РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ …………….

гр. Пловдив,  26 август 2010 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на четиринадесети юни през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря Б.К. и участието на прокурора БОРИС МЕНДЕВ, като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА ПЕТРОВА административно дело № 1842 по описа за 2009 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160058564, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Княгиня М. Луиза” № 8, ет. 4, представлявано от управителя Н.Д.С., против Ревизионен акт /РА/ № 160900553/29.07.2009 г., издаден от Н. И. П. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 650/26.09.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 148064,04 лв.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на административния акт в обжалваната част и се иска неговата отмяна. Допълнителни съображения се излагат в писмена защита приложена по делото. Претендират се направените по делото разноски.

3. Ответникът по жалбата – Директорът на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Претендира се присъждане на съответното юрисконсултско възнаграждение.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.

ІІ. За допустимостта :

5. Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил. Така постановеният, от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

 ІІІ. За фактите :

6. Настоящата ревизия се явява повторна и е извършена във връзка с Решение № 87/04.02.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, отменящо РА № 160801559/08.12.2008 г. на ТД на НАП гр. Пловдив относно установения размер на задължение по ЗДДС за данъчни периоди м.02 и м.05/2008 г., а преписката на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК е върната на ТД на НАП гр. Пловдив за извършване на нова ревизия. Административната преписка по издаването на РА № 160801559/08.12.2008 г. на ТД на НАП гр. Пловдив, ведно с посоченото решение на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, са приобщени към доказателствения материал по делото.

7. Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 900183/12.02.2009 г. издадена от Д.Г.Н.– Началник сектор „Ревизии и проверки” при ТД на НАП гр. Пловдив, е сложено начало на повторната ревизията на жалбоподателя с обхват Данък върху добавената стойност за данъчни период м. февруари и м. май 2008 г., като е определен краен срок за приключването й до три месеца считано от датата на връчване на посочената заповед (20.02.2009 г.). Последвала е ЗВР № 900553/20.05.2009 г. издадена от същия орган по приходите, с който срокът на ревизията е удължен до 20.06.2009 г.

8. В хода на производството, на основание чл. 117 от ДОПК е издаден Ревизионен доклад /РД/ № 900553 от 06.07.2009 г. Впоследствие на основание чл. 119, ал. 3, т. 1 от ДОПК е издаден и оспореният РА.

9. Този резултат е обжалван от дружеството, като с Решение  № 650 от 26.09.2009 г., Директорът на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП потвърждава процесия ревизионен акт в обжалваната пред настоящата инстанция част.

10. Всички цитирани актове са издадени от надлежно упълномощени органи по приходите, видно от приложените по делото упълномощителни заповеди – Заповед № РД-09-1/03.01.2007 г. издадена на основание чл. 11, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗНАП от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив и Заповед за определяне на компетентен орган № К 900553/07.07.2009 г. издадена от Д.Г.Н.– началник сектор „Ревизии и проверки” при ТД на НАП гр. Пловдив.

11. В хода на ревизията на жалбоподателя не е признато право на приспадане на данъчен кредите в общ размер на 148064,04 лв. на основание чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, поради липса на действително извършени СМР по следните фактури, издадени от „ВАЛДО ТРАНС” ЕООД и в следните размери:

- в размер на 1266,54 лв. (върху данъчна основа 6332,71 лв.) частично по Фактура № 538/25.02.2008 г., с данъчна основа 33469,75 лв. и ДДС 6693,95 лв., с предмет “СМР по договор от 03.09.2007 г. и Протокол 7/25.02.2008 г.”;

- в пълен размер по Фактура № 691/12.05.2008 г., с данъчна основа 465255,10 лв. и ДДС 93051 лв., с предмет “СМР по договор от 03.09.2007 г. и Протокол 10/12.05.2008 г.”;

- в пълен размер по Фактура № 670/30.04.2008 г., с данъчна основа 126480 лв. и ДДС 25296 лв., с предмет “СМР по договор от 03.09.2007 г. и Протокол 8” ;

- в пълен размер по Фактура № 672/02.05.2008 г., с данъчна основа 125005,21 лв. и ДДС 25001,04 лв., с предмет “СМР по договор от 03.09.2007 г. и Протокол 9/02.05.2008 г.” ;

- в пълен размер по Дебитно известие № 673/25.02.2008 г., с данъчна основа 17247,30 и ДДС 3449,46 лв., към фактура № 670/30.04.2008 г.

12. В тази връзка  при ревизията е установено, че основната дейност на “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД за проверявания период е строителство на комплекс “Роял Бей - ІІ” в гр. Свети Влас. С нотариален акт № 62/16.11.2006г., ревизираното дружество е закупило недвижим имот - 4211 кв.м. земя в землището на Св. Влас, ведно с правото на строеж за построяване на обект жилищна сграда за сезонно ползване. Представени са строителни разрешения, издадени от Община Несебър, за строеж на жилищни сгради за сезонно ползване секции “С” и “Д”; два броя Акт обр. 14 от 07.11.2007 г. за приемане на конструкцията; констативни протоколи по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, с които е констатирано, че съгласно одобрени проекти и разрешения за строеж от 05.04.2007 г., “МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, е изградило в груб строеж жилищни сгради “С” и “Д” със ЗП 1474 кв.м. и РЗП – 5053 кв.м. и други документи, свързани със строителството на обекта.

С оглед изпълнението на строителните работи на посочения обект, в хода на ревизията е установено, че “МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД е сключило множество договори с различни търговци описани подробно в решението и в РД. Един от тези договори е сключен на 03.09.2007 г. с “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД с БУЛСТАТ 131556544, с който жалбоподателят възлага на посоченото дружество извършването на СМР съгласно Приложение № 1 към самия договор. Във връзка с цитирания договор “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД издава процесните фактури на “МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД

13. Към доказателствата по административната преписка за целите на настоящата ревизия, органите по приходите са присъединили Протокол за извършена в предходното ревизионно производство насрещна проверка на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД № 142316224/10.07.2008 г. по описа на ТД на НАП гр. София, офис “Изток”, ведно с приложенията към него. В хода на тази проверка са представени: копия на издадените фактури с актовете обр. 19; банкови извлечения за извършените плащания; хронология на счетоводни сметки 503, 4532, 411, 703; справки-декларации, дневници за продажби и протоколи за приемане на информация на магнитен носител за м.02.2008 г., м.04.2008 г. и м.05.2008 г.; договор за строителство от 03.09.2007 г.; фактура № 71/09.01.2008 г. с касов бон, за работно облекло, издадена от ЕТ “С. К.”; фактури с № 595/31.01.2008 г. и № 596/31.01.2008 г., квитанции и касови бонове за  строителни  материали от “ПРИМА  БЕТОН”  ЕООД  гр. Сливен – бетоновъзел гр. Несебър; фактури № 507/17.04.2008 г. и № 515/27.05.2008 г. с обяснителни записки за брой работници и дни на настаняване и касови бележки, издадени от “ЕКО ФРУТ - 1” ЕООД с БУЛСТАТ 825353806 за настаняване и хранене на работници; хронологии на сметки 401, 302, 501 за проверяваните периоди; фактури с № 1174/12.02.2008 г., № 1263/25.02.2008 г., № 1203/18.02.2008 г. и № 1462/26.03.2008 г, издадена от “ИЛО - И” ЕООД - за доставка на тухли и теракол, придружени с фискални бонове; фактура № 5000000041/18.04.2008 г. от “АСИМА” ЕООД - за доставка на арматурна заготовка; фактура № 93 от 17.04.2008 г. от “ДОЛОМИТ ГРУП” ЕООД - за доставка на цимент и пясък; фактура № 388/05.05.2008 г. от “Инертни материали” ООД - за доставка на пясък; справка за движението и количествата строителни материали и за формиране на среднопретеглена цена, за проверяваните периоди; аналитичен регистър по сметка 421; оборотни ведомости; ведомости за налични активи; справка за приети Уведомления по чл. 62, ал.4 от КТ; З бр. дипломи, квалификационна книжка за заварчик и свидетелство за управление на МПС; справка за изплатени хонорари, сметка за изплатени суми, ведомости за заплати, платежни нареждания за платени осигуровки; договор за превоз на товари от 01.01.2007 г. с ЕТ “Я. Ч.”, ведно с допълнително споразумение от 03.01.2008 г., талони на МПС, фактура № 26/30.12.2007г. и касова бележка от ЕТ “Я. Ч.”; договор за наем от 01.01.2007 г. и фактура № 276/28.12.2007 г., издадена от ЕТ “ДИК-Д. К.”; Договор от 01.02.2008 г. с “Инертни материали” ООД; договор за наем от 07.06.2007 г.; Договор за абонаментно счетоводно обслужване от 02.01.2007 г.; Заповед № 10 от 01.102.2007 г. по чл. 281 КТ; Книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; 20 броя заповеди за командировки, ведно със сметки за полагащите се пътни, дневни и квартирни пари. (Всички, находящи се в том 10).

При насрещната проверка е констатирано, че фактурите са отразени в дневници за продажби и в подадени справки-декларации по ЗДДС. Разплащането е по банков път. Представеният договор за строителство от 03.09.2007 г. сключен с “МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, се отнася до обект комплекс “Роял бей ІІ” в гр. Свети Влас. Фактурите са издадени въз основа на приети етапи за извършена работа по протоколи обр. 19, приложени към издадените фактури.

С декларация вх. № 70-00-12982/03.09.2008 г. (л. 2111, том 9 по делото), от страна на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, допълнително са представени в ТД на НАП - Пловдив доказателства и писмени обяснения, съгласно които използваната техника при извършване на СМР е фадрома, багер, челен товарач, са наети от ЕТ “ДИК – Д. К.” и “ЯТОКАР - РЕМОНТ” ЕООД. Приложени са фактури № 276/28.12.2007 г. и  117/30.06.2007 г., издадени от ЕТ “ДИК”. Приложен е и договор за наем на челен товарач от 02.01.2008 г., сключен с “ЯТОКАР-РЕМОНТ” ООД и фактура № 383/27.08.2008 г. на стойност 900 лв. и ДДС 156 лв. Използваната техника е транспортирана до гр. Свети Влас от ЕТ “Я. Ч.” с платформа рег. № ВН 1521 ЕР. Приложен е договор за превоз на товари от 01.01.2007 г. с ЕТ “Я. Ч.” и допълнително споразумение към него, фактура № 29/27.05.2008 г. за м.01., м.02. и м.03.2008 г. на стойност 3000 лв., фактура № 26/30.12.2007 г. - плащане по договор на стойност 23800 лв., заявки по транспорт 2 бр.; договор за наем от 30.08.2007 г. между ЕТ “Я.Ч.” и “БДИН-СТРОЙ 2000” ЕООД, за ползване на платформа, копие от талони на камиони и талон на платформа, копия на шофьорски книжки. Посочено е и лицето, обслужвало машините, наето по трудово правоотношение. Приложени са копия на трудов договор, справка по чл. 62, ал. 4 от КТ, заповед за командировка, шофьорска книжка на Р.И.Н.. Посочен е само един обект от страна на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, на който дружеството е извършвало дейност и това е “Роял Бей ІІ” в гр. Свети Влас. Представена е и справка за лицата работили на обекта - посочени са 20 лица.

14. В хода на настоящата ревизия също е извършена насрещна проверка на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, резултатите от която са обективирани в ПИНП № 16-02+900183-1/29.04.2009 г. Във връзка връчено ИПДПО3Л с № 70-00-3699/20.03.2009 г., са представени множество документи, дублиращи се в по-голямата си част с представените такива в хода на описаната по-горе насрещна проверка и подробно описани в самия протокол и РД. Допълнително са представени фактури с № 83/28.12.2007г. и № 89/31.01.2008 г., издадени от “СЪНРАЙЗ” АД, придружени с квитанции и касови бележки за строителни материали – латекс, мазилка, фасаген.

15. На доставчиците на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, също са извършени насрещни проверки, както следва:

“ПРИМА БЕТОН” ЕООД – Съставен е ПИНП № 1602-801887-04/15.04.2009 г. Според констатациите отразени в него дружеството е с основна дейност производство на бетон. Издало е фактури с № 595/31.01.2008 г. на стойност 118045.03 лв. и ДДС 23609 лв. и № 596/31.01.2008 г. на стойност 72352.63 лв. и ДДС 14470.52 лв. Плащанията са извършени в брой. Предмет на доставки е бетон. Фактурите са включени в дневник за продажби за м. 01.2008 г. Представено е и копие на фактура № 314/31.01.2008 г. на стойност 242432.50 лв. и ДДС 48586.50 лв., за фактуриране на транспорт, издадена от “Съни Транс” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 102862221.

“СЪНРАЙЗ” АД - Съставен е ПИНП № 1602-801887-05/16.04.2009 г. Според констатациите отразени в него фактури с № 83/28.12.2007 г. и 89/31.01.2008 г. с предмет строителни материали, са издадени на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. Връчено е ИПДПОЗЛ, в отговор на което са представени обяснения и документи. Установено е, че фирмата има склад за строителни материали в с. Елените. Процесните фактури са издадени на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД и са платени по банков път и в брой. Прилага се дневен отчет от ЕКАФП, свидетелство за регистрация на фискално устройство и банкови извлечения. Освен счетоводни регистри са представени и фактури за покупки на строителни материали от ЕТ “А. А.” с БУЛСТАТ 115262365 и “ТОТАН” ООД с БУЛСТАТ 102220380.

“ЕКО ФРУТ - 1” АД  - Съставен е ПИНП № 1602-801887-06/16.04.2009 г. Според констатациите отразени в него фактури с № 487/28.12.2007 г. на стойност 2093.36 лв. и ДДС 418.67 лв. и № 507/17.04.2008 г. на стойност 15381.60 лв. и ДДС 3076.32 лв., с предмет “настаняване и хранене на работници”, са издадени на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. Връчено е ИПДПОЗЛ, във връзка с което са представени копия на фактурите, счетоводни регистри, дневници за покупки и продажби и справки-декларации за м.12.2007 г. и м.04.2008 г., договор за наем от 05.04.2005 г., сключен между “СТАРА” АД и “ЕКО ФРУТ - 1” ООД за ваканционно селище Елените, договор за наем от 26.11.2007г., сключен между “ЕКО ФРУТ - 1” ЕООД и “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, за настаняване на работници. Съгласно представени писмени обяснения, дружеството експлоатира ваканционно селище “Елените”. Дружеството е издало фактури на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД с предмет настаняване и хранене на работници. Плащанията по фактурите са извършени по касов и банков път. В хода на насрещната проверка не са представени изисканите доказателства: копие от регистъра за настаняване, копия на трудови договори и справки за подадени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ и справка за обектите, в които дружеството е извършвало дейността си за периода 01.12.2007 г. - 31.04.2008 г.

“АСИМА” ООД - Съставен е ПИНП № 1602-801887-05/23.04.2009 г. Според констатациите отразени в него фактура № 5000000041/18.04.2008г. на стойност 22036.82 лв. и ДДС 4407.36 лв., с предмет арматурна заготовка, е издадена на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. Връчено е ИПДПОЗЛ. Установено е, че “АСИМА” ООД притежава обект в гр. Пловдив - арматурен двор. Предаването на стоката по настоящата доставка е станало с приемо-предавателен протокол на 19.04.2008 г., който е представени в хода на проверката. Представени са още множество доказателства, между които и за предходни доставки – фактура № 1000013079/27.03.2008 г. за покупка на профил, митническа декларация от 27.03.2008 г. и инвойс фактура 08059/24.03.2008г., за внос на кангали от Турция.

“ИЛО-И” ЕООД - Съставен е ПИНП № 16-02-801883-05/19.06.2009 г. Според констатациите отразени в него дружеството е издало на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД четири фактури от м.02.2008г. и м.03.2008г., за продажба на тухли и теракол. Същите са отразени в дневници за продажби, в справки-декларации и в счетоводството на лицето. Представени са хронологични регистри на сметки 4532, 411, 304, дневни финансови отчети. Представени са две фактури за предходни доставки - № 705/10.02.2008 г., с предмет тухли и № 870/20.03.2008 г., с предмет теракол и тухли с транспорт, издадени от “Свилцвет” ЕООД - Ловеч.

ЕТ “Я. Ч.” - Съставен е ПИНП № 16-02-801883-06/19.06.2009 г. Според констатациите отразени в него лицето е сключило договор от 01.01.2007 г. с “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД за превоз на товари и допълнително споразумение към него. Издадени са фактури с № 26/30.12.2007 г., № 29/27.05.2008 г. и № 33/29.12.2008 г. Плащането е в брой.  Приложени  са пътни  листове за извършени превози на камиони (МАН и Мерцедес “Актрус”). Предмет на дейност на ЕТ е транспорт. Представени са дневни финансови отчети, пътни листове от 01, 03 и 05.08.2007 г., лицензи за МТ, справки по чл. 62, ал. 4 от КТ за лицето К.Б.К.– шофьор на тежкотоварен автомобил, трудов договор № 19/15.06.2007г., инвентарна книга за налични ДМА към 31.12.2007г., книги за приходите и разходите, договор за наем на платформа от м.08.2007 г., регистрационен талон, фактура № 15/21.08.2008 г. за платен наем на платформа.

ЕТ “С. К.” - Съставен е ПИНП № 16-02-801883-2/15.06.2009 г. Според констатациите отразени в него лицето е издало на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД фактура № 71/09.01.2008г. за доставка на работно облекло. Основна дейност на търговеца е производство на работно облекло. Освен другите документи, изискани и представени във връзка с издадената фактура, е представено и копие на приемателно-предавателен протокол от 16.04.2008г., дневен отчет от 16.04.2008 г. и месечен отчет от ЕКАФП за м.04.2008 г. Представени са също и хронология на счетоводни сметки 4532, 411 и 702 към 31.05.2008 г. и оборотна ведомост към 31.05.2008 г.

“ЯТОКАР РЕМОНТ” ООД - Съставен е ПИНП № 16-02-801883-3/19.06.2009 г. Според констатациите отразени в него във връзка с издадена на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД фактура № 383/27.08.2008 г. за платен наем на челен товарач е представен договор от 02.01.2008 г. за наем на специализирана строителна техника, приемателно-предавателен протокол от 01.08.2007 г., споразумение от 01.08.2007 г. за отдаване под наем за пробен период на строителна техника - челен товарач. Представени са и фактури за закупуване на строителни машини и транспортна техника № 112/21.05.2007г. и № 114/21.06.2007 г., за покупка на мотокари. Данъкът по фактура № 383/27.08.2008 г. е начислен по смисъл на чл. 86 ЗДДС.

“ДОЛОМИТ ГРУП” ЕООД – Съставен е ПИНП № 16-02-900183-4/15.06.2009 г. Според констатациите отразени в него фактура № 93/17.04.2008г. за доставка на цимент и пясък с приложен фискален бон от същата дата е издадена от посоченото дружество на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. Освен договор, фактурата и счетоводното й отразяване в регистрите, представляващият дружеството не е представил други документи във връзка с извършените доставки В представения договор е уговорено превозът на инертните материали да се осъществява с транспорт на купувача. Представляващият е заявил също, че мястото на извършване на доставката е в с. Елените общ. Несебър.

16. Към преписката са присъединени множество доказателства, свързани със строителството на сградите и приемане на отделните етап, представени от “КООРДИНАТИ ГРУП 2003” ООД с БИК по БУЛСТАТ 102866643, във връзка с извършван от това дружество строителен надзор на процесните обекти, за което е сключен договор с ревизираното лице. Присъединен е още и Протокол № 819728/20.06.2008 г., изготвен във връзка с извършено посещение на строителния обект на дружеството – комплекс “Роял бей ІІ” в гр. Св. Влас, при което е установено, че в момента на проверката на обекта работят работници от различни фирми, а именно “ЕЛЕЙН – 91” ЕООД, “КОРЕКТСТРОЙ – ШАХАНОВ И ХРИСТОВ” ООД, “РУСТИ 98” ЕООД, “ВИП БИЛДИНГ”, “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. (посочени са имената и ЕГН на работниците).

17. На основание чл. 63 от ДОПК, в хода на ревизията е възложена
експертиза за установяване на факти и обстоятелства във връзка с:
извършените СМР до датата на приемане на обекта в груб строеж -
07.11.2007 г., с Актове за приемане на конструкцията (обр. 14) на сгради “С” и “Д”; възможността за извършване на определени видове работи, документирани в протоколите обр. 19 от “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, подробно описани в задачите на експертизата, след датата на приемане на конструкцията на обекта; общото количество и действително извършените и актувани СМР на сградите, съгласно приемателната документация и количеството и видовете, извършени и актувани работи от “СМК Монтажи” АД, (с който е сключен договор за изпълнение на СМР по част “Конструкции”, зидарски работи и канализация в основи в обект “Роял бей ІІ” секция “С” и “Д”)
и “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. Експертизата е възложена на оценител Т. Б., която е изготвила основно и допълнително заключение. В същите изрично е посочено кои от визираните в задача 2 и 5 СМР не могат да бъдат извършени след издавеното на Акт обр. 14. В табличен вид е дадено заключение и за действително изпълнените СМР от двете дружества по видове и количество.

18. Въз основа на така изготвените експертни заключения, ревизиращите органи са признали за действително извършени само част от описаните СМР в Протокол (обр. 19) № 7/25.02.2008 г., подробно изброени в РД – стр. 39, на стойност 27137,04 лв. и ДДС 5427,41 лв. За СМР на стойност 6332,71 лв. и ДДС 1266,54 лв., а именно зидария на фронтони, полагане бетон В20, кофраж плочи, греди и стълбище и изработка арматура по посочения протокол, както и всички останали видове СМР по Протоколи № 8/28.04.2008 г., № 9/02.05.2008 г. и № 10/12.05.2008 г. е направен извод, че не са реално извършени от “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. При това положение на жалбоподателя е отказан данъчен кредит общо в размер на 148064,04 лв. по процесните фактури подробно изброени в т. 11 от настоящото решение, на основание чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

19. В с.з. проведено на 28.01.2010 г. като свидетел по делото е разпитан А.В.В.– строителен инженер. Същият заяви, че през 2008 г. е работил във “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД по трудов договор. По това време фирмата строяла комплекс в Св. Влас. Длъжността, която изпълнявал била технически ръководител на целия обект. Работата по този обект започнала в края на лятото на 2007 г. и окончателно завършили обекта в началото на лятото на 2009 г. Точният брой на хората, които работели на обекта варирал, но били около 20 човека на трудов договор. Имало е случаи, когато са били 25-26 човека. Работниците преспивали на комплекс “Елените” в общежитие, а самият В., тъй като бил от Бургас, нощувал в тях. Освен “ВАЛДО ТРАНС” на обекта работила и “Семека” - Бургас. Заедно правили нещата по грубия строеж, а довършителните работи са извършвани само от “ВАЛДО ТРАНС”. През периода м.02.2008 г. – м.05.2008 г. са правили зидариите и довършителните работи. Зидарията от 25 см. в повечето случаи била външна. Според свидетеля е възможно да се правят зидариите и след Акт обр. 14. Те били заложени в архитектурната част на обекта. През същия период били извършени и други довършителни работи, като ВиК и Ел. инсталации, които са правени от други фирми.

20. В хода на съдебното производство са изслушани основно и допълнително заключение по допуснатата съдебно-счетоводна  експертиза (ССЕ) и заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза (ССТ), приети без заявени резерви от страните.

20.1. По СТЕ, вещото лице строителен инженер С..Ж. е дал заключение, че процесната сграда към настоящия момент е напълно завършена. Същата е изпълнена по монолитен способ със скелетно безгредова конструкция. Покривната конструкция е дървена и стоманобетонова, покрита с керемиди. Стените са преградни и ограждащи тухлени и с газобетон, не носещи. Изпълнени са мазилки и топлоизолации от вътрешната страна на сградата по всички стени и тавани, който в последствие е обработен, измазан и боядисан. Изпълнените инсталации са скрити. Сградата е покрита. Изпълнена е външна мазилка с частична каменна облицовка. Вътрешните мазилки и боядисвания са завършени. До комплекса няма път с трайна настилка.

Вещото лице е изготвило сравнителна обобщена таблица за секция “С” и “Д” на извършените от “СМК Монтажи” АД и “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД работи по видове и актувано количество. След извършен анализ на тези данни и на строителните документи, работни проекти, актове обр. 19, експертът е установил на място, че на двете секции в процесния обект няма количества строително и монтажни работи, които да са дублирани като изпълнение и да са заплатени два пъти. Или СМР актувани и описани в протоколи обр. 19 за отчитане на извършени дейности, подписани между изпълнителя "ВАЛДО ТРАНС" ЕООД и инвеститора "МП ГРУП БИЛДИНГ" ООД, а именно Протокол № 7 от 25.02.2008 г., Протокол № 8 от 28.04.2008 г., Протокол № 9 от 02.05.2008 г. и Протокол № 10 от 12.05.2008 г., придружени с процесните фактури, не се дублират с видове и количества СМР актувани описани в протоколи обр. 19 за отчитане на извършени дейности, подписани между изпълнителя "СМК - МОНТАЖИ" АД и инвеститора "МП ГРУП БИЛДИНГ" ООД.

Като цяло видовете и количествата СМР описани в разгледаните протоколи обр. 19, извършени и отчетени от изпълнителите пред инвеститора не надхвърлят предвидените и заложени с одобрения инвестиционен проект СМР на обект: “Ваканционна жилищна сграда с ресторант и магазини - представляваща комплекс "Роял Бей ІІ”, секция Д и секция С, предвидена за изграждане в УПИ ІІ-4042, кв. 30 по плана на гр. Свети Влас, Община Несебър, Обл. Бургас".

Вещото лице е дало заключение, че не е възможно процесният обект да е напълно завършена, без да бъдат изпълнени СМР описани в спорните протоколи съставени от "ВАЛДО - ТРАНС" ЕООД, отчетени през периода от  25.02.2008год. до 12.05.2008 год., а именно без да са реализирани: Направа на обратен насип; Пердашена циментова замазка - 4 см. - изравнителна; Направа на скеле; Зидария по фронтони;  Зидария под вити стълби; Зидария с дебелина 25 см.; Зидария с дебелина 12 см.; Направа на кофраж за стълбища, фронтон, плоча, греда и други дребни елементи; Направа на армировка за стълбища, фронтон, плоча, греда и други дребни елементи; Полагане на бетон за стълбища, фронтон, плоча, греда и други дребни елементи; Отделни работи по разбиване на бетон, рязане и изнасяне на армировка, изхвърляне на бетон и други общо строителни работи; Полагане на шурц от стоманобетон 25 см над врати; Полагане на шурц от стоманобетон 12 см над врати; Полагане на шурц от газобетон 25 см по фасадни стени; Зидария по сводове.

Въз основа на проектната документация и от извършения оглед на място експертът е установил, че процесната сграда е масивна, изпълнена по монолитен способ със скелетно безгредова конструкция. Носещата конструкция е стоманобетонова - основи (фундаментна плоча), колони, стоманобетонови противоземетръсни носещи стени /шайби/, междуетажни плочи, като е изпълнена с използване на широкоплощен кофраж, при което етажните плочи са с дебелина 18 см., без изпълнени видими греди. Покривната конструкция е дървена и стоманобетонова, покрита с керемиди. Стените са преградни и ограждащи тухлени и с газобетон, не носещи. Т.е конструкцията е без носещи тухлени стени. Те изпълняват само ограждащи и преградни функции, а по фасадата има и декоративни /архитектурно-художествени такива – за фронтоните/. Единствените носещи стени са стоманобетоновите шайби. В проекта не се залагани носещи функции на предвидените тухлени зидове и щурцове над отвори. Същите имат единствено функция да поемат собственото си тегло и маса. Те не участват в поемане на товари от конструкцията.

В проектната документация в части „Архитектура" и „ Конструктивна" е извършено съгласуване на проектите и отразяване на тухлените стени. Доколкото нямат носеща функция, по пълно и цялостно отразяване на зидовете - тухлени и от газобетон, е извършена в проектите по част „Архитектурна". В същите се отразяват и зидовете на фронтоните на сградата. Така че при изготвяне на количествени сметки следва да се ползват проекти по част „Архитектурна". В част „Конструктивна" на изготвения проект за процесната сграда няма отбелязвания да има носещи тухлени стени - шайби, които е следвало да се отбележат изрично, поради различната технология на изпълнение /носещите стени се изпълняват с плътни единични тухли, с определена носимоспособност/.

Описаните СМР в спорните протоколи обр. 19 съставени от "ВАЛДО ТРАНС" ЕООД, са отразени пълно в проекта по част „Архитектура".

Избраната система за изпълнение на сградата - по монолитен способ със скелетно безгредова конструкция (носещата конструкция е стоманобетонова), позволява изпълнението на зидовете да се извършва след приключване на изпълнението на носещата стоманобетонова конструкция - респективно след приключване на грубия строеж: на сградата.

Вещото лице е пояснило, че приемане на грубия строеж на сградата с подписването на съответния акт (обр. 14) представлява преглеждане на цялата носеща конструкция от проектанта конструктор – на всички носещи елементи - основи, колони, плочи, покривна конструкция, шайби и други, установяване на нейното състояние и годност да поеме предвидените натоварвания. Този преглед се извършва задължително преди започване на довършителните работи на обекта - зидове, мазилки, настилки, облицовки и други, които да закрият конструктивните елементи.

В обобщение вещото лице е дало заключение, че в конкретния случай на избрана система на строителство - скелетно безгредова конструкция без наличие на носещи тухлени зидове в обекта, описаните работи в процесните протоколи могат и няма нормативна пречка да се изпълнят след подписване на протокола за приемане на конструкцията /грубия строеж на сградата/. В актовете са описани работи по зидане на не носещи стени, направа на фронтони - декоративни елементи /това включва зидария, кофраж, армировка и бетон за дребни елементи, не носещи/, направа на обратни насипи, направа на дребни не носещи стоманобетонови елементи като стълби и други на обекта, които не оказват влияние върху цялостната носеща конструкция с поемане натовари от нея. Технологично е прието при този тип конструктивни схеми да се изпълнява първо конструкцията на сградата, без напрва на тухлените зидове, а в последствие същите да се изпълнят.

20.2. Вещото лице Т. Р. е дал следните заключения по допуснатата ССЕ :

Процесните 4 броя фактури и 1 бр. дебитно известие са включени в
справките-декларации и в дневниците за продажбите за съответните данъчни
периоди, а ДДС по тях е отразен по кредита на сметка 4532 „Начислен ДДС за продажбите" като задължение към бюджета. Стойностите на фактурите са отразени като приход по кредита на сметка 703 „Приходи от продажби на услуги", който е намерил отражение в Отчета за приходите и разходите за 2008 г. ДДС и данъчните основи по фактурите са платени по банков път.

Въз основа на представените платежни ведомости от „ВАЛДО ТРАНС" ЕООД, вещото лице е констатирало, че през процесните периоди м. 02, 04 и 05.2008 г. са изплащани заплати средно на 33 души, посочени във ведомостите като работници в строителството, както и на двама души технически ръководители. Тези данни съвпадат с подаваната информация с декларация обр. 1 за работещи по трудово правоотношение, съответно през трите месеца 36, 35 и 35 работници.

От представените справки за изпратени уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ с придружителни писма, експертът е установил, че уведомленията за сключени трудови договори с двамата технически ръководители са подадени на 28.01.2008 г., уведомленията за сключени трудови договори с 33-ма работници в строителството са подадени в периода от 09.08.2007 г. до 07.02.2008 г, (основната част - 26 работници - с уведомление от 09.08.2007 г.). На обект „Роял бей ІІ” в. гр. Свети Влас за период от 01.12.2007 г. до 31.05.2008 г. (последната дата е посочена в заключението като “31.2008 г.” – грешката е коригирана от вещото лице в с.з. на 22.04.2010 г.) са командировани общо двадесет работници, установено въз основа на представените командировъчни заповеди. Осчетоводените разходи във връзка с командированите работници са документирани с фактури №№ 507/17.04.2008 г. и 515/27.05.2008 г. за настаняване, хранене и извозване на работници, издадени на доставчика от „Еко фрут - 1" ЕООД. Общата стойност на тези разходи е 19582,80 лв. без ДЦС.

Въз основа на извършената проверка на място в счетоводството на „Валдо транс" ЕООД и при преглед в частност на регистри относно разполагаемите и вложени строителни материали през процесните периоди, експертът е установил, че материалите са отчитани аналитично по партиди за всеки вид материал по стойност и количество.

По счетоводни данни на 01.02.2008 г. „ВАЛДО ТРАНС" ЕООД е разполагало със следните количества строителни материали: арматура заготовка - 72,74 кг.; итонг - 30 палета; тръби - 42 м; цимент - 532 торби; латекс-3000 л; силиконова мазилка - 630 кг; фасаген - 956 л; арматурно желязо - 80 кг; гипс 25 кг - 11 бр.; множество други материали в малки количества - алуминиев ъгъл, топлоизолация, фаянс, фугираща смес, изолация за тръби, кабел ПВВМ Б1 2x4, ножица за ПВЦ тръби, коляно Ф20, стенен комплект, тройник, преход външна резба, кран спирателен, фасадекор, дюбел гвоздей алуминиев, гипс сатен, лепило за ПВЦ, пирони, дъги и др.

През периода 01.02.2008 г. - 31.05.2008 г. са закупувани и заприхождавани строителни материали, като покупките са надлежно документирани и осчетоводени. По счетоводни данни през периодите м. 02, 04 и 05.2008 г. са изписани на разход като вложени следните материали: арматура заготовка - 16827,3 кг; итонг -21 палета; цимент - 470 торби; тухли 25 см - 1167 палета; цимент - 20,645 тона; пясък - 202,37 тона; арматурно желязо - 80 кг; теракол - 260 торби.

Към допълнителното заключение е изготвена Справка за движението на строителните материали през процесните периоди по счетоводни данни на „ВАЛДО ТРАНС" ЕООД (Приложение № 1).

При извършената проверка на счетоводните книжа на дружеството жалбоподател, вещото лице е установило, че спорните фактури, издадени от „ВАЛДО ТРАНС" ЕООД, са осчетоводени по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги". Впоследствие, при отнасяне на разходите по предназначение, така осчетоводените разходи са отразени по дебита на сметка 611 „Разходи за основан дейност" срещу кредитиране на сметка 602. В сметка 611 се натрупва себестойността на обекта „Роял Бей II" в гр. Свети Влас, Община Несебър. През процесния период на 2008 г. този обект е единствения, изграждан от дружеството жалбоподател. Общата сума на осчетоводените по дебита на сметка 602 разходи за външни услуги (в т.ч. и разходите по процесните фактури от „ВАЛДО ТРАНС" ЕООД) през 2008 г. възлиза на 2516413,64 лв. Общата себестойност на цитирания обект към 03.12.2009 г. по счетоводни данни е 5417790,49 лв. В тази стойност са включени, както бе посочено по-горе, и разходите по процесните фактури.

21. В хода на съдебното производство са представени Лиценз № 10535 от 27.12.2004 г., издаден от Агенция приватизация на Т.С.Б.(изготвила експертизата в хода на ревизионното производство) за оценка на недвижими имоти, извлечения от “Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200Ж, ал. 1 от ЗСВ за съдебен район на Пловдивски окръжен съд и извлечение от  Интернет - сайта на  “Българският правен портал”, от които е видно, че Таня Бачовска е вписана като вещото лице със специалност “електронна техника”. Приобщени са също така счетоводни и други документи, въз основа на които са изготвени цитираните заключения по допуснатите ССЕ и СТЕ (подробно описани в молби приложени съответно на л. 2727 и 2805 по делото).

V. За правото :

22. В конкретния казус, съвкупната преценка на приобщените по делото доказателства, налага да се приеме, че констатациите на органите на проходна администрация не са основани на конкретно установени факти и обстоятелства, а направените въз основа на тях правни изводи, не са съответни на материалния закон. Действително, следва да се констатира, че в хода на ревизионното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон. Оспореният административен акт е постановен от надлежно снабден с правомощията за това материално компетентен административен орган.  Властническото волеизявление е облечено в изискваната от закона форма. В пълнота е спазена целта, която преследва законът с издаването на актове от категорията на процесния такъв. Това обаче, не е в състояние да санира неточните фактически констатации и направените въз основа на тях неправилни изводи относно приложението на материалния закон. В последващото изложение, ще бъдат конкретизирани съображенията за тези изводи.

23. С оглед разрешаването на текущия административноправен спор, необходимо тук на първо място е да се посочи следното:

Според чл. 110, ал. 2 от ДОПК – “Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски”. Принципът на “Законност”, установен в чл. 2, ал. 1 от ДОПК изисква при осъществяване на това производство, органите по приходите да действат в рамките на правомощията си, установени от закона, като прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. На следващо място, принципът за “Обективност” възведен в чл. 3 от ДОПК, безусловно налага задължението, органите по приходите в производствата по ДОПК, да установяват безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение за правата, задълженията и отговорността на задължените лица, като административните актове по същия този кодекс, следва да се основават на действителните факти от значение за случая, а истината за фактите да се установява по реда и със средствата, предвидени в кодекса. Най – сетне принципът на служебното начало, възведен в чл. 5 от ДОПК, според който – “Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни служебно, когато няма искане от заинтересованите лица, да изясняват фактите и обстоятелствата от значение за установяване и събиране на публичните вземания, включително за прилагането на определените в закона облекчения”, без съмнение възлага доказателствената тежест в административното ревизионно производство на данъчните органи. Те са органи на изпълнителната власт, които са снабдени с всички необходими правомощия, упражняването на които позволява събирането на необходимата пълнота от данни /доказателства/ за установяването на законосъобразното, респективно на незаконосъобразното възникване, развитие и осъществяване на данъчните правоотношения. С такива правомощия отделният данъчен субект не разполага. Напротив, той е длъжен да изпълнява властническите волеизявления на органите по приходите и да представя поисканите му документи и писмени обяснения. Когато крайният резултат от административното ревизионно производство е неблагоприятен за данъчния субект, поражда се правото той да бъде обжалван пред горестоящия в йерархията на данъчна администрация орган. При положение, че резултатът е отново неблагоприятен, за данъчния субект е налице вече право на съдебно обжалване. От гледна точка на съдебния административен процес, упражняването на това право е равнозначно на предявено пред съда искане да бъде разгледан и разрешен конкретен административен спор. В спорното съдебно производство, двете страни – данъчният субект и административният орган са равнопоставени. Те имат еднакви възможности за извършването на процесуални действия, насочени към разкриване с помощта на доказателствените средства на истината относно фактите, релевантни за спорното право. Как се разпределя доказателствената тежест при това положение между данъчния субект – жалбоподател и административния орган – ответник по жалбата? Отговорът на въпроса не буди никакво съмнение. Решаващо е обстоятелството – каква правна последица страната претендира като настъпила. Относно факта, обуславящ тази последица, страната носи доказателствената тежест. Във връзка с тук обсъждания въпрос е необходимо да се направи още следното уточнение:

Доказателствената тежест не е равнозначна на задължение да се представят доказателства. Принципите на обективната истина и служебното начало в съдебния административен процес, налагат съдът да основе констатациите си за всеки факт върху наличните доказателства, без да има значение, дали те са представени от страната, която носи доказателствената тежест относно този факт, от противната страна по административния спор или пък са издирени служебно от съда. При това положение, въпросът за доказателствената тежест се свежда до последиците от недоказването. Доказателствената тежест се състои в правото и задължението на съда да обяви за не настъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Това разбиране произтича от законно установеното задължение за съда да реши делото по същество, като отмени изцяло или частично ревизионния акт, като го измени в обжалваната част или отхвърли жалбата. – чл. 160, ал. 1 от ДОПК, независимо от тава, дали в съдебното производство страните са ангажирали някакви доказателства или не. Изпълнението на това задължение от страна на съда, означава при недоказване, да се приеме, че недоказаното не е осъществено. А щом юридическият факт не е осъществен, не могат да настъпят последиците, които съответната материалноправна норма свързва с неговото проявление.

Как изложеното до тук се съотнася с конкретиката на настоящия казус?

24. Спорният между страните въпрос, се концентрира по отношение наличието на осъществени от “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД спрямо  “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД доставки на процесните услуги с предмет – строително монтажни работи на Ваканционна жилищна сграда с ресторант и магазини - представляваща комплекс "Роял Бей ІІ”, секция Д и секция С, предвидена за изграждане в УПИ ІІ-4042, кв. 30 по плана на гр. Свети Влас, община Несебър, обл. Бургас.

Според легалната дефиниция, съдържаща се в чл. 8 от ЗДДС - Услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Общата формулировка на понятието “услуга” включва в себе си не само сделките квалифицирани от гражданскоправна гледна точка, като договори за изработка или поръчка, но и всякакви други сделки и правни действия, които могат да се определят като доставка по смисъла на чл. 8 и чл. 9 от ЗДДС и имат за предмет блага, различни от стока и пари в обръщение, като законно платежно средство.

В конкретния случай обаче, няма съмнение, че процесните  първични и вторични счетоводни документи, Договорът от 03.09.2007 г. сключен между ““ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД в качеството му на възложител и ““ВАЛДО ТРАНС” ЕООД в качеството му на подизпълнител, Актовете обр.19 за приемане на изпълнени СМР, касаят не нещо друго, а договор за изработка. Според легалната дефиниция възведена в чл. 258 от ЗЗД - С договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната – да заплати възнаграждение. Това налага да се определи, че договорът за изработка е – двустранен /задължения възникват за двете страни/; възмезден /налице е еквивалентно разместване на блага/; комутативен /облагата от договора е известна към момента на сключването му/; консенсуален /за сключването му е достатъчно постигане на съгласие между страните/; неформален. Договорът за изработка е за facere. С него изпълнителят се задължава да “изработи нещо” – един предмет на труда, един трудов резултат. Другото съществено условие от съдържанието на договора е възнаграждението.

25. Съотнасянето на изложените до тук съображения с фактите по делото налага да се приеме по отношение на елементите от състава на процесните търговски правоотношения следното:

Няма съмнение и спор, че възнаграждението - паричните суми по процесните доставки са заплатени от “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. Каза се, всички плащания по процесните фактури са извършени по банков път.

Няма също така съмнение и спор, че всички строително монтажни работи са фактически осъществени на обект – "Роял Бей ІІ”, секция Д и секция С, гр. Св. Влас.

26. Спорът се концентрира, единствено относно осъществяването на насрещната престация от страна на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, т.е. изработило ли е дружеството, трудовия резултат, за който се е задължило по договора от 03.09.2007 г.

Тук на първо място е необходимо да се констатира, че изводът за липса на реално извършени доставки на СМР, органите по приходите са извели основно на изготвената в хода на ревизионното производство експертиза от вещото лице Таня Бачовска. В тази връзка в хода на съдебното производство  жалбоподателят оспори компетентността на вещото лице, по повод на което ответният административен орган представи единствено Лиценз № 10535 от 27.12.2004 г., издаден от Агенция за приватизация на Т. Б. Други доказателства за професионалната квалификация на експерта не бяха ангажирани от Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, независимо от дадените в тази насока изрични указания още в първото по делото с.з. В подкрепа на твърдението си, че вещото лице Б. не разполага с нужните специални знания за изготвяне на експертиза от категорията на процесната, от страна на процесуалния представител на жалбоподателя бяха представени извлечения от “Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 200Ж, ал. 1 от ЗСВ за съдебен район на Пловдивски окръжен съд” (който е служебно известен на съда) и извлечение от Интернет -сайта на “Българският правен портал”, от които е видно, че Т. Б. е вписана като вещото лице със специалност “електронна техника” в раздел икономически експертизи. В същия този списък посоченото вещо лице е вписано и като “оценител недвижими имоти; непарични вноски по чл. 72 ТЗ”. В тази насока следва да се добави, че представянето само на Лиценз № 10535 от 27.12.2004 г., издаден от Агенция за приватизация на Т. Б., не обосновава извода, че същата разполага с нужните специални знания в областта на строителното инженерство за изготвяне на възложената й в хода на ревизионното производство експертиза.  Редът за издаване на посочения лиценз е регламентиран в чл. 15 и сл. от НАРЕДБА за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, издадена на основание чл. 26, ал. 5 от ЗАКОН за приватизация и след приватизационен контрол. Самите лицензи се издават във връзка с изготвяне на приватизационни оценки, след провеждане на специализирани курсове. Оценките се извършват най-малко по два от следните методи: 1. чиста стойност на активите; 2. ликвидационна стойност; 3. капитализиране на дохода чрез осъвременяване (дисконтиране) на очакваните чисти парични приходи; 4. използване на пазарни множители или оценяване по аналог; 5. други методи, прилагани в световната практика; 6. използване на комбинация от методите по т. 1 – 5 ( чл. 8, 9 и 10 от Наредбата). При извършване на приватизационните оценки се спазват стандартите за бизнесоценяване съгласно приложението към Наредбата (чл. 10, ал. 3 от същата). Очевидно е при това положение, че курсът на обучение за издаване на съответния лиценз за оценка ще има за цел оценителите да придобият нужните знания и умения за прилагане на посочените методи и стандарти за бизнесоценяване, а самата оценка на съответния обект, за която ще се придобият специалните знания, ще представлява становище на оценителя относно стойността на обекта за конкретната цел (приватизационната оценка) в определен момент от време и в условията на конкретен пазар.

С оглед изложеното и доколкото от страна на ответника не се ангажираха убедителни доказателства относно обстоятелството, че Т.Б. разполага с необходимите специални знания в областта на строителното инженерство, действително в случая се пораждат основателни съмнения относно компетентността на вещото лице за изготвяне на възложената й в хода на ревизионното производство експертиза.

27. Във връзка с казаното в предходната точка, по искане на жалбоподателя по делото бе назначена СТЕ, чието заключение бе прието без заявени резерви от страните. Същото е изготвено от строителен инженер С.Ж., след извършена проверка на проектната документация и оглед на място на обекта. Експертът е установил, че процесната сграда е масивна, изпълнена по монолитен способ със скелетно безгредова конструкция. Носещата конструкция е стоманобетонова - основи (фундаментна плоча), колони, стоманобетонови противоземетръсни носещи стени /шайби/, междуетажни плочи, като е изпълнена с използване на широкоплощен кофраж, при което етажните плочи са с дебелина 18 см., без изпълнени видими греди. Стените са преградни и ограждащи тухлени и с газобетон, не носещи. В проекта не се залагани носещи функции на предвидените тухлени зидове и щурцове над отвори.

В тази връзка, вещото е дало заключение, че в конкретния случай на избрана система на строителство - скелетно безгредова конструкция без наличие на носещи тухлени зидове в обекта, описаните работи в процесните протоколи могат и няма нормативна пречка да се изпълнят след подписване на протокола за приемане на конструкцията /грубия строеж на сградата/. В актовете са описани работи по зидане на не носещи стени, направа на фронтони - декоративни елементи /това включва зидария, кофраж, армировка и бетон за дребни елементи, не носещи/, направа на обратни насипи, направа на дребни не носещи стоманобетонови елементи като стълби и други на обекта, които не оказват влияние върху цялостната носеща конструкция с поемане натовари от нея. Технологично е прието при този тип конструктивни схеми да се изпълнява първо конструкцията на сградата, без напрва на тухлените зидове, а в последствие същите да се изпълнят.

Експертът е констатирал същото така, че СМР актувани и описани в протоколи обр. 19 за отчитане на извършени дейности, подписани между изпълнителя "ВАЛДО ТРАНС" ЕООД и инвеститора "МП ГРУП БИЛДИНГ" ООД, а именно Протокол № 7 от 25.02.2008 г., Протокол № 8 от 28.04.2008 г., Протокол № 9 от 02.05.2008 г. и Протокол № 10 от 12.05.2008 г., придружени с процесните фактури, не се дублират с видове и количества СМР актувани описани в протоколи обр. 19 за отчитане на извършени дейности, подписани между изпълнителя "СМК - МОНТАЖИ" АД и инвеститора "МП ГРУП БИЛДИНГ" ООД, и не надхвърлят предвидените и заложени с одобрения инвестиционен проект СМР на обекта. Дадено е заключение, че не е възможно процесният обект да е напълно завършена, без да бъдат изпълнени СМР описани в спорните протоколи съставени от "ВАЛДО - ТРАНС" ЕООД, отчетени през периода от  25.02.2008 г. до 12.05.2008 г.

Съдът възприема заключението като обективно и компетентно изготвено, въвеждащо в процеса с необходимата пълнота релевантни факти и обстоятелства, необходими за правилното решаване на настоящия административноправен въпрос. Вещото лице е проверило строителната документация и след извършен оглед на място на процесния обект е дало заключение, че описаните работи в процесните протоколи могат и няма нормативна пречка да се изпълнят след подписване на протокола за приемане на конструкцията /грубия строеж на сградата/. Това обстоятелство, наред с дадения изчерпателен, обоснован и логичен отговор в технически аспект на поставените въпроси, кореспондиращ със събраните по делото и неоспорени от страните писмени доказателства, според настоящия състав на съда, е основание за възприемане заключението на вещото лице.

По изложените съображения при разрешаването на настоящия спор по същество ще следва да бъдат съобразни констатациите на вещото лице обективирани в СТЕ.

28. Само за пълнота следва да се отбележи, че по делото е приложено експертно становище, изготвено от инж. С.Ж. (л. 2674), относно установяване на предвидени в технически проект количества на СМР на обект : Ваканционна жилищна сграда с ресторант и магазини - представляваща комплекс "Роял Бей ІІ”, секция Д и секция С, предвидена за изграждане в УПИ ІІ-4042, кв. 30 по плана на гр. Свети Влас, община Несебър, обл. Бургас. Съдът намира, че това обстоятелство не попада в нито една от хипотезите възведени в чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 196, ал. 1 от ГПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, за отвод на вещото лице, а и такова възражение не е направено нито от страна на жалбоподателя, нито от страна на ответния административен орган, още повече, че посоченото експертно становище е приложен в кориците по делото като част от административната преписка. Напротив, заключението на СТЕ е прието, както вече бе казано без заявени резерви от страните, а освен това вещото лице е дало същото под страх от наказателна отговорност. (В този смисъл е и практиката на ВАС - Решение № 5789 от 3.05.2010 г. на ВАС по адм. д. № 11972/2009 г., IV о., докладчик съдията Г. М.).

29. Следва също така да се констатира, напълно произволната констатация на ревизиращите органи в подкрепа на извода им за липса на действително извършени СМР от страна на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, а именно, че след като по фактура № 5000000041/18.04.2008 г., последно посоченото дружество е закупило от “АСИМА” ООД арматурни заготовки, подписан е приемо-предавателен протокол от 19.04.2008 г. и стоките на същата дата са приети от шофьора Р. С., следователно към датите на актуване на услугата – армировка “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД не разполагал с необходимите материали за извършването й (стр. 40 от РД).

Нито в хода на административното производство, нито пък в хода на съдебното такова, от страна на администрацията се посочи въз основа на какви конкретни факти и обстоятелства се прави този категоричен извод. Напротив, от самите констатации на ревизиращите органи, изложени само две страници преди коментираната (стр. 37 и 38 от РД), се вижда, че актуване на “армировка-фронтон” е извършено на 02.05.2008 г. с протокол обр. 19 № 9 и на 12.05.2008 г. с Протокол обр. 19 № 10.

30. Не съвсем ясно е също така, какво се разбира под “....има разминаване във времето, когато работниците са пребивавали в гр. Св. Влас, т.е. са подсигурени с храна и спане и времето, за което са им изплатени командировъчни”. Този извод е изведен въз основа на обясненията на управителя на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, според които командированите лица за осъществяване на строителните работи са били подсигурени с храна, спане, извозвани до обекта, работно облекло за периода от 01.12.2007 г. до 31.01.2008 г. и с изплатени командировъчни за периода от 01.08.2007 г. до 30.11.2007 г. Вероятно според органите по приходите във всички случаи независимо дали на командирования е осигурена храна, спане и транспорт следва да му се изплаща обезщетение по чл. 215 от КТ. В конкретния случай съдът не констатиран никакви “разминавания” във времето, когато работниците са пребивавали в гр. Св. Влас, доколкото след като работодателят, в конкретния случай “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, е осигурил на командированите си работници храна, спане и транспорт, същият не е имал задължение за изплащани на обезщетение при командировка (арг. чл. 15, т. 1, чл. 23, чл. 27 от НАРЕДБА за командировките в страната).

31. Несъстоятелни са и останалите констатации на органите по приходите в подкрепа на извода им за липса на доставки на СМР. Касае се за непредставяне на част от изисканите документи и то само от четирима доставчици на “ВАЛДО ТРАНС”  ЕООД – пряк доставчик на жалбоподателя, които ще бъдат обсъдени в следващото изложение.

Конкретиката на обсъждания казус, налага изрично да се посочи, че неизпълнението на задължение за представяне на част от документи от предходен доставчик, който е надлежно уведомен за това по реда на ДОПК, в никакъв случай не е равнозначно на липса на фактически осъществена доставка между жалбоподателя и неговия пряк доставчик. Това обстоятелство, не е елемент нито от съставите по чл. 6, чл. 9, чл. 12 и чл. 25 от ЗДДС, нито пък от състава по чл. 71 от ЗДДС и няма за пряка последица извод, че кой да е от тези състави не е осъществен. Такава последица от проявлението на този факт или пък презумпция не е възведена никъде в законодателство. Що се отнася до изводите, формирани от органите на приходна администрация в хода на административната процедура, следва да се отбележи, че същите се основават на предположения, извлечени от отделни данни, констатирани в хода на ревизията, както и че сами по себе си, тези данни в никакъв случай не налагат несъмнени и безпротиворечиви изводи в насоката, в която такива са направени от страна на администрацията. Освен изложеното, настоящият съдебен състав за пореден път констатира пълно несъответствие на обективираните в РД фактически констатации с приложените към административната преписка писмени доказателства. Така например, по отношение на “ЕКО ФРУТ – 1” ЕООД (осигурил храната и спането на работниците на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД) на стр. 40 от РД изрично е посочено, че от страна на дружеството не са представени трудови договори и ведомости за заплати. Елементарно установимо е, чрез преглед на представените документи в хода на извършената насрещна проверка на посоченото дружество (приложени по делото на л. 704 и сл.), че от страна на “ЕКО ФРУТ – 1” ЕООД са представени, както разплащателни ведомости за м. 12/2007 и м.01/2008 г., така и трудови договори. Освен това съдът намира, че ревизиращите органи, с оглед принципите за служебно начало и обективност цитирани по-горе, са били длъжни преди да формират какъвто и да било извод, да извършат проверка в информационния масив на териториалната дирекция относно подадените уведомления по чл. 62, ал. 4 КТ от “ЕКО ФРУТ – 1” ЕООД за лицата вписани в представените разплащателни ведомости и трудови договори. Такава проверка не се констатира да е извършена.

Действително, непредставянето на част от изисканите документи от страна на съответния предходен доставчик може да послужи като индиция за фактическите твърдения, поддържани от администрацията, но при липсата на каквито и да е други данни в тази насока, не могат да основат категорични и несъмнени изводи, които да послужат като фактическо основание за разрешаването на конкретния административноправен въпрос. Повече от ясно е че приложението на правото не може да почива на предположения, а на несъмнено и точно установени факти. Предположенията не могат да обосноват постановяването на административен акт, още по-малко на съдебно решение.

В тази насока е необходимо да се отбележи още, че според чл. 110, ал. 2 от ДОПК, ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, т.е. това в никакъв случай не е производство, в което единствената цел на органите на приходна администрация е да намерят някакъв формален повод или предположение, за да откажат във всеки случай декларираното от съответния правен субект право на данъчен кредит. В конкретния казус е сторено именно това. Очевидно подходът на приходната администрация изключва съвкупната преценка на всички събрани в хода на ревизионното производство доказателства. Ако такава преценка бе направена, несъмнено ревизиращите органи биха стигнали до различни правни извод.

32. Наличието на доставка е факт от обективната действителност и то от категорията на юридическите, защото с неговото настъпване, разпоредбите на ЗДДС свързват възникването на определени правни последици, една от които е правото на данъчен кредит. Това е благоприятна за жалбоподателя последица, доколкото той именно претендира за себе си това материално право. Ето защо, с оглед изложените в параграф 23 от настоящото решение съображения, относно правилата за доказване в съдебния административен процес, нему лежеше доказателствената тежест да установи наличието на извършена доставка с обект, процесните строително монтажни работи.

Представените от жалбоподателя и събрани в хода на производството в тази насока доказателства, налагат следните констатации и изводи :

        Договор от 03.09.2007 г. сключен с “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, който има за предмет именно процесните строително монтажни работи и в качеството си на частен диспозитивен документ е доказателство, че представителите на двете търговски дружества са направили обективираните в документа волеизявления;

        Процесните фактури и дебитно известие с издател “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД” ЕООД, които сами по себе си също обективират, покриващите се по предмет /процесните СМР/, насрещни волеизявления на двете търговски дружества, като в качеството си на частни писмени документи, също удостоверяват наличието на твърдяните от жалбоподателя търговски правоотношение с въпросното дружество;

        Банковите извлечения, които установяват фактическото заплащане на процесните услуги и дължимия за тях данък добавена стойност от жалбоподателя на неговия съконтрахент;

        Актовете образец 19 съставени между двете търговски дружества за фактически осъществените и приети от възложителя строително-монтажни работи. Двустранните протоколи обр. 19, които са съставени и подписани от представител на Изпълнителя и Възложителя, са документи с които се отчитат от Изпълнителя количествата видове строително-монтажни работи по незавършения обект, реализирани към определен момент и тяхното приемане от страна на Възложителя, със съответния акцепт за тяхното заплащане. Обобщени, тези актове съдържат всички видове извършени от строителя работи и тяхното остойностяване;

        Съдебно-техническа експертиза, чието заключение вече бе описано и коментирано по-горе в параграф 20.1. и 27. от настоящото решение, потвърждава не само фактическото извършване на процесните СМР, но и възможността същите да бъдат изпълнени след издаване на Акт обр. 14;

        Показанията, депозирани от свидетеля А.В.В.– строителен инженер, които са безпротиворечиви, съответстват на доказателствата по делото и се припокриват по отношение на обстоятелствата, че обсъжданите строително-монтажни работи са фактически осъществени от работници на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД през периода м.02.2008 г. – м.05.2008 г., както и че през същия период са били извършени и други довършителни работи, като ВиК и ел. инсталации, които са правени от други фирми;

        Редовно водено счетоводство от жалбоподателя с прилагане на двустранно записване на стопанските операции, по отношение на което при ревизията е констатирано още следното: дружеството води подробна счетоводна отчетност, достатъчна за установяване на задълженията на лицето по ЗДДС, съгласно изискванията на чл. 123, ал. 1 от ЗДДС и чл. 2, чл. 4, чл. 5 и чл. 12 от Закона за счетоводството. Ревизираното лице е организирало и водило текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и утвърден от ръководството индивидуален сметкоплан. Формата на счетоводството осигурява синхронизирано хронологично и систематично счетоводно отчитане. Въведени са необходимите регистри за синтетично отчитане. Отчетността по ЗДДС се извършва чрез дневници за покупки и продажби съгласно изискванията на чл. 124 от ЗДДС и чл. 113 от ППЗДДС, в които са отразени всички сделки през отчетния период. Следователно, няма никаква причина, данните отразени в редовно воденото счетоводство, да бъдат зачетени изцяло, съобразно правилото на чл. 51 от ДОПК;

        Доставчикът на жалбоподателя – “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД е представил всички изискани му документи в хода на извършените му насрещни проверки подробно описани в  параграф 13 и 14 от настоящото решение. Същият разполага с материална, кадрова и техническа обезпеченост за изпълнение на процесните СМР. Факт, който не се оспорва дори от приходната администрация и се потвърди включително и чрез приетата по делото, без заявени резерви от страните ССЕ, чието съдържание бе възпроизведено в параграф 20.2 от решението;

        Извършени са насрещни проверки на доставчиците на “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, включително и на доставчика му на работно облекло. Всички проверявани контрагенти на дружеството (“ВАЛДО ТРАНС” ЕООД), са открити при проверките, представили са изисканите им доказателства, същите са действащи търговци и не е констатирано да имат задължения към бюджета;

        Органите по приходите не са установили друго лице да е извършило процесните СМР на комплекс “Роял Бей ІІ” гр. Св. Влас, а не е спорно между страните, че същите са изпълнени - обстоятелство, което се потвърди включително и от приетата СТЕ.

33. Съвкупната преценка на коментираните данни, налага несъмнените изводи, че процесните строително-монтажни работи, са фактически осъществени и са налични като конкретен трудов резултат, съобразно постигнатите между “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ЕООД и “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД договорености, обективирани в писмения договор за изработка, съвместните протоколи за установяване на извършените и подлежащи на заплащане работи и издадените данъчни фактури. На тези именно данни и на данните, съдържащи се в експертните заключения и депозираните от свидетеля показания се основава извода, че обсъжданите работи са фактически осъществени от “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД. Стопанските операции с предмет процесните услуги са надлежно, в съответствие с нормативно установения за това ред, осчетоводени от “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ЕООД и “ВАЛДО ТРАНС” ЕООД, като произтичащите от тях данъчни права и задължение са декларирани в срок пред приходна администрация.     

34. Изложеното до тук, налага да се съобрази разпоредбата на чл.71, т.1 от ЗДДС, съобразно която - “Лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато е изпълнило едно от следните условия:  1. притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред - по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател”.

По делото няма спор, че жалбоподателят разполага с данъчни фактури, които са съставени в съответствие с изискванията на чл. 114 от ЗДДС, като дължимият косвен данък е посочен на отделен ред. Не се спори, че страните по сделките, обективирани в тези фактури са регистрирани по реда на ЗДДС лица. Както се посочи, събраните в хода на производството данни, налагат да се приеме, че въпросните услуги са фактически осъществени. Крайният извод при това положение е, че установеният в закона фактически състав, от който се поражда правото на данъчен кредит е проявен. Следователно, в случая това право е надлежно упражнено от жалбоподателя.

35. Ето защо съдът намира, че обжалваният административен акт се явява необоснован и незаконосъобразен, и като такъв ще следва да бъде отменен. Това налага извод за основателност на жалбата.

ІV. За разноските :

36. При посочения изход на спора, на основание чл. 161, ал. 1, пр. 1 от ДОПК на жалбоподателя се следва присъждане на сторените разноски в производството. Те се констатираха в размер на 5350 лв. /пет хиляди триста и петдесет лева/, представляващи заплатените държавна такса, възнаграждение за вещи лица и адвокатско възнаграждение.

 

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900553/29.07.2009 г., издаден от Н. И. П. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 650/26.09.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160058564, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Княгиня М. Луиза” № 8, ет. 4, представлявано от управителя Н.Д.С., не е признат данъчен кредит в размер на 148064,04 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160058564, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Княгиня М. Луиза” № 8, ет. 4, представлявано от управителя Н.Д.С., сумата от 5350 лв. /пет хиляди триста и петдесет лева/, представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещи лица и адвокатско възнаграждение.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: