки” при ТД на НАП гр. Пловдив.

11. С оспорения РА на жалбоподателя не е признато право на приспадане на данъчен кредите в общ размер на 17376 лв. на основание чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 6 и чл. 63 от ЗДДС /отм./, поради липса на действително извършени СМР по следните фактури, издадени от „РЕНАС - 02” ЕООД: № 0000000044/27.06.2003 г. с данъчна основа в размер на  6500 лв. и ДДС 1300 лв., № 0000000055 / 16.07.2003 г. с данъчна основа в размер на  27000 лв. и ДДС 540 лв.,  №0000000058 / 30.08.2003 г. с данъчна основа в размер на  23100 лв. и ДДС 4620 лв., № 0000000106/31.12.2003 г. с данъчна основа в размер на  4560 лв. и ДДС 912 лв., № 0000000107/31.12.2003 г. с данъчна основа в размер на  4700 лв. и ДДС 940 лв., № 0000000108/31.12.2003 г. с данъчна основа в размер на  4650 лв. и ДДС 930лв., № 0000000109/31.12.2003 г. с данъчна основа в размер на  4200 лв. и ДДС 840 лв., № 0000000111/31.12.2003 г. с данъчна основа в размер на  4190 лв. и ДДС 838 лв., № 0000000112/31.12.2003 г. с данъчна основа в размер на  11875 лв. и ДДС 2375 лв., № 0000000116/ 19.01.2004 г. с данъчна основа в размер на  4000 лв. и ДДС 800 лв., № 0000000117/21.01.2004 г. с данъчна основа в размер на  2375 лв. и ДДС 475 лв., № 0000000118/22.01.2004 г. с данъчна основа в размер на  1550 лв. и ДДС 310 лв., № 0000000128 / 24.02.2004 г. с данъчна основа в размер на  7100 лв. и ДДС 1420 лв., № 0000000129 / 26.02.2004 г. с данъчна основа в размер на  2230 лв. и ДДС 446 лв., № 0000000132 / 27.02.2004 г. с данъчна основа в размер на  3150 и ДДС 630 лв.

12. В тази насока на доставчика “РЕНАС - 02” ЕООД е извършена насрещна проверка, резултатите от която са обективирани в Протокол за извършена насрещна проверка /ПИНП/ № 1600-04-801765/06.02.2009 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив. В хода на същата е изготвено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице /ИПДПОЗЛ/. За връчване на посоченото искане са извършени две посещение на адреса за кореспонденция на дружеството, при които не е открит негов представител, упълномощено лице или служител определен да получава съобщени или книжа. В тази връзка са съставени Протокол № 8788/10.01.2009 г. и Протокол № 8909/21.01.2009 г. На 23.01.2009 г. на информационното табло на офис “Оборище при ТД на НАП гр. София е окачено съобщение по чл. 32 от ДОПК, което е свалено на 26.01.2009 г. поради явяване на упълномощеното лице А.Й.Д. с ЕГН **********, на което искането е връчено.

В деловодството на ТД на НАП – Пловдив, с вх. № 70-00-167/04.02.2009 г. са постъпили следните документи представени от “РЕНАС - 02” ЕООД: придружителни писма за подадени декларация обр. 1 в РУСО - Пловдив и копия на разплащателна ведомост, справка за постоянни данни и ФОТ за м.06, м.07, м.08 и м.12/2003 г., м.01 и м.02/2004 г.; дневници за продажби и счетоводни справки - извлечение на сметка 4532 за м.06, м.07, м.08 и м.12/2003 г.; дневник за продажбите и СД за м.01 и 02/2004 г.; процесните фактури; писмени обяснения. В последните Атанас Даскалов, в качеството му на “бивш генерален пълномощник” на “РЕНАС - 02” ЕООД е посочил, че СМР по фактурите, изискани от ТД на НАП гр. Пловдив, са извършени от дружеството без подизпълнители, със собствени физически ресурси. Има сключени договори за всяко СМР, както и приемо-предавателни протоколи обр. 19. За част от изкопните работи е наеман временен персонал с дневна надница. Техническото изпълнение е лично от него, както и от назначен във фирмата строителен техник.

От страна на “РЕНАС - 02” ЕООД не са представени извлечения от сметка 4532 за м.01 и м.02.2004 г., платежни документи, свидетелство за регистрация на ЕКАФП, извадки от контролните ленти от ЕКАФП за плащанията по процесните фактури, документи за собственост или наета складова база и други обекти, разпечатки на счетоводните регистри на гр. 20, оборотни ведомости към 31.12.2003 г. и 31.12.2004 г., трудови и граждански договори, разпечатки на счетоводните регистри на гр. 30, договори, приемо-предавателни протоколи, актове за строителство.

В хода на проверката е констатирано още, че “РЕНАС - 02” ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице, считано от 16.12.2002г. На 03.10.2005 г. регистрацията на лицето е прекратена по инициатива на данъчен орган. След проверка в информационния масив при ТД на НАП гр. Пловдив е установено, че процесните фактури са издадени на “ЕВК - Ж.А.” ЕТ. Същите са включени в дневника за продажби и СД за съответния период.

От представените разплащателни ведомости и справки за постоянни данни от страна на “РЕНАС - 02” ЕООД е установено, че в дружеството са работили на трудов договор четирима работници, назначени като шлосер, заварчик, стругар и технически изпълнител, т.е. няма назначен строителен техник. Тази информация е потвърдена от извършена проверка в информационния масив на ТД на НАП гр. Пловдив.

След анализ на резултатите от така извършената насрещна проверка на “РЕНАС - 02” ЕООД, органите по приходите са направили извод, че не се доказва наличието на материална, техническа и кадрова обезпеченост за извършване на спорните доставки - няма лица назначени на трудов договор, които да осъществяват договорените СМР, не са представени граждански договори за наети лица, не са представени никакви документи за наличието на дълготрайни материални активи, свързани с осъществяваната дейност (разпечатки на счетоводните   регистри   на   гр. 20,   оборотни   ведомости   към   31.12.2003 г. и към 31.12.2004 г.).

13. Във връзка с фактурите описани в параграф 11 от настоящото решение, органите по приходите са изискали от ревизираното лице писмени обяснения и множество документи подробно описани в ИПДПОЗЛ изх. № 94-00-501/22.01.2009 г. С опис вх. № 94-00-501/04.02.2009 г. изисканите документи и писмени обяснения са представени от страна на  Ж.Д.А.. Представени са договори, актове и протоколи за строителство, фактури за покупки и фактури за продажби, както и дневници за покупки, продажби и СД. В дадените обяснения А. е посочил обектите, на които са извършени строително-монтажните услуги от ЕТ “ЕВК - Ж.А.” за периода 2003 г. - 2004 г. Посочил е същото така и извършените СМР от “РЕНАС - 02”. Уточнено е, че строително-монтажните работи са изпълнени с материали на инвеститорите на съответните обекти и с материали на ЕТ “ЕВК - Ж.А.”, доставени директно на обектите с транспорт на доставчиците, а услугите са извършени с машини и съоръжения на инвеститорите.

14. На ревизираното лице е връчено второ ИПДПОЗЛ изх. № 70-22-2122/17.02.2009 г., във връзка с което е представена справка, според която ЕТ “ЕВК - Ж.А.” е извършил СМР на следните възложители: ПТКИТ “Д-р И. Богоров”, “Ела” ЕООД; “Евродом 2001” ООД, СД “Хелиос”, “Текон” ООД, ДП “Фонд Затворно дело”, “Дружба” АД, ЕТ “Кочовски - Гарант”, “Монолит 3” ООД, БРСП “Автоелектроника” ООД, “Винарска изба Пълдин” АД, гр. Перущица.

15. С цел установяване на действителния изпълнител на спорните СМР до всички посочени от А. възложители, органите на приходната администрация са изпратили ИПДПОЗЛ, с които са изискани следните данни, сведения и документи: договори, фактури, актове, приемо-предавателни протоколи и други документи, свързани с ЕТ “ЕВК - Ж.А.” за периода 01.06.2003 г. - 31.03.2004 г.; за кой обект и за какъв период от време ЕТ “ЕВК - Ж.А.” е бил изпълнител на СМР; какви фактури са издадени; какви договори са подписвани и актове по време на строителството; присъствена книга за обекта, книга за инструктаж и списък на работниците за посочения период; кое е материалноотговорното лице на обекта от страна на възложителя и от страна на ЕТ “ЕВК - Ж.А.”; за чия сметка са материалите за строителството; има ли подизпълнител, нает от ЕТ “ЕВК - Ж.А.” за обекта и за каква част от СМР, кой е подизпълнителя и за какъв период от време е работил.

16. Получени са следните отговори:

16.1.  От ПТКИТ “Д-р И. *** са представени писмени обяснения, в които е посочено, че лицето Ж.Д.А. с ЕТ “ЕВК -Ж.А.” е бил изпълнител на СМР - хидроизолация и отводняване на административна сграда, изкърпване и боядисване на засегнати площи, съгласно договор за строителство от 02.12.2003 г. В гимназията няма данни за наличие на присъствена книга, книга за инструктаж и списък на работниците, както и за чия сметка са материалите. Приложени са копия на договор за строителство, протокол за приемане на СМР от 12.12.2003 г, Акт за установяване годността за приемане на строежа, Протокол № 1 за установяване завършването и заплащането на натуралните видове строителни и монтажни работи към 11.12.2003 г., фактура № 148/12.02.2003 г. и авизо по бюджетно платежно нареждане.

При преглед на представения Договор за възлагане на строителство от 02.12.2003 г., сключен между ПГКИТ “Д-р И. Богоров” /Възложител/ и ЕТ “ЕВК - Ж.А.” /Изпълнител/, ревизиращите органи са установили, че съгласно чл. 1/1/ от същия “Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши на свой риск и със свои материали хидроизолация и отводняване на административна сграда – 250 кв.м., изкърпване и боядисване на 375 кв.м. засегнати помещения, съгласно приложена оферта и количествено-стойностна сметка”.

16.2. “ЕЛА” ЕООД - в писмени обяснения представени от управителя на дружеството същият е посочил, че ЕТ “ЕВК - Ж.А.” е бил изпълнител на СМР съгласно сключен договор за изработка относно ремонт на бензиностанция, находяща се в с. Труд за периода 01.10.2003 г. - 03.06.2004 г. “Ела” ЕООД води присъствени книги, които са съхранявани съгласно вътрешни правила 3 години. Тъй като този срок към настоящия момент е изтекъл, същите не могат да бъдат представени. Във връзка с подписания договор за изработка - материалите за извършените работи са за сметка на изпълнителя ЕТ “ЕВК - Ж.А.”. Управителят не знае дали при изпълнение на СМР едноличният търговец - изпълнител е ползвала подизпълнители, тъй като всички договори, фактури и протоколи са подписани с ЕТ “ЕВК - Ж.А.”.

От съдържанието на представения Договор за изработка от 01.10.2003г, сключен между “ЕЛА” ЕООД /Възложител/ и ЕТ “ЕВК - Ж.А.” /Изпълнител/, е установено, че “Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни със свои ресурси и сили, качествено и в срок основен ремонт, съгласно техническите изисквания в документацията за провеждане на открития конкурс и в обем, съгласно приложената количествена сметка.” /чл.1.1./ В чл. 6, т. 5 от договора е уговорено Изпълнителят да осигури вътрешния контрол, работната ръка, материалите, необходимото му оборудване, механизация и всичко друго до постоянно или временно естество, необходимо за изпълнение на работите по договора.

16.3. “ЕВРОДОМ 2001” ЕООД - От представляващия дружеството са представени писмени обяснения, съгласно които ЕТ “ЕВК - Ж.А.” е бил изпълнител на обект “Бензиностанция Анри – 64”, находяща се в с. Труд, по договор от 27.11.2003 г. за доставка на материали и изпълнение на СМР и е подписна приемо-предавателен протокол от 16.01.2004 г. Органите по приходите са установили, че в представения Договор за доставка на материали и изпълнение на СМР, според чл. 1 и чл. 2 доставката на материалите е за сметка на ЕТ “ЕВК - Ж.А.”. В обясненията си представляващият “ЕВРОДОМ 2001” ЕООД е потвърдил това обстоятелство. Дружеството-възложител не притежава присъствена книга за обекта, книга за инструктаж и списък на работниците за посочения период, тъй като друга фирма е била главен изпълнител на обекта. “ЕВРОДОМ 2001” ЕООД не е уведомено от ЕТ “ЕВК - Ж.А.” да е използвал подизпълнители на обекта.

16.4. ХЕЛИОС - ПЛОВДИВ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ” СД - От дружеството не е представено писмено обяснение, а само следните документи: фактура № 133/06.11.2003 г. и фактура № 147/11.12.2003 г., банкови извлечения от 11.11.2003 г. и от 18.12.2003 г. за плащане по фактурите, Протокол за количеството вложени материали, извлечение на сметка 401, дневник на покупките за ноември и декември 2003 г.

16.5. “ТЕКОН” ООД – Представена е фактура № 162/28.01.2004 г. на стойност 4415 лв. и ДДС 883 лв., за извършени изкопни работи и къртене на бетон и писмени обяснения от управителя на дружеството. Според обясненията, ЕТ “ЕВК - Ж.А.” е бил изпълнител на СМР на обект Хладилни камери гр. Пазарджик, за периода 08.01.2004 г. - 28.01.2004 г.  Издадена е данъчна фактура № 162/28.01.2004 г. Няма подизпълнител нает от ЕТ “ЕВК - Ж.А.” за обекта.

16.6. ДП “ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” - Представени са копия на издадена фактура от ЕТ “ЕВК - Ж.А.” № 82/10.06.2003 г. на стойност 4175 лв. и ДДС 835 лв. с предмет на доставка реконструкция табло ниско напрежение и изработване 5 бр. мерене ниско напрежение, протокол от 17.05.2003 г. оферта и платежно нареждане за 5010 лв. В придружителното писмо изх. № 42/16.02.2009 г. по описа на ДП “ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” е посочено, че на обекта не е имало подизпълнител. Въз основа на представената оферта е направен извод, че материалите са осигурявани от ЕТ “ЕВК - Ж.А.”.

16.7. ЕТ “Н. К. ГАРАНТ” -  Представени са копия на 8 броя издадени фактури от ЕТ “ЕВК - Ж.А.” с предмет на доставките СМР и Монтаж на метални конструкции по протокол. В дадените писмени обяснения е посочено, че ЕТ “ЕВК - Ж.А.” е бил изпълнител на СМР на обекти “Булсафил” ООД и “Сокотаб България” ЕООД, няма информация същият да е използвал подизпълнител за извършваните от него СМР на поверените му обекти. Договори по време на СМР не са подписвани. Към всяка фактури има приложен протокол, удостоверяващ вида на извършената услуга. За ревизирания период ЕТ “Н. К. ГАРАНТ” не притежава присъствена книга, защото работниците на горепосочените обекти са служители на наетата като подизпълнител фирма. Материалите за извършените СМР са за сметка на “КГ” ЕООД.

16.8. “ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН” АД – Перущица - Представено е копие на фактура № 181/12.01.2004г. издадена от ЕТ “ЕВК - Ж.А.” с предмет на доставка - ревизия и ремонт уредба 20 кV и ремонт 2 бр. трансформатори. Съгласно представените писмени обяснения е извършен годишен профилактичен преглед на трансформаторите в “Бутилково отделение” и “Шампански цех” на “Винарска изба Пълдин” АД, проба за диелектрична проницаемост на масло в трансформаторите и профилактика на трансформаторите. В книгата за инструктаж не са записани работници на ЕТ “ЕВК - Ж.А.”. Посочено е също така, че ЕТ не е бил изпълнител на СМР за периода от 01.06.2003 г. до 31.03.2004 г., както и че ако са вложени материали по ремонта, те са за сметка на ЕТ “ЕВК - Ж.А.”.

16.9. “ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД гр. Пловдив - Представени са копия на 6 броя фактури издадени от ЕТ “ЕВК - Ж.А.”. Към всяка фактура са приложени заявка за покупка на стоки, процедури по закупуване и плащане, сертификат за извършена услуга. Съгласно представените писмени обяснения от главния счетоводител на дружеството, ревизираното лице Ж.Д.А. с ЕТ “ЕВК - Ж.А. е бил изпълнител на откриване на повреди по кабели в “Дружба СЗ” АД – гр. Пловдив. Извършената дейност е в основните и спомагателни цехове на дружеството за периода 01.06.2003 г. - 31.03.2004 г. Няма подписани договори с ЕТ, няма присъствена книга за обектите, книга за инструктаж и списък на работниците за посочения период. Използваните материали са за сметка на “Дружба СЗ” АД. Не е имало подизпълнител нает от ЕТ “ЕВК - Ж.А.”***  Представени са копия на 9 бр. фактури издадени от ЕТ “ЕВК – Ж.А.”, споразумителен протокол от 30.12.2003 г., договор за изготвяне на работен проект и СМР от 01.06.2003 г. по част “Водопроводна и канализационна връзка”, договор от 01.06.2003 г. за изготвяне на работен проект и СМР по част “Електропровод, доставка и монтаж на КТП”, анекс от 24.07.2003 г., анекс от 29.07.2003 г., анекс за определяне на срок за изготвяне на проекта и срок за съгласуване на проекта, приложение 1-2 броя, споразумителен протокол от 30.12.2003 г, протокол за установяване на извършените СМР. Според представени писмени обяснения от главния счетоводител на дружеството, ЕТ “ЕВК – Ж.А.” е подизпълнител на фирма “Монолит 3” ООД по договор за СМР от 01.06.2003 г. за обект  Техномаркет - гр. Пловдив. Извършено е СМР за 2003 г., 2004 г., което е фактурирано съгласно приложените фактури - общо на стойност - 115657,22 лв. и начислен ДДС 23131,44 лв. Плащането на фактурите е извършено па банков път. В обяснението е посочено, че по време на извършване на СМР, всички подизпълнители на фирма “Монолит 3” ООД са се подписвали в книга за инструктаж при започване на работа на обекта, но към настоящия момент същата не може да се представи от възложителя. Дружеството не може да даде информация за подизпълнител на ЕТ “ЕВК - Ж.А.”, поради факта, че това е задължение по изпълнение на договора изпяло за сметка на ЕТ “ЕВК Ж.А.”. Една част от материалите, вложени в строителството са за сметка на “Монолит 3” ООД, а друга част, в зависимост от договора са  за  сметка на подизпълнителя.

След преглед съдържанието на представения договора от 01.06.2003 г., органите по приходите са установили, че съгласно раздел ІІ “Цена на договора” т. 4., в  стойността на договора са включени и всички необходими материали, строителна механизация и работна ръка, като във връзка с тази клауза от договора изпълнителят се е задължил да осигури необходимата строителна механизация, материали и работна ръка според (раздел VІ “Задължения на изпълнителя” т. 2.).

16.11. БРСП “АВТОЕЛЕКТРОНИКА” ООД Пловдив - Представени са копия на 3 броя фактури издадени от ЕТ “ЕВК – Ж.А.”. Съгласно представените писмени обяснения от дружеството - ЕТ “ЕВК - Ж.А.” неколкократно е бил нает за ремонтни работи по ел. захранването на БРСП “Автоелектроника” ООД. Ремонтите са били наложителни поради извършени кражби на кабели и аварии по кабел 20 КV и трансформатор 1000 КVА. БРСП “Автоелектроника” ООД не е подписвало договор с ЕТ “ЕВК - Ж.А.” и не е закупувало материали за своя сметка, които да се вложат в ремонтите.

17. Ревизиращите органи са съпоставили данните, съдържащи се в така събраните писмени доказателства от възложителите във връзка с характера и вида на получените от тях СМР, с тези посочени в представените в хода на ревизията от “РЕНАС - 02” ЕООД Актове обр.19 за извършени видове строително монтажни работи. Според последните, подизпълнителят е извършил следните работи: трасиране ТП 800 КVА, оформяне изкоп ТП, монтаж БКТП върху фундамент, електромонтажни работи ТП 800 КVА, трасиране ел. кабел, ръчен изкоп, направа и подложка с пясък, полагане на кабели - трамбоване и обратни насипи, ръчен изкоп, полагане бетон - подложен, полагане тръби, монтаж рекламни пана, реконструкция табло ниско напрежение, изработка 5 бр., мерене НН, ремонт М/М прекъсвач, монтаж осветителни тела, монтаж тръбопроводи, мазилка, шлайфане на бетон, монтаж на керемиди, монтаж на фитинги, оборудване и проверка КТП 20 КV, съгласно ПЗОТ и ремонт защитна уредба, подготовка и монтаж тр. 20/6 КV, направа мерене на 20 КV монтаж, демонтаж т/трансф., монтаж на осветителни тела и др. подобни.

При извършената съпоставка е констатирано следното:

17.1. От представените от възложителите документи и писмени обяснения е установено, че обектите се изпълняват със строителна механизация, осигурена от изпълнителя, т.е. “РЕНАС - 02” ЕООД. В същото време при извършената насрещна проверка на посоченото дружество, за което се твърди да е  изпълнител на услугите, явяващ се подизпълнител на ЕТ “ЕВК - Ж.А.”, не са представени никакви доказателства, че притежава такава строителна техника (не са представи изисканите му разпечатки на счетоводните регистри на гр. 20, оборотни ведомости за 2003 г. и 2004 г.).

17.2. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от ЕТ “Н. К. – ГАРАНТ” и Ж.Д.А., е установено, че ревизираното лице за обект “Булсафил” е издало Протоколи за установяване на извършените СМР № 1, 2, 3 и 4 от 02.02.2004 г. и съответно фактура № 166/06.02.2004 г. на стойност 955,80 лв. и ДДС 191,16 лв., а за обект “Сокотаб” протоколи за установяване на извършените СМР от 19.02.2003 г., 05.03.2003 г. и 04.04.2003 г. и съответно фактура № 164/03.02.2004 г. на стойност 7494,40 лв. и ДДС 1498,88 лв. с получател ЕТ „Н. К. - ГАРАНТ”. Същевременно Ж.А. представя Протокол обр. 19 за обект “Булсафил” и “Сокотаб”, издаден от “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставен на 24.02.2004 г., т.е. след като вече са актувани и фактурирани извършените работи към възложителя. Съгласно представените писмени обяснения от ЕТ “Н. К.–ГАРАНТ”, няма информация ЕТ “ЕВК - Ж.А.” да е ползвал подизпълнител за извършваните от него СМР на поверените му обекти.

17.3. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от ДП “ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” – поделение гр. Пловдив и Ж.А. е установено, че ревизираното лице е издало фактура № 82/10.06.2003 г. на стойност 4175 лв. и ДДС 835 лв. с получател ДП “ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”, като същевременно Ж.А. представя Протокол обр.19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставен на 27.06.2003 г., т.е. след като вече са актувани и фактурирани извършените работи към възложителя. Според представените писмени обяснения от ръководителя на ТП гр. Пловдив при ДП “ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” - на обекта не е имало подизпълнител.

17.4. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от “ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД и Ж.А. е установено, че ревизираното лице е издало на “ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД две фактури придружени със сертификат за извършена услуга, издадени на 05.06.2003 г. Същевременно Ж.А. представя Протокол обр.19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставен на 27.06.2003 г., т.е. след като вече са фактурирани извършените работи към възложителя. Освен това е констатирано, че стойността без ДДС по тези фактури е в размер на 1580 лв., а в протокола обр.19, издаден от “РЕНАС - 02” ЕООД стойността е 3700 лв. без ДДС.

17.5. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от “МОНОЛИТ 3” ООД и Ж.А. е установено, че между ревизираното лице и посоченото дружество са съставени Протокол от м.07/2003 г. и Протокол от 30.12.2003 г. за изпълнени СМР, за което са приложени фактури, чиято обща стойност е 115657,22 лв., а ДДС 23131,44 лв. с получател “МОНОЛИТ 3” ООД. В същото време Ж.А. представя Протоколи обр.19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставени на по-късни дати, съответно от 30.08.2003 г. и от 31.12.2003 г., т.е. след като вече са актувани и фактурирани извършените работи към възложителя. Според представените писмени обяснения, от страна на “МОНОЛИТ 3” ООД не може да бъде дадена информация за подизпълнител на ЕТ “ЕВК Ж.А.”.

17.6. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от ПГКИТ ”Д-р И. Богоров” и Ж.А. е установено, че между ревизираното лице и ПГКИТ “Д-р И. Богоров” е съставен Протокол от 12.12.2003 г. за изпълнени СМР, за което е издадена фактура № 148/12.12.2003 г., като същевременно Ж.А. представя Протокол обр.19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставен на по-късна дата – 31.12.2003 г. Установено е още, че в подписания Акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа от 11.12.2003 г. между ЕТ “ЕВК - Ж.А.” и ПГКИТ “Д-р И. Богоров” не е посочен подизпълнител на обекта.

17.7. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от “ХЕЛИОС – ПЛОВДИВ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ” СД и Ж.А. е установено, че между ревизираното лице и събирателното дружество е съставен Протокол за вложени материали и е издадена фактура № 147 от 11.12.2003 г. Същевременно Ж.Д.А. представя Протокол обр. 19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставен на по-късна дата - от 31.12.2003 г:, т.е. след като вече са актувани и фактурирани извършените работи към възложителя.

17.8. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от “ТЕКОН” ООД и Ж.А. е установено, че между ревизираното лице и “ТЕКОН” ООД е съставен Протокол от 28.01.2004 г. за изпълнени СМР, за което е издадена данъчна фактура № 162/28.01.2004 г. В същото време Ж.А. представя Протокол обр.19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставен на по-късна дата - от 19.01.2004 г., който е и със съвсем друг предмет - монтаж на м/м, монтаж и настройка защита, ревизия и подмяна на шини, извършена профилактика и смяна на масло. Съгласно представените писмени обяснения от страна на “ТЕКОН” ООД - на обекта не е имало подизпълнител.

17.9. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от “ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН” АД - Перущица и Ж.А. е установено, че ревизираното лице е издало на дружеството фактура № 181/12.01.2004 г. като същевременно А. представя Протокол обр. 19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставен на по-късна дата - от 21.01.2004 г.

17.10. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от БРСП “АВТОЕЛЕКТРОНИКА” ООД и Ж.А. е установено, че ревизираното лице е издало фактура № 73/04.06.2003 г. с предмет направа, мерене и ремонт табло НН, фактура № 153/18.12.2003 г. с предмет - трасиране на кабел и регулиране трансформатор и фактура № 180/10.01.2004 г. с предмет - подмяна трансформатори и направа 3 бр. кабелни глави. Същевременно А. представя Протокол обр. 19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставен на 21.01.2004 г., който е със съвсем друг предмет - оборудване и проверка КТП 20 КV, съгласно ПЗОТ и ремонт защитна уредба.

17.11. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от “ЕВРОДОМ 2001” ЕООД и Ж.А. е установено, че ревизираното лице е бил изпълнител на обект “Бензиностанция Анри – 64”, находяща се в с. Труд, за който е подписан договор от 27.11.2003 г. за доставка на материали и изпълнение на СМР, както и приемо-предавателен протокол от 16.01.2004 г. Същевременно А. представя Протоколи обр.19 подписан между него и “РЕНАС - 02” ЕООД, като подизпълнител, съставени на 22.01.2004 г. и на 27.02.2004 г., т.е. след като вече са  актувани и фактурирани извършените работи към възложителя. Дружеството не е уведомено ЕТ “ЕВК - Ж.А.” да е използвал подизпълнители на обекта.

17.13. Въз основа на представените документи и писмени обяснения от “ЕЛА” ЕООД и Ж.А. е установено, че ревизираното лице е
било изпълнител на обект “бензиностанция”, находяща се в с. Труд.
Възложителят “ЕЛА” ЕООД представя приемо-предавателен протокол от
31.05.2004 г. за приемане на изпълнените СМР на обекта. При сравняването на протокола от 31.05.2004 г. с представените от А. Протоколи обр.19 съставени, съответно на 31.12.2003 г. и 26.02.2004 г., между него и “РЕНАС - 02” ЕООД като подизпълнител, е констатирано, че извършените СМР, описани в протоколите обр. 19 не фигурират в приемо-предавателния протокол от 31.05.2004 г., а именно: изкоп и подравняване, полагане на тръби Ф50, направа подложка и трамбоване, направа зидария, полагане цистерна на фундамент, мазилки с хастар. Направен е извод, че отразените СМР в протоколи обр.19 не отговарят на действително извършените СМР от ЕТ “ЕВК - Ж.А.” на обект бензиностанция в с.Труд. Според дадените обяснения от управителя на дружеството, същият не разполага с информация да са използвани подизпълнители от страна на ЕТ “ЕВК - Ж.А.”.

18.  Въз основа на така изложената фактическа обстановка и извършения анализ на събраните в хода на ревизионното производство доказателства, органите по приходите са направили извод за липса на реално осъществени доставки на услуги (СМР) по смисъла на чл. 6 от ЗДДС /отм./, поради което на основание чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 6 и чл. 63 от ЗДДС /отм./, на ЕТ “ЕВК - Ж.А.” е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 17376 лв. по процесните фактури издадени от “РЕНАС - 02” ЕООД

19. В хода на съдебното производство са изслушани две заключения по допуснатите съдебно-техническа експертиза (СТЕ) и заключение по допуснатата съдебно-счетоводна  експертиза (ССЕ).

19.1. По първата СТЕ, вещото лице инж. И.Н. е дало заключение, че след извършена проверка на място при следните вложители и по следните фактури, СМР са действително извършени: "Винарска изба Пълдин" АД относно издадена фактура 0000000181/12.01.2004 г. - Ревизия и ремонт на уредба 20 К\/. Ремонт 2 бр. трансформатори 20/04 К\/ 400КУА; "Дружба -стъкларски заводи" АД относно издадени фактури 74/05.06.2003 г. - Откриване на повреди на кабели,  79/05.06.2003 г. - Ремонт маломаслен прекъсвач 20 КV – 2 бр., 93/16.07.2003 г. - Откриване повреда 20 КV – 2 бр., 104/04.08.2003 г. -Профилактика на извод 20 КV – 2 бр., 106/11.08.2003 г. - Трасиране на кабели -2 бр. и Откриване на повреди по кабел – 1 бр., 174/18.03.2004 г. - Откриване на повреди кабел В.Н.; "Автоелектроника" ООД относно издадени фактури 73/04.06.2003 г. - Направа мерене н.н. – 1 бр. и ремонт табло н.н., 180/10.01.2004 г. - Подмяна тр-тор 20 К\/ и направа З бр. кабелни глави, 153/18.12.2003 г. - Трасиране кабел 20 К\/, Регулиране тр-тор 1000 КVА. Вещото лице е дало заключение още, че за този вид дейности са достатъчни малко на брой работници с по-висока специфична квалификация (в с.з. от експерта бе уточнено, че под малко на брой разбира двама човека), като ел. услугите изброени в гореспоменатите СМР могат да се извършат под ръководството на лице с квалификация "Електрообзавеждане на промишлени предприятия" и "7 разряд електромонтьор". Материалите за извършването на гореспоменатите услуги, доставени от ЕТ "Ж.А." са вложени в изброените актове обр.19.

При изслушване на експертизата вещото лице уточни, че за част от фактурираните услуги е установил, че са действително извършени, а за друга част от услугите, като например - Профилактика на извод по фактура № 104, която не оставя реални следи, е напълно възможно да бъде извършена, но към настоящия момент установяването на действителното й извършване е невъзможно. Тази услуга може да се установи само, ако в момента се наблюдава самото извършване на профилактиката. След извършване на услугата няма как да бъде установена от самия обект. Експертът зави също така, че е установил, че има извършени такива услуги, но кой ги е извършил не може да каже.

Така приетото заключение бе оспорено от страна на процесуалния представител на ответния административен орган с аргумент, че не може тези услуги да бъдат установени към настоящия момент, тъй като няма никаква следа за тяхното извършване. Освен това по т. 1, според юрисконсулт Христев, вещото лице няма удостоверителни функции, за да заявява, че фактурите на споменатите възложители са действително извършени, тъй като по този начин индивидуализира конкретно извършителите, а всъщност е невъзможно да се установи кой е извършил услугите.

19.2. По втората СТЕ, вещото лице Л. Л., след запознаване с материалите по делото и извършен оглед на място е дала следното заключение:

По акт обр. 19 от 16.07.2003 г. на място има изпълнени рекламни пана на бензиностанция в с. Скутаре, състояща се от 8 елемента върху стоманобетонов фундамент.

По акт обр. 19 от 30.08.2003 г. и от 31.12.2003 г. са извършвани ВиК работи, външни връзки на обект Техномаркет, като е положена 800 м. канализация, отклонение от градския колектор и 550 м. водопровод до площадката на Технополис. Това са скрити работи и това, че те съществуват се вижда от ревизионните шахти по трасето им, показани на експерта от инвеститора.

По акт обр. 19 от 31.12.2003 г., 22.01.2004 г., 26.02.2004 г. и 27.02.2004 г. са изпълнявани СМР на обект Бензиностанция с. Труд, като полагане тръби за бензин до колонките, връзките между тръбите и колонките, полагане нова шлайфана бетонова настилка, монтаж и засипване на цистерна за газ, направа и монтаж реклами на конструкции.

По акт обр. 19 от 24.02.2004 г. са изпълнявани ВиК инсталации в разширението на Булсафил и Сокотаб за работа на машините.

По акт обр.19 от 31.12.2003 г. е изпълнена нова хидроизолация /рулонна/, на място асфалтовата изолация е заменена с нова рулонна изолация. Изпълнявани са и бояджийски работи, но са минали доста години.

Всички актове обр.19 са двустранно подписани, с които се предава и приема извършените СМР. Няма съставени актове за скрити работи. Действително извършените СМР са тези които се виждат на посочените обекти и предхождащите ги строителни операции.

В обобщение вещото лице е дало следното заключение: а/ Отразените в протоколите обр.19 СМР които се виждат на място и предхождащите ги СМР, са действително извършени на място; б/ Според спецификата на обекта и на услугата са необходими повече на брой неквалифицирани работници и малко на брой с квалификация; в/ Материалите за извършването на гореописаните услуги, доставени от ЕТ „ЕВК - Ж.А.", са вложени в актове обр.19; г/ Услугите могат да се извършват под ръководството на строителен техник от лице с квалификация заварчик, шлосер и неквалифицирани работници.

Така приетото заключение е оспорено от страна на процесуалния представител на ответния административен орган само в частта му по буква “г”.

19.3. По ССЕ, вещото лице М.М. е дала следното заключение, прието без заявени резерви от страните:

При съпоставка с установените от техническите експертизи действително
извършени СМР и СРР, с тези отразени в Протоколите Обр. 19 , респективно в процесиите фактури, счетоводните записи на жалбоподателя, дневниците за покупките, респективно декларации по ДДС при жалбоподателя, дневниците за продажбите, респ. декларации по
ДДС при доставчика му “РЕНАС – 02” ЕООД, експертът е установил, че отразените и констатирани за действително извършени СМР и СРР от двете СТЕ в Протоколи Обр. 19 съответстват на фактурираните по фактури по номер, от дата и на стойност СМР и СРР.

В счетоводството на ЕТ “ЕВК - Ж.А.” извършените доставки на СМР и СРР от доставчика “РЕНАС – 02” ЕООД са осчетоводени по счетоводни сметки, осчетоводени са и извършените плащания по тях. Процесните фактури са включени в дневниците за покупки на едноличния търговец и СД за съответните данъчни периоди.

В счетоводството на "РЕНАС - 02" ЕООД извършените доставки на СМР и СРР на клиент ЕТ "ЕВК - Ж.А." са осчетоводени по счетоводни сметки, осчетоводени са и постъпилите плащания. Процесните фактури са включени в дневниците за продажби и СД подадени от "РЕНАС - 02" ЕООД за съответните данъчни периоди.

При извършените проверки, анализи и изчисления вещото лице не е установило несъответствие между констатираните от техническите експертизи видове и обеми действително извършени СМР и СРР и тези фактурирани по процесиите фактури.

При изслушване на експертизата вещото лице уточни, че не е успяло да установи контакт с “РЕНАС – 02” ЕООД,  поради което е работило само с документите по делото. По отношение на жалбоподателя ЕТ “ЕВК – Ж.А.” освен документите по делото е извършена проверка и в самото счетоводство на едноличния търговец. От обхвата на проверката и съобразно задачите на експертизата, вещото лице заяви, че до обсега на проверката, която е извършило данните отговарят на счетоводните записвания и може да се каже, че счетоводството е редовно водено, но изцяло, годишно не е изследвало счетоводството дали е редовно водено. Експертът уточни, че изводът, който е направила в констативно-съобразителната част за отразяванията по счетоводните записвания на данъка е на база на представените извлечения по кориците на дело и е по-прецизно да се каже, че същият е отразен, а не начислен.

V. За правото :

20. В случая, релевантните за разрешаването на административноправния въпрос факти и обстоятелства са установени от материално компетентни органи на приходната администрация в хода на ревизия осъществена по реда на чл. 112 и сл. от ДОПК. Ревизията е завършила с издаването на оспорения РА, който е постановен в изискваната от закона форма съобразно разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от ДОПК. Не се констатират нарушения на процесуалните правила при осъществяване на действията от страна на приходната администрация.

В конкретния казус, съвкупната преценка на приобщените по делото доказателства, налагат да се приеме, че фактическите констатации на органите на проходна администрация по отношение на посочените данъчни периоди са истинни, а направените въз основа на тях правни изводи, са съответни на материалния закон. В пълнота е спазена целта, която преследва закона с издаването на актове от категорията на процесния такъв. В последващото изложение, ще бъдат конкретизирани съображенията за тези изводи.

21. Както вече бе казано, органите по приходите са направили извод за липса на реално осъществени доставки по процесните фактури издадени от „РЕНАС – 02” ЕООД на жалбоподателя, поради което на основание чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 6 от ЗДДС /отм./ е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 17376 лв.

Спорният между страните въпрос, се концентрира именно по отношение наличието на осъществени от „РЕНАС – 02” ЕООД спрямо жалбоподателя доставки на процесните услуги.

Жалбоподателят счита, че с представените в хода на административното обжалване писмени доказателства подробно описани в жалбата, за които твърди, че са му предоставени от предишните собственици на “РЕНАС – 02” ЕООД, се доказва наличието на необходимия кадрови потенциал за извършване на процесните услуги. Освен това се навеждат доводи, че след като данъкът по процесните фактури е платен по ДДС-сметка, то в случай следва да намери приложение разпоредбата на чл. 65, ал. 8 от ЗДДС.

22. За да се признае на получателя по облагаема доставка материалното право на приспадане на данъчен креди по чл. 64, ал. 1 от ЗДДС /отм./, следва да са налице всички посочени в тази норма предпоставки, касаещи осъществена облагаема доставка и начисляване на ДДС по смисъла на чл. 55, ал. 6 от закона в счетоводството на прекия доставчик. В този смисъл при изследване на предпоставките на чл. 64, ал. 1 ЗДДС /отм./ винаги трябва да се държи сметка за това налице ли е облагаема доставка и едва след това да се проверява изпълнението на останалите предпоставки, регламентирани в посочената законова разпоредба.

23. По делото не е спорно и това се установява от събраните при ревизията доказателства, че прекия доставчик (“РЕНАС – 02” ЕООД) е бил регистрирано лица по ЗДДС /отм./ към датата на издаване на процесните фактури, отразил е същите в справка-декларация и в дневника за продажби за съответния данъчен период. Основната спорна предпоставка за възникване правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 64, ал. 1 от ЗДДС /отм./ е наличието на осъществени доставки на услуги от “РЕНАС – 02” ЕООД на жалбоподателя. Изводите на органите по приходите за липса на облагаема доставка, са обосновани с обстоятелството, че посоченият доставчик не разполага с материална, техническа и ресурсна обезпеченост за фактическото извършване на спорните СМР. Доказателства, които да подложат на съмнение така направените констатации и основаните на тях правни изводи не се ангажираха в хода на настоящото производство.

24. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗДДС /отм./ в приложимата редакцията, доставка по смисъла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или други вещни права върху стока, извършването на услуга, когато се извършват срещу насрещна престация на основание на сключена сделка или с цел такава да се сключи. Наличието на реално осъществена доставка по смисъла на чл. 6 ЗДДС /отм./ е предвидено като изискване за възникване право на данъчен кредит в разпоредбата на чл. 63 ЗДДС /отм./, съдържаща легалното определение, според което данъчен кредит е сумата от начислен данък по този закон на регистрирано лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка, която лицето има право да приспадне. Според чл. 32 ЗДДС /отм./ облагаеми доставки са всички доставки на стоки и услуги, когато са извършени от данъчно задължено лице и с място на изпълнение на територията на страната, а данъчно събитие по чл. 24 ЗДДС /отм./ представлява доставката на стоки или услуги. От направения кратък нормативен анализ следва, че наличието на реално осъществена доставка е предпоставка за възникване право на данъчен кредит, както вече бе казано по-горе, и изпълнението й следва да бъде проверено, за да бъде направена преценка дали ревизираният субект има право на приспадане на данъчния кредит, който е декларирал в подадената справка-декларация.

За преценката дали е осъществена реална доставка по конкретните данъчни фактури е необходимо да се изследва дали са налице предвидените в чл. 6, ал. 1 ЗДДС /отм./ правопораждащи юридически факт, а именно извършване на услугата срещу насрещна престация, при чието проявление възникват съответните правни последици.

25. По делото не се установява първия елемент от посочения фактически състав по чл. 6, ал. 1 ЗДДС /отм./, а именно фактическото извършване на услугата.

В тази връзка е необходимо да се посочи следното:

Според легалната дефиниция, съдържаща се в чл. 9 от ЗДДС /отм./, услуга по смисъла на този закон означава всичко, което има стойност и е различно от стока и пари (в обръщение като законно платежно средство). Общата формулировка на понятието за “услуга” включва в себе си, не само сделките квалифицирани от гражданскоправна гледна точка, като договори за изработка или поръчка, но и всякакви други сделки и правни действия, които могат да се определят като доставка по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от ЗДДС/отм./ и имат за предмет блага, различни от стока и пари в обръщение, като законно платежно средство.

В конкретния случай обаче, няма съмнение, че процесните  първични счетоводни документи и представените по делото договори, касаят не нещо друго, а договор за изработка. Според легалната дефиниция възведена в чл. 258 от ЗЗД /във връзка с чл. 288 от ТЗ/, с договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната – да заплати възнаграждение. Това налага да се определи, че договорът за изработка е – двустранен /задължения възникват за двете страни/; възмезден /налице е еквивалентно разместване на блага/; комутативен /облагата от договора е известна към момента на сключването му/; консенсуален /за сключването му е достатъчно постигане на съгласие между страните/; неформален. Договорът за изработка е за facere. С него изпълнителят се задължава да “изработи нещо” – един предмет на труда, един трудов резултат. Другото съществено условие от съдържанието на договора е възнаграждението. По отношение на последното, няма спор, че е заплатено от едноличния търговец на дружеството.

26. Относно осъществяването на насрещната престация от страна на “РЕНАС – 02” ЕООД, т.е. изработило ли е дружеството трудовия резултат, за който се е задължило по договорите от 10.04.2003 г. и 05.01.2004 г. и за който са съставени съответно процесните протоколи обр. 19, събраните в хода на производството доказателства, не дават възможно да се направи такъв извод. Казано с други, думи по делото липсват достатъчно данни, въз основа на които да се приемем, че спорните СМР са осъществен именно от посоченото дружество и съответно са престирани на ЕТ “ЕВК – Ж.А.”.

27. Според жалбоподателя, процесните строително ремонтни работи, като конкретен резултат на труда са осъществени от нарочно наети за това работници от “РЕНАС – 02” ЕООД, за което към жалбата пред Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив са представени дипломи за завършено съответно образование на А. Д. и П. А.

Данните по делото обаче, сочат следното:

- Не се установи, дружеството доставчик да е наемало по трудов договор през процесния период от време, работници и служители във връзка с осъществяване на въпросните СМР. Основателен в тази насока е довода на приходна администрация, че в дружеството са работили на трудов договор четирима работници, назначени като шлосер, заварчик, стругар и технически изпълнител, т.е. няма назначен строителен техник. Тази информация е потвърдена от извършена проверка в информационния масив на ТД на НАП гр. Пловдив, за което по делото е приложена справка. Липсата на кадрова обезпеченост на доставчика се потвърждава и от приетите по делото СТЕ, от които се установява, че процесните СМР могат да бъдат извършени под ръководството на лице с квалификация "Електрообзавеждане на промишлени предприятия" и "7 разряд електромонтьор" или под ръководството на строителен техник от лице с квалификация заварчик, шлосер и неквалифицирани работници. Каза се, по делото липсват данни в “РЕНАС - 02” ЕООД през процесния период да е имало назначени лица с такава професионална квалификация;

- Приложените по делото писмени доказателства, представени в хода на административното обжалване, доколкото представляват незаверен копия на документи, не следва да бъдат ценени от съда. Освен това в по-голямата си част, същите дори не съдържат име и подпис на издателя си;

- От страна на жалбоподателя, нито се посочи, нето се установи с каква конкретна техника и инструменти са осъществени СМР. Каза се в тази насока, че “РЕНАС – 02” ЕООД не е представило разпечатки на счетоводните регистри на гр. 20, оборотни ведомости към 31.12.2003 г. и 31.12.2004 г., а жалбоподателят декларира, че услугите са извършени с машини и съоръжения на инвеститорите, обстоятелство което не се потвърждава от нито един от проверените възложители на спорните СМР цитирани в параграф 16 от настоящото решение.

- На следващо място, следва да се посочи, че споменатите възложители сочат като изпълнител на спорните СМР единствено ЕТ “ЕВК – Ж.А.”, като заявяват че не знаят последният да е използвал подизпълнител за фактическото извършване на услугите. 

- Следва също така да се отбележи, че подписаните протоколи обр. 19 между ЕТ “ЕВК – Ж.А.” и “РЕНАС – 02” ЕООД са съставени след актуването и фактурирането на извършените работи от жалбоподателя към съответния възложител. В тази насока органите по приходите са направили задълбочен анализ, възпроизведен в параграф 17 от настоящото решение, напълно съответстващ на приложените по делото писмени доказателства, поради което изцяло се възприема от съда. Доказателства, които да подложат на съмнение така установените факти и обстоятелства не се ангажираха от страна на жалбоподателя.

28. Ето защо, нито процесните данъчни фактури, договорите от 10.04.2003 г. и 05.01.2004 г., протоколите към тях за извършени СМР, банкови бордера за внесен данък по “ДДС сметка”, нито пък евентуалната наличност на осъществени ремонтни работи в съответните обекти на възложителите (описани в параграф 16 от решението), сами по себе си могат да обосноват несъмнен извод, че те като конкретен трудов резултат са осъществени от “РЕНАС – 02” ЕООД. Както нееднократно се посочи, каквито и да е данни за обратното не се ангажираха от страна на жалбоподателя, комуто в случая бе доказателствената тежест да установи наличието на доставката, като проявен юридически факт от който черпи за себе си спорното в процеса право. При това положение, след като не се установява осъществяването на въпросния юридически факт, не е възможно да се приеме, че спорното право на данъчен кредит се е породило и е налично в патримониума на жалбоподателя.  

29. По тези съображения приетите по делото заключения по съдебно-техническите експертизи и по ССЕ, по никакъв начин не променят възприетите вече изводи за липса на действително осъществени доставки на услуги по спорните фактури, доколкото нито едно от заключенията на вещите лица не дава задоволителен отговор на основния по делото спорен въпрос - кой е извършител на процесните СМР. Тук следва да се посочи, че установяването на място в съответните обекти, че такива строително-монтажни работи са извършени, не води автоматично до извода, че техен изпълнител е именно “РЕНАС – 02” ЕООД.

30. Твърдението на жалбоподателя, че относно доставките, за които са издадени спорните фактури от “РЕНАС – 02” ЕООД следва да се приложи чл. 65, ал. 8 ЗДДС /отм./, е неоснователно. След като спрямо същите е приложен чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 6 от  ЗДДС /отм./, дори да бъде осъществено внасяне на ДДС по ДДС-сметката на доставчика, както е предвидено в ал. 8 на чл. 65 от същия закон, няма правна възможност правото на данъчен кредит да бъде признато, понеже в цитираната законова разпоредба изрично е записано, че това е възможно само при наличието на някоя от хипотезите на чл. 65, ал. 4 от ЗДДС /отм./.

31. Ето защо съдът намира, че обжалваният административен акт се явява обоснован и законосъобразен. Крайният извод е, че жалбата е неоснователна и като такава ще следва да бъде отхвърлена.

ІV. За разноските :

32. При посочения изход на спора, на основание чл. 161, ал. 1, пр. 3 от ДОПК, на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита. Те се констатирах в размер на 1051,94 лв. /хиляда петдесет и един лева и 94 стотинки/.

 

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на  Ж.Д.А., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ ЕВК – Ж.А.”, ЕИК по БУЛСТАТ 115750838, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” бл. 202, вх. Г, ап. 1, Офис: ул. “Д-р Владо” № 26, подадена чрез адвокат С.Б., против Ревизионен акт № 160900226/07.05.2009 г., издаден от С.Д.М.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 410/19.06.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 17376 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 12721,02 лв.

ОСЪЖДА Ж.Д.А., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ ЕВК – Ж.А.”, ЕИК по БУЛСТАТ 115750838, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” бл. 202, вх. Г, ап. 1, Офис: ул. “Д-р Владо” № 26, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1051,94 лв. /хиляда петдесет и един лева и 94 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: